Help Print this page 

Document 31998R1659

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 1659/98, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998, hajautetusta yhteistyöstä
  • No longer in force
OJ L 213, 30.7.1998, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1659/oj
Multilingual display
Text

31998R1659

Neuvoston asetus (EY) N:o 1659/98, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998, hajautetusta yhteistyöstä

Virallinen lehti nro L 213 , 30/07/1998 s. 0006 - 0008


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1659/98,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998,

hajautetusta yhteistyöstä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 w artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsoo, että

hajautettu yhteistyö on uusi kehitysyhteistyön muoto, jossa toimijoilla on keskeinen tehtävä täytäntöönpanijoina ja jolla siten pyritään varmistamaan sekä toiminnan tarpeellisuus että sen kannattavuus,

hajautetun yhteistyön kaltaisia kehitysyhteistyön muotoja korostetaan neljännessä AKT-EY-yleissopimuksessa, rahoitusavusta ja teknisestä avusta Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaille sekä taloudellisesta yhteistyöstä näiden maiden kanssa 25 päivänä helmikuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 443/92 (3) sekä yhteistyöstä valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa 27 päivänä toukokuuta 1991 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ja lukuisissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa,

budjettivallan käyttäjä on päättänyt sisällyttää vuoden 1992 talousarvioon budjettikohdan tämän lähestymistavan edistämiseksi kaikissa kehitysmaissa,

tähän asetukseen on sisällytetty vuosiksi 1999-2001 varainhoitoa koskevien säännösten sisällyttämisestä säädöksiin 6 päivänä maaliskuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission julistuksen 2 kohdan mukainen rahoitusohjeen määrä (4) tämän kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan,

hajautetun yhteistyön tarkoituksena on myötävaikuttaa siihen, että unionin kehitysyhteistyömenettelyihin saadaan aikaan todellisia muutoksia pitkällä aikavälillä,

hajautettu yhteistyö edistää merkittävällä tavalla perustamissopimuksen 130 u artiklassa esitettyjen yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden toteuttamista, ja

on syytä vahvistaa tätä yhteistyötä koskevat hallinnolliset menettelyt,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisö tukee yhteisön ja kehitysmaiden hajautetun yhteistyön toimijoiden alkuunpanemia, kestävään kehitykseen liittyviä toimia ja aloitteita, joiden tarkoituksena on edistää erityisesti:

- kehitysmaiden väestöjen tarpeita vastaavaa ja niiden tekemien aloitteiden mukaista osallistuvampaa kehitystä,

- kansalaisyhteiskuntien monipuolistumista ja voimistumista sekä perustasolla tapahtuvaa kansanvallan kehittymistä näissä maissa,

- yhteisön ja kehitysmaiden hajautetun yhteistyön toimijoiden saamista mukaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävään toimintaan jäsennettyjen ohjelmien avulla.

Näillä toimilla edistetään hajautettua yhteistyötä kaikkien kehitysmaiden hyväksi.

2 artikla

Tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimien painopistealueita ovat:

- henkilöstö- ja teknisten voimavarojen kehittäminen, sosiaalisen ja taloudellisen alan kehittäminen paikallisesti kehitysmaiden maaseudulla tai kaupungeissa,

- hajautetun yhteistyön toimijoihin kohdistuva tiedotus ja heidän aktivoimisensa,

- hallintoelinjärjestelmän vahvistamisen ja näiden toimijoiden toimintakyvyn tukeminen,

- toimiin liittyviä menettelyjä koskeva tuki ja seuranta.

3 artikla

Yhteistyökumppaneita, jotka voivat saada tämän asetuksen mukaista rahoitustukea, ovat seuraavat yhteisön hajautetun yhteistyön ja kehitysmaiden toimijat: paikallinen julkishallinto, valtioista riippumattomat järjestöt, ammatilliset ryhmät ja paikalliset aloiteryhmät, osuuskunnat, ammattijärjestöt, nais- tai nuorisojärjestöt, opetus- ja tutkimuslaitokset, kirkot ja kaikki kansalaisyhdistykset, jotka voivat osaltaan vaikuttaa kehitykseen.

4 artikla

1. Yhteisö rahoittaa 1 artiklassa tarkoitetut toimet kolmen vuoden ajan (vuodet 1999-2001).

Tämän ohjelman toteuttamiseen varatun rahoitusohjeen määrä vuosiksi 1999-2001 on 18 miljoonaa ecua.

Budjettivallan käyttäjä päättää vuosittaisista määrärahoista rahoitusnäkymien rajoissa.

2. Budjettivallan käyttäjä määrittelee kunakin varainhoitovuonna käytettävissä olevat määrärahat ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 2 artiklassa tarkoitetut moitteettoman varainhoidon periaatteet.

5 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetussa toiminnassa käytettäviä keinoja ovat muun muassa tutkimukset, tekninen apu, koulutus- tai muu palvelutoiminta, tavaranhankinnat ja urakat sekä tilintarkastukset ja arviointi- ja valvontatehtävät.

2. Yhteisön rahoituksella voidaan kattaa sekä investointikuluja kiinteän omaisuuden hankintaa lukuun ottamatta että toistuvia kuluja (joihin kuuluvat hallinto-, ylläpito- ja toimintakulut) ottaen huomioon, että hankkeen on mahdollisuuksien mukaan oltava elinkelpoinen keskipitkällä aikavälillä.

3. Edellä 3 artiklassa määriteltyjen kumppaneiden edellytetään osallistuvan kaikkien yhteistyötoimien rahoitukseen. Tätä rahoitusosuutta pyydettäessä otetaan huomioon kyseisten kumppaneiden mahdollisuudet ja kunkin toimen laatu.

