Help Print this page 

Document 31997R2519

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 2519/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1296/96 yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden hankinnasta
  • In force
OJ L 346, 17.12.1997, p. 23–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 027 P. 34 - 51
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 29 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 29 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 55 - 72

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2519/oj
Multilingual display
Text

31997R2519

Komission asetus (EY) N:o 2519/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1296/96 yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden hankinnasta

Virallinen lehti nro L 346 , 17/12/1997 s. 0023 - 0040


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2519/97,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1997,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1296/96 yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden hankinnasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan,

sekä katsoo, että

saadun kokemuksen perusteella on suotavaa muuttaa yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden hankkimista yhteisöstä koskevista yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä heinäkuuta 1987 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2200/87 (2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 790/91 (3); selkeyden vuoksi olisi laadittava mainittu asetus uudelleen,

on suotavaa korostaa toimijoiden yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hankintatoimiin; tarjouspyyntömenettelyllä varmistetaan asia samalla tavoin kuin tarjouskilpailumenettelyllä,

olisi säädettävä tuotteiden hankkimisesta myös yhteisön ulkopuolelta; tämän vuoksi on huomattava, että yleisistä kaupallisista käytännöistä poikkeavien erityisten velvoitteiden huomioon ottamiseksi Incoterms-toimitusehtoihin ei viitata yleisesti,

on suotavaa säätää mahdollisuudesta antaa hankittavien tuotteiden ostaminen niin yhteisön markkinoilta kuin niiden ulkopuolelta itse edunsaajina olevien kansainvälisten järjestöjen ja valtiosta riippumattomien järjestöjen tehtäväksi,

on suotavaa säätää mahdollisuudesta valtuuttaa yritys tai järjestö toteuttamaan kaikki elintarvikeapuun liittyvät toimet tai osa niistä,

on suotavaa säätää mahdollisuudesta käyttää suoraa neuvottelumenettelyä perustelluissa olosuhteissa,

tuotteiden toimittamiseksi vapaasti määräpaikkaan, on tarpeen säätää kuljetuksesta yksinomaan maitse uusiin elintarvikeavun edunsaajamaihin, erityisesti Kaukasuksen ja Keski-Aasian maihin,

tietyille elintarvikeapua saaville järjestöille sopivat vapaasti tehtaalla tai vapaasti rahdinkuljettajalla -toimitukset,

olisi tehtävä hankintaa koskevat menettelyt mahdollisimman joustaviksi siten, että niissä otettaisiin huomioon erilaiset vaatimukset, joihin yhteisön elintarvikeavun on vastattava, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikkeiden turvallisuutta ja elintarvikeapua käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

1. Kun on päätetty hankkia tuotteita asetuksessa (EY) N:o 1292/96 säädettyjen toimien mukaisen yhteisön toiminnan toteuttamiseksi, sovelletaan tässä asetuksessa annettuja yksityiskohtaisia sääntöjä.

2. Tätä asetusta sovelletaan toimituksiin, jotka tapahtuvat

- vapaasti tehtaalla tai vapaasti rahdinkuljettajalla

- vapaasti laivaussatamassa

- vapaasti purkaussatamassa

- vapaasti määräpaikassa.

3. Jos tuotteet ostetaan edunsaajamaista, komissio voi antaa 6 artiklassa säädetyssä tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistettuja erityisiä säännöksiä maan ja toimijoiden käytännön huomioon ottamiseksi.

2 artikla

1. Tämän asetuksen mukaisesti säädettyihin tarjouspyyntöihin osallistuminen on yhtäläisin ehdoin avoinna kaikille luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, jäljempänä `yrityksille`, jotka sijaitsevat

- yhteisössä EY:n perustamissopimuksen 58 artiklan mukaisesti

- yhteisön ulkopuolella, mutta jäsenvaltion omistuksessa, tai merenkulkuyrityksille, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön ulkopuolelle ja joiden johdossa on jonkin jäsenvaltion kansalaisia, jos yritysten alukset on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa sen lainsäädännön mukaisesti

- edunsaajamaassa, joka sisältyy asetuksen (EY) N:o 1292/96 liitteessä olevaan luetteloon

- maassa, jossa hankinta suoritetaan, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 11 ja 17 artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

2. Komissio voi väliaikaisesti tai pysyvästi rajoittaa sellaisten yritysten osallistumista tarjouspyyntöihin, joiden on todettu vakavasti rikkoneen velvollisuuksiaan toteutettaessa elintarvikeapua koskevia toimia tai muuta yhteisön rahoittamaa toimintaa.

3 artikla

1. Komissio voi antaa yhteisön apua saaville kansainvälisille järjestöille ja valtioista riippumattomille järjestöille luvan ostaa ja toimittaa apuna annettavat tuotteet itse. Tällaisessa tapauksessa komissio vahvistaa sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt ja ehdot.

2. Komissio voi antaa yhteisön apuna annettavien tuotteiden toimittamisen kokonaan tai osittain tätä tarkoitusta varten valtuutetun yrityksen tai elimen tehtäväksi. Tällaisessa tapauksessa komissio vahvistaa tähän valtuutukseen sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt ja ehdot.

3. Komissio vahvistaa 1 ja 2 kohdassa säädetyt yksityiskohtaiset säännöt ja ehdot asetuksen (EY) N:o 1292/96 22 artiklan säännösten ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

4 artikla

1. Jokaista toimitusta varten vahvistettavien ehtojen mukaisesti toimitettava tuote on hankittava yhteisöstä, edunsaajamaasta tai asetuksen (EY) N:o 1292/96 liitteessä mainitusta kehitysmaasta, joka kuuluu mahdollisuuksien mukaan, samaan maantieteelliseen alueeseen, ja mainitun asetuksen 11 artiklan säännösten mukaisesti.

2. Poikkeuksellisesti ja asetuksen (EY) N:o 1292/96 11 artiklan 2 kohdassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti tuotteet voidaan ostaa muista kuin 1 kohdassa säädettyjen maiden markkinoilta.

3. Jos tuotteet hankitaan yhteisöstä, ne voidaan ostaa markkinoilta tai tarjouspyyntöilmoituksessa mainitulta interventioelimeltä taikka valmistaa tällaiselta elimeltä ostetuista tuotteista. Ostot interventioelimeltä on suoritettava kiinteään hintaan voimassa olevan yhteisön maatalouslainsäädännön mukaisesti.

