Help Print this page 

Document 32000R0331

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 331/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen V muuttamisesta

OJ L 48, 19.2.2000, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 252 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 252 - 279

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/331/oj
Multilingual display
Text

32000R0331

Komission asetus (EY) N:o 331/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen V muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 048 , 19/02/2000 s. 0001 - 0028


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 331/2000,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1999,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen V muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1804/1999(2), ja erityisesti sen 13 artiklan kolmannen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 10 artiklassa säädetään mahdollisuudesta merkitä tuotteet tunnuksella edellyttäen, että tunnus on määritelty asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä V; jos tunnusta halutaan käyttää, on noudatettava mainitussa artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

2) Yhteisön tunnuksen kanssa voi käyttää 10 artiklassa ja liitteessä V säädettyä merkintää, joka osoittaa, että tuotteet ovat tarkastusjärjestelmän vaatimusten mukaisia.

3) Kuluttajan kannalta on tärkeää varmistaa, että pakkausmerkinnöissä annetaan vaaditut standardoidut vähimmäistiedot; tunnuksen käyttö edellyttää graafisissa ohjeissa tarkkaan määriteltyjen teknisten vaatimusten noudattamista.

4) Toiminnanharjoittajat voivat tunnuksen avulla lisätä kuluttajien luottamusta tuotteisiinsa Euroopan unionissa ja helpottaa tuotteidensa tunnistamista.

5) Tunnus osoittaa, että jäsenvaltion valvontaviranomaiset valvovat tuotteen tuotannon, valmistuksen ja kaupan pitämisen kaikkia vaiheita. Valvontajärjestelmällä taataan tuotteiden aitous sekä luonnonmukaisen tuotantomenetelmän erityisvaatimusten noudattaminen.

6) Tunnus on hyödyllinen apuväline, jota toiminnanharjoittajat voivat käyttää tuotteidensa merkitsemiseen edellyttäen, että tällaista käyttöä koskevat edellytykset täyttyvät.

7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liite V tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Liitteessä olevassa B osassa tarkoitetun yhteisön tunnuksen ulkoasuun on pakkausmerkinnöissä sovellettava asetuksen (ETY) N:o 2092/91 10 artiklan sekä tämän asetuksen liitteen B1, B2, B3 ja B4 osan säännöksiä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Liitteen V merkintöjä, jotka on vahvistettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voi käyttää olemassa olevien varastojen loppumiseen asti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EYVL L 222, 24.8.1999, s. 1.

LIITE

"LIITE V

A OSA: MERKINTÄ TUOTTEIDEN TARKASTUSJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

Merkintä tuotteiden tarkastusjärjestelmän vaatimusten mukaisuudesta on esitettävä samalla kielellä tai samoilla kielillä kuin pakkausmerkinnät.

ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE

DA: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning

DE: Ökologischer Landbau - EG-Kontrollsystem tai /Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem

EL: Βιολογική γεωργία - Σύστημα ελέγχου ΕΚ

EN: Organic Farming - EC Control System

FR: Agriculture biologique - Système de contrôle CE

IT: Agricoltura Biologica - Regime di controllo CE

NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem

PT: Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE

FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelmä

SV: Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem

B OSA: YHTEISÖN TUNNUS

B.1 Yhteisön tunnuksen ulkoasua ja käyttöä koskevat edellytykset.

B.1.1 Edellä tarkoitetun yhteisön tunnuksen on oltava tämän liitteen B.2 osassa olevien mallien mukainen.

B.1.2 Tunnukseen liitettävät pakolliset merkinnät luetellaan tämän liitteen B.3 osassa. Yhdessä tunnuksen kanssa voidaan myös käyttää tämän liitteen A osassa mainittua merkintää.

B.1.3 Yhteisön tunnuksen sekä tämän liitteen B.3 osassa tarkoitettujen merkintöjen käytössä on noudatettava tämän liitteen B.4 osassa olevissa graafisissa ohjeissa vahvistettuja jäljentämistä koskevia teknisiä sääntöjä.

