Help Print this page 

Document 31999R1655

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1655/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 197, 29.7.1999, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 100 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 6 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 6 - 12

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1655/oj
Multilingual display
Text

31999R1655

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1655/1999, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 197 , 29/07/1999 s. 0001 - 0007


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1655/1999,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999,

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2236/95 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 156 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat, että

1) asetuksen (EY) N:o 2236/95(5) soveltaminen on osoittanut, että asetukseen on tarpeen tehdä muutoksia,

2) eräiden hankkeiden rahoitusta olisi helpotettava ottamalla mahdolliseksi tukimuodoksi osallistuminen riskipääoman muodostamiseen; asetuksella (EY) N:o 2236/95 käyttöön annettuja rahoitusvaroja olisi suotavaa käyttää siten, että yksityisen rahoituksen osuus olisi mahdollisimman suuri,

3) riskipääomaosuus hankkeen rahoitusjärjestelyssä voi edistää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden syntymistä Euroopan laajuisia verkkoja koskevissa hankkeissa; riskipääoman saaminen Euroopan laajuisiin verkkoihin on rajallista, erityisesti niiden alkuvaiheessa,

4) kokemusten saamiseksi uudesta rahoitusmuodosta on aiheellista sallia riskipääomaosallistuminen, yhteen prosenttiin asti vuosien 2000-2006 kokonaismäärästä laskettuna sellaisiin sijoitusrahastoihin, jotka tarjoavat riskipääomaa pääasiassa Euroopan laajuisia verkkoja koskeviin hankkeisiin; tätä rajaa voidaan nostaa enintään kahteen prosenttiin tämän välineen toiminnasta esitettävän katsauksen valossa; on myös aiheellista arvioida sen mahdollista laajentamista tulevaisuudessa,

5) avoimuuden lisäämiseksi ja sellaisiin hankkeisiin tai hankeryhmiin kohdistuvien odotusten täyttämiseksi, joihin tarvitaan huomattava määrä pitkäaikaista rahoitusta, on suotavaa, että tiettyjä aloja varten laaditaan ohjeellisia monivuotisia ohjelmia; näissä ohjelmissa ilmoitetaan sen tuen kokonaismäärä ja vuosittainen määrä, joka kyseisille hankkeille tai hankeryhmille voidaan myöntää tiettynä ajanjaksona, ja jonka olisi oltava vuosittain tehtävien päätösten viitekehyksenä myönnettäessä rahoitustukea vuosittaisten budjettimäärärahojen puitteissa, kun hankkeet tai hankeryhmät ovat yhdenmukaisia kyseisten monivuotisten ohjelmien kanssa; näissä ohjelmissa ilmoitetut vuosittaiset määrät eivät kuitenkaan aiheuta talousarviota koskevia sitoumuksia,

6) hankkeita tai hankeryhmiä olisi voitava tukea useilla peräkkäisillä rahoitustukipäätöksillä,

7) haettaessa rahoitustukea johonkin hankkeeseen on esitettävä yksityiskohtainen erittely yhteisön sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallintoelinten arvioiduista rahoitusosuuksista samoin kuin yksityiseltä sektorilta saatavien rahoitusosuuksien määrästä,

8) myönnetty rahoitustuki olisi lopetettava, asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta, jos kyseisiä toimia ei ole aloitettu määräpäivään mennessä,

9) on tarpeen lisätä Euroopan investointirahaston toiminta niihin yhteisön rahoitusvälineisiin, joiden kanssa asetuksen (EY) N:o 2236/95 mukaiset toimet on sovitettava yhteen,

10) komissiolla on oltava mahdollisuus vaatia tuensaajia laatimaan arviointeja asetuksen (EY) N:o 2236/95 nojalla tukea saaneista hankkeista tai antamaan tarpeelliset tiedot, joiden avulla komissio voi tehdä oman arviointinsa,