4. Jos tuotteet ostetaan yhteisön ulkopuolelta, komissio voi määrittää toimitettavien tuotteiden alkuperämaan erityisen toimen nojalla.

5 artikla

Hankittavien tuotteiden ominaisuuksia sekä pakkaamista ja merkintöjä koskevat vaatimukset julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission tarvittaessa antamia erityisiä säännöksiä, jotka ilmoitetaan tarjouspyyntöilmoituksessa.

II LUKU

Hankintamenettelyt

6 artikla

1. Toimittaminen ratkaistaan seuraavilla tavoilla:

a) avoimella tarjouspyynnöllä;

b) rajoitetulla tarjouspyynnöllä;

c) suoralla sopimusmenettelyllä.

2. Avoimessa tarjouspyynnössä liitteen I mukainen tarjouspyyntöilmoitus julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä vähintään viisitoista päivää ennen tarjousten viimeistä jättöpäivää.

3. Rajoitetussa tarjouspyynnössä tarjouspyyntöilmoitus toimitetaan vähintään kolmelle yritykselle kirjeitse tai kirjallisella televiestillä.

Jos tuotteet hankitaan yhteisöstä, kutsuttavat yritykset valitaan 2 kohdassa tarkoitettuun tarjouspyyntöön osallistuneista.

Jos tuotteet hankitaan yhteisön ulkopuolelta, on kutsuttavien oltava rekisteröity tätä tarkoitusta varten komissiossa.

Rajoitettua tarjouspyyntöä voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa:

a) hankittaessa tuotteita yhteisön ulkopuolelta

b) myöntämispäätöksen yhteydessä tehtävässä toimituksessa sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1292/96 24 artiklan 1 kohdan a alakohtaa

c) toimituksessa, josta päätetään aikaisemman toimitussopimuksen purkamisen johdosta

d) myöntämispäätöksen jälkeen kiireellisiksi tulleissa toimituksissa.

4. Suorassa sopimusmenettelyssä vain yhdeltä yritykseltä pyydetään tarjous.

Suoraa sopimusmenettelyä voidaan käyttää, kun se on perusteltua toimituksen eritysluonteen vuoksi, ja erityisesti, jos kyseessä on kokeellinen toimitus.

5. Tarjouspyyntö voi kohdistua määrättyyn tuotemäärään tai määrättyä rahamäärää vastaavan tuotteen enimmäismäärän toimittamiseen.

6. Yhteen tarjouspyyntöön voi sisältyä useiden erien toimitus. Erä voidaan jakaa osaeriin tai voi kohdistua useampiin toimiin.

7 artikla

1. Tarjoajien on osallistuttava tarjouspyyntöön joko lähettämällä kirjalliset tarjoukset kirjattuna kirjeenä tarjouspyyntöilmoituksessa mainitulle komission yksikölle tai jättämällä kirjallinen tarjous vastaanottotodistusta vastaan kyseiselle yksikölle. Tarjous on sijoitettava kirjekuoreen, jossa on maininta "elintarvikeapu" ja kyseisen tarjouspyynnön viitenumero. Tämä kirjekuori on sinetöitävä ja sijoitettava toiseen kirjekuoreen, jossa on ilmoituksessa mainittu osoite.

Tarjoukset voidaan lähettää myös kirjallisena televiestinä tarjouspyyntöilmoituksessa ilmoitettuihin numeroihin. Tarjousten määräajan noudattamatta jättämisen peruste ei ole se, että numero on ollut varattu.

Tarjoukset on toimitettava tai jätettävä täydellisinä ennen tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistetun määräajan päättymistä.

2. Kustakin erästä voidaan esittää vain yksi tarjous. Tarjous on pätevä vain, jos se koskee koko erää. Jos erä on jaettu osaeriin, tarjous on esitettävä keskiarvona.

Jos tarjouspyyntö koskee useampien erien toimitusta, jokaisesta erästä on esitettävä erillinen tarjous. Tarjoajan ei tarvitse tehdä tarjousta kaikista tarjouspyyntöilmoituksessa esitetyistä eristä.

Tarjoukset on tehtävä liitteessä II A olevan mallin mukaisesti ja ottaen huomioon ohjeet liitteessä II B.

3. Tarjouksessa on oltava seuraavat tiedot:

a) tarjoajan nimi ja osoite;

b) tarjouspyynnön ja erän viitenumero sekä toimen numero;

c) sen erän nettopaino tai e alakohtaa sovellettaessa määrätty rahamäärä, jota tarjous koskee;

d) se esitetty summa ecuina tuotteen tonnia kohti, tai muuna tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistettuna mittayksikkönä ilmaistuna, jolla tarjoaja sitoutuu tekemään toimituksen säädetyin ehdoin, jos e alakohdan säännöksiä ei sovelleta;

e) tuotteen nettomäärä, jos tarjouspyyntö koskee tietyn tuotteen enimmäismäärän toimittamista määrätyllä summalla.

Sovellettaessa d alakohtaa tarjous on tehtävä ottaen huomioon 4 artiklassa säädetyt ja kyseistä toimitusta varten vahvistetut hankintaehdot, vientituki ja -maksu sekä muut maataloustuotteiden kauppaa koskevassa lainsäädännössä vahvistetut tasausmaksut.

Tarjouspyyntöilmoituksessa voidaan määrätä, että tarjoukseen on sisällyttävä kyseinen tuki ja muut maksut.

Sovelletaan toisen ja kolmannen kohdan säännöksiä soveltuvin osin, kun e alakohtaa sovelletaan.

4. Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, jos kyseessä on toimitus vapaasti tehtaalla tai vapaasti määräpaikassa yksinomaan maanteitse, tarjouksessa on ilmoitettava enintään kaksi lastauspaikkaa. Jos kyseessä on toimitus vapaasti rahdinkuljettajalla, lastauspaikka on ilmoitettava tarjouspyyntöilmoituksessa; komissio käyttää tätä toimitusvaihetta ainoastaan erityisesti perustelluissa olosuhteissa.

5. Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, jos kyseessä on toimitus vapaasti purkaussatamassa tai vapaasti määräpaikassa meriteitse, tarjouksessa on ilmoitettava ainoastaan yksi laivaussatama. Tarjouksessa voidaan kuitenkin ilmoittaa kaksi satamaa, jos koko lastia ei voida lastata ensimmäisessä satamassa sen ominaisuuksien vuoksi ja sen vuoksi sama alus on lastattava loppuun toisessa satamassa.

6. Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, jos kyseessä on toimitus vapaasti laivaussatamassa, tarjouksessa on ilmoitettava ainoastaan yksi satama, jonne pääsee avomerialuksella ja joka soveltuu toimituksen toteuttamiseen vahvistetuin ehdoin. Tarjouksessa voidaan ilmoittaa kuitenkin kaksi satamaa, jos erä on jaettu useisiin osiin, joilla on eri määräpaikat.

Niiden toimitusten osalta, joiden nettopaino on alle 3 000 tonnia erää kohti ja joilla on yksi määräpaikka, lastaussatama on valittava sen perusteella, että sieltä on vahvistetun toimitusajan kuluessa määrämaahan sellainen meriyhteys reittialuksella tai vuokra-aluksella, johon sisältyy enintään yksi jälleenlastaus yhteisön ulkopuolella sijaitsevassa satamassa. Tällöin tarjous on pätevä ainoastaan, jos sen liitteenä on laivayhtiön tai sen edustajan todistus tällaisesta yhteydestä.

Kun toimitus koskee jalosteita, myös riisiä, jotka hankitaan yhteisöstä, kyseiseen meriyhteyteen voi sisältyä yksi jälleenlastaus toisessa Euroopan satamassa yhteisössä edellä vahvistetuin ehdoin; tämä satama on myös ilmoitettava tarjouksessa. Toimittaja vastaa jälleenlastauksen kustannuksista.

Erityisolosuhteissa laivaussatama voidaan nimetä tarjouspyyntöilmoituksessa.

7. Jos sovelletaan 3 kohdan d alakohtaa, tarjous tehdään seuraavasti:

a) Kun kyseessä on toimitus vapaasti tehtaalla tai vapaasti rahdinkuljettajalla, tarjoaja tekee yhden tarjouksen, johon sisältyvät kaikki kustannukset tuotteiden lastaamisesta ja ahtaamisesta edunsaajan osoittamaan kuljetusvälineeseen.

b) Kun kyseessä on toimitus vapaasti laivaussatamassa, tarjoaja tekee yhden tarjouksen, johon sisältyvät kaikki tarjouspyyntöilmoituksessa esitettyyn toimitusvaiheeseen liittyvät kustannukset.

c) Kun kyseessä on toimitus vapaasti purkaussatamassa, tarjoajan on samanakaisesti esitettävä kaksi summaa, joista

i) ensimmäinen koskee määrättyä toimitusvaihetta. Tarjouksessa on selkeästi ja erillisenä ilmoitettava varsinaista merikuljetusta vastaavat kustannukset.

ii) toinen koskee tarjouspyyntöilmoituksessa ilmoitettua vaihtoehtoista toimitusvaihetta vapaasti laivaussatamassa.

d) Kun kyseessä on toimitus vapaasti määräpaikassa meriteitse, tarjoajan on samanaikaisesti esitettävä kaksi summaa, joista

i) ensimmäinen koskee määrättyä toimitusvaihetta. Tarjouksessa on selkeästi ja erillisenä ilmoitettava ulkomaista maakuljetusta ja varsinaista merikuljetusta vastaavat kustannukset.

ii) toinen koskee tarjouspyyntöilmoituksessa ilmoitettua vaihtoehtoista toimitusvaihetta vapaasti laivaussatamassa.

e) Kun kyseessä on toimitus vapaasti määräpaikassa yksinomaan maanteitse, tarjoajan on samanaikaisesti esitettävä kaksi summaa, joista

i) ensimmäinen koskee määrättyä toimitusvaihetta. Tarjouksessa on selkeästi ja erillisenä ilmoitettava varsinaista maakuljetusta vastaavat kustannukset.

ii) toinen koskee vaihtoehtoista toimitusvaihetta vapaasti tehtaalla.

8. Jos sovelletaan 3 kohdan e alakohtaa, tarjouspyyntöilmoituksessa yksilöidään, miten tarjous on tehtävä.

9. Tarjous on pätevä ainoastaan, jos siihen on liitetty todiste 8 artiklassa tarkoitetun vakuuden asettamisesta. Vakuudesta on ilmoitettava 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Pelkkä viittaus aikaisemmassa tarjouksessa samaa erää varten asetetusta vakuudesta ei ole riittävä.

10. Tarjous ei ole pätevä, jos se ei ole tämän artiklan säännösten mukainen tai se sisältää muita kuin tarjouspyynnössä vahvistettuja varauksia tai ehtoja.

11. Tarjousta ei voi muuttaa eikä peruuttaa vastaanottamisen jälkeen 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta.

8 artikla

Jokaista kokonaista erää kohti on asetettava tarjouspyyntövakuus ecuina. Vakuuden määrä vahvistetaan tarjouspyyntöilmoituksessa. Vakuuden on oltava voimassa vähintään yksi kuukausi, ja se on voitava uusia komission vaatimuksesta. Vakuudessa on mainittava nimenomaisesti, että se on asetettu tämä artiklan mukaisesti, ja siinä on oltava 7 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot. Useampaan erään liittyvät vakuudet voidaan esittää yhdessä asiakirjassa sillä edellytyksellä, että summa on eritelty erittäin.

Vakuus on asetettava komission hyväksi jäsenvaltion hyväksymän luottolaitoksen antamana takauksena. Jos tuotteet hankitaan yhteisön ulkopuolelta, vakuuden voi asettaa yhteisön ulkopuolella sijaitseva ja komission hyväksymä luottolaitos. Vakuuden on oltava peruuttamaton, ja se on maksettava ensimmäisestä vaatimuksesta. Vakuus voidaan vapauttaa vain komission aloitteesta. Vakuus vapautetaan tai pidätetään 22 artiklan mukaisesti. Vastaanottotodistusta ei anneta.

Jos tuotteet hankitaan elintarvikeapua saavasta maasta, komissio voi antaa tarjouspyyntöilmoituksessa vakuuden osalta muita yksityiskohtaisia sääntöjä ottaen huomioon maan käytännön.

