Help Print this page 

Document 32000D1031

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1031/2000/EY, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2000, yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmasta

OJ L 117, 18.5.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/1031/oj
Languages, formats and link to OJ
Multilingual display
Text

32000D1031

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1031/2000/EY, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2000, yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmasta

Virallinen lehti nro L 117 , 18/05/2000 s. 0001 - 0010


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1031/2000/EY,

tehty 13 päivänä huhtikuuta 2000,

yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmasta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4), ja ottavat huomioon sovittelukomitean 9 päivänä maaliskuuta 2000 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaan yhteisö pyrkii muun muassa myötävaikuttamaan korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen; tavoite vahvistettiin 2 päivän lokakuuta 1997 allekirjoitetussa Amsterdamin sopimuksessa, jonka mukaan yhteisön tavoitteena on myös edistää kansojensa mahdollisimman korkeaa tiedon tasoa luomalla laajat mahdollisuudet koulutuksen saantiin sekä jatkuvan koulutuksen avulla.

(2) Euroopan parlamentti ja neuvosto perustivat "Nuorten Eurooppa" -ohjelman kolmannen vaiheen toteuttamisesta 14 päivänä maaliskuuta 1995 tekemällään päätöksellä 818/95/EY(5) nuorisoalan yhteistyöpolitiikkaa koskevan toimintaohjelman. On aiheellista jatkaa ja vahvistaa yhteistyötä ja yhteisön toimintaa kyseisellä alalla ohjelmasta saadun kokemuksen perusteella.

(3) Luxemburgissa 20 ja 21 päivänä marraskuuta 1997 järjestetyssä työllisyyttä käsitelleessä ylimääräisessä Eurooppa-neuvostossa hyväksyttiin yhteensovitettu työllisyysstrategia, jossa elinikäisellä oppimisella on keskeinen asema pantaessa täytäntöön 15 päivänä joulukuuta 1997 annetulla neuvoston päätöslauselmalla(6) vahvistettuja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaa koskevia suuntaviivoja työllistyvyyden, sopeutumiskyvyn ja yrittäjyyskulttuurin sekä tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämiseksi.

(4) Komissio määritteli tiedonannossaan "Tietojen ja taitojen Eurooppaan" suuntaviivat sellaisen eurooppalaisen avoimen ja dynaamisen koulutusalueen kehittämiselle, jossa elinikäisen oppimisen tavoite voitaisiin saavuttaa.

(5) Valkoisessa kirjassaan "Opettaminen ja oppiminen: kohti oppivaa yhteiskuntaa" komissio toteaa, että oppivan yhteiskunnan aikaansaamiseksi on edistettävä uuden tiedon hankintaa, ja tätä varten kannustettava ihmisiä käyttämään kaikki oppimistilaisuudet hyväkseen. Vihreässä kirjassaan "Koulutus - Ammattikoulutus - Tutkimus: - Kansainvälisen liikkuvuuden esteet" komissio korosti etuja, joita liikkuvuus tuo ihmisille ja Euroopan unionin kilpailukyvylle.

(6) On tarpeen edistää aktiivista kansalaisuutta, vahvistaa tähän ohjelmaan kuuluvien toimien välisiä yhteyksiä ja voimistaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen puolustamista ja kaikenlaisen syrjäytymisen, myös rasismin ja muukalaisvihan vastaisia toimia. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kaikenlaisen epätasa-arvon poistamiseen ja naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen.

(7) Tämän ohjelman toimien olisi tavoitettava kaikki nuoret eikä vain niitä, jotka ovat aiheeseen perehtyneitä tai nuorisojärjestöjen jäseniä. Komission ja jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi sitouduttava järjestämään riittävästi tiedonvaihtoa ja -levitystä näistä toimista.

(8) Tällä päätöksellä luodaan yhteisön kehys, jonka tarkoituksena on myötävaikuttaa kansainvälisen vapaaehtoistoiminnan kehittymiseen. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä toteuttamaan tarkoituksenmukaisia ja yhteensovitettuja toimia, joilla poistetaan oikeudelliset ja hallinnolliset esteet nuorten ohjelmaan osallistumisen mahdollisuuksien parantamiseksi ja nuorten vapaaehtoistyön erikoislaadun tunnustamiseksi.

(9) Erityisesti nuorisovaihtotoiminnan avulla edistetään keskinäistä luottamusta, demokratian vahvistamista, suvaitsevaisuutta, yhteistyötahtoa ja nuorten välistä yhteisvastuullisuutta. Nuorisovaihtotoiminta on keskeistä unionin yhtenäisyyden ja kehityksen kannalta.

(10) Nuorten osallistuminen vapaaehtoistyön toimiin on lisätiedon saantiin johtava koulun ulkopuolisen oppimisen muoto, jonka laadun olisi perustuttava paljolti tarkoituksenmukaisiin valmistaviin toimenpiteisiin, mukaan luettuna kielelliset ja kulttuuriset toimenpiteet. Se auttaa määrittämään nuorten elämän tulevaa suuntaa, laajentamaan heidän näköpiiriään ja kehittämään nuorten sosiaalisia taitoja, aktiivista kansalaisuutta, tasapainoista taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista integroitumista yhteiskuntaan, mukaan luettuna valmistautuminen työelämään, ja edistää tietoisuutta Euroopan kansalaisuudesta.

(11) Euroopan unionin tiedotus- ja viestintäpolitiikasta 14 päivänä toukokuuta 1998 antamassaan päätöslauselmassa(7) Euroopan parlamentti totesi, että tuki- ja toimintaohjelmia koskevien hankkeiden valinnan on oltava avoimempaa ja valinnat on perusteltava paremmin hankkeiden esittäjille.

