Help Print this page 

Document 32000L0044

Title and reference
Neuvoston direktiivi 2000/44/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2000, direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta muista jäsenvaltioista Ruotsiin tuotaviin valmisteveron alaisiin tuotteisiin sovellettavien väliaikaisten määrällisten rajoitusten osalta
  • In force
OJ L 161, 1.7.2000, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 43 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 43 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 62 - 63

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/44/oj
Multilingual display
Text

32000L0044

Neuvoston direktiivi 2000/44/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2000, direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta muista jäsenvaltioista Ruotsiin tuotaviin valmisteveron alaisiin tuotteisiin sovellettavien väliaikaisten määrällisten rajoitusten osalta

Virallinen lehti nro L 161 , 01/07/2000 s. 0082 - 0083


Neuvoston direktiivi 2000/44/EY,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2000,

direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta muista jäsenvaltioista Ruotsiin tuotaviin valmisteveron alaisiin tuotteisiin sovellettavien väliaikaisten määrällisten rajoitusten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean kuulemisen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY(2) 26 artiklan 3 kohdassa annetaan Ruotsille oikeus soveltaa edelleen 30 päivään kesäkuuta 2000 vuoden 1994 liittymisasiakirjassa vahvistettuja yksityishenkilöiden Ruotsin alueelle omaan käyttöönsä ilman ylimääräistä valmisteveroa tuomia alkoholijuomia ja valmistettua tupakkaa koskevia määrällisiä rajoituksia.

(2) Tämä poikkeus on myönnetty, koska rajattomassa Euroopassa, jossa valmisteverokannat vaihtelevat huomattavasti, olisi kaikkien valmisteveroja koskevien rajoitusten välitön poistaminen suunnannut kauppaa ja tuloja haitallisesti toisaalle sekä vääristänyt kilpailua Ruotsissa, joka on perinteisesti kantanut näistä tuotteista korkeita valmisteveroja, koska nämä verot ovat merkittävä tulonlähde, sekä myös terveydellisistä ja sosiaalisista syistä.

(3) Suomi ja Tanska ovat saaneet luvan soveltaa samanlaisia rajoituksia 31 päivään joulukuuta 2003.

(4) Ruotsi on pyytänyt lupaa jatkaa näiden rajoitusten soveltamista saman ajan kuin Suomi ja Tanska, koska Ruotsi tarvitsee lisäaikaa alkoholipolitiikkansa mukauttamiseksi tilanteeseen, jossa rajoitukset eivät ole voimassa.

(5) Samalla Ruotsi pyrkii vaiheittain väljentämään Ruotsin alueelle muista jäsenvaltioista tuotavia alkoholijuomia ja valmistettua tupakkaa koskevia nykyisiä määrällisiä rajoituksia niiden asteittaiseksi sopeuttamiseksi direktiivin 92/12/ETY 8 ja 9 artiklassa vahvistettuihin yhteisön sääntöihin sekä kyseisiä tuotteita koskevien rajoitusten poistamiseksi kokonaan 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä.

(6) Direktiivin 92/12/ETY 26 artikla muodostaa poikkeuksen yhteen sisämarkkinoiden perusperiaatteeseen eli unionin kansalaisten oikeuteen kuljettaa kaikkialla yhteisössä omaan käyttöönsä hankkimiaan tuotteita joutumatta maksamaan lisää valmisteveroa. Siten on tarpeen rajoittaa poikkeuksen vaikutukset mahdollisimman vähiin.

(7) Tämän vuoksi olisi Ruotsille annettava lisää sopeutumisaikaa jatkamalla direktiivin 92/12/ETY 26 artiklan 3 kohdassa vahvistettua määräaikaa 31 päivään joulukuuta 2003 sekä määrittää rajoitusten täydellistä kyseisenä päivänä tapahtuvaa poistamista edeltävät niiden vaiheittaisen vapauttamisen välivaiheet.

(8) Ottaen huomioon tämän direktiivin taloudellinen merkitys olisi sovellettava Amsterdamin sopimuksen liitteenä olevan kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa olevaa määräystä asian kiireellisyydestä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 92/12/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 26 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Ruotsi saa soveltaa alkoholijuomia ja valmistettua tupakkaa koskevia liitteessä mainittuja rajoituksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista.

Lupa koskee niitä alkoholijuomien ja valmistetun tupakan määriä, joita yksityishenkilöt saavat tuoda Ruotsin alueelle omaan käyttöönsä joutumatta maksamaan lisää valmisteveroa.

Lupa on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003."

2) Lisätään liite, joka on tämän direktiivin liitteenä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Gama

(1) Lausunto annettu 15. kesäkuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/99/EY (EYVL L 8, 11.1.1997, s. 12).

LIITE

"LIITE

26 artiklan 3 kohta

Alkoholijuomien ja valmistetun tupakan määrät, jotka yksityishenkilöt saavat tuoda Ruotsin alueelle omaan käyttöönsä maksamatta lisää valmisteveroa

Alkoholijuomat

>TAULUKON PAIKKA>

Valmistettu tupakka

>TAULUKON PAIKKA>"

Top