9 artikla

1. Toimitus on yhteisöstä hankittavien tuotteiden osalta viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa ja yhteisön ulkopuolelta hankittavien tuotteiden osalta viimeistään neljän arkipäivän kuluessa tarjousten jättöajan päättymispäivästä annettava sille tarjouksentekijälle, jäljempänä `toimittaja`, joka on jättänyt halvimman tarjouksen, joka täyttää kaikki tarjouspyynnön ehdot ja erityisesti toimitettavien tuotteiden ominaisuuksia koskevat edellytykset.

2. Jos useat tarjoajat tekevät samanaikaisesti halvimman tarjouksen, toimituksen anto on ratkaistava arvalla.

3. Kun tuotteet on tarkoitus toimittaa vapaasti purkaussatamassa tai vapaasti määräpaikassa, toimitus voidaan kuitenkin antaa tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistetussa vaihtoehtoisessa toimitusvaiheessa tehtävää toimitusta varten, joko vapaasti laivaussatamassa tai vapaasti tehtaalla.

4. Kun toimitus on annettu, komissio ilmoittaa 1 kohdassa mainitussa määräajassa tästä kirjeitse tai kirjallisella televiestillä toimittajalle sekä niille tarjoajille, joiden tarjousta ei ole hyväksytty. Jos toimittaja saa ilmoituksen päätöksestä tämän määräajan jälkeen, hän voi peruuttaa tarjouksensa seuraavana arkipäivänä.

5. Jokaisessa tarjouspyynnössä on oltava kaksi erillistä tarjousten jättöaikaa, jotka on ilmoitettava tarjouspyyntöilmoituksessa. Jos tarjouspyyntöä ei ole ratkaistu ensimmäisen määräajan päätyttyä, komissio voi lykätä ratkaisun toiseen vahvistettuun määräaikaan. Tarjoajille ilmoitetaan tästä kirjeitse tai kirjallisella televiestillä 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.

Toiseen tarjousten jättöaikaan voi tarvittaessa sisältyä uusia toimitusta koskevia ehtoja.

6. Komissio voi päättää, ettei toimitusta anneta ensimmäisen eikä toisen määräajan päättyessä, erityisesti jätettyjen tarjousten ylittäessä markkinoilla yleisesti vallitsevat hinnat. Komission ei tarvitse perustella päätöstään. Tarjoajille ilmoitetaan toimituksen antamatta jättämisestä kirjallisella televiestillä 1 kohdassa mainitussa määräajassa.

7. Jos tuotteet hankitaan yhteisöstä, tarjouspyyntöjen tulokset julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

Yhteisön ulkopuolisten merkittävimpien tarjouspyyntöjen tulokset julkaistaan määräajoin Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

III LUKU

Toimittajan velvoitteet ja tuotteiden toimittamista koskevat ehdot

10 artikla

1. Toimittajan on täytettävä velvoitteensa tarjouspyyntöilmoituksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti ja noudatettava tässä asetuksessa tarkoitettuja sitoumuksia, mukaan lukien hänen tarjouksestaan aiheutuvat sitoumukset.

Edellytetään, että toimittaja on tutustunut kaikkiin sovellettaviin yleisiin ja erityisiin ehtoihin ja hyväksynyt ne.

2. Toimittajan velvoitteiden varmistamiseksi hänen on kymmenen arkipäivän kuluessa tarjouspyynnön ratkaisemisesta esitettävä toimitusvakuus komissiolle. Tämän vakuuden, joka on asetettava ecuina, on oltava 10 prosenttia tarjoussummasta erää kohti. Vakuuden on oltava voimassa vähintään yksi vuosi ja se on voitava uudistaa komission vaatimuksesta. Vakuus on asetettava 8 artiklan toisen ja kolmannen kohdan säännösten mukaisesti. Vakuudessa on nimenomaisesti mainittava, että se on asetettu tämän artiklan mukaisesti, ja siinä on oltava kaikki 7 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi siihen on merkittävä edunsaajamaa tai elin.

3. Tarjouksen antamista koskevaa ilmoitusta seuraavan kymmenen arkipäivän kuluessa toimittajan on ilmoitettava kirjallisesti 11 artiklassa tarkoitetulle valvojalle

a) toimitettavien tuotteiden valmistajan tai pakkaajan tai varastoijan nimi ja osoite; mukaan on liitettävä myös arvioitu valmistus- tai pakkauspäivä.

Kun kyseessä on jalosteen toimitus, toimittajan on ilmoitettava vähintään kolme arkipäivää ennen valmistuksen tai pakkaamisen aloituspäivää.

b) toimituspaikalla olevan edustajansa nimi.

4. Toimituksen antamiseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet eivät ole siirrettävissä.

11 artikla

Heti kun toimitus on annettu, komissio ilmoittaa toimittajalle sen yrityksen, joka on vastuussa 16 artiklassa tarkoitetuista tarkastuksista, vastaavuustodistusten ja tarvittaessa toimitustodistusten antamisesta sekä kaikkien toimitukseen liittyvien toimien yleisestä yhteensovittamisesta.

Tätä yritystä kutsutaan jäljempänä `valvojaksi`. Jos valvojan ja toimittajan välillä syntyy ristiriitoja toimituksen aikana, komissio päättää aiheellisista toimenpiteistä.

Komissio voi nimetä eri valvojia, toimituksen eri vaiheille.

12 artikla

1. Kun kyseessä on toimitus vapaasti tehtaalla tai vapaasti rahdinkuljettajalla sovelletaan 2-8 kohtaa. Toimitusvaihe on määritettävä tarjouspyyntöilmoituksessa.

2. Toimittajan on sovittava kirjallisesti edunsaajan tai tämän edustajan kanssa tuotteiden toimituspäivästä tarjouksessa taikka tarjouspyyntöilmoituksessa mainittuun lastauspaikkaan ja lähetettävä tästä jäljennös valvojalle. Valvojan on kaikin tavoin avustettava sopimuksen tekemisessä.

Osittainen toimitus sallitaan vain edunsaajan ja komission suostumuksella. Tällöin komissio veloittaa tarkastukseen liittyvät lisäkustannukset toimittajalta.

