Help Print this page 

Document 31998D0453

Title and reference
98/453/EY: Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä heinäkuuta 1998, poikkeuksellisesta avusta voimakkaasti velkaantuneille AKT-maille
  • In force
OJ L 198, 15.7.1998, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/453/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31998D0453

98/453/EY: Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä heinäkuuta 1998, poikkeuksellisesta avusta voimakkaasti velkaantuneille AKT-maille

Virallinen lehti nro L 198 , 15/07/1998 s. 0040 - 0041


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä heinäkuuta 1998,

poikkeuksellisesta avusta voimakkaasti velkaantuneille AKT-maille (98/453/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon 16 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn sisäisen sopimuksen yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta neljännen AKT-EY-yleissopimuksen osalta (1), jäljempänä `sisäinen sopimus`, ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

neuvosto hyväksyi 12 päivänä helmikuuta 1998 Euroopan yhteisön osallistumisesta voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita koskevaan velka-aloitteeseen laaditun 18 päivänä joulukuuta 1997 päivätyn pysyvien edustajien komitealle esitetyn selonteon päätelmät,

Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki esittelivät huhtikuussa 1996 pidetyissä kokouksissaan voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita koskevan velka-aloitteen, jäljempänä `HIPC-aloite`, ja tämän jälkeen väliaikainen komitea ja kehityskomitea kannattivat sitä vuoden 1996 syksyllä pidetyissä Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin vuosikokouksissa,

yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat lujasti sitoutuneet osallistumaan HIPC-aloitteeseen ja antamaan poikkeuksellista apua maille, jotka toteuttavat talousuudistusohjelmia ja jotka hyväksytään tähän aloitteeseen,

kaikki ne HIPC-velkahuojennuksen kelpoisuusehdot täyttävät maat, joihin nähden yhteisöllä on luottoriski, ovat AKT-maita, ja

tämä päätös pannaan täytäntöön neljännen AKT-EY-yleissopimuksen mukaisen kehitysyhteistyön rahoitusta koskevaan yhteistyöhön sovellettavan 29 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston varainhoitoasetuksen 91/491/ETY (2) mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan yhteisö osallistuu täysipainoisesti HIPC-aloitteeseen auttamalla aloitteeseen valittavia maita vähentämään niiden yhteisöön kohdistuvien maksuvelvoitteiden nettonykyarvoa. Tätä varten yhteisö antaa kelpoisuusehdot täyttävien maiden käyttöön avustuksia, joilla ne voivat suorittaa maksamattomista veloista ja velanhoitomaksuista johtuvia maksuja yhteisölle. Tämä apu yhdessä muiden velkojien myöntämien varojen kanssa mahdollistaa sen, että kelpoisuusehdot täyttävät maat saavuttavat HIPC-aloitteessa vahvistetut maakohtaiset hyväksyttävän velkaantumistason tavoitteet.

2 artikla

Edunsaajamaat käyttävät 1 artiklassa tarkoitetun avun ensisijaisesti maksamattomien erityislainojen maksamiseen ennakolta nettonykyarvon perusteella. Jos velan nettonykyarvoa ei näin pystytä vähentämään sovitulle tasolle, edunsaajamaa käyttää myönnetyn avun maksamattomiin riskipääomavelvoitteisiin yhteisölle.

3 artikla

Komissio tekee tapauskohtaisesti erityiset päätökset kunkin kelpoisuusehdot täyttävän AKT-maan avusta sisäisen sopimuksen IV luvussa vahvistettuja sääntöjä ja menettelyjä noudattaen.

Komission päätös kussakin tapauksessa annettavan avun määrästä mahdollistaa kyseisen maan maksamattomien, yhteisöön kohdistuvien ulkoisten maksuvelvoitteiden nettonykyarvon tarvittavan vähentämisen ja on johdonmukainen HIPC-aloitteen menetelmien kanssa. Maakohtaisissa päätöksissä otetaan myös huomioon maan velan rakenne yhteisöön nähden, pyrkimys valita hallinnon kannalta yksinkertaisimmat ehdotukset ja tarve varmistaa kelpoisuusehdot täyttävien maiden oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu ottaen täysimääräisesti huomioon kaikkien velkojien kanssa sovitut päätökset. Kutakin maata koskevassa päätöksessä ilmoitetaan tämän päätöksen soveltamiseksi tarvittavat yksityiskohtaiset säännöt, ehdot ja edellytykset.

4 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetut avustukset rahoitetaan neljännen AKT-EY-yleissopimuksen 319 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen maksuasiamiesten huostaan Eurooppaan talletetuista varoista kertyneistä koroista sikäli kuin tällaisia tuloja on käytettävissä ja kun on asianmukaisesti otettu huomioon tarve varata näitä tuloja sisäisen sopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa määrättyihin tarkoituksiin. Näistä koroista varataan alustava 40 miljoonan ecun määrä tämän avustuksen rahoittamiseen ensisijaisesti niitä maita varten, joita koskevat päätökset tehdään vuosina 1997 ja 1998. Jos tämä määrä osoittautuu riittämättömäksi, sitä voidaan täydentää ensisijaisesti muista koroista myönnettävin lisävaroin, kun EKR-komitea on tämän hyväksynyt sisäisen sopimuksen 9 artiklan mukaisesti.

2. Jos nämä tulot eivät riitä 3 artiklassa tarkoitettujen päätösten kattamiseen ja kunnes AKT-valtioiden kanssa tehtävien sopimusten perusteella mahdollisesti asetetaan käyttöön lisävaroja, jäsenvaltiot tutkivat, voidaanko varoja saada maksuista, joita on tehty erityislainoja ja riskipääomatoimia varten Euroopan investointipankissa jäsenvaltioiden nimissä oleville tileille. Neuvosto päättää komission ehdotuksesta yksimielisesti näiden maksujen ohjaamisesta tämän poikkeuksellisen avun rahoittamiseen sisäisen sopimuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5 artikla

1. Komissio esittää vuoden 1998 aikana sopivana ajankohtana Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää selonteon yhteisön osallistumisesta tähän aloitteeseen johtuvista jäljellä olevista rahoitustarpeista. Neuvosto päättää tämän kertomuksen perusteella yhteisön HIPC-aloitteeseen osallistumisen jatkamisesta.

2. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

3. Raha-asiain komitealle tiedotetaan tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 6 päivänä heinäkuuta 1998.

Neuvoston puolesta

R. EDLINGER

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 229, 17.8.1991, s. 288

(2) EYVL L 266, 21.9.1991, s. 1

Top