Help Print this page 

Document 31999R1609

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1609/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 856/1999 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
  • In force
OJ L 190, 23.7.1999, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 6 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 6 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 74 - 77

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1609/oj
Multilingual display
Text

31999R1609

Komission asetus (EY) N:o 1609/1999, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999, erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 856/1999 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 190 , 23/07/1999 s. 0014 - 0017


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1609/1999,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 1999,

erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 856/1999 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 856/1999(1) erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

1) asetuksella (EY) N:o 856/1999 otetaan käyttöön enintään kymmeneksi vuodeksi erityinen tekninen ja taloudellinen tukikehys, jonka tarkoituksena on auttaa perinteisiä AKT-banaanien toimittajavaltioita sopeutumaan uusiin kaupan pitämisen edellytyksiin, jotka ovat seurausta banaanialan yhteiseen markkinajärjestelyyn tehdyistä muutoksista,

2) asetuksen (EY) N:o 856/1999 mukaan teknistä ja taloudellista apua myönnetään sellaisten ohjelmien täytäntöönpanemiseksi, joilla pyritään parantamaan banaanialan kilpailukykyä tai tukemaan elinkeinoelämän monipuolistamista silloin, kun banaanialan kilpailukyvyn parantamiselle ei ole kestävää perustaa,

3) ohjelmien, joille rahoitusta haetaan, on oltava yhdenmukaisia asianomaisen perinteisen AKT-toimittajavaltion yleisten kehitystavoitteiden kanssa,

4) yhdenmukaisuuden sekä sen varmistamiseksi, että ohjelmat vastaavat asetuksessa (EY) N:o 856/1999 määriteltyjä erityistavoitteita, ohjelmien on syytä perustua johdonmukaiseen pitkän aikavälin strategiaan,

5) asianomaisen perinteisen AKT-toimittajavaltion on määriteltävä tällainen strategia yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa, ja komission on hyväksyttävä se,

6) yhtenäisen lähestymistavan varmistamiseksi ohjelmat, joille rahoitusta haetaan, on laadittava hyväksyttyyn strategiaan perustuvien vuosittaisten toimintasuunnitelmien muotoon,

7) asetuksen (EY) N:o 856/1999 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti kunkin vuoden käytettävissä olevan kokonaismäärän puitteissa kullekin perinteiselle AKT-toimittajavaltiolle myönnettävä enimmäismäärä banaanialan kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävien ohjelmien rahoittamiseksi määritetään kilpailukyvyssä havaittujen erojen perusteella ottamalla huomioon banaanintuotannon merkitys asianomaiselle maalle; edelleen siinä säädetään, että pelkästään elinkeinoelämän monipuolistamiseen tähtäävien ohjelmien täytäntöönpanoon myönnetään määrä, joka vastaa muille perinteisille toimittajille annettua määrää,

8) on vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt maakohtaisten osuuksien laskentamenetelmästä,

9) kunkin perinteisen AKT-toimittajavaltion kilpailukyvyn taso on määriteltävä yhteisön markkinoille tulemisen hetkellä havaittujen hintaerojen perusteella yhteisöön vietävät määrät huomioon ottaen; lyhyen aikavälin hintavaihtelujen vaikutusten välttämiseksi huomioon otettava hintaero on laskettava riittävän pitkältä viitejaksolta välittömästi ennen soveltamisvuotta; jotta kaikille perinteisille AKT-toimittajavaltioille voitaisiin taata vertailukelpoinen, niiden erityistavoitteesta riippumaton kohtelu, on käytettävä AKT-maiden havaittujen hintaerojen keskiarvoa silloin, kun vienti on loppunut elinkeinoelämän monipuolistamisen seurauksena; asetuksen (EY) N:o 856/1999 taloudellisen tavoitteen mukaisesti perinteisten AKT-toimittajavaltioiden olisi voitava säilyttää yhteisön markkinoilla vastaava asema kuin mikä niillä oli ennen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1637/98(2) voimaantuloa ja tästä syystä kilpailukyvyn eroa määritettäessä on otettava huomioon määrät, jotka toteutuivat kyseisen asetuksen, voimaantuloa edeltävien kolmen vuoden aikana,

