Help Print this page 

Document 31999R0856

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 856/1999, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille
  • In force
OJ L 108, 27.4.1999, p. 2–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 240 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 240 - 244
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 69 - 73

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/856/oj
Multilingual display
Text

31999R0856

Neuvoston asetus (EY) N:o 856/1999, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille

Virallinen lehti nro L 108 , 27/04/1999 s. 0002 - 0006


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 856/1999,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999,

erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 w artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsoo, että

(1) Euroopan unionia sitovat AKT-maiden kanssa tehty Lomén sopimus ja erityisesti sen pöytäkirja N:o 5, jonka tarkoituksena on turvata AKT-valtioiden etujen säilyminen Euroopan markkinoilla ja markkinoille pääsy vähintään yhtä hyvillä ehdoilla kuin aikaisemmin sekä parantaa AKT-banaanien tuotannon ja kaupan pitämisen edellytyksiä,

(2) banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa asetuksessa (ETY) N:o 404/93(3) asetetaan puitteet perinteisten AKT-toimittajavaltioiden yhteisön markkinoilla aiemmin saamien etujen jatkamiselle,

(3) erityisesti mainitun asetuksen IV osastossa vahvistetut kauppajärjestelyt kolmansien maiden kanssa on tarkoitettu sallimaan niiden AKT-valtioiden, jotka ovat perinteisesti yhteisön toimittajia, tuottamien banaanien myynti yhteisön markkinoilla ja taata tuottajille riittävät tulot edellä esitetyn yhteisön sitoumuksen mukaisesti,

(4) näitä kauppajärjestelyjä on muutettu asetuksella (EY) N:o 1637/98,

(5) kyseiset muutokset ovat muuttaneet huomattavasti perinteisten AKT-toimittajavaltioiden kaupan pitämisen edellytyksiä ja ne voivat haitata etenkin heikoimmassa asemassa olevia toimittajia,

(6) perinteisiltä AKT-toimittajavaltioilta vaaditaan siten erityisiä ponnisteluja niiden sopeutumiseksi uusiin kaupan pitämisen edellytyksiin, jotta ne voisivat toimia edelleen yhteisön markkinoilla ja jotta perinteiset AKT-toimitukset olisivat edelleen kannattavia,

(7) perinteisille AKT-toimittajavaltioille olisi sen vuoksi neljännessä Lomén AKT-ETY-yleissopimuksessa määrätyn avun lisäksi myönnettävä teknistä ja taloudellista apua uusiin kaupan pitämisen edellytyksiin sopeutumista ja erityisesti kilpailukyvyn parantamista varten; samalla olisi kannustettava ympäristöhaittoja aiheuttamattomien ja sosiaalisten vaatimusten mukaisten tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien menetelmien käyttöönottoa,

(8) koska avun olisi liityttävä uusista markkinaolosuhteista johtuviin erityistoimiin, olisi vahvistettava puolueettomat perusteet avun määrän vahvistamiselle,

(9) avun olsi oltava väliaikaista ja se olisi lopetettava asteittain ja tasaisesti, jotta varmistettaisiin sen soveltuvuus asetettuihin tavoitteisiin, ja

(10) näiden säännösten täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi jäsenvaltioiden ja komission välillä otettava käyttöön tiivistä yhteistyötä edellyttävä menettely,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Perinteisten AKT-banaanien toimittajavaltioiden avustamiseksi otetaan käyttöön erityinen tekninen ja taloudellinen tukikehys banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1637/98 muutosten aiheuttamiin uusiin kaupan pitämisen edellytyksiin sopeutumiseksi.

2. Tätä erityistä tukikehystä sovelletaan enintään 10 vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- "perinteisillä AKT-toimittajavaltioilla" liitteessä lueteltuja AKT-maita,

- "banaaneilla" CN-koodiin 0803 kuuluvia tuoreita tai kuivattuja banaaneita, lukuun ottamatta jauhobanaaneita.