3. Toimittajan on ilmoitettava kirjallisesti viipymättä valvojalle ja komissiolle sovittu toimituspäivä ja -paikka tai tarvittaessa se, että edunsaajan kanssa ei ole päästy sopimukseen. Tällöin sopimuksen puuttumisesta on ilmoitettava vähintään 10 päivää ennen tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistetun toimitusajan päättymistä, jotta komissio voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

4. Toimitus on tehtävä ennen tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistetun määräajan päättymistä. Jos toimitusta ei voida tehdä ennen tätä, komissio voi pidentää kyseistä määräaikaa edunsaajan asiallisesti perustellusta kirjallisesta hakemuksesta tarvittaessa kolmellakymmenellä päivällä toimituksen suorittamiseksi. Toimittaja on velvollinen hyväksymään tällaisen pidennyksen.

Jos toimittaja ei voi hänestä riippumattomista syistä suorittaa toimitusta pidennetyssä määräajassa, hänet voidaan omasta pyynnöstään vapauttaa velvoitteestaan.

5. Toimitus on suoritettu, kun kaikki tuotteet on tosiasiallisesti lastattu ja ahdattu edunsaajan osoittamaan kuljetusvälineeseen.

6. Toimittaja on vastuussa kaikista riskeistä, erityisesti tuotteiden häviämisestä tai huononemisesta, siihen asti, kun toimitus on suoritettu ja valvoja on sen todennut 16 artiklassa tarkoitetussa lopullisessa vastaavuustodistuksessa.

7. Toimittajan on suoritettava vienti- ja tullaustodistuksen saamiseen liittyvät muodollisuudet; hänen on myös vastattava niihin liittyvistä kustannuksista ja maksuista.

8. Jos 17 artiklassa tarkoitetussa luovutustodistaksessa ja lopullisessa vastaavuustodistuksessa olevissa päivämäärissä ja määrissä on eroavaisuuksia, komissio voi tehdä tai teettää lisätarkastuksia, joiden perusteella voidaan laatia uusia asiakirjoja.

13 artikla

1. Kun kyseessä on toimitus vapaasti laivaussatamassa sovelletaan 2-8 kohtaa. Toimitusvaihe on määritettävä tarjouspyyntöilmoituksessa.

2. Toimittajan on sovittava kirjallisesti edunsaajan tai tämän edustajan kanssa tuotteiden toimituspäivä tarjouksessa ilmoitettuun laivaussatamaan sekä lastauslaituri ja tarvittaessa aluksen lastausaikataulu ja lähetettävä sopimuksesta jäljennös valvojalle. Valvojan on kaikin tavoin avustettava sopimuksen tekemisessä. Tällaisen sopimuksen puuttuessa komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet valvojan kertomuksen perusteella.

Toimittajan kirjallisesta hakemuksesta ja edunsaajan suostumuksella komissio voi sallia laivaussataman muutoksen edellyttäen, että toimittaja vastaa muutoksesta johtuvista mahdollisista kustannuksista.

Osittainen toimitus sallitaan vain edunsaajan ja komission suostumuksella. Tällöin komissio laskuttaa tarkastukseen liittyvät lisäkustannukset toimittajalta.

3. Toimittajan on ilmoitettava kirjallisesti viipymättä valvojalle ja komissiolle sovittu toimituspäivä ja -paikka tai tarvittaessa se, että edunsaajan kanssa ei ole päästy sopimukseen. Tällöin sopimuksen puuttumisesta on ilmoitettava vähintään 10 päivää ennen tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistetun toimitusajan päättymistä, jotta komissio voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

4. Jos toimitusta ei ole voitu suorittaa ennen tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistetun määräajan päättymistä puuttuvan meriyhteyden vuoksi, komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet valvojan kertomuksen perusteella. Näihin toimenpiteisiin voi sisältyä, että komissio viran puolesta pidentää toimitusaikaa, sallii sataman muutoksen tai toimituksen peruuttamisen taikka tuotteiden kuljetuttamisen toimittajan tai valvojan ehdottamalla aluksella edellyttäen, että rahti- ja lastausmaksut ovat hyväksyttävissä. Näistä toimenpiteistä johtuvat kustannukset voidaan saattaa toimittajan maksettaviksi, jos 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu todistus osoittautuu vääräksi.

5. Lukuun ottamatta 4 kohdassa tarkoitettua tapausta toimitus on suoritettava ennen tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistetun määräajan päättymistä. Jos toimitusta ei voida tehdä ennen tätä, komissio voi pidentää kyseistä määräaikaa edunsaajan asianmukaisesti perustellusta kirjallisesta hakemuksesta tarvittaessa kolmellakymmenellä päivällä toimituksen suorittamiseksi. Toimittaja on velvollinen hyväksymään tällaisen pidennyksen.

Jos toimittaja ei voi hänestä riippumattomista syistä suorittaa toimitusta pidennetyssä määräajassa, hänet voidaan omasta pyynnöstään vapauttaa velvoitteestaan.

6. Jos lastaustoimet ovat toimittajan vastuulla, hänen on lastattava tuotteet alukseen sen lastausaikataulun mukaisesti tai satamalaitokseen ja ottaen huomioon sataman käytännön.

Jos tuotteet toimitetaan fob ahdattuna, toimittaja vastaa kaikista myöhemmistä ahtaustoimista ja irtotavaratoimituksissa kuormaustoimista.

7. Toimitus on suoritettu kun kaikki tuotteet on tosiasiallisesti toimitettu tarjouspyyntöilmoituksessa määrättyyn vaiheeseen.

8. Sovelletaan 12 artiklan 6, 7 ja 8 kohtaa soveltuvin osin.

14 artikla

1. Kun kyseessä on toimitus vapaasti purkaussatamassa sovelletaan 2-14 kohtaa.

Toimitusvaihe on määritettävä tarjouspyyntöilmoituksessa.

2. Toimittajan on omalla kustannuksellaan järjestettävä kuljetus soveliainta reittiä 14 alakohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa tarjouksessa mainitusta laivaussatamasta tarjouspyyntöilmoituksessa mainittuun määräsatamaan.

Toimittajan kirjallisesta hakemuksesta komissio voi kuitenkin antaa luvan laivaussataman muuttamiseen edellyttäen, että toimittaja vastaa muutoksesta johtuvista mahdollisista kustannuksista.

3. Toimittajan on järjestettävä merikuljetus aluksella, joka kuuluu yhteisön tai kansainvälisten luokittelulaitosten korkeimpaan luokkaan ja joka täyttää kaikki terveydelliset takuut elintarvikkeiden kuljetusta varten. Yhteisössä tapahtuvien lastausten osalta luokittelulaitosten on vastattava neuvoston direktiivissä 94/57/EY (4) määriteltyjä sääntöjä ja standardeja.