11) neuvoston päätöksessä N:o 87/373/ETY(6) määrätään menettelystä neuvoston siirtäessä komissiolle toimivallan antamiensa säädösten täytäntöönpanoon; tässä asetuksessa annettujen menettelyjen on otettava huomioon toimielinten välisellä sopimuksella tai päätöksellä N:o 87/373/ETY sovittujen järjestelyjen mahdolliset muutokset,

12) Euroopan laajuisten verkkojen merkitys huomioon ottaen on aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 2236/95 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 6 päivänä maaliskuuta 1995 antaman julistuksen 1 kohdan mukaiset 4600 miljoonan euron rahoituspuitteet asetuksen täytäntöön panemiseksi ajanjaksona 2000-2006,

13) neuvoston on aiheellista tarkastella, onko asetuksen (EY) N:o 2236/95 mukaisia toimenpiteitä jatkettava vai muutettava sen kattavan selvityksen perusteella, jonka komissio antaa vuoden 2006 loppuun mennessä,

14) 1 päivänä tammikuuta 1999 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2001 päättyvänä siirtymäkautena kaikkia viittauksia euroon on pidettävä viittauksina euroon euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98(7) tarkoitettuna rahayksikkönä, ja

15) tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 2236/95 on muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetusta (EY) N:o 2236/95 seuraavasti:

1. Poistetaan 2 artiklan 2 kohta.

2. Poistetaan 3 artikla.

3. Korvataan 4 artikla seuraavasti: " 4 artikla

Tukimuodot

1. Yhteisön tuki hankkeille voi olla yhtä tai useampaa seuraavista:

a) Hankkeita koskevien selvitysten yhteisrahoitus, mukaan lukien esitutkimukset, toteutettavuustutkimukset, arviointitutkimukset ja muut tekniset tukimuodot. Yhteisön rahoitus ei yleensä voi olla suurempi kuin 50 prosenttia tutkimuksen kokonaiskustannuksista.

Yhteisön rahoitusosuus voi asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komission aloitteesta ja asianomaisten jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella olla suurempi kuin 50 prosenttia.

b) Euroopan investointipankin tai muiden julkisten tai yksityisten rahoituslaitosten myöntämien lainojen korkotuet. Yleensä korkotuen kesto ei voi ylittää viittä vuotta.

c) Euroopan investointirahaston tai muiden rahoituslaitosten lainatakuiden takuumaksut.

d) Suora investointituki asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

e) Osallistuminen sellaisten investointirahastojen tai vastaavien rahoitusjärjestelmien riskipääomaan, joiden ensisijaisena tavoitteena on riskipääoman tarjoaminen Euroopan laajuisia verkkoja koskeviin hankkeisiin ja osallistuminen huomattavaan yksityissektorin investointiin; tämän riskipääoman osuus ei saa olla suurempi kuin yksi prosentti 18 artiklan mukaisista talousarviovaroista; jäljempänä 17 artiklan menettelyjen mukaisesti tätä rajaa voidaan nostaa kahteen prosenttiin vuodesta 2003 lukien komission tämän välineen toiminnasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle esittämän katsauksen valossa.

Tämän riskipääomaan osallistumisen toteutusta koskevista muista yksityiskohtaisista säännöistä säädetään liitteessä.

Osallistuminen voi tapahtua suoraan rahastoon tai vastaavaan rahoitusjärjestelmään tai samojen investointirahaston hoitajien hallinnoimaan yhteisinvestointivälineeseen.

f) Tarvittaessa yhdistelmä a-e alakohdassa tarkoitetuista yhteisön tuista, jotta mahdollisimman taloudellisella tavalla käytettävillä budjettivaroilla olisi mahdollisimman suotuisa vaikutus.

2. Edellä a-e alakohdassa tarkoitettuja yhteisön tukimuotoja käytetään valikoiden, jotta voidaan ottaa huomioon kyseisten erityyppisten verkkojen erityispiirteet ja varmistua siitä, että tuet eivät aiheuta vääristymiä alan yritysten väliseen kilpailuun.