3 artikla

1. Perinteiset AKT-toimittajavaltiot ovat oikeutettuja tekniseen ja taloudelliseen apuun.

2. Teknistä ja taloudellista apua myönnetään AKT-valtioiden pyynnöstä sellaisten ohjelmien toimeenpanon edistämiseksi, joilla pyritään

a) kilpailukyvyn parantamiseen banaanialalla erityisesti:

- lisäämällä tuotantoa ilman, että aiheutetaan vahinkoa ympäristölle,

- parantamalla laatua, kasvinsuojelutoimenpiteet mukaan lukien,

- mukauttamalla tuotanto-, jakelu- tai kaupan pitämisen menetelmiä asetuksen (ETY) N:o 404/93 2 artiklassa säädettyjen laatuvaatimusten täyttämiseksi,

- perustamalla sellaisia tuottajaorganisaatioita, jotka pyrkivät parantamaan tuotteidensa kaupan pitämistä ja kilpailukykyä sekä kehittämään ympäristön huomioon ottavia tuotantomenetelmiä koskevia varmentamisjärjestelmiä, oikeudenmukainen banaanikauppa mukaan lukien,

- kehittämällä sellainen tuotantostrategia ja/tai kaupan pitämisen strategia, joka täyttää markkinoiden vaatimukset yhteisön banaanialan yhteinen markkinajärjestely huomioiden,

- avustamalla koulutuksessa, markkinoiden tuntemuksessa, ympäristön huomioon ottavien tuotantomenetelmien kehittämisessä, oikeudenmukainen banaanikauppa mukaan lukien, ja parantamalla jalkeluinfrastruktuuria sekä banaanintuottajille tarjottavia kaupallisia ja rahoituspalveluja;

b) tukemalla monipuolistamista silloin, kun banaanialan kilpailukyvyn parantamiselle ei ole kestävää perustaa.

4 artikla

Komissio päättää 3 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien tukikelpoisuudesta kultuaan asianomaisia perinteisiä AKT-toimittajavaltioita 6 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Kunkin AKT-toimittajavaltion tilanne otetaan erikseen huomioon, erityisesti Somaliassa tarvittavien erityisratkaisujen osalta. Komissio ottaa huomioon myös ohjelman yhteensopivuuden asianomaisen AKT-valtion yleisiin kehitystavoitteisiin nähden ja sen johdonmukaisuuden muiden ja erityisesti yhteisön banaanintuottajien kanssa harjoitettavan alueellisen yhteistyön kanssa.

5 artikla

1. Komission tehtävänä on arvioida edeltäkäsin tämän asetuksen piiriin kuuluvia toimia, tehdä niitä koskevia päätöksiä ja hallinnoida niitä noudattaen voimassa olevia budjettimenettelyjä ja muita, erityisesti Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavia varainhoitoasetuksessa säädettyjä menettelyjä.

2. Tämän asetuksen nojalla rahoitettuja, kustannuksiltaan yli 2 miljoonan euron toimia tai yli 20 prosentin suuruisen lisäyksen alunperin sovittuun määrään sisältäviä tällaisen toimen makautuksia koskevat päätökset sekä ehdotukset olennaisten muutosten tekemiseksi jo aloitettuja hankkeita täytäntöön pantaessa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi on hyväksyttävä 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Jos ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu ylitys on yli neljä miljoonaa euroa mutta vähemmän kuin 20 prosenttia alkuperäisestä sitoumuksesta, 6 artiklassa tarkoitetun komitean lausuntoa pyydetään yksinkertaistetussa ja nopeutetussa menettelyssä.

Komissio ilmoittaa komitealle lyhyesti rahoituspäätöksistä, jotka se aikoo tehdä sellaisten hankkeiden ja ohjelmien osalta, joiden arvo on alle kaksi miljoonaa euroa. Ilmoitus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen päätöksen tekemistä.

