Help Print this page 

Document 31999R1265

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 1265/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, koheesiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1164/94 liitteen II muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 161, 26.6.1999, p. 62–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1265/oj
Multilingual display
Text

31999R1265

Neuvoston asetus (EY) N:o 1265/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, koheesiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1164/94 liitteen II muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 161 , 26/06/1999 s. 0062 - 0067


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1265/1999,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999,

koheesiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1164/94 liitteen II muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon koheesiorahastosta 16 päivänä toukokuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94(1) ja erityisesti sen liitteessä II olevan K artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(2),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(3),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon(5),

sekä katsoo, että

(1) rahaston tehokkuuden parantamiseksi olisi määritettävä käsitteet "hanke", "hankeryhmät" ja "hankkeen vaiheet", ja hankkeiden ryhmittelyn perusteet,

(2) olisi yksinkertaistettava varainhoitojärjestelmää säilyttäen kuitenkin yhteys toimien todelliseen toteutukseen,

(3) siirtymäkauden aikana eli 1 päivän tammikuuta 1999 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä aikana kaikkia tässä asetuksessa olevia viittauksia euroon pidetään pääsääntöisesti viittauksina euroon neuvoston asetuksen (EY) N:o 974/98(6) 2 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettuna valuuttayksikkönä,

(4) tähän toivottuun yksinkertaistamiseen olisi liityttävä sen parempi tarkastaminen, että menot ovat olleet todellisia, ja jäsenvaltion suurempi vastuu moitteettoman varainhoidon varmistamisesta,

(5) komission ja jäsenvaltioiden on tehostettava yhteistyötään hankkeiden valvonnassa ja yhteistyön on oltava systemaattisempaa,

(6) väärinkäytösten varalta olisi oltava rahoituskorjausjärjestelmä, jonka tavoitteena on suojata yhteisön taloudellisia etuja, ja

(7) tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 1164/94 liite II olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1164/94 liite II seuraavasti:

1) Korvataan A artikla seuraavasti:

" A artikla

Hankkeiden, hankkeiden vaiheiden tai hankeryhmien määrittäminen

1. Komissio voi yhteisymmärryksessä edunsaajana olevan jäsenvaltion kanssa ryhmittää hankkeet ja rajata hankkeen teknisesti ja taloudellisesti itsenäiset vaiheet tuen myöntämistä varten.

2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) 'hankkeella' taloudellisesti yhtenäistä toimien joukkoa, jolla on tarkasti rajattu tekninen tehtävä ja joilla on selkeästi yksilöidyt tavoitteet, joiden perusteella voidaan arvioida, täyttääkö hanke 10 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetyn perusteen;

b) 'teknisesti ja taloudellisesti itsenäisellä vaiheella' vaihetta, jolla on erikseen yksilöitävissä oleva toiminnallinen luonne.

3. Vaihe voi myös käsittää hankkeen toteuttamisen edellyttämiä alustavia tutkimuksia sekä toteutettavuutta koskevia ja teknisiä tutkimuksia.

4. Ryhmiteltävien hankkeiden on täytettävä seuraavat kolme edellytystä, ollakseen 1 artiklan 3 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisia:

a) ne sijaitsevat samalla alueella tai saman liikenneväylän varrella;

b) ne toteutetaan noudattaen alueelle tai väylälle laadittua kokonaissuunnitelmaa, jolla on 1 artiklan 3 kohdan mukaiset selkeästi asetetut tavoitteet;

c) niitä valvoo hankekokonaisuuden koordinoinnista ja valvonnasta vastaava yksikkö, kun hankkeiden toteuttaminen kuuluu eri vastuualueiden viranomaisille."