3. Liikenteen infrastruktuureihin käytettävät varat on koko 18 artiklassa tarkoitetun kauden ajan kohdennettava siten, että rautatiehankkeisiin, yhdistelmäliikenne mukaan lukien, käytetään vähintään 55 prosenttia ja tiehankkeisiin enintään 25 prosenttia varoista.

4. Komissio tukee yksityisten rahoituslähteiden käyttämistä tämän asetuksen mukaisissa hankkeissa tapauksissa, joissa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla voidaan saavuttaa yhteisön rahoitusvälineiden mahdollisimman suuri kerrannaisvaikutus. Komissio tutkii kaikki tapaukset erikseen ottaen huomioon aiheellisissa tapauksissa mahdollisen vaihtoehdon, joka rahoitetaan kokonaan julkisin varoin. Kunkin hankkeen tapauksessa on perustamissopimuksen mukaisesti vaadittava kyseisen jäsenvaltion tukea."

4. Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti: "Poikkeuksellisesti niiden hankkeiden osalta, jotka koskevat päätöksen N:o 1692/96/EY(8) 17 artiklassa tarkoitettuja satelliittipaikantamis- ja navigointijärjestelmiä, tämän asetuksen mukaan myönnettävä yhteisön tuen kokonaismäärä voi olla 20 prosenttia investointien kokonaiskustannuksista 1 päivästä tammikuuta 2003 lukien katsauksen esittämisen jälkeen."

5. Lisätään artikla seuraavasti: " 5a artikla

Yhteisön monivuotinen ohjeellinen ohjelma

1. Yhteisön toiminnan tehostamiseksi komissio voi 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti laatia alakohtaisesti monivuotisen ohjeellisen ohjelman (jäljempänä 'ohjelma') perustamissopimuksen 155 artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan soveltamista. Ohjelma perustuu 8 artiklan mukaisiin rahoitustukihakemuksiin ja siinä on otettava huomioon jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, erityisesti 9 artiklassa luetellut tiedot.

2. Ohjelma koostuu yksinomaan yhteistä etua koskevista hankkeista ja/tai yhteistä etua koskevista yhtenäisistä hankeryhmistä, sellaisina kuin ne määritellään edellä perustamissopimuksen 155 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa suuntaviivoissa; eräät alat tarvitsevat pitkäaikaista rahoitusta.

3. Ohjelmassa vahvistetaan kullekin 2 kohdassa tarkoitetulle hankkeelle tai hankeryhmälle rahoitustuen myöntämistä koskevat ohjeelliset määrät budjettivallan käyttäjän vuotuisten päätösten mukaisesti. Monivuotisiin ohjeellisiin ohjelmiin käytetään enintään 75 prosenttia 18 artiklan mukaisista talousarviovaroista.

4. Ohjelma toimii niiden vuotuisten päätösten viitekehyksenä, joiden avulla yhteisön tukea myönnetään hankkeille vuosittaisten budjettimäärärahojen puitteissa. Komissio tiedottaa säännöllisesti 17 artiklassa tarkoitetulle komitealle ohjelmien edistymisestä ja kaikista päätöksistä, joita se tekee myöntäessään yhteisön tukea hankkeille. Komission vuotuisen alustavan talousarvioesityksen yhteydessä esitettävät asiakirjat sisältävät myös kertomuksen kunkin monivuotisen ohjeellisen ohjelman täytäntöönpanon edistymisestä varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Ohjelmaa on tarkistettava ainakin sen puolivälissä tai hankkeen/hankkeiden tai hankeryhmän/-ryhmien tosiasiallisen edistymisen perusteella, ja sitä muutetaan tarvittaessa 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Ohjelmassa osoitetaan myös kyseisten hankkeiden muut rahoituslähteet, erityisesti yhteisön muut välineet ja Euroopan investointipankki.

5. Jos hankkeen (hankkeiden) tai hankeryhmän (-ryhmien) toteutuksessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle viipymättä.

