Help Print this page 

Document 32000L0047

Title and reference
Neuvoston direktiivi 2000/47/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, direktiivien 69/169/ETY ja 92/12/ETY muuttamisesta väliaikaisten määrällisten rajoitusten osalta tuotaessa olutta Suomeen
  • In force
OJ L 193, 29.7.2000, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 257 - 258

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/47/oj
Multilingual display
Text

32000L0047

Neuvoston direktiivi 2000/47/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000, direktiivien 69/169/ETY ja 92/12/ETY muuttamisesta väliaikaisten määrällisten rajoitusten osalta tuotaessa olutta Suomeen

Virallinen lehti nro L 193 , 29/07/2000 s. 0073 - 0074


Neuvoston direktiivi 2000/47/EY,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2000,

direktiivien 69/169/ETY ja 92/12/ETY muuttamisesta väliaikaisten määrällisten rajoitusten osalta tuotaessa olutta Suomeen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY(4), 26 artiklalla myönnetään Suomelle oikeus pitää muista jäsenvaltioista tullitta hankitun oluen määrällinen rajoitus 15 litrana, kuten Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjassa määrätään.

(2) Suomen olisi toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oluen tuontia kolmansista maista ei sallita edullisemmin ehdoin kuin kyseistä tuontia muista jäsenvaltioista.

(3) Direktiivin 92/12/ETY 26 artiklalla sallitaan Suomen soveltaa 31 päivään joulukuuta 2003 saakka samoja sen alueelle ilman ylimääräistä valmisteveroa tuotavia tavaroita koskevia määrällisiä rajoituksia, joita se sovelsi 31 päivänä joulukuuta 1996, ja kyseiset rajoitukset on poistettava asteittain.

(4) Kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettavien liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta 28 päivänä toukokuuta 1969 annetun neuvoston direktiivin 69/169/ETY(5) 4 ja 5 artiklassa säädetään muista maista kuin jäsenvaltioista tulevien matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tavaroiden verovapautuksesta, jos on kyse muusta kuin kaupallisesta maahantuonnista.

(5) Direktiivin 92/12/ETY 26 artiklan säännökset muodostavat poikkeuksen sisämarkkinoiden perusperiaatteesta, nimittäin kansalaisten oikeudesta kuljettaa omaan käyttöönsä hankkimiaan tavaroita kaikkialla yhteisössä joutumatta maksamaan uusia veroja, joten poikkeuksen vaikutuksia on mahdollisuuksien mukaan rajoitettava.

(6) Tässä tilanteessa on asianmukaista nostaa muista jäsenvaltioista hankitun oluen määrällistä rajoitusta useassa eri vaiheessa Suomen mukauttamiseksi asteittain direktiivin 92/12/ETY 8 ja 9 artiklassa vahvistettuihin yhteisön sääntöihin ja sen varmistamiseksi, että oluen verovapaata tuontia koskevat yhteisön sisäiset rajoitukset poistetaan kokonaan 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä, kuten mainitun direktiivin 26 artiklan 1 kohdassa säädetään.

(7) Suomella on ollut ongelmia alkoholipolitiikan, sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä yleisen järjestyksen osalta muun muassa kasvaneen yksityisen oluentuonnin seurauksena.

(8) Suomi on pyytänyt poikkeusta soveltaa vähintään 6 litran rajoitusta oluen tuontiin muista maista kuin jäsenvaltioista.

(9) Otetaan huomioon Suomen maantieteellinen sijainti, Suomen raja-alueilla toimivien vähittäiskauppiaiden taloudelliset vaikeudet ja muista maista kuin jäsenvaltioista tapahtuvan oluen tuonnin kasvun aiheuttama huomattava tulojen menetys.

(10) Tämän vuoksi on tarpeen myöntää Suomelle oikeus soveltaa vähintään 6 litran rajoitusta oluen tuontiin muista maista kuin jäsenvaltioista.

(11) On aiheellista pitää tämä poikkeus voimassa kaksi vuotta kauemmin kuin muista jäsenvaltioista Suomeen tuodun oluen rajoitus, jotta Suomen vähittäiskauppa sopeutuu uuteen tilanteeseen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 69/169/ETY 5 artiklaan kohta seuraavasti:

"9. Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, Suomella on oikeus soveltaa oluen tuontiin muista maista kuin jäsenvaltioista vähintään 6 litran määrällistä rajoitusta 31 päivään joulukuuta 2005.".

2 artikla

Lisätään direktiivin 92/12/ETY 26 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan virke seuraavasti:"Suomen on nostettava oluen määrällisiä rajoituksia vähintään 24 litraan direktiivin 69/169/ETY 5 artiklan 9 kohdan täytäntöönpanemiseksi annettavan suomalaisen säädöksen voimaantulosta alkaen, vähintään 32 litraan 1 päivästä tammikuuta 2001 ja vähintään 64 litraan 1 päivästä tammikuuta 2003.".

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä marraskuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin soveltamisalalla antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. Parly

(1) EYVL C 177 E, 27.6.2000, s. 93.

(2) Lausunto annettu 14. kesäkuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Lausunto annettu 24. toukokuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/99/EY (EYVL L 8, 11.1.1997, s. 12).

(5) EYVL L 133, 4.6.1969, s. 6, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/4/EY (EYVL L 60, 3.3.1994, s. 14).

Top