Help Print this page 

Document 31999R2759

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2759/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • No longer in force
OJ L 331, 23.12.1999, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2759/oj
Multilingual display
Text

31999R2759

Komission asetus (EY) N:o 2759/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 331 , 23/12/1999 s. 0051 - 0054


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2759/1999,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1999,

yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999(1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Asetuksessa (EY) N:o 1268/1999 säädetyt liittymistä valmistelevat yhteisön toimenpiteet Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaissa (jäljempänä "SAPARD") koskevat erityisesti yhteisestä maatalouspolitiikasta ja siihen liittyvistä politiikoista annetun yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa hakijamaissa sekä maataloussektorin ja maaseudun mukauttamista koskevien painopiste- ja erityisongelmien ratkaisemista hakijamaissa.

2) SAPARD:sta myönnettävissä tuissa olisi otettava huomioon erityisesti niiden vaikutukset ympäristönsuojeluun ja kyseessä olevan hakijamaan talouselämän kestävään kehitykseen sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden periaatteet. Yhteisön tuki ei saisi korvata kussakin hakijamaassa käytettävissä olevaa rahoitusta, vaan sen olisi täydennettävä vastaavia kansallisia toimia tai edistettävä niitä.

3) Tässä yhteydessä tukea myönnetään yleensä voimassa olevien yhteisön maaseudun kehittämistukia koskevien sääntöjen mukaisesti ja erityisesti Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/1999(2) ja edellä mainitun asetuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1750/1999(3) säädettyjen päätavoitteiden ja välineiden mukaisesti.

4) Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 2 artiklassa tarkoitetut erityistoimenpiteet vastaavat asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 tarkoitettuja toimenpiteitä, ja hakijamaiden olisi tämän vuoksi pantava ne täytäntöön mahdollisimman pitkälle kyseisiä toimenpiteitä täytäntöönpantaessa yhteisössä sovellettuja periaatteita noudattaen. Olisi säädettävä kyseisten toimenpiteiden osalta sovellettavista edellytyksistä.

5) Jotta hakijamaiden tuottajien riittämättömästä järjestäytymisestä johtuvat maataloustuotteiden tarjontaan ja markkinointiin vaikuttavat rakenteelliset puutteet voitaisiin korjata, tukea olisi annettava kannustamaan tuottajaryhmien perustamista. Tämän vuoksi tukea olisi myönnettävä liittymistä valmistelevaa siirtymäkautta varten asiaa koskevien yhteisön periaatteiden mukaisesti, mutta tarvittaessa niistä poiketen tai niitä täydentäen hakijamaalle ominaisen tilanteen mukaan.

6) Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 2 artiklassa mainituille muille toimenpiteille voidaan antaa yhteisön tukea, jos ne ovat osa komission hyväksymää ohjelmaa.

7) Kun vahvistetaan sääntöjä siitä, voidaanko kustannuksille antaa tukea SAPARD:sta, näissä säännöissä olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 1268/1999 voimassaoloaika sekä vähimmäisaika, jonka yritysten on pysyttävä olennaisesti muuttumattomina saavuttaakseen tavoitteensa. Kustannusten tukikelpoisuuden erityisedellytyksistä voidaan sopia yhteisön ja eri hakijamaiden kahdenvälisin sopimuksin.

8) SAPARD:n täytäntöönpano olisi tehtävä rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1260/1999(4) säädettyjen hallinnollisten suuntaviivojen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 5 artiklan 2 kohdan mukaan komission ja hakijamaan on oltava yksimielisiä ohjelman täytäntöönpanon valvontamenettelystä. On kuitenkin tarpeen määritellä tässä menettelyssä käytettävät osoittimet. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon asetuksessa (EY) N:o 1260/1999 vahvistetut osoittimet.

9) Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaiden maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeviin liittymistä valmisteleviin toimenpiteisiin liittymistä edeltävänä aikana myönnettyjä yhteisön tukia ja liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1267/1999(5) mukaisesti myönnettyjä yhteisön tukia olisi koordinoitava Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen yhteensovittamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3906/89 muuttamisesta 21 päivänä kesäkuuta 1999 annettua neuvoston asetusta 1266/1999(6) noudattaen.

10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tässä asetuksessa annetaan yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevat säännöt.

2 artikla

Investoinnit maatiloihin

1. Tukea voidaan myöntää maatalousinvestointeihin asetuksen (EY) N:o 1257/1999 I luvun II osastossa vahvistetuin edellytyksin lukuun ottamatta mainitun luvun 7 artiklaa.

2. Investointitukea voidaan myöntää maatiloille

- jotka noudattavat ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevia kansallisia vahimmäisvaatimuksia sinä päivänä, jona päätös tuen myontämisestä tehdään, ja

- joiden voidaan osoittaa olevan taloudellisesti kannattavia sen jälkeen, kun investointi on saatettu päätökseen.

