Help Print this page 

Document 32000R1040

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 1040/2000, annettu 16 päivänä toukokuuta 2000, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta

OJ L 118, 19.5.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 167 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 167 - 167

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1040/oj
Multilingual display
Text

32000R1040

Neuvoston asetus (EY) N:o 1040/2000, annettu 16 päivänä toukokuuta 2000, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 118 , 19/05/2000 s. 0001 - 0001


Neuvoston asetus (EY) N:o 1040/2000,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2000,

maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1255/1999(4) 31 artiklassa säädetään, että tietyille kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille myönnetään vientitukea silloin kun ne viedään saman asetuksen liitteessä II lueteltuina tavaroina, näiden tuotteiden maailmankauppahintojen sekä näiden hintojen ja yhteisön hintojen välisen erotuksen perusteella perustamissopimuksen 300 artiklan perusteella tehtyjen sopimusten rajoitusten puitteissa.

(2) Useilla maatalousaloilla, kuten vilja-, sokeri-, riisi- ja muna-alalla, toimivalta määritellä ne tavarat, jotka voivat saada vientitukea, mukaan lukien muut kuin perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat tavarat, on annettu komissiolle, jotta varmistetaan käytettävissä olevien varojen tehokkaimman mahdollisen käytön edellyttämä joustavuus. Tästä syystä on suotavaa antaa komissiolle myös maitotuotealalla tämä toimivalta vientitukia saavien tavaroiden määrittämiseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 14 kohta seuraavasti:

"14. Komissio antaa tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joihin sisältyvät vietyjen jakamattomien tai käyttämättömien määrien uudelleenjakamista koskevat järjestelyt, sekä kaikki liitteen II muuttamista koskevat säännökset, 42 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Yksityiskohtaiset säännöt 8, 10, 11 ja 12 kohdan soveltamisesta 1 artiklassa tarkoitettuihin tämän asetuksen liitteessä II lueteltuina tavaroina vietäviin tuotteisiin annetaan kuitenkin asetuksen (EY) N:o 3448/93 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2000.

Neuvoston puolesta

L. Capoulas Santos

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 89E, 28.3.2000, s. 31.

(2) Lausunto annettu 3. toukokuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 75, 15.3.2000, s. 14.

(4) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

Top