Ohjelmassa hankkeen (hankkeiden) tai hankeryhmän (-ryhmien) osalta vahvistettujen ohjeellisten kokonaismäärien muutoksista, jotka saattavat olla tarpeen kyseisten muutosten vuoksi, päätetään 17 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

6. Lisätään 6 artiklaan seuraava 1 a kohta: "1 a. Komissio varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä, että sen tekemät yhteisön tuen myöntämistä koskevat päätökset vastaavat painopisteitä, jotka on asetettu eri aloja koskevissa ja perustamissopimuksen 155 artiklan 1 kohdan mukaisesti annetuissa suuntaviivoissa. Tämä sisältää sen, että päätökset vastaavat niitä suuntaviivoissa esitettyjä vaatimuksia, joita mahdollisesti asetetaan prosenttiosuudesta yhteisön kokonaistukeen nähden."

7. Korvataan 8 artikla seuraavasti: " 8 artikla

Tukihakemusten jättäminen

Asianomainen jäsenvaltio (asianomaiset jäsenvaltiot) tai jäsenvaltion (jäsenvaltioiden) suostumuksella asianomainen julkisen tai yksityisen sektorin yritys tai laitos jättää tukihakemukset komissiolle. Komissio pyytää kyseisen jäsenvaltion (kyseisten jäsenvaltioiden) suostumuksen."

8. Korvataan 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan kahdeksas luetelmakohta seuraavasti: "- euroina tai kansallisena valuuttana ilmoitettu rahoitussuunnitelma, jossa ilmoitetaan kaikki rahoitusjärjestelyn osat, mukaan lukien yhteisöltä pyydetty rahoitustuki sen eri muodoissa 4 artiklan mukaisesti sekä paikallisilta, alueellisilta tai kansallisilta hallintoelimiltä ja yksityisistä rahoituslähteistä pyydetty tuki sekä jo myönnetty tuki".

9. Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti: "2. Tuen hakijat toimittavat komissiolle kaikki sen pyytämät olennaiset lisätiedot, kuten parametrit, suuntaviivat ja olettamukset, joille kustannus-hyötyanalyysi perustuu."

10. Korvataan 10 artikla seuraavasti: " 10 artikla

Tuen myöntäminen

Komissio päättää perustamissopimuksen 274 artiklan mukaisesti tämän asetuksen mukaisen rahoitustuen myöntämisestä arvioituaan hakemuksia valintaperusteiden mukaisesti. Niiden hankkeiden osalta, jotka mainitaan 5 a artiklan mukaan laadituissa alustavissa monivuotisissa ohjelmissa, komissio tekee vuosittain päätökset tuen myöntämisestä kyseiselle ohjelmalle varattujen viitteellisten rahoitusmäärien rajoissa. Muiden hankkeiden osalta toimenpiteet hyväksytään 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa päätöksestä suoraan tuensaajille ja jäsenvaltioille."

11. Korvataan 11 artiklan 7 kohta seuraavasti: "7. Komissio vahvistaa 17 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti kehykset korkotukien, takuumaksutukien ja riskipääomaan osallistumisen menettelyille, aikataululle ja maksettaville määrille sellaisten investointirahastojen tai vastaavien rahoituslaitosten osalta, joiden ensisijaisena tavoitteena on riskipääoman tarjoaminen Euroopan laajuisia verkkoja koskeviin hankkeisiin."

12. Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti: "1. Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitetut hankkeet saatetaan onnistuneesti päätökseen, jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat tarvittavat toimenpiteet omaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla."

b) Korvataan 1 kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti: "- periäkseen takaisin sääntöjen vastaisten toimien vuoksi menetetyt varat, mukaan luettuna myöhästyneistä maksuista perityt korot, komission hyväksymien sääntöjen mukaisesti. Jollei toteuttamisesta vastaava jäsenvaltio tai julkisen sektorin viranomainen toimita todisteita siitä, että ne eivät ole vastuussa sääntöjen vastaisista toimista, jäsenvaltio on toissijaisesti vastuussa perusteettomasti maksetuista rahamääristä."