(12) Komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä turvaamaan, että nuorten eurooppalaisen vapaaehtoistyön toimet ja vastaavanlaiset eri kansalliset ohjelmat täydentävät toisiaan.

(13) Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat päätöksellä N:o 253/2000/EY koulutuksesta ja neuvosto 26 päivänä huhtikuuta 1999 tekemällään päätöksellä 1999/382/EY ammatillisesta koulutuksesta perustaneet koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alan toimintaohjelmia, jotka yhdessä nuoriso-ohjelman kanssa edistävät tietojen ja taitojen Eurooppaa.

(14) Nuorisoalan yhteistyöpolitiikka edistää koulun ulkopuolista oppimista ja siten elinikäistä oppimista. Tätä politiikkaa on tarpeen edelleen kehittää.

(15) Nuorten integrointi työelämään on oleellinen osa heidän integroitumistaan yhteiskuntaan; tämä edellyttää, että heidän koulun ulkopuolisten oppimiskokemusten kautta hankkimansa taidot ja osaaminen tunnustetaan ja niitä hyödynnetään.

(16) Yhteisön toimien lisäarvon parantamiseksi on tarpeen että komissio yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varmistaisi kaikilla tasoilla tämän päätöksen puitteissa toteutettavien toimien yhdenmukaisuuden ja täydentävyyden suhteessa yhteisön muihin asianomaisiin politiikkoihin, välineisiin ja toimiin.

(17) On tärkeää, että nuoriso-ohjelmakomitea neuvottelisi myöhemmin määriteltävien järjestelyjen mukaisesti yhteisön ammatillisen koulutuksen ja koulutuksen alan ohjelmien (Leonardo da Vinci ja Sokrates) täytäntöönpanosta vastaavien komiteoiden kanssa. On tärkeää, että nuoriso-ohjelmakomitealle tiedotetaan säännöllisesti koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisotoimen alalla tehdyistä yhteisöaloitteista.

(18) Essenissä (9 ja 10 päivänä joulukuuta 1994) ja Cannesissa (26 ja 27 päivänä kesäkuuta 1995) kokoontuneen Eurooppa-neuvoston kokouksessa korostettiin tarvetta aloittaa uusia toimia, joilla edistetään nuorten sosiaalista ja ammatillista integroitumista Euroopassa. Firenzen Eurooppa-neuvoston (21 ja 22 päivänä kesäkuuta 1996) päätelmissä korostettiin, että on tärkeää helpottaa nuorten pääsyä työelämään. Amsterdamin Eurooppa-neuvostossa (15-17 päivänä kesäkuuta 1997) kannatettiin vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa. Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät 20 päivänä heinäkuuta 1998 päätöksen N:o 1686/98/EY nuorten eurooppalaista vapaaehtoistyötä koskevan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta(8).

(19) Toiminta Euroopan vapaaehtoistyössä ei korvaa asepalvelusta eikä sen vaihtoehtona olevia, erityisesti aseistakieltäytyjille tarjottavia palvelusmuotoja tai useissa jäsenvaltioissa olevaa pakollista siviilipalvelusta, eikä se saa rajoittaa tai korvata mahdollista tai olemassa olevaa palkkatyötä.

(20) Oleskeluluvan ja tarvittaessa viisumin myöntäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaan; käsite "laillisesti asuva" määritellään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(21) Euroopan parlamentti antoi 2 päivänä heinäkuuta 1998 päätöslauselman vapaaehtoisjärjestöjen ja -säätiöiden merkityksen edistämisestä Euroopassa(9). Vapaaehtoistyöllä tulisi myös olla tärkeä merkitys mahdollisuuksien antamisessa kaikille nuorille, erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville nuorille, osallistua näihin ohjelmiin.

(22) Komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne edistävät yhteistyötä sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa, jotka toimivat aktiivisesti nuoriso- ja sosiaalialalla sekä ympäristön, kulttuurin ja liikunnan alalla ja kaikenlaisen syrjäytymisen torjumisessa.

(23) Euroopan talousalueesta (ETA) tehty sopimus lisää koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoa koskevaa yhteistyötä toisaalta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta Euroopan talousalueeseen kuuluvien Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valtioiden kanssa. ETA-sopimuksessa vahvistetaan menettelyt Euroopan talousalueeseen kuuluvien EFTA-valtioiden osallistumiseksi yhteisön koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa koskeviin ohjelmiin.

(24) Olisi määrättävä assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden (KIE-maat) mahdollisuudesta osallistua tähän ohjelmaan Eurooppa-sopimuksissa, niiden lisäpöytäkirjoissa ja asianomaisten assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti, Kyproksen mahdollisuudesta osallistua lisämäärärahojen perusteella sekä Turkin ja Maltan mahdollisuuksista osallistua perussopimuksen mukaisesti lisämäärärahojen perusteella.

(25) Komission ja jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä jatkuvasti seurattava ja arvioitava ohjelmaa, jotta sitä voidaan tarvittaessa mukauttaa, erityisesti toimenpiteiden täytäntöönpanon tärkeysjärjestystä muuttamalla.

(26) Perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa nuorisoalan yhteistyöpolitiikan kehittämistä ja vahvistamista koskevien suunniteltujen toimien tavoitteita, mukaan lukien nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö sekä yhteisössä ja yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa toteutettava nuorisovaihto, nuorisoalan monitahoisuuden ja -muotoisuuden vuoksi, ne voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla yhteisön toimien ja toimenpiteiden valtioiden rajat ylittävän ulottuvuuden vuoksi. Tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(27) Tässä päätöksessä vahvistetaan koko ohjelman keston ajaksi rahoituspuitteet, jotka talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(10) 33 kohdan mukaisesti muodostavat ensisijaisen ohjeen budjettivallan käyttäjälle vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(28) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(11) mukaisesti,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Ohjelman perustaminen

1. Tällä päätöksellä perustetaan yhteisön "Nuoriso"-toimintaohjelma, jäljempänä "ohjelma", nuorisoalan yhteistyöpolitiikasta, johon kuuluvat Nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö sekä nuorisovaihto yhteisössä ja yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa.

