Help Print this page 

Document 31999D0595

Title and reference
1999/595/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 1999, maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeviin liittymistä valmisteleviin toimenpiteisiin vuosittain myönnettävän yhteisön rahoituksen alustavasta jaosta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2431)
  • No longer in force
OJ L 226, 27.8.1999, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/595/oj
Multilingual display
Text

31999D0595

1999/595/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 1999, maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeviin liittymistä valmisteleviin toimenpiteisiin vuosittain myönnettävän yhteisön rahoituksen alustavasta jaosta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2431)

Virallinen lehti nro L 226 , 27/08/1999 s. 0023 - 0025


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä heinäkuuta 1999,

maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeviin liittymistä valmisteleviin toimenpiteisiin vuosittain myönnettävän yhteisön rahoituksen alustavasta jaosta

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2431)

(1999/595/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999(1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo, että

1) Berliinissä 24 ja 25 päivänä maaliskuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamissa kautta 2000-2006 koskevissa rahoitusnäkymissä sekä toimielinten 6 päivänä toukokuuta 1999 tekemässä sopimuksessa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta enimmäismäärä on vahvistettu kolmelle liittymistä edeltävälle välineelle; edellä mainitussa asetuksessa varataan vuoden 1999 hintoina ilmoitettuna 520 miljoonan euron vuotuinen kiinteä määrä; yhteisön rahoitusosuudet riippuvat kuitenkin budjettivallan käyttäjän vahvistamista määrärahoista,

2) komissio ilmoittaa jäsenyyttä hakeneille valtioille päätöksestä, joka koskee näiden maiden käytettävissä olevien määrärahojen alustavaa jakoa,

3) käytettävissä olevien yhteisön määrärahojen jaossa olisi mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti otettava huomioon maatalousväestö, maatalousmaa, ostovoimapariteettina ilmoitettu bruttokansantuote ja alueellinen erityistilanne,

4) tuensaajamaiden on laadittava mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suunnitelma ja toimitettava se komissiolle; mainitun suunnitelman laatiminen edellyttää tietoa komission myöntämän rahoituksen määrästä, ja

5) olisi muistutettava, että liittymistä edeltävästä maatalouden rahoitusvälineestä myönnettävä tuki edellyttää sitä, että jäsenyyttä hakenut valtio noudattaa säännöksiä ja erityisesti yhteisön ja tuensaajamaiden välillä tehdyissä rahoitussopimuksissa vahvistettuja varainhoitoa koskevia säännöksiä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukainen vuosittain myönnettävän yhteisön enimmäisrahoituksen alustava jako tuensaajamaittain vahvistetaan tämän päätöksen liitteen mukaisesti. Määrät ilmoitetaan vuoden 1999 kiinteinä hintoina.

Jako vahvistetaan kaudeksi 2000-2006. Sitä tarkastellaan tarvittaessa uudelleen asetuksen (EY) N:o 1268/1999 15 artiklan mukaisesti.

Rahoitusta mukautetaan tarpeen vaatiessa budjettivallan käyttäjän vahvistamien määrärahojen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87.

LIITE

Euroina ja vuoden 1999 hintoina ilmoitetun yhteisön enimmäisrahoituksen alustava jako tuensaajamaittain

>TAULUKON PAIKKA>

Top