10) banaanintuotannon merkitystä asianomaisen perinteisen AKT-toimittajavaltion taloudelle kuvaa parhaiten banaanialan osuus kyseisen maan bruttokansantuotteesta; tarkimmat asiaa koskevat tilastotiedot saa Kansainväliseltä valuuttarahastolta tai tietojen puuttuessa Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssilta (UNCTAD), ja niitä on syytä käyttää; vientimäärien osalta asetuksen (EY) N:o 856/1999 taloudellinen tavoite edellyttää, että käytettävät tilastotiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1637/98 voimaantulovuotta edeltävältä kolmelta vuodelta, joita koskevia tilastotietoja on käytettävissä,

11) ottaen huomioon, että banaanikaupan taloudelliset perustekijät vaihtelevat suuresti perinteisten AKT-toimittajavaltioiden kesken, oikeudenmukaisimpiin tuloksiin päästään, jos molempia maakohtaisten osuuksien laskentaperusteita painotetaan yhtä paljon,

12) rahoitettavien ohjelmien toteuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi on kuitenkin vahvistettava tuen vähimmäismäärä,

13) Somaliaa koskevien erityisratkaisujen tarpeeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota,

14) asetuksen (EY) N:o 856/1999 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti yksittäisille perinteisille AKT-toimittajavaltioille käytettävissä olevaan avun määrään sovelletaan vuodesta 2004 alkaen ja kunakin sitä seuraavana vuotena enintään 15 prosentin vähennyskerrointa; samassa kohdassa säädetään myös, että kilpailukykyä parantavia ohjelmia täytäntöön pantaessa kyseistä vähennyskerrointa pienennetään samassa suhteessa kuin kilpailukyvyn on havaittu parantuvan edellisvuoteen verrattuna,

15) jotta varmistettaisiin asetuksen (EY) N:o 856/1999 tarjoamista mahdollisuuksista saatava mahdollisimman suuri hyöty perinteisille AKT-toimittajille niiden sopeutuessa uusiin kaupan pitämisen edellytyksiin, olisi kunakin varainhoitovuonnna käyttämättä jääneet varat kohdennettava uudelleen, ja

16) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1637/98 8 artiklassa säädetyn komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asianomainen perinteinen AKT-toimittajavaltio esittää asetuksen (EY) N:o 856/1999 mukaiset, teknistä ja taloudellista apua koskevat pyynnöt komissiolle kunkin kalenterivuoden alussa ja viimeistään 60 päivää sen jälkeen kun jäljempänä 2 artiklassa tarkoitetut rahoitusmäärät on ilmoitettu. Somalian erityistilanne otetaan huomioon.

2. Pyyntöjen on perustuttava banaanialan johdonmukaiseen pitkän aikavälin strategiaan, jonka asianomainen AKT-valtio on laatinut yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja jonka komissio on hyväksynyt. Strategiassa on määriteltävä asetuksen (EY) N:o 856/1999 3 artiklan 2 kohdan mukainen erityistavoite, arvioitava sen toteuttamiskelpoisuutta ja määriteltävä lähestymistapa sen saavuttamiseksi. Strategiaan on myös sisällyttävä tarvittavat tiedot sen yhdenmukaisuuden arvioimiseksi suhteessa asianomaisen perinteisen AKT-toimittajavaltion yleisiin kehitystavoitteisiin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisuuteen toteuttaa alueellisia hankkeita.

3. Ohjelmat, joille rahoitusta haetaan, on laadittava hyväksytyn strategian pohjalta vuosittaisten toimintasuunnitelmien muodossa.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien rahoitukseen käytettävissä oleva enimmäismäärä on vahvistettava vuosittain. Enimmäismäärä lasketaan erikseen kullekin perinteiselle AKT-toimittajavaltiolle kilpailukyvyssä havaitun eron ja sen perusteella, mikä merkitys banaanintuotannolla on asianomaisen maan taloudelle, ja molempia perusteita painotetaan yhtä paljon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäljempänä olevan 6 artiklan soveltamista.