2. Tämä ohjelma pannaan täytäntöön 1 päivänä tammikuuta 2000 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2006 päättyvänä aikana.

3. Tällä ohjelmalla edistetään osaltaan tietojen ja taitojen Eurooppaa kehittämällä koulun ulkopuoliseen oppimiseen ja ammatilliseen koulutukseen perustuvan eurooppalaisen yhteistyöalueen nuorisopolitiikan alalla. Tämän ohjelman avulla edistetään elinikäistä oppimista ja sellaisten tietojen, taitojen ja osaamisen hankkimista, jotka edistävät aktiivista kansalaisuutta ja työllistettävyyttä.

4. Tällä ohjelmalla tuetaan ja täydennetään jäsenvaltioiden omalla alueellaan toteuttamaa toimintaa, ja siinä otetaan täysin huomioon jäsenvaltioiden kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus.

2 artikla

Ohjelman tavoitteet

1. Mahdollisuuksien tarjoamiseksi nuorille hankkia tietoja, taitoja ja osaamista, jotka osaltaan saattavat olla pohjana heidän suuntautumiselleen tulevaisuudessa sekä toiminnalleen vastuullisina kansalaisina tullakseen yhteiskunnan aktiivisiksi osallistujiksi sekä ottaen huomioon tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämisen merkitys, tällä ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

a) tuetaan nuorten aktiivista osallistumista Euroopan rakentamiseen siten, että he osallistuvat valtioiden rajat ylittävään vaihtoon Euroopan yhteisössä tai yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa, ja siten kehitetään Euroopan kulttuurin monimuotoisuuden ja yhteisten perusarvojen ymmärtämistä, mikä tukee osaltaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämistä sekä rasismin, antisemitismin ja muukalaisvihan vastaista toimintaa;

b) vahvistetaan nuorten yhteisvastuullisuutta laajamittaisemmalla osallistumisella valtioiden rajat ylittävään yhdyskuntapalveluun Euroopan yhteisössä tai yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa ja erityisesti niiden maiden kanssa, joiden kanssa yhteisö on tehnyt yhteistyösopimuksia;

c) edistetään nuorten aloitteellisuutta, yrittäjyyttä ja luovuutta, jotta he voivat osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan, ja korostetaan Euroopassa koulun ulkopuolisen oppimiskokemuksen arvoa;

d) lujitetaan nuorisoalan yhteistyötä edistämällä hyvien toimintatapojen vaihtoa, nuorisotyöntekijöiden ja johtajien kouluttamista ja innovatiivisten toimien kehittämistä yhteisössä.

2. Tällä ohjelmalla pyritään edistämään myös asiaan liittyvien muiden yhteisön politiikan alojen tavoitteiden saavuttamista.

3 artikla

Yhteisön toimet

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin pyritään seuraavassa lueteltujen toimien avulla, joiden sisältö ja soveltamismenettelyt esitetään tämän päätöksen liitteessä:

- Nuorten Eurooppa

- Nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö

- Nuorisoaloitteet

- Yhteistoimet

- Tukitoimet.

2. Toimien toteutuksessa käytetään seuraavanlaisia toimenpiteitä, joita voidaan tarvittaessa yhdistellä:

a) valtioiden rajat ylittävän nuorten liikkuvuuden tukeminen;

b) tieto- ja viestintätekniikan käytön edistäminen nuorisoalalla;

c) sellaisten Euroopan laajuisten yhteistyöverkkojen kehittäminen, joiden avulla voidaan vaihtaa kokemuksia ja hyviä toimintatapoja vastavuoroisesti;

d) unionin kansalaisuutta ja nuorten sitoutumista unionin kehitykseen edistävien kansainvälisten hankkeiden tukeminen;

e) kielitaidon ja erilaisten kulttuurien tuntemuksen edistäminen;

f) sellaisten mallihankkeiden tukeminen, jotka perustuvat valtioiden rajat ylittäviin kumppanuuksiin ja joilla pyritään edistämään innovaatioita ja laatua nuorisoalalla;

g) nuorisoalan politiikkojen ja niiden kehityksen tutkimus- ja seurantamenetelmien (esim. tietokannat, keskeiset numerotiedot, järjestelmien keskinäinen tuntemus) sekä alan hyvien toimintatapojen levitysmenetelmien kehittäminen Euroopan tasolla.

4 artikla

Ohjelmaan osallistuminen

1. Tämä ohjelma on tarkoitettu periaatteessa 15-25-vuotiaille nuorille sekä nuorisoalan toimijoille, jotka asuvat laillisesti jossakin jäsenvaltiossa. Ikärajoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia, jos ne ovat hankkeen erityisolosuhteiden vuoksi perusteltuja.

Tämän ohjelman liitteessä määriteltyjen toimien 1.2, 2.2 ja 5 yhteydessä ohjelma voi olla myös tarkoitettu kolmansissa maissa asuville, periaatteessa 15-25-vuotiaille nuorille ja nuorisotyössä toimiville, tämän kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa.

2. Olisi erityisesti huolehdittava siitä, että kaikilla nuorilla, ketään syrjimättä, on mahdollisuus osallistua ohjelmassa järjestettävään toimintaan.

3. Komissio ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että pyritään auttamaan erityisesti niitä nuoria, joiden on kulttuurisista, sosiaalisista, fyysisistä, mielenterveydellisistä, taloudellisista tai maantieteellisistä syistä vaikeaa osallistua asianomaisiin toimintaohjelmiin yhteisössä, jäsenvaltioissa, alue- tai paikallistasolla sekä pyritään auttamaan myös pieniä paikallistason ryhmiä. Komissio ottaa sen vuoksi huomioon näiden kohderyhmien vaikeudet, ja siten se osaltaan torjuu sosiaalista syrjäytymistä.