3. Kaikissa tämän asetuksen piiriin kuuluvissa rahoitus- ja hankintasopimuksissa on määrättävä, että komissio ja yhteisön tilintarkastustuomioistuin tekevät paikan päällä tarkastuskäyntejä voimassa olevien, erityisesti Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

4. Jos yhteisö ja vastaanottajamaa ovat sopineet toimien yhteisestä rahoittamisesta, tällaisessa sopimuksessa on oltava määräys, jonka mukaan yhteisö ei suorita veroja, tulleja eikä muita maksuja.

5. Tarjouskilpailuihin ja hankintasopimuksiin voivat yhtäläisin ehdoin osallistua kaikki jäsenvaltioiden, vastaanottajamaan ja AKT-valtioiden luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt. Osallistuminen voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja parhaan kustannustehokkuuden tason varmistamiseksi laajentaa koskemaan muita kehitysmaita.

6. Tavarantoimitusten on oltava peräisin jäsenvaltioista tai AKT-valtioista. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeuksissa hankinnat voivat olla peräisin muista kehitysmaista.

7. Erityistä huomiota kiinnitetään:

- kustannustehokkuuden ja kestävien vaikutusten tavoitteluun hankesuunnittelussa,

- tavoitteiden ja niiden toteutumisen osoittimien selkeään määrittelyyn ja seurantaan kaikissa hankkeissa.

8. Tämän asetuksen mukaisesti annettavalla avulla täydennetään ja tehostetaan muiden kehitysyhteistyön välineiden nojalla annettavaa apua.

6 artikla

1. Komissiota avustaa kehitysasioissa toimivaltainen maantieteellinen komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

7 artikla

1. Komissio vahvistaa kullekin vuodelle käytettävissä olevan kokonaismäärän puitteissa kullekin perinteiselle AKT-toimittajavaltiolle 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien rahoittamiseen käytettävissä olevan enimmäismäärän sillä perusteella, kuinka huomattavia ovat kilpailukyvyssä havaitut puutteet ja ottamalla huomioon kyseisen maan baanaanintuotannon merkityksen. Pantaessa täytäntöön ainoastaan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määriteltyjä ohjelmia komissio myöntää määrän, joka vastaa muille perinteisille toimittajille annettua määrää.

2. Vuodesta 2004 alkaen ja kunakin seuraavana vuonna sovelletaan yksittäisille perinteisille AKT-toimittajavaltioille käytettävissä olevaan avun määrään enintään 15 prosentin vähennyskerrointa. Pantaessa täytäntöön 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyjä ohjelmia tätä vähennyskerrointa pienennetään edelliseen vuoteen verrattuna havaittua kilpailukyvyn parantamista vastaavassa määrin.

3. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset säänöt 8 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

8 artikla

1. Komissio vahvistaa tämän asetuksen yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

2. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

4. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut virelle neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

9 artikla

Komissio antaa tämän asetuksen toimivuudesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle 31 päivään joulukuuta 2000 mennessä ja sen jälkeen joka toinen vuosi kertomuksen, johon sisältyy tarvittaessa ehdotuksia.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 1999.

Neuvoston puolesta

W. MÜLLER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 364, 25.11.1998, s. 14.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. kesäkuuta 1998 (EYVL C 210, 6.7.1998), neuvoston yhteinen kanta, annettu 5. lokakuuta 1998 (EYVL C 364, 25.11.1998), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 28. tammikuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1637/98 (EYVL L 210, 28.7.1998, s. 28).

LIITE

EDELLÄ 2 ARTIKLAN 1 ALAKOHDASSA TARKOITETTU LUETTELO

Perinteiset AKT-banaanien toimittajavaltiot

Belize

Kamerun

Kap Verde

Norsunluurannikko

Dominica

Grenada

Jamaika

Madagaskar

Saint Lucia

Saint Vincent ja Grenadiinit

Somalia

Suriname

Top