2) Korvataan B artiklan 2 kohdan toinen virke seuraavasti: "Edunsaajina olevat jäsenvaltiot toimittavat kaikki 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tarvittavat tiedot, mukaan lukien toteutettavuustutkimusten ja ennakkoarviointien tulokset. Jotta kyseinen arviointi voitaisiin suorittaa mahdollisimman tehokkaasti, jäsenvaltiot toimittavat myös yhteisön lainsäädännön mukaisesti suoritettavan ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset ja niiden yhteydet yleiseen alueelliseen tai alakohtaiseen ympäristö- tai liikennestrategiaan, sekä tarvittaessa:

- maininnat mahdollisista valitsematta jääneistä vaihtoehdoista,

- yhteydet saman kuljetusväylän varrella sijaitsevien yhteistä etua koskevien hankkeiden välillä."

3) Muutetaan C artikla seuraavasti:

a) muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i) korvataan a alakohdan toisen alakohdan toinen virke seuraavasti: "Myöhempiä vuosittaisia eriä koskevat maksusitoumukset perustuvat hankkeen alkuperäiseen tai tarkistettuun rahoitussuunnitelmaan ja ne tehdään yleensä kunkin varainhoitovuoden alussa ja pääsääntöisesti kunkin vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä hanketta koskevien kuluvalle vuodelle tehtyjen menoarvioiden perusteella.";

ii) korvataan b alakohta seuraavasti:

"b) Sellaisten hankkeiden osalta, jotka kestävät vähemmän kuin kaksi vuotta tai joille myönnettävä yhteisön tuen määrä on alle 50 miljoonaa euroa, voidaan tehdä ensimmäinen maksusitoumus, joka voi olla 80 prosenttia tuen kokonaismäärästä, kun komissio tekee kyseessä olevan yhteisön tuen myöntämistä koskevan päätöksen.

Jäljelle jäävästä tukimäärästä tehdään maksusitoumus hankkeen toteutumisen perusteella.";

b) lisätään 5 kohta seuraavasti:

"5. Asianmukaisesti perusteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta peruutetaan hankkeen, hankeryhmän tai hankkeen vaiheen tuki, jos toiminta ei ole käynnistynyt kahden vuoden kuluessa tuen myöntämispäätöksessä mainitusta oletetusta aloituspäivästä tai sen hyväksymispäivästä, jos tämä on myöhäisempi.

Komissio ilmoittaa joka tapauksessa hyvissä ajoin jäsenvaltioille ja nimetylle viranomaiselle mahdollisesta peruuttamisriskistä."

4) Muutetaan D artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan toinen virke seuraavasti: "Maksut voidaan suorittaa joko ennakko- tai välimaksuina tai lopullisen jäännöserän maksuina. Välimaksujen ja lopullisten jäännöserien maksujen on liityttävä todellisuudessa maksettuihin menoihin, joihin on liitettävä maksukuitit tai vastaavat todistusvoimaiset kirjanpitoasiakirjat";

b) korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Maksut suoritetaan seuraavasti:

a) tilille suoritettavana kertamaksuna, joka voi olla enintään 20 prosenttia rahastosta alun perin myönnetystä tuesta ja joka maksetaan sen jälkeen, kun päätös yhteisön tuen myöntämisestä on tehty ja, asianmukaisesti perusteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta, julkisia hankintoja koskevien sopimusten allekirjoittamisen jälkeen.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun nimetyn viranomaisen tai yksikön on maksettava takaisin koko ennakkomaksu tai sen osa, jos komissiolle ei ole lähetetty maksupyyntöä ennakkomaksun maksamista seuraavien 12 kuukauden aikana;

b) välimaksuja voidaan maksaa edellyttäen, että hankkeen valmistuminen etenee tyydyttävästi päätöstään kohti, ja ne maksetaan varmistettujen ja tosiasiallisesti maksettujen kulujen korvaamiseksi seuraavin edellytyksin:

- jäsenvaltio on esittänyt pyynnön, josta ilmenee hankkeen toteutumisaste fyysisillä ja rahoitukseen liittyvillä indikaattoreilla ilmaistuna sekä sen yhdenmukaisuus tuen myöntämispäätöksen kanssa, mukaan lukien tarvittaessa kyseiseen pyyntöön liittyvät erityiset edellytykset,

- kansallisten ja/tai yhteisön valvontaviranomaisten huomautuksiin ja suosituksiin on reagoitu ja erityisesti todetut tai oletetut väärinkäytökset on oikaistu,

- esitetään ilmenneet pääasialliset tekniset, rahoitukselliset ja lainsäädännölliset ongelmat ja selostetaan niiden ratkaisemiseksi toteutetut toimenpiteet,

- poikkeamat alkuperäisestä rahoitussuunnitelmasta on analysoitu,

- hanketta koskevasta tiedotustoiminnasta on esitetty selvitys.

Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, komissio ilmoittaa siitä jäsenvaltioille viipymättä;

c) edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen maksujen kokonaismäärä voi olla enintään 80 prosenttia myönnetyn tuen kokonaismäärästä. Tärkeiden vuosittaisiin eriin sidottujen hankkeiden ollessa kyseessä, perustelluissa tapauksissa tämä määrä voidaan korottaa 90 prosenttiin;

d) todennettujen ja todellisuudessa suoritettujen menojen perusteella laskettu yhteisön tuen lopullinen jäännöserä maksetaan, jos

- hanke, hankkeen vaihe tai hankeryhmä on toteutettu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti,

- 1 kohdassa tarkoitettu nimetty viranomainen tai yksikkö esittää komissiolle maksupyynnön tukipäätöksen mukaisiin menoihin kuuden kuukauden kuluessa hankkeen, hankkeen vaiheen tai hankeryhmän valmistumispäivästä,

- komissiolle on esitetty F artiklan 4 kohdassa tarkoitettu loppukertomus,

- jäsenvaltio vahvistaa komissiolle maksupyynnössä ja kertomuksessa annettujen tietojen oikeellisuuden,

- jäsenvaltio on lähettänyt komissiolle 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen,

- kaikki tiedotus- ja julkisuustoimenpiteet, joista komissio on päättänyt tämän asetuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on toteutettu.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettua loppukertomusta ei ole lähetetty komissiolle tuen myöntämispäätöksessä töiden valmistumiselle ja maksuille asetettua päivämäärää seuraavien kahdeksantoista kuukauden kuluessa, peruutetaan hankkeen tuen jäännöstä vastaava tukimäärä.";

c) Muutetaan 4 kohdan lopussa oleva ilmaisu seuraavasti: "2 kohdan d alakohdassa";

d) Lisätään kohta seuraavasti:

"4a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että maksupyynnöt esitetään komisiolle pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 1 päivänä, heinäkuun 1 päivänä ja marraskuun 1 päivänä.";

e) Lisätään 5 kohtaan ilmaisun "vastaanottamisesta" jälkeen seuraava ilmaisu: "edellyttäen, että budjettivaroja on käytettävissä";

f) Lisätään kohta seuraavasti:

"7. Komissio laatii yleiset säännöt menojen tukikelpoisuudesta."

5) Muutetaan E artikla seuraavasti:

a) korvataan otsikossa ilmaisu "ecun" ilmaisulla "euron" ja 1-4 kohdassa ilmaisu "ecuina" ilmaisulla "euroina";

b) poistetaan 1 ja 3 kohdasta ilmaisu "tai kansallisena valuuttana ilmaistuna";

c) lisätään 5 kohta seuraavasti:

"5. Euroon osallistumattomien jäsenvaltioiden osalta käytettävä muuntokurssi on komission laskennallinen kurssi."