4. Jäsenvaltiot pyrkivät toteuttamaan tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, jotta ohjelmaan osallistuvat voivat käyttää terveydenhuoltopalveluja yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Lähtöjäsenvaltio pyrkii toteuttamaan tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä, jotta Nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö -ohjelmaan osallistuvat voivat säilyttää sosiaaliturvansa.

5 artikla

Ohjelman täytäntöönpano ja yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa

1. Komissio varmistaa tähän ohjelmaan kuuluvien yhteisön toimien täytäntöönpanon liitteen mukaisesti.

2. Komissio toteuttaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa liitteessä esitetyt toimenpiteet (toimi 5), jotta nuorisotoimen alalla toteutetun yhteisön yhteistyön tulokset tulevat parhaiten hyödynnetyksi.

3. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tämän ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisössä ja jäsenvaltioissa perustettujen rakenteiden kehittämiseksi käyttäjäystävälliseksi siten, että nuorten ja muiden osallistujien mahdollisuuksia päästä mukaan ohjelmaan helpotetaan paikallistasolla, samoin kuin tähän ohjelmaan kuuluvien toimien arvioimiseksi ja seuraamiseksi sekä avoimien yhteistyö- ja valintamenettelyjen soveltamiseksi.

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että toteutetaan toimenpiteitä, joilla edistetään nuorten mahdollisuuksia valtioiden rajat ylittävään liikkuvuuteen antamalla heille asiaankuuluvaa tietoa ja lisäämällä heidän alan tuntemustaan. Komissio ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että tähän ohjelmaan kuuluvista toimista tiedotetaan riittävällä tavalla.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän ohjelman tehokkaan toiminnan varmistamiseksi; niiden on myös pyrittävä mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan sellaisia toimia, joita ne pitävät välttämättöminä ja toivottavana tähän ohjelmaan osallistumista vaikeuttavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi.

5. Lisäksi komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siirtymän aikaisemmissa yhteisön nuorisoalan ohjelmissa (Nuorten Eurooppa III ja Nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö) kehitettyjen toimien sekä tämän ohjelman mukaisesti toteutettavien toimien välillä.

6 artikla

Yhteistoimet

Tietojen ja taitojen Euroopan toteuttamisen yhteydessä tämän ohjelman toimenpiteet voidaan toteuttaa 8 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen yhteistoimina yhdessä alaa koskevien yhteisön ohjelmien ja toimien kanssa nuorisotoimen, koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla.

7 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1. Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen:

a) tämän ohjelman täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt, mukaan lukien ohjelman toimien toteuttamista koskeva vuotuinen työohjelma,

b) ohjelman eri toimien välinen yleinen tasapaino,

c) perusteet, joiden mukaisesti hajautetusti toteutettaviin toimiin tarkoitetut varat jaetaan alustavasti jäsenvaltioiden kesken,

d) yhteistoimien täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt,

e) ohjelman arviointia koskevat järjestelyt,

f) järjestelyt nuorten vapaaehtoisten osallistumista koskevan todistuksen antamisesta.

2. Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä, jotka koskevat kaikkia muita aloja, päätetään 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

8 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

9 artikla

Rahoitus

1. Tämän ohjelman täytäntöönpanoon myönnetyt rahoituspuitteet 1 artiklassa tarkoitetulle kaudelle vahvistetaan 520 miljoonaksi euroksi.

2. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

10 artikla

Yhdenmukaisuus ja täydentävyys

1. Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa rajoittamatta kunkin ohjelman yksilöllistä luonnetta ja erityisyyttä, että tämä ohjelma ja muut asianomaiset yhteisön politiikat, välineet ja toimet ovat keskenään yhdenmukaisia ja toisiaan täydentäviä. Erityistä huomiota kiinnitetään tasa-arvon ja miesten ja naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämiseen.

2. Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tämän ohjelman täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden muiden nuoria koskevien yhteisön toimien kanssa erityisesti kulttuurin alalla, audiovisuaalisella alalla, sisämarkkinoiden toteuttamisessa sekä tietoyhteiskunnan, ympäristön, kuluttajansuojan, pienten ja keskisuurten yritysten, sosiaalipolitiikan, työllisyyden ja kansanterveyden alalla.

3. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttamisessa otetaan huomioon neuvoston osana yhteensovitettua työllisyysstrategiaa hyväksymät työllisyyden suuntaviivat.

4. Komissio varmistaa, että tämän ohjelman ja yhteisön ulkosuhteiden osana toteutettavien nuorisoalan ohjelmien ja toimien välillä on tehokas yhteys.

11 artikla

EFTA/ETA-maiden, assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) maiden sekä Kyproksen, Maltan ja Turkin osallistuminen

Tähän ohjelmaan voivat osallistua:

- EFTA/ETA-maat ETA-sopimuksessa määrätyin ehdoin,

- assosioituneet Keski- ja Itä-Euroopan maat (KIE-maat) niiden Eurooppa-sopimuksissa, niiden lisäpöytäkirjoissa ja asianomaisten assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti,

- Kypros lisämäärärahojen perusteella ja kyseisen maan kanssa sovittavien menettelyjen mukaisesti,

- Malta ja Turkki voivat osallistua tähän ohjelmaan perussopimuksessa sovittavien menettelyjen mukaisesti.

12 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Komissio vahvistaa tämän ohjelman mukaisesti ja 7 artiklassa määrättyjä menettelyjä noudattaen yhteistyötään yhteisön ulkopuolisten maiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Euroopan neuvoston, kanssa.

