Help Print this page 

Document 31999R1215

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 1215/1999, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1999, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin annetun asetuksen N:o 19/65/ETY muuttamisesta
  • In force
OJ L 148, 15.6.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 348 - 351
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 348 - 351
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 348 - 351
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 348 - 351
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 348 - 351
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 348 - 351
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 348 - 351
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 348 - 351
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 348 - 351
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 50 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 50 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 001 P. 92 - 95

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1215/oj
Multilingual display
Text

31999R1215

Neuvoston asetus (EY) N:o 1215/1999, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1999, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin annetun asetuksen N:o 19/65/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 148 , 15/06/1999 s. 0001 - 0004


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1215/1999,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 1999,

perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin annetun asetuksen N:o 19/65/ETY muuttamisesta(1)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 83 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(2),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(3),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

sekä katsoo, että

(1) asetuksella N:o 19/65/ETY(5) neuvosto valtuutti komission säätämään perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti asetuksella, tämän kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen N:o 17 eli perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan ensimmäisen täytäntöönpanoasetuksen(6) soveltamista, että perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tiettyihin sopimusten ryhmiin eikä erityisesti sellaisten sopimusten ryhmiin, joiden osapuolina on ainoastaan kaksi yritystä ja joissa toinen osapuoli antaa toiselle osapuolelle sitoumuksen siitä, että se toimittaa tiettyjä tavaroita vain tälle osapuolelle myytäviksi edelleen määrätyllä yhteismarkkinoiden alueella, tai joissa osapuoli antaa toiselle osapuolelle sitoumuksen siitä, ettei se hanki tiettyjä tavaroita myytäväksi edelleen muilta kuin tältä osapuolelta, taikka joissa nämä kaksi yritystä ovat antaneet toisilleen sitoumukset yksinmyynnistä ja yksinostosta jälleenmyyntiä varten,

(2) komissio on asetuksen N:o 19/65/ETY nojalla erityisesti antanut 22 päivänä kesäkuuta 1983 asetuksen (ETY) N:o 1983/83 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinmyyntisopimusten ryhmiin(7) ja asetuksen (ETY) N:o 1984/83 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinostosopimusten ryhmiin(8) sekä 30 päivänä marraskuuta 1988 asetuksen (ETY) N:o 4087/88 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamista luvakesopimusten ryhmiin(9), jäljempänä "ryhmäpoikkeusasetukset",

(3) komissio julkaisi 22 päivänä tammikuuta 1997 vihreän kirjan "Yhteisön kilpailupolitiikasta ja vertikaalisista rajoituksista", joka käynnisti laajan julkisen keskustelun perustamissopimuksen 81 artiklan 1 ja 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisiin sopimuksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin,

(4) jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean sekä asianomaisten tahojen vihreän kirjan johdosta esittämät näkemykset osoittavat, että yhteisön kilpailupolitiikan uudistamiseen vertikaalisten sopimusten osalta suhtaudutaan yleensä myönteisesti; tämä edellyttää edellä tarkoitettujen ryhmäpoikkeustapausten tarkistamista,

(5) tällaisella uudistuksella on varmistettava tehokas suoja kilpailulle ja riittävä oikeusvarmuus yrityksille; tavoiteltaessa näitä päämääriä on otettava huomioon myös tarve yksinkertaistaa mahdollisimman paljon hallinnollista valvontaa sekä asiaa koskevaa lainsäädäntöä; markkinavoiman samalla tasolla vertikaalisia rajoituksia pidetään yleensä kilpailun kannalta vähemmän haitallisina kuin horisontaalisia rajoituksia,

(6) sen lisäksi, että edellä mainituissa ryhmäpoikkeusasetuksissa määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat sopimusten ryhmät ja täsmännetään rajoituksia ja ehtoja, joita sopimuksiin ei saa sisältyä, asetuksissa luetellaan myös ne ehdot, joille myönnetääan poikkeus; tällaisia sopimussuhteita koskevaa lainsäädäntöä pidetään yleensä liian kankeana sellaisessa taloudellisessa ympäristössä, jossa jakelurakenteet ja -tavat muuttuvat nopeasti,

(7) mainitut ryhmäpoikkeusasetukset koskevat ainoastaan sellaisia jälleenmyyntiä koskevien kahdenvälisten sopimusten ryhmiä, joiden tarkoituksena on joko tavaroiden yksinmyynti ja/tai -osto tai joilla rajoitetaan teollis- ja tekijänoikeuksien hankkimista tai käyttöä; niiden soveltamisalan ulkopuolelle jäävät muun muassa vertikaaliset sopimukset, jotka on tehty useamman kuin kahden yrityksen välillä, valikoivaa jakelua ja palvelua koskevat sopimukset ja jalostukseen tai lisättäviksi tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen toimittamista ja/tai hankkimista koskevat sopimukset; huomattavaan määrään vertikaalisia sopimuksia voidaan näin ollen soveltaa perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan poikkeusta ainoastaan komission tapauskohtaisen tutkimuksen perusteella, mikä voi heikentää oikeusvarmuutta kyseessä olevien yritysten kannalta ja tehdä hallinnollisesta valvonnasta liian raskasta,