Jos kuitenkin yhteisön säännöstössä säädetyt ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vähimmäisvaatimukset on otettu käyttöön juuri ennen hakemuksen jättämistä, päätös tuen myöntämisestä riippuu siitä, täyttääkö maatila uudet standardit ennen investoinnin saattamista päätökseen.

3. Kunkin hakijamaan on vahvistettava rajat tukikelpoisille kokonaisinvestoinneille ja hyväksyttävät vaatimukset siitä, millainen ammattitaito ja pätevyys viljelijällä on oltava ollakseen tukikelpoinen.

3 artikla

Maatalous- ja kalastustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen parantaminen

1. Tukea voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1257/1999 25 ja 26 artiklassa säädetyille investoinneille, joilla tähdätään perustamissopimuksen liitteessä I mainittujen yhteisöstä tai hakijamaasta peräisin olevien maatalous- ja kalastustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen parantamiseen. Vähittäismyyntitason investoinneille ei myönnetä tukea.

2. Tukikelpoisia kustannuksia voivat olla:

a) kiinteän omaisuuden rakentaminen ja hankkiminen, maan ostaminen pois luettuna,

b) kustannukset uusista koneista ja varusteista, tietokonelaitteistot mukaan luettuina,

c) edellä a ja b luetelmakohdassa tarkoitettujen kustannusten lisäksi esimerkiksi arkkitehtien, insinöörien ja konsulttien palkkioista, toteutettavuustutkimuksista sekä patenttien ja lupien hankinnasta aiheutuvat yleiset kustannukset siten, että niistä korvataan enintään 12 prosenttia.

4 artikla

Maatalousympäristö

Tukea voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1257/1999 VI luvun II osastossa esitetyille toimille niille kyseisessä asetuksessa asetetuin edellytyksin, jos ne koskevat pilottitason toimenpiteitä.

Tällaisten toimien tavoitteena on kerätä käytännön kokemusta maatalouden ympäristötoimenpiteiden toteuttamisesta sekä hallinnossa että maatiloilla.

5 artikla

Koulutus

1. Tukea voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1257/1999 III luvun II osastossa esitetyille toimille niille kyseisessä asetuksessa asetetuin edellytyksin.

2. Ammattikoulutukseen myönnettävän tuen piiriin eivät kuulu ohjaus- tai koulutuskurssit, jotka ovat osa yläasteen tai tätä ylemmän koulutusasteen tavanomaisia maa- ja metsätalousohjelmia tai -järjestelmiä.

6 artikla

Tuottajaryhmät

1. Tukea voidaan myöntää tuottajaryhmien perustamiseksi ja niiden hallinnon sujuvoittamiseksi viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun ne on tunnustettu.

2. Tätä artiklaa sovelletaan hakijamaan muodollisesti tunnustamiin tuottajaryhmiin, jotka on perustettu ryhmän jäseniä olevien tuottajien tuotannon ja tuotoksen mukauttamiseksi markkinavaatimuksiin, tuotteiden saattamiseksi markkinoille, myynnin keskittämiseksi ja valmistelemiseksi, hankintojen tarjoamiseksi tukkuostajille ja tuotantotietoja koskevien yhteisten sääntöjen vahvistamiseksi ottaen erityisesti huomioon sadonkorjuu ja käyttökelpoisuus.

3. Tuottajaryhmille, jotka on tunnustettu 1 päivän tammikuuta 2000 jälkeen, myönnetään niiden tunnustamista seuranneiden viiden vuoden aikana kiinteämääräistä tukea tuottajaorganisaation perustamisesta ja toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

4. Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitettu tuki määritetään kunkin tuottajaorganisaation osalta sen markkinoille vuosittain toimittaman tuotannon perusteella, ja tuen suuruus on:

a) ensimmäisenä ja toisena vuonna viisi prosenttia, kolmantena vuonna neljä prosenttia, neljäntenä vuonna kolme prosenttia ja viidentenä vuonna kaksi prosenttia markkinoille toimitetun tuotannon arvosta, kun myyntimäärän arvo on enintään miljoona euroa

b) ensimmäisenä ja toisena vuonna 2,5 prosenttia, kolmantena vuonna kaksi prosenttia ja neljäntenä ja viidentenä vuonna 1,5 prosenttia markkinoille toimitetun tuotannon arvosta, kun myyntimäärän arvo on yli miljoona euroa,

c) kunkin tuottajaorganisaation osalta enintään

- 100000 euroa ensimmäisenä vuonna,

- 100000 euroa toisena vuonna,

- 80000 euroa kolmantena vuonna,

- 60000 euroa neljäntenä vuonna,

- 50000 euroa viidentenä vuonna,

ja se maksetaan vuotuisina maksuerinä.