13 artikla

Seuranta ja arviointi

1. Komissio seuraa tätä ohjelmaa säännöllisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Seurantaan sisältyvät erityistoimet ja 3 kohdassa tarkoitetut selonteot.

2. Komissio arvioi tätä ohjelmaa säännöllisin väliajoin yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Arvioinnin avulla pyritään lisäämään toteutettujen toimien tehokkuutta 2 artiklassa mainittuihin tavoitteisiin nähden ja varmistamaan, että 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ohjelmiin taataan.

Arvioinnissa tarkastellaan myös tämän ohjelman ja yhteisön muiden ohjelmien, välineiden ja toimien keskinäistä täydentävyyttä.

Määräajoin suoritetaan yhteisön toimenpiteiden tulosten ulkopuolisia arviointeja sellaisten perusteiden mukaan, joista päätetään 8 artiklan 2 kohdassa säädettyjä menettelyjä noudattaen.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän ohjelman toteuttamista koskevat selonteot viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004 sekä tämän ohjelman vaikutusta koskevat selonteot viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2007.

4. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle:

- uusien jäsenvaltioiden liittyessä jäseneksi, selonteon näiden liittymisten taloudellisista vaikutuksista ohjelmalle, sekä tarvittaessa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission toimielinten välisen sopimuksen sekä maaliskuussa 1999 pidetyn Berliinin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaiset rahoitusehdotukset näiden liittymisten ohjelmalle aiheuttamien taloudellisten vaikutusten huomioon ottamiseksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät päätöksensä näistä ehdotuksista mahdollisimman nopeasti,

- väliarvioinnin tämän ohjelman toteutuksen laatua ja määrää koskevista näkökohdista viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005,

- loppuselonteon tämän ohjelman toteutuksesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä huhtikuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Vara

(1) EYVL C 311, 10.10.1998, s. 6.

(2) EYVL C 410, 30.12.1998, s. 11.

(3) EYVL C 51, 22.2.1999, s. 77.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. marraskuuta 1998 (EYVL C 359, 23.11.1998, s. 75), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 28. kesäkuuta 1999 (EYVL C 210, 22.7.1999, s. 1), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 28. lokakuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 10. huhtikuuta 2000 ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 12. huhtikuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) EYVL L 87, 20.4.1995, s. 1.

(6) EYVL C 30, 28.1.1998, s. 1.

(7) EYVL C 167, 1.6.1998, s. 230.

(8) EYVL L 214, 31.7.1998, s. 1.

(9) EYVL C 226, 20.7.1998, s. 66.

(10) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

(11) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITE

Tämän ohjelman mukaisesti hyväksytyssä rahoituksessa noudatetaan yhteisrahoituksen ja täydentävyyden periaatteita. Päätöksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti pyritään auttamaan erityisesti niitä nuoria, joiden on kulttuurisista, sosiaalisista, fyysisistä, mielenterveydellisistä, taloudellisista tai maantieteellisistä syistä vaikeaa osallistua toimintaohjelmiin, sekä pieniä paikallistason ryhmiä. Päätöksen 8 artiklassa tarkoitettu komitea vahvistaa, missä muodossa nämä pyrkimykset toteutetaan. Yhteisön rahoitusta jaetaan siten, että voidaan varmistaa, että toteutetut liikkuvuutta koskevat toimet ovat tasapainossa ja että kaikkien jäsenvaltioiden nuorilla on yhtäläiset osallistumismahdollisuudet, toisin sanoen että 4 artiklan 3 kohta on otettu huomioon.

Erityisesti on tuettava ja kannustettava aloitteita, joilla edistetään suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä sekä torjutaan kaikenlaista syrjäytymistä. Yhteisö suhtautuu erityisen myönteisesti toimintaan, jossa kulttuurilla ja liikunnalla on tärkeä osa nuorille annettavassa koulun ulkopuolisessa koulutuksessa.

Tämän ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi pannaan täytäntöön viisi toimien ryhmää päätöksen 3 artiklassa kuvattujen toimenpiteiden perusteella:

- Nuorten Eurooppa,

- Nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö,

- Nuorisoaloitteet,

- Yhteistoimet,

- Tukitoimet.

TOIMI 1 - NUORTEN EUROOPPA

Toimi 1.1: Yhteisön sisäinen nuorisovaihto

Yhteisö tukee vähintään viikon pituisia nuorten ryhmätapaamisia, jotka toteutetaan yhteisön sisäisinä yhteishankkeina ja joihin voivat osallistua periaatteessa 15-25-vuotiaat nuoret, jotka asuvat laillisesti jossakin jäsenvaltiossa. Ikärajoihin voidaan tehdä vähäisiä muutoksia, jos ne ovat hankkeen erityisolosuhteiden vuoksi perusteltuja.

Toiminta perustuu eri maiden nuorisoryhmien välisiin kumppanuusjärjestelyihin ja ne käsittävät nuorten aktiivista osallistumista ja ne on suunniteltu siten, että nuoret saavat mahdollisuuden tutustua ja perehtyä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin realiteetteihin ja että niissä kannustetaan nuoria osallistumaan muuhun Euroopan laajuiseen toimintaan tai käynnistämään itse tällaista toimintaa. Erityisesti painotetaan sellaisten nuorten osallistumista, jotka eivät ole ennen olleet mukana Euroopan laajuisessa toiminnassa, sekä sellaisten pienten ja paikallisten ryhmien osallistumista, joilla ei ole yhteisötason kokemusta.

Kahden- ja monenvälisten toimien välisen paremman tasapainon saavuttamiseksi yhteisön tukea keskitetään asteittain monenvälisiin ryhmätapaamisiin. Kahdenvälisiin ryhmätapaamisiin myönnetään rahoitusta, jos se on perusteltua kohderyhmien tai erityisen pedagogisen lähestymistavan kannalta.