c) Korvataan 6 kohta seuraavasti: "6. Jos yhteisön tukea myönnetään asianomaisille julkisen tai yksityisen sektorin yrityksille tai laitoksille, komissio toteuttaa valvontatoimenpiteet jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä asiaankuuluvalla tavalla."

d) Korvataan 7 kohta seuraavasti: "7. Vastuussa olevat laitokset ja viranomaiset ja asianomaiset julkisen ja yksityisen sektorin yritykset ja laitokset pitävät hankkeista komission saatavilla viiden vuoden ajan hankkeen viimeisestä maksusta lukien kaikki liiteasiakirjat, jotka koskevat hankkeeseen liittyviä kuluja."

13. Lisätään 13 artiklaan uusi kohta seuraavasti: "2 a. Jos hanketta ei ole aloitettu kahden vuoden kuluessa tukipäätöksessä mainitusta aloituspäivästä, komissio peruuttaa hankkeelle myönnetyn tuen lukuun ottamatta tapauksia, jotka on perusteltu komissiolle asianmukaisesti."

14. Korvataan 14 artikla seuraavasti: " 14 artikla

Yhteensovittaminen

Komissio huolehtii tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen 5 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen hankkeiden ja ohjelmien sekä yhteisön talousarviosta, Euroopan investointipankista, Euroopan investointirahastosta ja muista yhteisön rahoitusvälineistä rahoitettujen hankkeiden yhteensovittamisesta ja yhdenmukaisuudesta."

15. Korvataan 15 artikla seuraavasti: " 15 artikla

Tarkastelu, seuranta ja arviointi

1. Jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat siitä, että tämän asetuksen perusteella toteutettuja hankkeita seurataan ja arvioidaan tehokkaasti. Hankkeita voidaan mukauttaa seurannan ja arvioinnin tulosten mukaisesti.

2. Yhteisön tuen tehokkuuden varmistamiseksi komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot seuraavat järjestelmällisesti hankkeiden edistymistä, tarvittaessa yhteistyössä Euroopan investointipankin tai muiden asianomaisten laitosten kanssa.

3. Kun tukihakemus on otettu vastaan ja ennen sen hyväksymistä komissio tarkastelee hanketta arvioidakseen, onko se 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen edellytysten ja perusteiden mukainen. Tarvittaessa komissio kehottaa Euroopan investointipankkia ja muita asianomaisia laitoksia osallistumaan tähän tarkasteluun.

4. Komissio ja jäsenvaltiot arvioivat, kuinka hankkeita ja ohjelmia on toteutettu sekä niiden toteuttamisen vaikutuksen, jotta voitaisiin arvioida, voidaanko alun perin asetetut tavoitteet saavuttaa tai onko ne jo saavutettu. Tässä arvioinnissa käsitellään muun muassa hankkeiden ympäristövaikutuksia ottaen huomioon yhteisön voimassa oleva lainsäädäntö. Komissio voi asianomaista jäsenvaltiota kuultuaan myös pyytää tuensaajaa toimittamaan erityisen arvion tämän asetuksen mukaan tuetuista hankkeista tai hankeryhmistä tai antamaan komissiolle hankkeiden arvioimiseen tarvittavia tietoja ja apua.

5. Seuranta varmistetaan tarvittaessa konkreettisten ja rahoitusta kuvaavien indikaattoreiden avulla. Nämä indikaattorit on valittava hankkeen erityisluonteen ja sen tavoitteiden mukaan. Ne on suunniteltava siten, että ne osoittavat:

- hankkeen edistymisvaiheen suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan ja suunniteltuihin toiminnallisiin tavoitteisiin,

- hallinnoinnissa tapahtuneen edistyksen ja siihen liittyvät mahdolliset ongelmat.

6. Tutkiessaan kutakin tukihakemusta komissio ottaa huomioon tämän artiklan säännösten mukaiset tarkastelut ja arvioinnit.

7. Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut arviointi- ja seurantamenettelyt määritellään hankkeiden hyväksymispäätöksissä ja/tai rahoitustukea koskevissa sopimusehdoissa."

16. Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti: "1. Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle selvityksen tämän asetuksen mukaan toteutetuista toimista, ja nämä lausuvat mielipiteensä selvityksestä. Selvityksessä arvioidaan tuloksia, jotka on saavutettu yhteisön osallistumisella asetuksen eri soveltamisalueilla lähtötavoitteiden suhteen; lisäksi selvityksessä on luku nykyisten monivuotisten ohjelmien asiasisällöstä ja täytäntöönpanosta ja erityisesti otetaan huomioon 5 a artiklassa käyttöön otetut tarkistukset."

17. Korvataan 18 artikla seuraavasti: " 18 artikla

Budjettivarat

Rahoituskehys tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi vuodesta 2000 vuoteen 2006 ulottuvaksi jaksoksi on 4600 miljoonaa euroa.

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien sallimissa rajoissa."

18. Korvataan 19 artikla seuraavasti: " 19 artikla

Soveltamisajan tarkistaminen

Komissio toimittaa ennen vuoden 2006 loppua Euroopan parlamentille ja neuvostolle laajan selvityksen tämän asetuksen mukaisista yhteisön tuen myöntämistä koskevista mekanismeista ja erityisesti 4 artiklassa tarkoitetuista mekanismeista ja säännöksistä saaduista kokemuksista. Perustamissopimuksen 156 artiklan ensimmäisessä kohdassa annetun menettelyn mukaisesti toimivat Euroopan parlamentti ja neuvosto tutkivat, jatketaanko tai tarkistetaanko tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä 18 artiklassa tarkoitetun jakson päätyttyä ja millaisin edellytyksin se voidaan tehdä."

19. Korvataan sana "ecu" koko tekstissä sanalla "euro".

20. Lisätään tämän asetuksen liitteenä oleva teksti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

1 artiklan 19 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 1999.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

T. HALONEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 175, 9.6.1998, s. 7 ja EYVL C 27, 2.2.1999, s. 18.

(2) EYVL C 407, 28.12.1998, s. 120.

(3) EYVL L 93, 6.4.1999, s. 29.

(4) Euroopan parlamentin lausunto annettu 19. marraskuuta 1998 (EYVL C 379, 7.12.1998, s. 186), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 21. joulukuuta 1998 (EYVL C 49, 22.2.1999, s. 4) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 6. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) sekä neuvoston päätös tehty 7. kesäkuuta 1999.

(5) EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1.

(6) EYVL L 197, 18.7.1987, s. 33.

(7) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

(8) EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1.

LIITE

"LIITE

4 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1. Edellytykset sille, että yhteisö osallistuu riskipääomaan

Haettaessa rahoitustukea asetuksen 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti on annettava seuraavat, asetuksen 17 artiklassa tarkoitetun komitean riittävinä pitämät tiedot, joiden perusteella päätetään tuen myöntämisestä:

- tiedot rahaston perussääntöjen tärkeimmistä määräyksistä, mukaan lukien sen oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne,

- rahaston yksityiskohtaiset investointeja koskevat suuntaviivat, mukaan lukien tiedot kohdehankkeista,

- tiedot yksityisten sijoittajien osallistumisesta,

- tiedot maantieteellisestä kohdealueesta,

- tiedot rahaston taloudellisesta elinkelpoisuudesta,

- tiedot sijoittajien oikeuksista ryhtyä oikaisutoimiin, mikäli rahasto ei noudata sijoittajille annettuja sitoumuksia,

- tiedot pääoman poisvetämistä koskevista menettelyistä ja rahaston lakkauttamista koskevista järjestelyistä ja

- edustusoikeudet sijoittajien komiteoissa.