Merikuljetus on järjestettävä yhteisön merikuljetuspolitiikkaa koskevissa neuvoston asetuksissa (ETY) N:o 954/79 (5), (ETY) N:o 4055/86 (6), (ETY) N:o 4056/86 (7), (ETY) N:o 4057/86 (8) ja (ETY) N:o 4058/86 (9) annettujen vapaan ja terveen kaupallisen kilpailun vääristymisen estämistä koskevien säännösten mukaisesti. Merikuljetusta eivät saa suorittaa varustamot, joiden toiminta on vahingoittanut yhteisön laivanvarustajia tai joiden sijaintimaa on rajoittanut yhteisön varustamoiden tai yhteisössä sen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityjen alusten vapaata pääsyä meriliikenteeseen, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 4057/86 11 artiklan ja asetuksen (ETY) N:o 4058/86 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti neuvoston tekemän päätöksen voimassaoloaikana.

Toimittajan on toimitettava valvojalle todistus siitä, että käytetty alus täyttää terveyttä koskevat vaatimukset, sekä jäljennös aluksen luokitustodistuksista.

4. Toimittajan on otettava merivakuutus tai käytettävä yleisvakuutusta. Vakuutuksen on oltava vähintään tarjouksen suuruinen ja katettava kuljetukseen sekä kaikki muut toimitukseen liittyvät riskit vahvistettuun toimitusvaiheeseen asti. Sen on katettava myös kaikki virheellisten tuotteiden lajitteluun, jälleenpakkaamiseen, palauttamiseen tai hävittämiseen liittyvät kustannukset sekä sellaisten tuotteiden analysointiin liittyvät kustannukset, joiden virheellisyys ei estä edunsaajaa hyväksymästä niitä.

Vakuutuksen on tultava voimaan heti, kun vakuutetut tuotteet lähtevät toimittajan varastoista, ja sen on päätyttävä, kun toimitus on suoritettu tarjouspyyntöilmoituksessa mainittuun toimitusvaiheeseen ja valvoja on todennut sen lopullisessa vastaavuustodistuksessa.

Vakuutuskirjassa on lisäksi mainittava nimenomaisesti, että vakuutuksen kattavuus on tämän artiklan mukainen.

5. Toimittajan on ilmoitettava kirjallisesti edunsaajalle ja valvojalle aluksen nimi ja lippu, lastauspäivä, arvioitu saapumispäivä purkaussatamaan sekä kaikki tuotteiden kuljetuksen aikana sattuneet tapahtumat heti, kun ne ovat hänen tiedossaan.

Toimittajan on vahvistettava tai määrättävä aluksen kapteeni tai varustamon edustaja vahvistamaan edunsaajalle ja valvojalle laivan arvioitu saapumispäivä purkaussatamaan kymmenen päivää, viisi päivää, kolme päivää ja 48 tuntia ennakolta.

6. Toimitus voidaan jakaa usealle alukselle ainoastaan komission suostumuksella. Tällöin komissio laskuttaa tarkastukseen liittyvät lisäkustannukset toimittajalta.

7. Toimittaja on vastuussa tuotteiden lastauskustannuksista alukseen laivaussatamassa ja merikuljetusrahdista.

Kun kyseessä on toimitus vapaasti aluksessa -vaiheeseen ("ex ship"), toimittajalta ei saa veloittaa purkauskustannuksia eikä seisontakuluja purkaussatamassa, jos hän ei ole viivästyttänyt purkausta. Tarjouspyyntöilmoituksessa voidaan mainita toimittajan velvoite maksaa komissiolle joudutusmaksut ("despatch money"). Maksuhakemusta jätettäessä on esitettävä jäljennös "statement of facts" -selvityksestä sekä selvitys seisonta-ajasta ("laytime").

Kun kyseessä on toimitus vapaasti laiturilla -vaiheeseen ("ex quay"), toimittaja vastaa purkauskustannuksista purkaussatamassa, mukaan lukien laiturikulut laivan partaalla, ja tarvittaessa proomukustannuksista, mukaan lukien proomujen vuokraus, hinaus ja purkaus, sekä mahdollisista aluksen tai proomun yliseisontapäiviin liittyvistä kustannuksista.

Kun kyseessä on toimitus satamavarastossa -vaiheeseen, toimittaja vastaa kolmannessa kohdassa tarkoitettujen kustannusten lisäksi tuotteiden käsittelystä ja siirrosta vapaasti laiturilla -vaiheesta satamavarastoon sekä ahtauksesta satamavarastoon.

Kun kyseessä on toimitus konteissa, se suoritetaan joko konttiterminaalissa- tai satamavarastossa-vaiheeseen. Tällöin konttien seisontamaksusta vapaan ajan on oltava vähintään 15 vuorokautta ja se on merkittävä selvästi konossementtiin. Kun kyseessä on toimitus satamavarastossa -vaiheeseen, konttien purkaus- ja ahtauskustannukset varastoon ovat toimittajan vastuulla; jos toimittaja on käyttänyt kontteja omasta aloitteestaan, vaikka tätä ei vaadittu tarjouspyyntöilmoituksessa, hän vastaa kaikista siitä johtuvista kustannuksista.

Kaikissa tapauksissa toimittaja vastaa lisäksi laiturimaksuista ("wharfage") ja muista samanlaisista kustannuksista, joita satamasäännöissä vaaditaan aluksilta.

8. Toimittajan on huolehdittava vienti- ja tullaustodistuksen saamiseen liittyvistä muodollisuuksista; hän myös vastaa niihin liittyvistä kustannuksista. Toimittajaa ei voida vaatia vastaamaan tuontitodistuksen saamiseen tai tuontitulliin liittyvistä muodollisuuksista; toimittaja ei myöskään vastaa niihin liittyvistä kustannuksista.

9. Heti kun tuotteet on lastattu, toimittajan on toimitettava edunsaajalle seuraavat asiakirjat ja valvojalle jäljennökset niistä:

a) pro forma -lasku, jossa mainitaan, että kyseessä on yhteisön maksuton elintarvikeapu,

b) jäljennös 16 artiklassa tarkoitetusta väliaikaisesta vastaavuustodistuksesta,

c) kaikki tarpeelliset asiakirjat, jotta edunsaaja voi tullata ja ottaa haltuun tuotteet,

d) kaikki muut tarjouspyyntöilmoituksessa määrätyt asiakirjat.