Tämän toimen puitteissa voidaan tukea toimintaa, jolla edistetään nuorten aktiivista osallistumista ryhmätapaamisiin. Se voi olla esimerkiksi nuorten kielellistä ja kansainvälisyyteen valmistavaa valmennusta.

Toimi 1.2: Nuorisovaihto yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa

Yhteisö tukee vähintään viikon pituisia nuorten ryhmätapaamisia, jotka toteutetaan yhteishankkeina ja joihin voivat osallistua periaatteessa 15-25-vuotiaat nuoret, jotka asuvat laillisesti jossakin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa. Vaihdossa on oltava mukana vähintään kaksi jäsenvaltiota.

Toiminta perustuu eri maiden nuorisoryhmien välisiin kumppanuusjärjestelyihin ja ne käsittävät nuorten aktiivista osallistumista ja ne on suunniteltu siten, että nuoret saavat mahdollisuuden tutustua ja perehtyä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin realiteetteihin ja että niissä kannustetaan nuoria osallistumaan muuhun Euroopan laajuiseen toimintaan tai käynnistämään itse tällaista toimintaa. Näiden hankkeiden avulla kolmansissa maissa olevat kumppanit voivat lisäksi kokeilla tätä toimintatapaa hankkiakseen koulun ulkopuolista oppimiskokemusta ja auttaakseen kehittämään nuorisotyötä ja järjestötoimintaa näissä maissa.

Tässä toimessa voidaan tukea toimintaa, jolla edistetään nuorten aktiivista osallistumista ryhmätapaamisiin. Se voi olla esimerkiksi nuorten kielellistä valmennusta ja kansainvälisyyteen valmistavaa toimintaa ennen lähtöä.

TOIMI 2 - NUORTEN EUROOPPALAINEN VAPAAEHTOISTYÖ

Tässä ohjelmassa "nuorella vapaaehtoisella" tarkoitetaan periaatteessa 18-25-vuotiasta henkilöä, joka asuu laillisesti jossakin Euroopan yhteisön jäsenvaltiossa.

Nuori vapaaehtoinen sitoutuu tekemään aktiivisena kansalaisena yhteisvastuullista käytännön työtä tarkoituksenaan kehittää sosiaalisia ja henkilökohtaisia taitojaan ja kykyjään luoden siten pohjaa suuntautumiselleen tulevaisuudessa osallistumalla samalla yhteiskunnan toimintaan. Tämä sitoutuminen tarkoittaa, että nuori vapaaehtoinen osallistuu muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa hän asuu, tai kolmannessa maassa yleishyödylliseen ja palkattomaan, kyseiselle yhteisölle merkitykselliseen toimintaan määrätyn ajan (enintään 12 kuukautta) jäsenvaltion ja Euroopan yhteisön hyväksymän hankkeen yhteydessä 2 artiklassa vahvistettujen tämän ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti vapaaehtoistyö ei saa muodostua työpaikkoja korvaavaksi. Hankkeen järjestäjät vastaavat nuoren aterioista ja majoituksesta sekä työhönohjauksesta. Vapaaehtoistyötä koskevan hankkeen järjestäjät huolehtivat siitä, että nuorilla vapaaehtoisilla on sairausvakuutus ja muut asianmukaiset vakuutukset. Nuori vapaaehtoinen saa taskurahaa.

Nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö perustuu nuoren vapaaehtoisen, lähettävän järjestön ja vastaanottavan järjestön keskinäiseen kumppanuuteen ja niiden yhteiseen vastuuseen.

Päätöksen 8 artiklassa tarkoitettuun komiteaan liittyvien säännösten mukaisesti nuoret saavat komission laatiman todistuksen osallistumisestaan eurooppalaiseen vapaaehtoistyöhön ja sen aikana hankituista kokemuksista ja taidoista.

Toimi 2.1: Yhteisön sisäinen eurooppalainen vapaaehtoistyö

Yhteisö tukee valtioiden välisiä hankkeita (jotka ovat määräaikaisia, kesto periaatteessa kolmesta viikosta vuoteen), joissa nuoret voivat osallistua aktiivisesti ja yksilöllisesti yhteiskunnan kannalta tarpeelliseen toimintaan lukuisilla aloilla (muun muassa sosiaaliala, sosiokulttuurinen ala, ympäristö, kulttuuri jne.) ja jotka muodostavat samalla koulun ulkopuolisen oppimiskokemuksen sosiaalisten ja kulttuuristen taitojen hankkimiseksi. Hankkeissa pyritään tutustuttamaan nuoret muihin kieliin ja kulttuureihin sekä uusiin ajatuksiin ja hankkeisiin monikulttuurisessa kansalaisyhteiskunnassa.

Yhteisö voi tukea muun muassa kieltenopetukseen tai kansainvälisyyskasvatukseen liittyvää toimintaa, jossa valmennetaan nuoria vapaaehtoisia ennen matkaa ja helpotetaan heidän sosiaalista sopeutumistaan eurooppalaisen vapaaehtoistyön aikana ja sen jälkeen. Erityistä huomiota kiinnitetään pedagogiseen tukeen ja ohjaukseen.

Toimi 2.2: Eurooppalainen vapaaehtoistyö kolmansien maiden kanssa

Yhteisö tukee kolmansien maiden kanssa toteutettavia hankkeita (jotka ovat määräaikaisia, kesto periaatteessa kolmesta viikosta vuoteen), joissa nuoret voivat osallistua aktiivisesti ja yksilöllisesti yhteiskunnan kannalta tarpeelliseen toimintaan lukuisilla aloilla (muun muassa sosiaaliala, sosiokulttuurinen ala, ympäristö, kulttuuri jne.) ja jotka muodostavat samalla koulun ulkopuolisen oppimiskokemuksen sosiaalisten ja kulttuuristen taitojen hankkimiseksi. Hankkeissa pyritään tutustuttamaan nuoret muihin kieliin ja kulttuureihin sekä uusiin ajatuksiin ja hankkeisiin monikulttuurisessa kansalaisyhteiskunnassa.