4. Yhteisrahoitusmahdollisuuksia muiden rahoittajien, erityisesti jäsenvaltioiden kanssa voidaan etsiä.

5. Perustamissopimuksessa tarkoitettujen, tavoitteina olevien yhtenäisyyden ja täydentävyyden toteuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että nämä toimet ovat mahdollisimman tehokkaita, komissio voi toteuttaa kaikki tarpeelliset koordinointitoimenpiteet, joita ovat erityisesti:

a) yhteisön ja jäsenvaltioiden rahoittamia toimia ja niitä toimia, joiden rahoitusta ne suunnittelevat, koskevan järjestelmällisen tietojenvaihto- ja analysointijärjestelmän luominen,

b) toimien koordinointi niiden toteuttamispaikalla järjestämällä tukea saavassa maassa komission ja jäsenvaltioiden edustajien säännöllisiä kokouksia tietojen vaihtamiseksi.

6 artikla

Tämän asetuksen mukaista rahoitustukea annetaan avustuksina, joita ei peritä takaisin.

7 artikla

1. Komissio huolehtii tässä asetuksessa tarkoitettujen toimien arvioinnista, niihin liittyvästä päätöksenteosta ja niiden hallinnoinnista noudattaen talousarviota koskevia ja muita voimassa olevia, erityisesti Euroopan yhteisöjen yhteiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisia menettelyjä.

2. Niitä toimia koskevat päätökset, joille tämän asetuksen nojalla annetaan rahoitustukea yli yksi miljoona ecua yksittäistä toimintaa kohden, sekä kaikki tällaiselle toiminnalle alun perin hyväksyttyyn määrään yli 20 prosentin lisäyksen aiheuttavat muutokset tehdään 8 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

3. Hankkeiden ja ohjelmien arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat tekijät:

- toimien tehokkuus ja elinkelpoisuus,

- kulttuurisidonnaiset, sosiaaliset, sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät sekä ympäristönäkökohdat,

- hankkeille asetettujen tavoitteiden toteuttamisen edellyttämä institutionaalinen kehitys,

- samankaltaisista toimista saadut kokemukset.

4. Kaikissa tämän asetuksen nojalla tehdyissä rahoitussopimuksissa on määrättävä, että komissio ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin voivat suorittaa itse paikalla tarkastuksia noudattaen tavanomaisia komission määrittelemiä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka ovat voimassa olevien määräysten, erityisesti Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen säännösten mukaisia.

5. Tarjouskilpailuihin ja hankintasopimuksiin voivat tasavertaisesti osallistua kaikki jäsenvaltioiden ja avunsaajamaan luonnolliset ja oikeushenkilöt. Osallistuminen voidaan laajentaa koskemaan muita kehitysmaita ja asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa muita kolmansia maita.

6. Tavaranhankintojen on oltava jäsenvaltioiden tai avunsaajamaan tai muiden kehitysmaiden alkuperää. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa tavaranhankinnat voivat olla peräisin muista kolmansista maista.

8 artikla

1. Komissiota avustaa kehitysasioissa toimivaltainen maantieteellisin perustein nimetty komitea.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jota sovelletaan välittömästi.

b) Jos nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa noudatetaan seuraavaa:

- Komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä.

- Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.

9 artikla

Edellä 8 artiklassa mainitussa komiteassa käydään komission edustajan esityksen pohjalta kerran vuodessa keskustelua tulevan vuoden toiminnan yleisistä suuntaviivoista.

10 artikla

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle jokaisen varainhoitovuoden jälkeen vuosikertomuksen, joka sisältää yhteenvedon varainhoitovuoden aikana rahoitetuista toimista sekä arvion tämän asetuksen täytäntöönpanosta varainhoitovuoden aikana.

Vuosikertomuksessa annetaan erityisesti yksityiskohtaisia tietoja niistä hajautetun yhteistyön toimijoista, joiden kanssa sopimukset on tehty.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille hyväksytyistä toimista ja hankkeista joka kolmas kuukausi mainiten niiden kustannukset, laadun, avunsaajamaan ja kumppanit. Näiden tietojen mukana seuraa liite, jossa on selvästi esitetty arvoltaan yli yksi miljoona ecua olevat hankkeet tai ohjelmat.

11 artikla

Komissio arvioi säännöllisesti yhteisön rahoittamia toimia todetakseen, onko niille asetetut tavoitteet saavutettu ja antaakseen suuntaviivoja tulevien toimien tehostamiseksi. Komissio esittää 8 artiklassa tarkoitetulle komitealle yhteenvedon tehdyistä arvioinneista, jotka tämä voi tarvittaessa tutkia. Jäsenvaltiot saavat halutessaan käyttöönsä nämä arviointiraportit.

12 artikla

Komissio esittää ennen vuoden 2000 loppua Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteisön tämän asetuksen mukaisesti rahoittamista toimista kokonaisarvion, johon se voi liittää ehdotuksia tämän asetuksen mahdollisesta tulevasta soveltamisesta.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 1998.

Neuvoston puolesta

W. RUTTENSTORFER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 250, 26.9.1995, s. 13.

(2) Euroopan parlamentin lausunto annettu 15. joulukuuta 1995 (EYVL C 17, 22.1.1996, s. 460), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 5. marraskuuta 1997 (EYVL C 43, 9.2.1998) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 1. huhtikuuta 1998 (EYVL C 138, 4.5.1998).

(3) EYVL L 52, 27.2.1992, s. 1.

(4) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 4.

Top