6) Muutetaan F artikla seuraavasti:

a) lisätään 4 kohtaan toinen alakohta seuraavasti: "Tässä kertomuksessa on oltava seuraavat osat:

a) toteutettujen töiden kuvaus, jossa ovat mukana fyysiset indikaattorit, menot työluokittain sekä toimenpiteet, jotka on toteutettu tuen myöntämispäätöksiin sisältyvien erityislausekkeiden nojalla;

b) tiedot kaikista julkisuutta koskevista toimenpiteistä;

c) vahvistus siitä, että työt ovat tuen myöntämispäätöksen mukaisia;

d) ensimmäinen arvio siitä, voidaanko 13 artiklan 4 kohdan mukaiset ennakoidut tulokset saavuttaa ja tähän liittyen erityisesti:

- hankkeen tosiasiallinen aloittamispäivä,

- selvitys siitä, miten hanketta hoidetaan sen valmistumisen jälkeen,

- tarvittaessa rahoitusennusteiden vahvistaminen erityisesti toimintakustannusten ja odotettavissa olevien tulojen osalta,

- vahvistus sosioekonomisista ennusteista ja erityisesti odotettavissa olevista toimintakustannuksista ja hyödyistä,

- selvitys toteutetuista ympäristönsuojelutoimista ja niiden kustannuksista, mukaan lukien saastuttuja maksaa -periaatteen noudattaminen."

b) lisätään 5 kohtaan alakohta seuraavasti: "Tuen myöntämispäätöksessä esitetään asianmukaiset järjestelyt mukautusten tekemiseksi niiden laadun ja tärkeyden mukaan eriteltyinä."

7) Korvataan G artikla seuraavasti:

G artikla

Tarkastukset

Siirretään nykyinen 1 kohta 12 artiklan 2 kohdan toiseksi alakohdaksi. Uusi 1 kohta on seuraava:

"1. Komissio ja jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä kahdenvälisten hallinnollisten järjestelyjen pohjalta huolehtiakseen tarkastussuunnitelmien, tarkastusmenettelyjen ja tarkastusten toteutuksen koordinoinnista, jotta tarkastukset olisivat mahdollisimman tehokkaita. Ne toimittavat toisilleen viipymättä tarkastusten tulokset. Vähintään kerran vuodessa tutkitaan ja arvioidaan seuraavat asiat:

a) jäsenvaltion ja komission tekemien tarkastusten tulokset;

b) muiden kansallisten ja yhteisön valvontaelinten tai -laitosten mahdolliset huomautukset;

c) todettujen väärinkäytösten rahoitusvaikutukset, niiden korjaamiseksi jo toteutetut ja vielä tarvittavat toimenpiteet ja tarvittaessa muutokset hallinto- ja valvontajärjestelmiin.

Tämän tutkinnan ja arvioinnin jälkeen ja tämän rajoittamatta niitä toimenpiteitä, jotka jäsenvaltion on toteutettava välittömästi H artiklan nojalla, komissio voi tehdä huomautuksia erityisesti todettujen väärinkäytösten rahoitusvaikutuksista. Nämä huomautukset osoitetaan jäsenvaltiolle ja kyseisen hankkeen nimetylle viranomaiselle. Huomautuksiin liitetään tarvittaessa pyynnöt oikaisutoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on korjata hallinnolliset puutteet ja todetut, vielä oikaisematta olevat väärinkäytökset. Jäsenvaltiot voivat esittää kommenttinsa näistä huomautuksista.

Jos komissio tekee jäsenvaltion kommenttien perusteella tai, jollei kommentteja ole esitetty, päätelmiä, jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet komission pyynnön noudattamiselle asetetussa määräajassa sekä ilmoitettava komissiolle toimenpiteistään.

2. Komissio voi keskeyttää välimaksun osittain tai kokonaisuudessaan, jos se katsoo, että kyseisiin menoihin liittyy merkittävä väärinkäytös, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan soveltamista. Komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle toimenpiteestä ja sen perusteluista.

3. Jollei kahdenvälisissä hallinnollisissa järjestelyissä toisin sovita, kolmen vuoden ajan siitä, kun komissio on suorittanut hanketta koskevan lopullisen jäännöserän maksun, vastuussa olevien yksiköiden ja viranomaisten on pidettävä komission saatavilla kaikki kyseiseen hankkeeseen liittyviä menoja ja tarkastuksia koskevat asiakirjat (joko alkuperäiset tai yleisesti hyväksytyillä tietojen tallettamiseen tai siirtoon tarkoitetuilla välineillä alkuperäisten kanssa oikeaksi todistetut jäljennökset).