Tässä toimessa voidaan tukea toimintaa, jossa luodaan perusta yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa toteutettaville eurooppalaisen vapaaehtoistyön hankkeille tai vahvistetaan nykyisiä hankkeita.

Yhteisö voi tukea muun muassa kieltenopetukseen tai kansainvälisyyskasvatukseen liittyvää toimintaa, jossa valmennetaan nuoria vapaaehtoisia ennen lähtöä ja helpotetaan heidän sosiaalista sopeutumistaan eurooppalaisen vapaaehtoistyön aikana ja sen jälkeen. Erityistä huomiota kiinnitetään pedagogiseen tukeen ja ohjaukseen.

TOIMI 3 - NUORISOALOITTEET

Edistääkseen nuorten aloitteellisuutta ja luovuutta yhteisö tukee hankkeita, joissa nuoret osallistuvat aktiivisesti ja suoraan luoviin ja innovatiivisiin aloitteisiin sekä aloitteisiin, joissa kannustetaan nuoria yhteisvastuullisuuteen paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan laajuisesti. Näissä hankkeissa nuoret voivat kehittää aloitteellisuuttaan ja toteuttaa suunnittelemaansa toimintaa käytännössä siten, että ovat siinä itse keskeisiä tekijöitä.

Yhteisö tukee aloitteita, joissa autetaan nuoria hyödyntämään vapaaehtoistyössä saatuja kokemuksia ja edistetään heidän aktiivista sopeutumistaan yhteiskuntaan. Näiden aloitteiden avulla, joita nuoret toteuttavat itse eurooppalaisen vapaaehtoistyön jälkeen, he voivat aloittaa ja edistää sosiaalisia, kulttuurisia, sosiokulttuurisia ja taloudellisia toimia ja/tai pyrkiä kehittämään itseään. Aloitteet on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille, jotka eniten tarvitsevat tällaista tukea.

Tuella pyritään kannustamaan hankkeiden laajentamista siten, että niihin yhdistettäisiin samantapaisia, muissa jäsenvaltioissa toteutettavia aloitteita. Näin tuetaan hankkeiden valtioiden rajat ylittävää luonnetta ja nuorten välistä kokemustenvaihtoa ja yhteistyötä. Tässä yhteydessä voidaan tukea nuorisoaloitteiden vetäjien Euroopan laajuisten tapaamisten järjestämistä. Rahoitustukea voidaan myöntää siihen, että perustetaan tällaisten hankkeiden välisiä pitkäaikaisia ja valtioiden rajat ylittäviä kumppanuusjärjestelyjä.

TOIMI 4 - YHTEISTOIMET

Ottaen huomioon sen, että alojen välinen yhteistyö edellyttää joustavaa ja luovaa lähestymistapaa, päätöksen 6 artiklassa tarkoitettujen toimien osalta yhteisön tukea voidaan myöntää muiden tietojen ja taitojen Eurooppaa koskevien, erityisesti koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alan yhteisöohjelmiin kuuluvien yhteisötoimien kanssa toteutettaviin yhteistoimiin.

Komissio pyrkii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kehittämään tietoja ja taitoja sekä elinikäistä oppimista edistävien hyvien toimintatapojen yhteisen tiedotus-, seuranta- ja levitysjärjestelmän sekä yhteisiä toimia, jotka liittyvät opetuksessa käytettäviin multimediavälineisiin. Nämä hankkeet käsittävät laajan joukon järjestelyjä monelta alalta, mukaan lukien nuorisotoimen ala. Niitä voidaan tukea täydentävästi eri yhteisöohjelmista ja ne voidaan toteuttaa yhteisten hankepyyntöjen avulla.

Aiheellisia toimenpiteitä voidaan hyväksyä yhteyksien ja yhteistoiminnan edistämiseksi alueellisesti ja paikallisesti tähän ohjelmaan ja toisaalta koulutusalan ohjelmiin osallistuvien välillä. Tässä yhteydessä voidaan tukea tiedotustoimintaa yhteisön nuorille tarjoamista mahdollisuuksista.

TOIMI 5 - TUKITOIMET

Toimi 5.1: Nuorisotoimen työntekijöiden koulutus ja yhteistyö

Tukea myönnetään:

1. toimintaan, jossa annetaan täydennyskoulutusta nuorisotoimen työntekijöille, kuten eurooppalaisen vapaaehtoistyön ohjaajille, nuorisotyöntekijöille/nuoriso-ohjaajille sekä yhteisöhankkeista vastaaville ja nuorisoaloitteiden neuvojille, jotka osallistuvat tämän ohjelman toimissa 1, 2 ja 3 nuorille suoraan tarkoitettuihin toimiin, joilla taataan niiden sisällön laatu. Erityistä huomiota kiinnitetään toimintaan, jolla tuetaan niiden nuorten osallistumista, joiden on kaikkein vaikeinta osallistua yhteisön toimiin;

2. toimintaan, jossa muokataan eurooppalaisia moduuleja, jotka täyttävät valtioiden rajat ylittävän yhteistyön vaatimukset;

3. toimintaan, esimerkiksi opintokäynteihin, toteutettavuustutkimuksiin, seminaareihin ja käytännön harjoitteluihin, joilla edistetään ensisijaisesti yhteistoimiin liittyvää tai yleisesti kiinnostavaa tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihtoa tai joilla pyritään helpottamaan ja edistämään kestäviä valtioiden rajat ylittäviä kumppanuuksia ja monenvälisiä verkkoja nuorisotoimen alalla;

4. kokeilutoimintaan, jossa luodaan uutta ja täydennetään nuorisotointa kokeilemalla uusia toimintamalleja, tarjoamalla uusia yhteistyömuotoja ja luomalla yhteistyötä taustaltaan erilaisten toimijoiden välille;

5. konferensseihin ja kokouksiin, joissa edistetään nuorisoalan yhteistyötä ja hyvien toimintatapojen vaihtoa; yhteisön tukea voivat saada myös muut yhteisön tuella toteutetut nuorisoalan toimenpiteet, joissa hyödynnetään hankkeiden ja muun toiminnan tuloksia ja tiedotetaan niistä.

