Help Print this page 

Document 32000D0323

Title and reference
2000/323/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2000, kuluttajakomitean perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 408)
  • No longer in force
OJ L 111, 9.5.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/323/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32000D0323

2000/323/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2000, kuluttajakomitean perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 408) 2000/323/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2000, kuluttajakomitean perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 408)

Virallinen lehti nro L 111 , 09/05/2000 s. 0030 - 0031


Komission päätös,

tehty 4 päivänä toukokuuta 2000,

kuluttajakomitean perustamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 408)

(2000/323/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission olisi kuultava kuluttajia heidän etujensa suojeluun liittyvissä ongelmissa yhteisön tasolla.

(2) Kuluttajakomitea on perustettu komission päätöksellä 95/260/EY(1), jotta komissio voi kerätä kuluttajia edustavien järjestöjen lausuntoja.

(3) Kuluttajia koskevien yhteisön toimien yleisistä puitteista 25 päivänä tammikuuta 1999 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 283/1999/EY(2) tekee mahdolliseksi eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen rahoittamisen.

(4) Komitean toiminnasta saatu kokemus osoittaa, että sen toimintaa tulisi parantaa edustavuuden osalta siten, että uusi komitea edustaisi Euroopan yhteisön kaikkien jäsenvaltioiden kuluttajia riippumatta siitä, ovatko he järjestäytyneet kansallisella tai Euroopan tasolla.

(5) Tälle kuluttajakomitealle olisi annettava perussääntö, joka perustuu saatuun kokemukseen.

(6) Komissio pyrkii varmistamaan naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen komiteassa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1. Perustetaan komission yhteyteen kuluttajakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Komitea muodostuu kansallisten kuluttajajärjestöjen ja eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen edustajista.

3. Kansallisten kuluttajajärjestöjen on oltava edustavia jäsentensä lukumäärän osalta, kuluttajien etujen puolustamisen on oltava niiden ainoa tai pääasiallinen tavoite ja niiden on oltava liike-elämästä riippumattomia.

4. Eurooppalaisilla kuluttajajärjestöillä tarkoitetaan päätöksen N:o 283/1999/EY 5 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttäviä järjestöjä.

2 artikla

Komissio voi kuulla komiteaa kaikista ongelmista, jotka liittyvät kuluttajien etujen suojeluun yhteisön tasolla.

3 artikla

Komiteaan kuuluu:

- 15 kansallisia kuluttajajärjestöjä edustavaa jäsentä, yksi kustakin jäsenvaltiosta,

- yksi edustaja jokaisesta 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta eurooppalaisesta kuluttajajärjestöstä.

Kansallisia kuluttajajärjestöjä edustavien komitean jäsenten on huolehdittava tiedotuksesta niille järjestöille, joita he edustavat komiteassa, ja kuultava kyseisiä järjestöjä.

4 artikla

1. Komissio nimittää kansallisia kuluttajajärjestöjä edustavat komitean jäsenet jäsenvaltioiden perustamien, kuluttajajärjestöjä koordinoivien kansallisten elinten ehdotuksesta, jos sellaisia on perustettu.

Jos kuluttajajärjestöjä koordinoiva kansallinen elin ei pysty esittämään yhtä ehdokasta, sen on toimitettava komissiolle luettelo, jossa on enintään kolmen jäsenehdokkaan nimet. Komissio nimittää jäsenen näiden joukosta.

Jos koordinoivaa elintä ei ole perustettu, komissio nimittää jäsenen kutsuttuaan kokoon kansalliset kuluttajajärjestöt ja pyydettyään niitä asettamaan ehdokkaan. Jos järjestöt eivät ole yksimielisiä, niiden on esitettävä luettelo, jossa on enintään kolmen jäsenehdokkaan nimet. Komissio nimittää jäsenen näiden joukosta.

2. Komissio nimittää eurooppalaisia kuluttajajärjestöjä edustavat jäsenet päätöksessä N:o 283/1999/EY säädetyt vaatimukset täyttävien eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen ehdotuksesta.

3. Kohdassa 1 ja 2 mainittujen jäsenten määrää vastaava määrä varajäseniä nimitetään samoin edellytyksin kuin jäsenet. Varajäsen korvaa poissa olevan tai estyneen jäsenen.

5 artikla

1. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia.

Kolmen vuoden toimikauden päätyttyä jäsenet pysyvät toimessaan, kunnes heidän seuraajansa nimitetään tai heidän toimikautensa uusitaan.

Jäsenen toimikausi päättyy ennen kolmivuotiskauden päättymistä, jos jäsen eroaa tai kuolee. Jäsenen toimikausi voidaan myös päättää, jos jäsentä ehdottanut järjestö pyytää uuden jäsenen nimittämistä hänen tilalleen. Jäsenen tilalle nimitetään toinen henkilö kolmivuotiskauden jäljellä olevaksi osaksi 4 artiklan 1 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Komitean kutsusta sen työhön voi osallistua asiantuntijana henkilö, jolla on erityisasiantuntemusta jonkin esityslistalla olevan kysymyksen alalta.

6 artikla

Suoritetut tehtävät eivät oikeuta palkkioon.

7 artikla

Komissio julkaisee luettelon jäsenistä ja varajäsenistä tiedoksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

8 artikla

Komitean kokouksissa puheenjohtajana on komission edustaja. Komissio huolehtii komitean sihteeristön tehtävistä ja organisoi sen työt.

9 artikla

Komitea kokoontuu komission toimipaikassa komission kutsusta yleensä neljä kertaa vuodessa.

10 artikla

Komitean keskustelut perustuvat komission lausuntopyyntöihin. Pyytäessään lausuntoa komissio voi asettaa määräajan, jossa lausunto on annettava. Jäsenten kannat ilmenevät pöytäkirjoista, jotka toimitetaan komissiolle. Hyväksytyt lausunnot liitetään pöytäkirjaan.

11 artikla

Komitean jäsenet ja varajäsenet eivät saa ilmaista mitään tietoja, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa komitean työssä, jos komissio ilmoittaa, että pyydetty lausunto tai esitetty asia on luonteeltaan luottamuksellinen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 287 artiklan määräysten soveltamista.

12 artikla

Kumotaan päätös 95/260/EY.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 162, 13.7.1995, s. 37.

(2) EYVL L 34, 9.2.1999, s. 1.

Top