Kun kyseessä on toimitus vapaasti aluksessa -vaiheeseen, on oltava seuraavat asiakirjat:

a) alkuperäinen konossementti määräsatamaan tai vastaava asiakirja, jonka avulla edunsaajan on mahdollista tullata ja purkaa tuotteet,

b) tarvittaessa rahtaussopimus, "booking note" tai vastaava erityisesti seisonta-ajan osoittava asiakirja,

c) täysien lastien osalta tekninen huomautus, johon on merkitty arvioitu syväys suolaiseen veteen saavuttaessa, yhden senttimetrin syväystä (TPC) vastaava tonnimäärä sekä lastaussuunnitelma.

Kun kyseessä on toimitus vapaasti laiturilla - tai satamavarastossa-vaiheeseen, on oltava seuraavat asiakirjat:

a) jäljennös konossementistä ja pakkausluettelo, kun kyseessä on toimitus konteissa,

b) toimitusilmoitus, jonka avulla edunsaaja voi tullata ja noutaa tuotteet.

10. Konossementtiin on aina merkittävä rahdinkuljettaja ja se on osoitettava toimittajan edustajalle purkaussatamassa. Edunsaajan kirjallisesta pyynnöstä toimittajan on kuitenkin ilmoitettava edunsaaja tai tämän edustaja (konsignatääri) tuotteen vastaanottajaksi yksinomaan tuontitullausmuodollisuuksia varten.

Lukuun ottamatta toimitaksia vapaasti laivassa, edunsaajan nimeäminen vastaanottajaksi ei saa merkitä sitä, että hänen on vastattava joistakin purkauskustannuksista taikka rahoitettava niitä ennalta. Edunsaaja ja valvoja purkaussatamassa on aina merkittävä kohtaan "huomattavaa" ("notify").

11. Rajoittamatta 14 kohdan soveltamista toimitus on suoritettu, kun kaikki tuotteet on tosiasiallisesti:

a) toimitettu aluksen ruumaan, kun kyseessä on 7 kohdan toisessa kohdassa tarkoitettu vapaasti laivassa -vaihe, tai

b) asetettu laiturille, kun kyseessä on 7 kohdan kolmannessa kohdassa tarkoitettu vapaasti laiturilla -vaihe, tai

c) ahdattu satamavarastoon tai konttiterminaaliin, kun kyseessä on 7 kohdan neljännessä ja viidennessä kohdassa tarkoitetut tapaukset.

12. Toimittajan on vastattava tuotteisiin kohdistuvasta riskistä, erityisesti häviämisestä ja huononemisesta, siihen asti, kun toimitus on suoritettu 7 kohdassa määriteltyyn toimitusvaiheeseen asti ja valvoja on todennut tämän lopullisella vastaavuus todistuksella.

13. Jos haltuunottotodistuksessa ja lopullisessa vastaavuustodistuksessa olevissa päivämäärissä ja määrissä on eroavaisuuksia, komissio voi tehdä tai teettää lisätarkastuksia, joiden perusteella voidaan laatia uusia asiakirjoja.

14. Toimitettavien tuotteiden on saavuttava purkaussatamaan ennen tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistetun määräajan päättymistä. Jos tarjouspyyntöilmoituksessa mainitaan saman erän osalta useita purkaussatamia ja vain yksi toimituksen määräaika, tuotteiden on saavuttava purkaussatamiin ennen vahvistetun määräajan päättymistä.

Purkaussataman viranomaisten suorittamaa aluksen rekisteröintiä pidetään todisteena saapumispäivästä tähän satamaan. Jos tällaista selvitystä ei ole mahdollista saada rekisteröimällä, saapumispäivä todetaan valvojan vahvistamalla lokikirjan otteella.

Tarjouspyyntöilmoituksessa voidaan tarvittaessa määrätä toimitusjakso, jota edeltäviä toimituksia pidetään ennenaikaisina ja seuraamusten alaisena 22 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.

15. Jos toimitusta ei voida suorittaa ennen tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistetun määräajan päättymistä, komissio voi pidentää kyseistä määräaikaa edunsaajan asianmukaisesti perustellusta kirjallisesta hakemuksesta tarpeen mukaan kolmellakymmenellä päivällä toimituksen suorittamiseksi tai peruuttaa sopimuksen. Toimittaja on velvollinen hyväksymään tällaisen pidennyksen tai peruuttamisen.

Jos toimittaja ei voi hänestä riippumattomista syistä suorittaa toimitusta pidennetyssä määräajassa, hänet voidaan omasta pyynnöstään vapauttaa velvoitteestaan.

15 artikla

1. Kun kyseessä on toimitus vapaasti määräpaikassa meriteitse ja maateitse tai yksinomaan maateitse, sovelletaan 2 ja 11 kohtaa.

2. Toimittajan on omalla kustannukselleen järjestettävä kuljetus soveliainta reittiä 9 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa tarjouksessa mainitusta laivaussatamasta tai lastauslaiturista tarjouspyyntöilmoituksessa määritettyyn määräsatamaan.

Toimittajan kirjallisesta hakemuksesta komissio voi kuitenkin antaa luvan laivaussataman tai lastauslaiturin muuttamiseen edellyttäen, että toimittaja vastaa tästä vaihdosta johtuvista mahdollisista kustannuksista.

Toimittaja vastaa kaikista kustannuksista, kunnes tuotteet on asetettu käytettäväksi varastolla määräpaikassa.

Kun kyseessä on konteissa tehtävä toimitus, toimittaja vastaa kaikista konttien vuokraukseen, kuljetukseen, niiden toimittamiseen varastolle ja tyhjien konttien palautukseen liittyvistä kustannuksista. Lukuun ottamatta sitä, jos toimittaja on käyttänyt kontteja omasta aloitteestaan, vaikka tätä ei ole vaadittu tarjouspyyntöilmoituksessa, hän ei ole vastuussa hallussapitokustannuksista 15 päivän seisontamaksusta vapaan ajan jälkeen siitä päivästä lukien, kun tuotteet on asetettu käytettäväksi varastolla.

