Help Print this page 

Document 32000R0814

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 814/2000, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2000, yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista

OJ L 100, 20.4.2000, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 22 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 96 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 96 - 98
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 181 - 183

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/814/oj
Multilingual display
Text

32000R0814

Neuvoston asetus (EY) N:o 814/2000, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2000, yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista

Virallinen lehti nro L 100 , 20/04/2000 s. 0007 - 0009


Neuvoston asetus (EY) N:o 814/2000,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2000,

yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen 32-38 artiklassa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta.

(2) Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1258/1999(3) säädetään, että EMOTR:n tukiosasto huolehtii yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevien tiedotustoimenpiteiden rahoituksesta.

(3) Yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa harjoitetun nykyisen tiedotuspolitiikan keskeiset näkökohdat on syytä säilyttää ennallaan.

(4) Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun varainhoitoasetuksen(4) 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaikkea yhteisön toimintaa varten talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttaminen edellyttää, että menon perusteena oleva säädös annetaan etukäteen. Talousarvion toteuttamisesta ja oikeusperustoista 13 päivänä lokakuuta 1998 tehty toimielinten välinen sopimus(5) huomioon ottaen edellä sanottu koskee myös tämän asetuksen alaan kuuluvia toimia.

(5) Yhteinen maatalouspolitiikka ymmärretään usein väärin ja siitä tiedottaminen on puutteellista, mikä voidaan korjata ainoastaan yhtenäisellä, objektiivisella ja kokonaisvaltaisella tiedotus- ja viestintästrategialla.

(6) Olisi selitettävä niin viljelijöille ja muille suoraan osallisille kuin suurelle yleisöllekin, mikä on yhteisessä maatalouspolitiikassa merkitys ja millä tavalla se on kehittynyt. Yhteisen maatalouspolitiikan moitteeton toteuttaminen riippuu suuressa määrin siitä, miten se selitetään kaikille asianomaisille toimijoille, ja sen vuoksi on tarpeen integroida tämän politiikan hallinnon osana pidettävät tiedotustoimet.

(7) On tärkeää määritellä ne ensisijaiset toimet, joita yhteisö voi tukea.

(8) Maatalouden ja maaseudun toimijoiden järjestöt, erityisesti viljelijäorganisaatiot ja kuluttaja- ja luonnonsuojelujärjestöt ovat välttämättömiä niin yhteisen maatalouspolitiikan tunnetuksi tekijöinä kuin asianosaisten toimijoiden ja erityisesti maanviljelijöiden mielipiteiden välittäjinä komissiolle.

(9) Koska yhteinen maatalouspolitiikka on edelleen yhteisön yhtenäisistä politiikoista ensimmäinen ja tärkein, sitä olisi selitettävä suurelle yleisölle, ja sen vuoksi tukikelpoisten ehdotusten tekijöiden joukkoon olisi hyväksyttävä myös muita sellaisia tahoja, joiden esittämät hankkeet saattavat olla kiinnostavia.

(10) Komissiolla on oltava käytettävissään tarvittavat varat tiedotustoimiin, joita se haluaa toteuttaa maatalouden alalla.

(11) Olisi vältettävä rahoittamasta sellaisia toimia, joita voidaan tukea jostakin muusta yhteisön ohjelmasta, mutta toisaalta muita yhteisöaloitteita täydentäviä toimia on kannustettava.

(12) Tämän säädöksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä olisi päätettävä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä noudatettavasta menettelystä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisö voi rahoittaa yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevia tiedotustoimia, joiden tavoitteena on erityisesti:

a) myötävaikuttaa toisaalta tämän politiikan selittämiseen ja toisaalta sen toteuttamiseen ja kehittämiseen,

b) edistää Euroopan maatalouden toimintamallia ja sen ymmärtämistä,

c) välittää tietoa viljelijöille ja muille maaseudun toimijoille,

d) lisätä yleistä tietoisuutta tämän politiikan merkityksestä ja tavoitteista.

Näiden toimien tarkoituksena on tarjota yhtenäistä, objektiivista ja kokonaisvaltaista tietoa sekä yhteisössä että sen ulkopuolella kokonaiskuvan antamiseksi tästä politiikasta.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetut toimet voivat olla:

a) erityisesti viljelijä- ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden sekä kuluttaja- ja luonnonsuojelujärjestöjen esittämiä vuotuisia toimintaohjelmia,

b) muiden kuin a alakohdassa mainittujen ja erityisesti jäsenvaltioiden viranomaisten, tiedotusvälineiden ja korkeakoulujen yksittäisiä toimia,

c) komission aloitteesta toteutettuja toimia.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen toimien rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Rahoitusosuutta voidaan kuitenkin korottaa 75 prosenttiin soveltamisasetuksessa säädettävissä poikkeustapauksissa.

3. Edellä 1 artiklassa tarkoitettua yhteisön rahoitusta eivät voi saada:

a) oikeudelliseen velvoitteeseen perustuvat toimet,

b) jonkin toisen yhteisön toimen puitteissa rahoitettavat toimet.

4. Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi komissio voi tarvittaessa turvautua tekniseen ja hallinnolliseen apuun.

3 artikla

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuihin toimiin kuuluvina ovat tukikelpoisia erityisesti esitelmätilaisuudet, seminaarit, tutustumiskäynnit, julkaisut, mediatuotanto ja -toimet, osallistuminen kansainvälisesti merkittäviin tapahtumiin sekä kokemustenvaihto-ohjelmat.

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitetut toimet valitaan yleisillä valintaperusteilla, jollaisia ovat:

a) hankkeen laatu,

b) hyvä kustannus-hyötysuhde.

4 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu yhteisön rahoitus toteutetaan budjettivallan käyttäjän päättämien vuosittaisten määrärahojen rajoissa.

5 artikla

Komissio huolehtii siitä, että tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi toteutettavat toimet ja yhteisön hankkeet ovat johdonmukaisia ja niillä täydennetään yhteisön muita toimenpiteitä.

6 artikla

Komissio huolehtii tämän asetuksen nojalla rahoitetun toiminnan moitteettoman ja tehokkaan toteuttamisen seurannasta ja valvonnasta. Komission valtuuttamilla henkilöillä on lupa tarkastaa näitä toimia paikalla, myös otantaa käyttäen.

7 artikla

Komissio arvioi, tarpeellisena pitämissään tapauksissa, tämän asetuksen nojalla rahoitettuja toimia.

8 artikla

Komissio esittää joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Ensimmäinen kertomus esitetään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001.

9 artikla

Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä mahdollisesti tarvittavat siirtymätoimenpiteet vahvistetaan 10 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

10 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1258/1999 11 artiklalla perustettu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Komissio ilmoittaa komitealle tämän mukaisista suunnitelluista tai toteutetuista toimenpiteistä.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 17 päivänä huhtikuuta 2000.

Neuvoston puolesta

L. Capoulas Santos

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 376 E, 28.12.1999, s. 40.

(2) Lausunto annettu 17 päivänä maaliskuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(4) EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2779/98 (EYVL L 347, 23.12.1998, s. 3).

(5) EYVL C 344, 12.11.1998, s. 1.

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top