Help Print this page 

Document 32000L0021

Title and reference
Komission direktiivi 2000/21/EY, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2000, neuvoston direktiivin 67/548/ETY 13 artiklan 1 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettujen yhteisön säädösten luettelosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 103, 28.4.2000, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/21/oj
Multilingual display
Text

32000L0021

Komission direktiivi 2000/21/EY, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2000, neuvoston direktiivin 67/548/ETY 13 artiklan 1 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettujen yhteisön säädösten luettelosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 103 , 28/04/2000 s. 0070 - 0071


Komission direktiivi 2000/21/EY,

annettu 25 päivänä huhtikuuta 2000,

neuvoston direktiivin 67/548/ETY 13 artiklan 1 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettujen yhteisön säädösten luettelosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 1999/33/EY(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 67/548/ETY 13 artiklan 1 kohdassa vapautetaan tietyt aineet mainitun direktiivin, 7, 8, 14 ja 15 artiklan säännöksistä, jotka koskevat ilmoittamista. Tarkemmin sanoen direktiivin 13 artiklan 1 kohdan viidennessä luetelmakohdassa vapautetaan yksinomaan muilla tuotesektoreilla käytettäviä aineita, joita varten on olemassa yhteisön ilmoitus- ja hyväksymismenettelyt ja joita koskevat tietojen toimitusvaatimukset vastaavat direktiivissä 67/548/ETY säädettyjä vaatimuksia. Komissio laatii tämän vuoksi luettelon yhteisön säädöksistä, joissa säädetään tällaisista ilmoitus- tai hyväksymismenettelyistä. Kyseinen luettelo tarkistetaan säännöllisesti ja muutetaan tarvittaessa.

(2) Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/414/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/80/EY(4), säädetään, että kyseisten aineiden markkinoille saattaminen hyväksytään ainoastaan, jos tuotteiden tehoaineet luetellaan kyseisen direktiivin liitteessä I. Neuvoston direktiivin 67/548/ETY 13 artiklan 1 kohdan viidennessä luetelmakohdassa tarkoitettujen aineiden luettelosta 29 päivänä lokakuuta 1993 annettu komission direktiivi 93/90/ETY(5) koskee ainoastaan tehoaineita, jotka luetellaan markkinoille saattamista koskevan direktiivin 91/414/ETY liitteessä I. Tehoaineista, jotka on hyväksytty muihin tarkoituksiin, kuten direktiivin 91/414/ETY 22 artiklan mukaisiin tutkimus- tai kehitystarkoituksiin, olisi myös annettava säädös, jolla näiden aineiden hyväksymismenettelyt rajoitetaan yksinomaan direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan.

(3) Tuotteet, joita käytetään yksinomaan biosidituotteiden tehoaineena biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY(6) mukaisesti, kuuluvat direktiivin 67/548/ETY 13 artiklan 1 kohdan viidennen luetelmakohdan soveltamisalaan ja ne olisi sen vuoksi vapautettava, mukaan luettuna silloin, kun niitä käytetään tutkimus- ja kehitystarkoituksiin, siten, että näiden aineiden hyväksymismenettelyt rajoitetaan yksinomaan direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan.

(4) Direktiivi 93/90/ETY olisi kumottava.

(5) Tämän direktiivin säännökset ovat vaarallisten aineiden ja valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämän direktiivin liitteenä on luettelo yhteisön säädöksistä, jotka koskevat niitä tuotesektoreita, joita varten on olemassa yhteisön ilmoitus- ja hyväksymismenettelyt ja joita koskevat tietojen toimittamisvaatimukset luettelossa mainittujen aineluokkien osalta vastaavat direktiivissä 67/548/ETY säädettyjä vaatimuksia.

2 artikla

Kumotaan direktiivi 93/90/ETY.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2000.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EYVL L 199, 30.7.1999, s. 57.

(3) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4) EYVL L 210, 10.8.1999, s. 13.

(5) EYVL L 277, 10.11.1993, s. 33.

(6) EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

LIITE

Yhteisön säädökset, jotka koskevat niitä tuoteryhmiä, joita varten on olemassa yhteisön ilmoitus- ja hyväksymismenettelyt ja joita koskevat tietojen toimittamisvaatimukset nimettyjen aineluokkien osalta vastaavat direktiivin 67/548/ETY 7, 8, 14 ja 15 artiklassa säädettyjä vaatimuksia

1. Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta.

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta.

Niille aineille, joita käytetään yksinomaan kasvinsuojeluaineiden ja/tai biosidituotteiden tehoaineena.

Top