3 artikla

1. Kilpailukyvyn taso lasketaan viitemäärien sekä kolmannen maan ja AKT-valtion viitehinnan välisen erotuksen perusteella.

2. Viitemäärä on kunkin yksittäisen AKT-toimittajan yhteisöön viemien banaanien määrän keskiarvo neuvoston asetuksen (EY) N:o 1637/98 voimaantulovuotta edeltävien kolmen vuoden aikana. Somalian viitemääräksi vahvistetaan poikkeuksellisesti 60000 tonnia maan erityistilanteen vuoksi. Sovellettavat viitemäärät on annettu liitteessä I.

3. Kolmannen maan viitehinta on matalin keskihinta AKT-maita lukuun ottamatta minkä tahansa kolmannen maan vakiintuneen toimittajan tuottamalle banaanitonnille, joka on viety yhteisöön avun pyyntöä koskevaa soveltamisvuotta edeltävien kolmen vuoden aikana ja joita koskevia tilastotietoja on käytettävissä.

4. AKT-viitehinta on asianomaisessa perinteisessä AKT-toimittajavaltioissa tuotetun ja saman jakson kuluessa yhteisöön viedyn banaanitonnin keskihinta. Jos banaanien vienti on loppunut elinkeinoelämän monipuolistamisen seurauksena, sovelletaan AKT-viitehintojen keskiarvoa.

5. Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut hinnat ilmoitetaan cif-hintoina. Kilpailukyvyn tason laskemiseen tarvittavien tietojen on oltava peräisin Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston laatimista ja julkaisemista yhteisön tuontia koskevista tilastoista.

4 artikla

Banaanintuotannon merkitys asianomaisen perinteisen AKT-toimittajavaltion taloudelle määritellään sen perusteella, mikä banaanialan tuoman arvonlisän osuus on kyseisen perinteisen AKT-toimittajavaltion kokonaisbruttokansantuotteesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1637/98 voimaantuloa edeltävien kolmen vuoden aikana, joita koskevia tilastotietoja on käytettävissä. Banaanintuotannon merkityksen määrittelyyn tarvittavat tilastotiedot saa Kansainväliseltä valuuttarahastolta tai tietojen puuttuessa UNCTADilta. Somalian laskentakerroin on poikkeuksellisesti ja maan erityistilanne huomioon ottaen 1,0. Mainittuihin tilastotietoihin perustuvat laskentakertoimet on lueteltu liitteessä II.

5 artikla

Myönnettäviin osuuksiin sovelletaan vuodesta 2004 alkaen ja kunakin sitä seuraavana vuonna automaattista vähennyskerrointa sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2-4 artiklan soveltamista. Vähennyskerroin vahvistetaan maakohtaisesti tarkoituksenmukaiselle tasolle sen varmistamiseksi, että kullekin yksittäiselle AKT-toimittajalle soveltamisvuonna annettavan tuen määrää vähennetään 15 prosenttia edellisvuonna käytettävissä olleisiin varoihin nähden.

6 artikla

Jos 2-5 artiklan mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella määrä olisi vähemmän kuin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa, tukea myönnetään vähintään 0,5 miljoonaa euroa.

7 artikla

Jos perinteinen AKT-toimittaja ei ole esittänyt teknistä ja taloudellista apua koskevaa pyyntöä 1 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa tai jos esitetyt ohjelmat eivät ole 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pitkän aikavälin strategian mukaisia, komissio kohdentaa käytettävissä olevat määrät uudelleen muille AKT-toimittajille näiden esittämien ohjelmien mukaisesti ja asetuksen (EY) N:o 856/1999 säädöksiä noudattaen. Somalian erityistilanne otetaan huomioon.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 108, 27.4.1999, s. 2.

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 28.

LIITE I

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Edellä 4 artiklassa tarkoitettu luettelo

>TAULUKON PAIKKA>

Top