(8) vihreän kirjan julkaisemista seurannut keskustelu osoitti muun muassa, että määriteltäessä tapaa, jolla 81 artiklan 1 ja 3 kohtaa sovelletaan, on tarpeen ottaa asianmukaisesti huomioon vertikaalisten sopimusten taloudelliset vaikutukset; otettaessa käyttöön taloudellisia perusteita, joilla rajataan ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaa kyseisistä sopimuksista mahdollisesti aiheutuvien kilpailun vastaisten vaikutusten perusteella, on otettava huomioon kyseisten yritysten markkinaosuus kyseisillä markkinoilla,

(9) komission olisi näin ollen saatava valtuudet korvata asiaa koskeva voimassa oleva lainsäädäntö yksinkertaistamalla, joustavammalla ja paremmin kohdennetulla lainsäädännöllä, jota voidaan soveltaa kaikentyyppisiin vertikaalisiin sopimuksiin; kyseisiä sopimuksia koskevan poikkeusasetuksen soveltamisalan mahdolliselle laajentamiselle on määriteltävä perusteet, kuten markkinaosuusrajat, joilla täsmennetään ne olosuhteet, joissa kyseistä asetusta ei kyseessä olevien sopimusten mahdollisten taloudellisten vaikutusten vuoksi sovelleta; markkinaosuusrajojen määrittelyssä olisi otettava huomioon kyseisen yrityksen markkinavoima; tietyt ankarat kilpailun vastaiset vertikaaliset rajoitukset, kuten vähimmäis- ja kiinteät jälleenmyyntihinnat ja tietyn tyyppinen alueellinen taloudellisten etujen suojaaminen, olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kyseisen yrityksen markkinaosuudesta riippumatta,

(10) komissio ei voi sille asetuksella N:o 19/65/ETY myönnetyn toimivallan perusteella uudistaa voimassa olevia sääntöjä, jotka koskisivat kaikentyyppisiä vertikaalisia sopimuksia; mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan soveltamisalaa olisi näin ollen laajennettava siten, että se kattaisi kaikki 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvat sopimukset, joiden osapuolina on vähintään kaksi sopimuksen mukaisia tarkoituksia varten tuotanto- tai jakeluketjun ei tasoilla toimivaa yritystä ja jotka liittyvät ehtoihin, joiden puitteissa osapuolet voivat hankkia, myydä tai jälleenmyydä tiettyjä tavaroita tai palveluja, "vertikaaliset sopimukset", mukaan luettuna yksinmyynti-, yksinosto- ja luvakesopimukset sekä valikoivaa jakelua koskevat sopimukset ja niiden yhdistelmät, tietyt kilpailevien yritysten väliset yksipuoliset vertikaaliset sopimukset sekä pienten ja keskisuurten vähittäiskauppiaitten yhteenliittymän ja sen jäsenten tai tällaisen yhteenliittymän ja sen tavarantoimittajien väliset vertikaaliset sopimukset,

(11) mainutut ryhmäpoikkeusasetukset antavat komissiolle asetuksen N:o 19/65/ETY 7 artiklan mukaisesti valtuuden evätä kyseisen asetuksen soveltamisesta johtuvat edut, jos jollakin sopimuksella tai samankaltaisten sopimusten verkostolla on jossakin erityisessä tapauksessa 81 artiklan 3 kohdassa määrättyjen edellytysten kanssa ristiriitaisia vaikutuksia; markkinoiden tehokkaan valvonnan ja yhteisön kilpailusääntöjen hajautetumman täytäntöönpanon varmistamiseksi on aiheellista säätää, että jos tällaisella sopimuksella on vaikutusta pääasiassa yhden jäsenvaltion alueella tai sen osassa, jolla on kaikki erillisten markkinoiden ominaisuudet, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi evätä ryhmäpoikkeuksen edut alueellaan tekemällä päätöksen, jonka tarkoituksena on tällaisten vaikutusten poistaminen; näin ollen on tarpeen täydentää asetuksen N:o 19/65/ETY 7 artiklaa, jotta voitaisiin määritellä olosuhteet, joissa jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat evätä ryhmäpoikkeuksen soveltamisesta johtuvat edut, ja