B.2 Mallit

>PIC FILE= "L_2000048FI.000401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.000501.EPS">

B.3 Yhteisön tunnukseen liitettävät merkinnät

B.3.1 Yksi ainoa merkintä:

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT tai /ÖKOLOGISCHER LANDBAU

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2 Kaksi merkintää:

Edellä B.3.1 kohdassa mainituista erikielisistä merkinnöistä voidaan yhdistää kaksi seuraavien esimerkkien mukaisesti:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - /AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - /EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - /BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4 Graafiset ohjeet

SISÄLLYS

>TAULUKON PAIKKA>

1. JOHDANTO

Graafiset ohjeet on tarkoitettu välineeksi tunnusta jäljentäville toiminnanharjoittajille.

2. TUNNUKSEN TAVANOMAINEN KÄYTTÖ

2.1 VÄRILLINEN TUNNUS (viitevärit)

Värillinen tunnus on painettava joko suoraväreillä (Pantone) tai neliväripainatuksena. Viitevärit mainitaan alla.

>PIC FILE= "L_2000048FI.000801.EPS">

2.2 TUNNUS YKSIVÄRISENÄ: MUSTAVALKOINEN TUNNUS

Tunnusta voidaan käyttää mustavalkoisena seuraavasti:

>PIC FILE= "L_2000048FI.000901.EPS">

2.3 EROTTUVUUS POHJAVÄREISTÄ

Jos tunnusta käytetään värillisenä tai värillisellä pohjalla siten, että tunnuksen havaitseminen vaikeutuu, tunnuksen ääriviivojen ympärillä käytetään jäljempänä olevan mallin mukaisesti tausta-aluetta, jotta tunnus erottuisi paremmin värilliseltä pohjalta.

TUNNUS VÄRIPOHJALLA

>PIC FILE= "L_2000048FI.001001.EPS">

2.4 TYPOGRAFIA

Tekstissä käytetään kirjasimena Frutiger lihavoitu tiivistetty -suuraakkosia. Tekstin kirjainkokoa pienennetään 2.6 kohdassa esitetyllä tavalla.

2.5 KIELITOISINNOT

Voidaan käyttää yhtä tai useampaa kielitoisintoa B.3 kohdan sääntöjen mukaisesti.

2.6 PIENIMMÄT SALLITUT KÄYTTÖKOOT

Jos tunnuksen käyttö pakkausmerkinnöissä edellyttää tunnuksen koon pienentämistä, pienin sallittu käyttökoko on:

a) tunnuksessa, jossa yksi merkintä: 20 mm (halkaisija).

>PIC FILE= "L_2000048FI.001101.EPS">

b) tunnuksessa, jossa kaksi merkintää yhdistettyinä: 40 mm (halkaisija).

>PIC FILE= "L_2000048FI.001102.EPS">

2.7 TUNNUKSEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT ERITYISET EDELLYTYKSET

Tunnusta käytetään tuotteissa osoittamaan niiden erityisarvoa. Siksi tunnus on tehokkain värillisenä, koska tällöin se erottuu parhaiten, ja kuluttaja tunnistaa sen helpommin ja nopeammin.

Tunnusta suositellaan käytettäväksi yksivärisenä (mustavalkoisena) 2.2 osassa esitetyllä tavalla vain silloin, kun värien käyttö ei käytännöllisistä syistä ole mahdollista.

3. ALKUPERÄISET VEDOKSET

3.1 KAKSIVÄRINEN TOTEUTUS

- Yksi merkintä kaikilla kielillä

>PIC FILE= "L_2000048FI.001201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.001301.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.001401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.001501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.001601.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.001701.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.001801.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.001901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.002001.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.002101.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.002201.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.002301.EPS">

- Esimerkit B.3.2 kohdassa tarkoitetuista kieliyhdistelmistä

>PIC FILE= "L_2000048FI.002401.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.002501.EPS">

>PIC FILE= "L_2000048FI.002601.EPS">

3.2 TUNNUKSEN ÄÄRIVIIVAT

>PIC FILE= "L_2000048FI.002701.EPS">

3.3 TUNNUS YKSIVÄRISENÄ: MUSTAVALKOINEN TUNNUS

>PIC FILE= "L_2000048FI.002702.EPS">

3.4 VÄRIEN NÄYTEARKKI (vihreä ja sininen)

PANTONE REFLEX BLUE

>PIC FILE= "L_2000048FI.002801.EPS">

PANTONE 367

>PIC FILE= "L_2000048FI.002802.EPS">"

Top