Help Print this page 

Document 31998R1637

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 1637/98, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta
  • In force
OJ L 210, 28.7.1998, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 56 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 56 - 59

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1637/oj
Multilingual display
Text

31998R1637

Neuvoston asetus (EY) N:o 1637/98, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 210 , 28/07/1998 s. 0028 - 0031


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1637/98,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998,

banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

1) on tarpeen tehdä tiettyjä muutoksia niihin kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskeviin säännöksiin, jotka on annettu asetuksen (ETY) N:o 404/93 IV osastossa (4),

2) olisi noudatettava yhteisön Maailman kauppajärjestön (WTO) yhteydessä tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia ja muille neljännen AKT-EY-yleissopimuksen allekirjoittaneille annettuja sitoumuksia samalla kun toteutetaan banaanialan yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteita,

3) WTO:ssa on sitouduttu 2 200 000 tonnin perustariffikiintiöön, jonka alennettu tulli on 75 ecua tonnilta,

4) on perusteltua avata 353 000 tonnin autonominen kiintiö yhteisön laajenemisesta johtuvan kulutuksen kasvun vuoksi; kyseisen autonomisen kiintiön seurauksena olisi oltava, että edellä mainitun tariffikiintiön ylittäviin määriin sovellettava tulli alenee 75 ecuun tonnilta; kyseinen alentaminen on perusteltua erityisesti, koska on tarpeen taata riittävät toimitukset yhteisöön,

5) perinteisten AKT-banaanien tullitta tuotavan 857 700 tonnin kokonaismäärän säilyttäminen takaa perinteisten määrien tuottajavaltioiden pääsyn yhteisön markkinoille neljännen AKT-EY-yleissopimuksen pöytäkirjan n:o 5 määräysten ja WTO:n sääntöjen mukaisesti,

6) ottaen huomioon neljännestä AKT-EY-yleissopimuksesta johtuvat velvoitteet ja erityisesti sen 168 artikla sekä tarve taata sopivat kilpailun edellytykset muille kuin perinteisille AKT-banaaneille kyseisten banaanien tuontiin sovellettava 200 ecun etuus mahdollistaa kyseisen kaupan jatkumisen tällä asetuksella käyttöön otettavissa uusissa tuontijärjestelyissä,

7) on syytä käyttää yhtä perustetta määriteltäessä tuottajavaltiot, joilla on huomattavaa merkitystä banaanien toimituksissa, jotta tariffikiintiöt ja tarvittaessa perinteiset AKT-määrät voidaan jakaa; jos kyseisten valtioiden kanssa ei voida kohtuudella saada aikaan sopimusta, on tarpeen valtuuttaa komissio suorittamaan jako jäsenvaltioiden edustajien muodostaman komitean avustamana kyseistä perustetta käyttäen,

8) olisi annettava säännökset, joiden avulla voidaan taata autonomisen tariffikiintiön määrän muuttaminen toimitustaseen vahvistamisen yhteydessä todetun yhteisön kysynnän kasvun huomioon ottamiseksi; sellaisten poikkeuksellisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi, jotka voivat vaikuttaa toimituksiin yhteisön markkinoille, on myös syytä antaa säännös, joka mahdollistaa asianmukaisten erityistoimenpiteiden toteuttamisen,

9) tämän asetuksen toimintaa olisi tarkasteltava riittävän koeajanjakson päätyttyä, ja

10) näin ollen on syytä muuttaa asetuksen (ETY) N:o 404/93 IV osasto asianmukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston asetus (ETY) N:o 404/93 seuraavasti:

1. Korvataan IV osaston 16-20 artikla seuraavasti:

"16 artikla

Tämän osaston 16-20 artiklaa sovelletaan ainoastaan CN-koodiin ex 0803 00 19 kuuluviin tuoreisiin tuotteisiin.

Tässä osastossa:

1. `perinteisellä tuonnilla AKT-valtioista` tarkoitetaan liitteessä esitetyistä valtioista peräisin olevien yhteisöön tuotavien banaanien vuosittaista enintään 857 700 tonnin (nettopaino) tuontia; näin tuotavia banaaneja kutsutaan `perinteisiksi AKT-banaaneiksi`;

2. `muulla kuin perinteisellä tuonnilla AKT-valtiosta` tarkoitetaan muista kuin 1 alakohdassa määritellyistä AKT-valtioista peräisin olevien banaanien yhteisöön tuontia; näin tuotavia banaaneja kutsutaan `muiksi kuin perinteisiksi AKT-banaaneiksi`;

3. `tuonnilla muista kolmansista valtioista kuin AKT-valtioista` tarkoitetaan muista kolmansista valtioista kuin AKT-valtioista peräisin olevien banaanien yhteisöön tuontia; näin tuotavia banaaneja kutsutaan `kolmansien valtioiden banaaneiksi`.

17 artikla

Banaanien tuonnissa yhteisöön vaaditaan aina tuontilisenssi, jonka jäsenvaltiot myöntävät hakemuksesta jokaiselle asianomaiselle hakijalle riippumatta siitä, mihin tämän on sijoittautunut yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 ja 19 artiklan täytäntöönpanemiseksi annettavien erityissäännösten soveltamista.

Tuontilisenssi on voimassa kaikkialla yhteisössä. Jollei 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen toisin säädetä, lisenssin antamisen edellytyksenä on sellainen vakuus, jolla taataan tuontisitoumuksen toteuttaminen tämän asetuksen edellytyksin lisenssin voimassaoloaikana. Jos toiminta ei toteudu annetussa määräajassa tai jos se toteutuu vain osittain, vakuus pidätetään kokonaan tai osittain lukuunottamatta tapauksia, joissa esiintyy ylivoimainen este.