(12) samanlaisten sopimusten muodostamien rinnakkaisverkostojen olemassaolosta aiheutuvien seurausten tehokkaan valvonnan varmistamiseksi tietyillä markkinoilla, ryhmäpoikkeusasetuksessa voidaan määrittää edellytykset, joiden vallitessa tällaiset sopimusverkostot voidaan jättää sen asetuksen mukaisen soveltamisen ulkopuolelle, edellytykset voivat perustua esimerkiksi tällaisten sopimusverkostojen kattavuuteen markkinoilla; komissio oikeutetaan vahvistamaan asetuksella, että tietyillä markkinoilla kyseiset sopimukset täyttävät edellä mainitut ehdot; tällöin komission on asetettava vähintään kuuden kuukauden pituinen siirtymäaika, jonka päätyttyä ryhmäpoikkeuksen soveltaminen kyseisiin sopimuksiin näillä markkinoilla lakkaa, tällä asetuksella, jolla säädetään ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamatta jättämisestä tiettyjä markkinoita koskevien sopimusten osalta, on vaikutuksena perustamissopimuksen 81 artiklan soveltaminen tapauskohtaisesti; komissio neuvottelee neuvoa-antavan komitean kanssa ennen tällaisen asetuksen antamista ja jäsenvaltion pyynnöstä myös ennen asetusehdotuksen julkaisemista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus N:o 19/65/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: "1. Komissio voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta asetuksen N:o 17 soveltamista, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti asetuksella säätää, että 81 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta:

a) sellaisten sopimuksen mukaisia tarkoituksia varten tuotanto- tai jakeluketjun eri tasoilla toimivan kahden tai useamman yrityksen välisten sopimusten ryhmiin, jotka koskevat ehtoja, joiden mukaisesti osapuolet voivat ostaa, myydä tai jälleenmyydä tiettyjä tavaroita tai palveluja;

b) sellaisten sopimusten ryhmiin, joiden osapuolina on ainoastaan kaksi yritystä ja jotka asettavat rajoituksia teollisoikeuksien, erityisesti patenttien, hyödyllisyysmallien, mallien tai tavaramerkkien, hankkimiselle tai käyttämiselle taikka sellaisille oikeuksille, jotka luovutus- tai käyttöoikeussopimuksen nojalla on saatu valmistusmenetelmiin tai teollisten tuotantomenetelmien käyttämistä ja soveltamista koskevaan tietämykseen.";

b) Poistetaan 2 kohdan b alakohdasta sanat "ne ehdot, jotka sopimuksessa on oltava, tai".

c) Korvataan 3 kohta seuraavasti: "3. Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään koskee vastaavasti yhdenmukaistettuja menettelytapoja."

2) Lisätään artikla seuraavasti " 1 a artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetussa asetuksessa voidaan säätää niistä edellytyksistä, joiden perusteella sen soveltamisalan ulkopuolelle voivat jäädä tietyt samanlaisten sopimusten tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen rinnakkaisverkostot tietyillä markkinoilla; komissio voi vahvistaa asetuksella, että nämä edellytykset täyttyvät, ja asettaa määräajan, jonka päätyttyä 1 artiklan mukaista asetusta ei enää sovelleta kyseisiin sopimuksiin tai yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin näillä markkinoilla; määräajan olisi oltava vähintään kuusi kuukautta.";

3) Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti: "1. Komissio kuulee kilpailun rajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa:

a) 1 artiklassa tarkoitetun asetuksen osalta ennen asetusehdotuksen julkaisemista jäsenvaltion mahdollisesta pyynnöstä ja ennen asetuksen antamista.

b) 1 a artiklassa tarkoitetun asetuksen osalta ennen asetusehdotuksen julkaisemista jäsenvaltion mahdollisesta pyynnöstä ja ennen asetuksen antamista."

4) Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti, jolloin nykyisestä ainoasta kohdasta tulee 1 kohta: "2. Jos sopimuksilla tai yhdenmukaistetuilla menettelytavoilla, joista on annettu 1 artiklassa tarkoitettu asetus on tietyssä tapauksessa perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa määrättyjen edellytysten kanssa ristiriitaisia vaikutuksia, jotka ilmenevät jonkin jäsenvaltion alueella tai sen osassa, jolla on kaikki erillisten markkinoiden ominaisuudet, tämän jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi omasta aloitteestaan tai komission taikka sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, jotka osoittavat asian koskevan heidän oikeutettua etuaan, evätä kyseisen asetuksen soveltamisesta johtuvat edut."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä kesäkuuta 1999.

Neuvoston puolesta

K.-H. FUNKE

Puheenjohtaja

(1) Toimituksen huomautus: Asetuksen N:o 19/65/ETY nimi on tarkistettu siten, että siinä otetaan huomioon Amsterdamin sopimuksen 12 artiklan mukainen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklojen uudelleennumerointi; alun perin nimessä oli viittaus perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohtaan.

(2) EYVL C 365, 26.11.1998, s. 27.

(3) Lausunto annettu 15. huhtikuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL C 116, 28.4.1999.

(5) EYVL L 36, 6.3.1965, s. 533/65, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(6) EYVL L 13, 21.2.1962, s. 204/62, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(7) EYVL L 173, 30.6.1983, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1582/97 (EYVL L 214, 6.8.1997, s. 27).

(8) EYVL L 173, 30.6.1983, s. 5, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1582/97.

(9) EYVL L 359, 28.12.1988, s. 46, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

Top