7 artikla

Metsätalous

1. Tukea voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 1257/1999 29 ja 30 artiklassa esitettyihin toimiin, 30 artiklan 1 kohdan kuudennessa luetelmakohdassa esitetyt toimet pois luettuina, kyseisessä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

2. Tukea myönnetään maatalousmaan metsittämiseen, jos se tehdään paikallisolojen mukaisesti ja ympäristönäkökohtia noudattaen.

Tuki voi koostua istutuskustannusten korvaamisen lisäksi vuotuisesta hehtaarikohtaisesta palkkiosta, jota maksetaan hoitokustannuksista enintään viiden vuoden ajan.

3. Viranomaisten tekemään maatalousmaan metsitykseen maksettava tuki kattaa ainoastaan perustamiskustannukset.

4. Tukea maatalousmaan metsitykseen ei myönnetä, kun kyse on joulukuusten istuttamisesta.

5. Lyhyellä aikavälillä istutettujen nopeasti kasvavien lajikkeiden osalta metsitystukea myönnetään ainoastaan istutuskustannuksiin.

8 artikla

Tukikelpoisuus

1. Tämän asetuksen 2-7 artiklassa kuvattujen toimenpiteiden tai muiden asetuksen (EY) N:o 1268/1999 2 artiklassa mainittujen toimenpiteiden nojalla toteutettavista toimista aiheutuneisiin menoihin myönnetään yhteisön tukea ainoastaan, jos kyseiset toimet ovat osa asetuksen (EY) N:o 1268/1999 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti hyväksyttyä maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmaa.

2. Menot ovat oikeutettuja yhteisön tukeen, jos hakijamaa on tosiasiallisesti maksanut kyseisen summan maaseudun kehittämistukea saavalle yksittäiselle tuensaajalle 31 päivän joulukuuta 1999 jälkeen ja sen päivän jälkeen, jona maaseudun kehittämissuunnitelma tai sen kyseisen toimen kannalta merkittävä muutos on toimitettu komissiolle tai jona siitä on ilmoitettu komissiolle. Näistä päivämääristä myöhäisempi muodostaa lähtökohdan menojen tukikelpoisuudelle.

Sitoumuksen tukikelpoisuus päättyy varainhoitovuoden 2006 viimeisenä päivänä tai sinä päivänä, jona kyseessä oleva hakijamaa liittyy EU:hun, näistä aikaisemman ollessa määräävä.

3. Toimi on tukikelpoinen ainoastaan, jos viiden vuoden kuluessa siitä, kun hakijamaan maksajavirasto on hyväksynyt maksun, toimea ei muuteta oleellisesti

a) siten, että muutos vaikuttaisi toimen luonteeseen tai täytäntöönpanoedellytyksiin tai että muutoksen myötä jokin yritys tai virasto saisi kohtuuttoman edun, ja

b) siitä syystä, että infrastruktuurin osan omistajuuden luonteessa on tapahtunut muutoksia tai että tuotantotoiminnan sijoituspaikka on lopettanut toimintansa tai muuttunut.

9 artikla

Hallintoviranomainen

Komissio varmistaa, että kukin hakijamaa perustaa ohjelman tehokkaasta ja moitteettomasta hallinnosta vastaavan viranomaisen ja varmistaa sen parhaan mahdollisen toiminnan.

10 artikla

Valvontaosoittimet

Ohjelman täytäntöönpanon valvonnassa käytettävien erityisten fyysisten ja ympäristöä ja rahoitusta koskevien osoittimien osalta on otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 1260/1999 36 artiklassa mainitut seikat.

11 artikla

Vuosi- ja rahoituskertomukset

Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 5 artiklan 2 kohdassa mainittuihin vuosikertomuksiin on asetuksen (EY) N:o 1260/1999 37 artiklassa mainittujen seikkojen lisäksi sisällyttävä, soveltuvin osin, toimenpidekohtaiset fyysiset osoittimet.

12 artikla

Arviot

Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 5 artiklassa tarkoitetut ennakkoarvio ja arvio on tehtävä ottamalla huomioon asetuksen (EY) N:o 1260/1999 III luvun IV osastossa ja asetuksen (EY) N:o 1750/1999 5 jakson III luvussa säädetyt arviointimenettelyt.

13 artikla

Loppusäännökset

Komission jäsenvaltioita varten vahvistamat suuntaviivat huomioon ottavista yksityiskohtaisista tukiedellytyksistä ja tämän asetuksen mukaisten menojen tukikelpoisuudesta määrätään Euroopan yhteisön nimissä toimivan komission ja kunkin hakijamaan kahdenvälisessä sopimuksessa.

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan yhteisön tukeen 1 päivästä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.

(3) EYVL L 214, 13.8.1999, s. 31.

(4) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(5) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73.

(6) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 68.

Top