Näihin toimenpiteisiin liittyvä toiminta voi olla luonteeltaan ainoastaan yhteisön sisäistä tai se voi käsittää yhteisön ulkopuolisia maita. Erityisesti painotetaan sellaisten alueellisten ja paikallisten nuorisotoimen työntekijöiden osallistumista, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta tai yhteyksiä Euroopan laajuisesti, sekä toimintaa, jossa nuoret toimivat keskeisissä tehtävissä.

Toimi 5.2: Nuorisotiedotus ja -selvitykset

1. Komissio tukee nuorisotyön toimijoiden osallistumista nuorisotiedotukseen Euroopan tasolla ohjelman tavoitteiden mukaisesti ja erityisesti edistääkseen kaikkien nuorten tiedonsaantimahdollisuuksia sekä heidän aloitteellisuuttaan ja aktiivista osallistumistaan yhteiskunnan toimintaan. Samoin komissio tukee jäsenvaltioissa ja yhteisön tasolla luotujen nuorten tieto- ja viestintäjärjestelmien välistä yhteistyötä. Tässä yhteydessä on korostettava erityisesti koulutusalan kanssa tehtävän yhteistyön laajentamista sekä nuorten välistä että nuorten kanssa käytävää vuoropuhelua.

2. Tämän mukaisesti tuetaan aloitteita, joissa:

- kartutetaan kokemusta ja taitoja, joita tarvitaan valtioiden rajat ylittävässä yhteistyössä nuorisotiedotukseen liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi sekä nuorisolle tarkoitettujen tietopalvelujen ja erityisesti neuvontapalvelujen tarjoamiseksi;

- toteutetaan yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät tiedonjakeluun ja joilla parannetaan ohjelman alaan kuuluvien asioiden tuntemusta nuorten keskuudessa ja joilla pyritään tarjoamaan nuorille ohjelman tavoitteiden toteutumisen kannalta tarpeelliset tiedot;

- osana valtioiden rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita perustetaan järjestelmiä, joiden avulla nuorten kesken ja heidän kanssaan voidaan käydä vuoropuhelua erityisesti hyödyntämällä nuorten suosimia viestintävälineitä ja uutta tekniikkaa.

3. Komissio tukee sellaisia ohjelman tavoitteisiin liittyviä nuorisoselvityksiä, jotka keskittyvät muiden seikkojen ohella nuorten hyväksi toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten, ja erityisesti alan yhteistyön edistämiseksi toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten selvittämiseen. Näissä selvityksissä analysoidaan muiden politiikkojen vaikutusta maailmaan, jossa nuoret elävät, ja niissä pyritään antamaan selkeämpi ja kattavampi kuva nuorten tarpeista ja heidän elinoloistaan.

Ensisijaisina ovat selvitykset, jotka koskevat epäedullisessa asemassa olevien tai syrjäytyneiden nuorten tilannetta ja joissa analysoidaan erityisesti tekijöitä, jotka ovat suosineet tai estäneet nuorten sosiaalista sopeutumista, ja jotka korostavat epävirallisen koulutusalan toimia ja kolmatta sektoria yleisesti. Ensisijaisia ovat myös vertailevat selvitykset aloitteellisuutta lisäävistä toimista ja näiden vaikutuksista paikallistason kehitykseen erityisesti toimintaa luomalla (työpaikkojen luominen, kulttuuri- tai sosiaalialan hankkeiden perustaminen jne.) Selvitykset voivat olla tapaustutkimuksia, ja merkittävimmät niistä julkaistaan.

Toimi 5.3. Toimista tiedottaminen ja niiden näkyvyys

Komissio toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, jotta voitaisiin muun muassa saada kootuksi mahdollisimman monista lähteistä tietoa nuorisoa koskevista toimenpiteistä, hyötyä EU:n nuorisohankkeista ja lisätä niiden nuoriin kohdistettavien toimien näkyvyyttä, joita toteutetaan yhteisön tasolla soveltuvien välineiden, myös Internetin, kehittämiseksi nuorten kanssa käytävää vuoropuhelua varten.

Toimi 5.4: Tukitoimenpiteet

1. Kansalliset toimistot

Yhteisön tukea voidaan myöntää tämän päätöksen 5 artiklan mukaisesti jäsenvaltioissa perustettujen rakenteiden toiminnan edistämiseksi.

2. Tekninen ja toiminnallinen tuki

Komissio voi ohjelmaa toteuttaessaan käyttää teknistä tukea antavia järjestöjä, joiden käyttö voidaan rahoittaa ohjelman kokonaismäärärahoista. Komissio voi samoin edellytyksin käyttää myös asiantuntijoita. Komissio voi lisäksi toteuttaa arviointitutkimuksia sekä järjestää seminaareja, konferensseja ja muita asiantuntijatapaamisia, joilla voidaan edistää ohjelman toteuttamista, mukaan lukien päätöksen 12 artiklan soveltaminen. Komissio voi myös järjestää tiedotus-, julkaisu- ja tiedonlevitystoimintaa.

Top