Tämän määräajan kuluminen keskeytyy oikeuskäsittelyn ajaksi tai komission perustellusta pyynnöstä."

8) Muutetaan H artikla seuraavasti:

a) korvataan otsikko seuraavasti: "Rahoitusoikaisut";

b) korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jos komissio sen jälkeen kun tarvittavat tarkastukset on saatettu päätökseen, toteaa, että:

a) hankkeen toteuttaminen ei oikeuta sille myönnettyyn tukeen joko osittain tai kokonaisuudessaan, mukaan lukien jonkin tuen myöntämispäätöksessä olevan ehdon noudattamatta jättäminen ja erityisesti merkittävät muutokset, jotka vaikuttavat hankkeen toteuttamistapaan tai edellytyksiin ja joita varten komission hyväksyntää ei ole pyydetty, tai

b) rahaston tukeen liittyy väärinkäytöksiä eikä asianomainen jäsenvaltio ole toteuttanut tarvittavia oikaisutoimenpiteitä,

komissio keskeyttää kyseistä hanketta koskevan tuen ja pyytää perustelunsa ilmoittaen jäsenvaltiota toimittamaan kommenttinsa määräajassa.

Jos jäsenvaltio vastustaa komission esittämiä huomautuksia, komissio kutsuu jäsenvaltion kuultavaksi, jolloin kummatkin osapuolet pyrkivät pääsemään yhteisymmärrykseen huomautuksista ja niiden perusteella tehtävistä päätelmistä.";

c) korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jos asiasta ei ole päästy yhteisymmärrykseen kolmen kuukauden kuluessa, komissio päättää asettamansa määräajan päätyttyä, ottaen huomioon jäsenvaltion esittämät kommentit, ja edellyttäen, että on noudatettu asianmukaista menettelyä:

a) vähentää D artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ennakkomaksua tai

b) toteuttaa tarvittavat rahoitusoikaisut. Tämä tarkoittaa kyseiselle hankkeelle myönnetyn tuen peruuttamista kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyseisissä päätöksissä noudatetaan suhteellisuusperiaatetta. Komissio ottaa huomioon korjausten määrästä päättäessään väärinkäytöksen tai muutoksen luonteen ja hallinto- tai valvontajärjestelmissä esiintyvien puutteiden mahdollisten rahoitusvaikutusten laajuuden. Ennakkomaksun vähentäminen tai peruuttaminen johtaa maksettujen määrien takaisinperimiseen.";

d) Korvataan 3 kohdan toinen virke seuraavasti: "Aiheettomasti maksetut ja palautettavat määrät on maksettava takaisin komissiolle. Takaisinmaksun viivästymisestä peritään korkoa komission antamien sääntöjen mukaisesti.";

e) Lisätään 4 kohta seuraavasti:

"4. Komissio antaa 1-3 kohdan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja toimittaa ne tiedoksi jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille."

9) Lisätään J artiklan toiseen kohtaan seuraavat virkkeet:

"4. Tässä kokouksessa komissio tiedottaa jäsenvaltioille erityisesti vuosikertomuksen kannalta merkittävistä asioista sekä toimistaan ja tekemistään päätöksistä. Komissio toimittaa asiaankuuluvat asiakirjat jäsenvaltioille hyvissä ajoin ennen kokousta."

10) Muutetaan liitteessä II oleva liite seuraavasti:

a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Rahaston taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus jäsenvaltioissa ja taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen unionissa, mukaan lukien vaikutus työllisyyteen;";

b) 4 kohta päättyy ilmaisuun "6 artiklassa".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1999.

Neuvoston puolesta

G. VERHEUGEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 130, 25.5.1994, s. 1.

(2) EYVL C 159, 26.5.1998, s. 11.

(3) Lausunto annettu 6. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL C 407, 28.12.1998, s. 74.

(5) EYVL C 51, 22.2.1999, s. 10.

(6) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

Top