Ennen kuin tuen myöntämistä koskeva päätös tehdään, välittäjänä toimivan investointirahaston tai muun vastaavan rahoituslaitoksen on sitouduttava sijoittamaan yhteisön rahoitusosuutta vähintään kaksi ja puoli kertaa suurempi määrä hankkeisiin, jotka on aiemmin määritelty perustamissopimuksen 155 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisiksi, yhteistä etua koskeviksi hankkeiksi.

Riskipääomaan osallistumisen muodossa myönnettävää yhteisön tukea investointirahastoille tai vastaaville rahoitusjärjestelmille myönnetään periaatteessa ainoastaan, jos yhteisön osuus on riskin osalta verrattavissa muiden rahaston sijoittajien kanssa.

Tukea saavien investointirahastojen tai vastaavien rahoitusjärjestelmien on noudatettava asianmukaisia rahoitusperiaatteita.

2. Osallistumisen rajoitukset ja investointien enimmäismäärät

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukainen osallistuminen ei saa ylittää yhtä prosenttia 18 artiklassa tarkoitettua jaksoa varten varatusta kokonaismäärästä. Tätä rajaa voidaan kuitenkin nostaa mainitun 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

Mainitun 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukainen yhteisön tuki ei saa ylittää 20 prosenttia investointirahaston tai vastaavan rahoitusjärjestelmän kokonaispääomasta.

3. Yhteisön osuuden hallinnointi

Euroopan sijoitusrahasto hoitaa yhteisön tuen hallinnoinnin. Yhteisön tuen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaiset yksityiskohtaiset täytäntöönpanoehdot, myös sen seuranta ja valvonta, vahvistetaan komission ja Euroopan sijoitusrahaston välisessä yhteistyösopimuksessa, ottaen huomioon tässä liitteessä olevat säännökset.

4. Muut säännökset

Asetuksessa esitettyjä tarkastelua, seurantaa ja arviointia koskevia säännöksiä sovelletaan täysin asetuksen 4 artiklan 1 kohdan e alakohtaan, mukaan lukien säännökset, jotka koskevat yhteisön tuen edellytyksiä, rahoituksen valvontaa sekä tuen vähennystä, keskeyttämistä ja peruuttamista. Tämä varmistetaan muun muassa komission ja Euroopan sijoitusrahaston välisen yhteistyösopimuksen asiaankuuluvilla määräyksillä ja investointirahastojen tai vastaavien rahoitusjärjestelmien kanssa tehtävillä asiaankuuluvilla sopimuksilla, joissa määrätään yhteistä etua koskevien yksittäisten hankkeiden edellyttämästä valvonnasta. Suoritetaan asiaankuuluvat järjestelyt, jotta tilintarkastustuomioistuin voi hoitaa tehtävänsä erityisesti maksusuoritusten säännöllisyyden tarkistamiseksi.

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisista maksuista säädetään asetuksen 11 artiklan 7 kohdassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen 11 artiklan 6 kohdan soveltamista. Kaikki takaisinmaksujen tai voittojen ja pääomatuottojen jaon samoin kuin minkä tahansa muiden sijoittajille kuuluvien tuottojen maksun jälkeiset ylijäämät maksetaan takaisin yhteisön talousarvioon investointikauden päättyessä tai mahdollisesti jo aiemminkin.

Kaikki päätökset asetuksen 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesta riskipääoman rahoitukseen osallistumisesta on annettava asetuksen 17 artiklassa tarkoitetun komitean hyväksyttäviksi.

Komissio antaa säännöllisesti kertomuksen mainitulle komitealle asetuksen 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesta riskipääoman rahoitukseen osallistumisen täytäntöönpanosta.

Ennen vuoden 2006 loppua komissio teettää asetuksen 15 artiklan puitteissa asetuksen 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti toteutettujen toimien arvioinnin, joka koskee erityisesti artiklan käyttöä, sen vaikutuksia Euroopan laajuisia verkkoja koskevien tuettujen hankkeiden täytäntöönpanoon ja yksityisten sijoittajien osuuteen rahoitettuihin hankkeisiin."

Top