18 artikla

1. Kolmansien valtioiden banaanien ja muiden kuin perinteisten AKT-banaanien tuonnin tariffikiintiöksi vahvistetaan vuosittain 2,2 miljoonaa tonnia (nettopaino).

Tämän tariffikiintiön rajoissa kolmansien valtioiden banaanien tuonnissa on perittävä tulli, joka on 75 ecua tonnilta, ja muiden kuin perinteisten AKT-banaanien tuonnista ei peritä tullia.

2. Kolmansien valtioiden banaanien ja muiden kuin perinteisten AKT-banaanien tuonnin lisätariffikiintiöksi vahvistetaan vuosittain 353 000 tonnia (nettopaino).

Tämän tariffikiintiön rajoissa kolmansien valtioiden banaanien tuonnissa on perittävä tulli, joka on 75 ecua tonnilta, ja muiden kuin perinteisten AKT-banaanien tuonnista ei peritä tullia.

3. Perinteisten AKT-banaanien tuonnista ei makseta tullia.

4. Jos WTO:n kaikkien sellaisten sopimuspuolten kanssa, joilla on huomattava merkitys banaanien toimituksissa, ei voida kohtuudella aikaansaada sopimusta, komissio voi 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen jakaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tariffikiintiöt ja perinteisten AKT-määrän niiden valtioiden kesken, joilla on huomattava merkitys kyseisissä toimituksissa.

5. Poiketen siitä, mitä 15 artiklassa säädetään, muiden kuin perinteisten AKT-banaanien 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden ulkopuolella tapahtuvasta tuonnista kannetaan 15 artiklassa tarkoitettua tullia vastaava tonnikohtainen tulli, josta vähennetään 200 ecua.

6. Tässä artiklassa vahvistetut tullit muutetaan kansalliseksi valuutaksi käyttämällä kyseisiin tuotteisiin yhteisen tullitariffin yhteydessä sovellettavaa kurssia.

7. Edellä 2 kohdassa säädettyä lisätariffikiintiötä voidaan korottaa, jos tuotantoa, kulutusta, tuontia ja vientiä kuvaava tase osoittaa yhteisön kulutuksen kasvaneen.

Taseeseen vaikuttavat seikat määritellään, tase vahvistetaan ja lisätariffikiintiötä korotetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

8. Jos toimituksiin yhteisön markkinoille vaikuttavat poikkeukselliset olosuhteet tuotanto- ja tuontiedellytyksissä, komissio toteuttaa tarvittaessa vaadittavat erityistoimenpiteet 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Näissä tapauksissa 2 kohdassa tarkoitettua lisätariffikiintiötä voidaan mukauttaa 7 kohdassa tarkoitetun taseen perusteella. Erityistoimenpiteet voivat poiketa 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annetuista säännöistä. Niissä ei saa tapahtua syrjintää hankintojen alkuperän perusteella.

9. Yhteisön ulkopuolelle jälleenvietyjä kolmansien valtioiden, perinteisten AKT-banaanien ja muiden kuin perinteisten AKT-banaanien määriä ei lueta vastaaviin tariffikiintiöihin.

19 artikla

1. Edellä 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä ja perinteisten AKT-banaanien tuontia hallinnoidaan käyttämällä perinteisen kaupankäynnin huomioonottavaa (niin sanottua `perinteiset/uudet tulokkaat`) menettelyä.

Komissio vahvistaa tarvittavat soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön muita sopiviksi katsottuja menettelyjä.

2. Käyttöön otettavissa menetelmissä otetaan tarvittaessa huomioon yhteisön markkinoiden toimitustarpeet ja tarve säilyttää niiden tasapaino.

20 artikla

Komissio antaa säännökset tämän osaston soveltamisesta 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Näihin kuuluvat:

a) tuotteen luonteen, lähtöisyyden ja alkuperän takaavat säännökset;

b) kyseisten takuiden tarkistamiseen tarkoitetun asiakirjan tunnustaminen;

c) tuontilisenssien antamista ja niiden voimassaoloaikaa koskevat edellytykset;

d) kaikki erityiset määräykset, joilla helpotetaan siirtymistä 1 päivästä heinäkuuta 1993 sovellettavasta tuontimenettelystä tämän osaston nykyisiin järjestelyihin;

e) niiden velvoitteiden noudattamisen edellyttämät toimenpiteet, jotka johtuvat yhteisön toimesta perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista.".

2. Korvataan 32 artikla seuraavasti:

"32 artikla

1. Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004 kertomuksen tämän asetuksen toiminnasta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia esittäen mahdollisia vaihtoehtoja erityisesti tuontijärjestelyjen osalta.

2. Kyseiseen kertomukseen on sisällyttävä erityisesti erittely yhteisön banaanien, AKT-banaanien ja kolmansien valtioiden banaanien kaupan pitämisen suuntauksista ja arvioitava kuinka tuontijärjestelyt ovat toimineet. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, missä määrin haavoittuvimmat AKT-valtioiden toimittajat ovat pystyneet säilyttämään asemansa yhteisön markkinoilla."

3. Poistetaan 15 a artikla.

4. Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 1998.

Neuvoston puolesta

W. MOLTERER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 75, 11.3.1998, s. 6

(2) EYVL C 210, 6.7.1998

(3) EYVL C 235, 27.7.1998

(4) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3290/94 (EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105).

LIITE

"LIITE

Perinteinen tuonti AKT-valtioista

Seuraavista valtioista peräisin oleva tuonti vuosittaisen 857 700 tonnin (nettopaino) rajoissa:

Norsunluurannikko

Kamerun

Suriname

Somalia

Jamaika

Saint Lucia

Saint Vincent ja Grenadiinit

Dominica

Belize

Kap Verde

Grenada

Madagaskar".

Top