3. Sovelletaan 14 artiklan 3, 4, 6 ja 8 kohdan säännöksiä soveltuvin osin.

4. Tarjouspyyntöilmoituksessa voidaan mainita purkaussatama tai maakuljetuksen osalta kauttakulkusatama.

5. Rajoittamatta 9 kohdan soveltamista toimitus on suoritettu, kun kaikki tuotteet on tosiasiallisesti asetettu käytettäväksi varastolla määräpaikassa; toimittaja ei ole vastuussa tuotteiden purkauksesta kuljetusvälineistä.

6. Toimittajan on vastattava tuotteisiin kohdistuvasta riskistä, erityisesti häviämisestä ja huononemisesta, siihèn asti, kun toimitus on suoritettu 2 kohdassa määriteltyyn toimitusvaiheeseen asti ja valvoja on todennut tämän lopullisessa vastaavuustodistuksessa.

7. Jos haltuunottotodistuksessa ja lopullisessa vastaavuustodistuksessa olevissa päivämäärissä ja määrissä on eroavaisuuksia, komissio voi tehdä tai teettää lisätarkastuksia, joiden perusteella voidaan myöntää uusia asiakirjoja.

8. Toimittajan on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti edunsaajalle ja valvojalle käytetyt kuljetusvälineet, lastauspäivät, arvioitu saapumispäivä määräpaikkaan sekä kaikki tuotteiden kuljetuksen aikana sattuneet tapahtumat.

Toimittajan on vahvistettava viisi päivää ennakolta nopeinta tapaa käyttäen edunsaajalle ja valvojalle arvioitu saapumispäivä määräpaikkaan.

9. Kaikkien tuotteiden on saavuttava määräpaikkaan ennen tarjouspyyntöilmoituksessa vahvistetun määräajan päättymistä. Jos tarjouspyyntöilmoituksessa mainitaan saman erän osalta useita määräpaikkoja ja vain yksi toimituksen määräaika, tuotteiden on saavuttava jokaiseen paikkaan ennen vahvistetun määräajan päättymistä.

Tarjouspyyntöilmoituksessa voidaan tarvittaessa määrätä toimitusjakso, jota edeltäviä toimituksia pidetään ennenaikaisina ja seuraamusten alaisina 22 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.

10. Sovelletaan 14 artiklan 15 kohtaa soveltuvin osin.

11. Heti lastauksen jälkeen toimittajan on toimitettava edunsaajalle seuraavat asiakirjat ja valvojalle niiden jäljennökset:

a) kun kyseessä on toimitus meriteitse, jäljennös konossementistä, johon on merkitty rahdinkuljettaja,

b) toimitusilmoitus, jonka avulla edunsaaja voi tullata tuotteet,

c) jäljennös väliaikaisesta vastaavuustodistuksesta,

d) pro forma -lasku, jossa mainitaan, että kyseessä on yhteisön maksuton ruoka-apu,

e) pakkausluettelo, kun kyseessä on toimitus konteissa,

f) rahtikirja, kun kyseessä toimitus maanteitse,

g) kaikki tarpeelliset asiakirjat, jotta edunsaaja voi tullata ja ottaa haltuun tuotteet,

h) kaikki muut tarjouspyyntöilmoituksessa määrätyt asiakirjat.

16 artikla

1. Jokaisen toimituksen osalta valvoja tarkastaa toimitettavien tuotteiden laadun, määrän, pakkauksen ja merkinnät.

Lopullinen tarkastus on tehtävä vahvistetussa toimitusvaiheessa. Kun kyseessä on toimitus vapaasti purkaussatamassa tai vapaasti määräpaikassa, väliaikainen tarkastus tehdään myös lastatessa tai tehtaalla.

2. Tarkastukset on suoritettava sellaisena aikana ja sellaisissa olosuhteissa, että kaikkien tarvittavien analyysien ja tarvittaessa riippumattoman asiantuntijatarkastuksen tulokset ovat käytettävissä, ennen kuin tuotteet asetetaan käytettäviksi tai ennen lastauksen aloittamista. Erityistapauksissa, erityisesti jos on olemassa vaara tuotteiden vaihtamisesta edellä säädettyjen tarkastusten jälkeen, valvoja voi komission luvalla suorittaa samanlaisia lisätarkastuksia lastauksen kuluessa. Toimittaja vastaa kaikista taloudellisista seuraamuksista, jotka aiheutuvat, jos näiden viimeksi mainittujen tarkastusten aikana todetaan, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia, ja erityisesti mahdollisista seisontakuluista.

3. Valvojan on lopullisen tarkastuksen päätyttyä annettava toimittajalle lopullinen vastaavuustodistus, jossa ilmoitetaan erityisesti toimituksen toteuttamispäivä ja toimitettu nettomäärä, tarvittaessa varustettuna varaumilla.

4. Jos valvoja toteaa, että toimitus ei ole vaatimusten mukainen, hänen on viipymättä ilmoitettava toimittajalle ja komissiolle tästä kirjallisesti. Tätä ilmoitusta kutsutaan "varaumailmoitukseksi". Toimittaja voi tehdä muistutuksen tuloksesta valvojalle ja komissiolle kahden arkipäivän kuluessa edellä mainitun ilmoituksen lähettämisestä.

5. Valvojan on väliaikaisen tarkastuksen päätyttyä annettava toimittajalle väliaikainen vastaavuustodistus, tarvittaessa varustettuna varaumilla. Valvojan on täsmennettävä, ovatko nämä varaumat sellaisia, että tuotteita ei voida hyväksyä toimitusvaiheessa. Komissio voi päättää esitettyjen varaumien perusteella olla maksamatta 18 artiklan 4 kohdassa mainittua ennakkoa toimittajalle.

6. Toimittajan on vastattava kaikista taloudellisista seuraamuksista, erityisesti kuolleeseen rahtiin tai seisonta-aikaan liittyvistä kustannuksista, jotka johtuvat tuotteiden laadullisista puutteista tai siitä, että tuotteet on saatettu käyttöön niin myöhään, että niitä ei ole voitu tarkastaa.

7. Valvojan on kutsuttava kirjallisesti toimittajan ja edunsaajan edustajat osallistumaan tarkastukseen, erityisesti analysoitavaksi tarkoitettujen näytteiden ottamiseen; näytteet otetaan ammattikäytännön mukaisesti.

Näytteitä otettaessa valvojan on otettava kaksi lisänäytettä, jotka sen on pidettävä sinetöityinä komission käytettävissä mahdollista toista tarkastusta varten ja siltä varalta, että edunsaaja tai toimittaja tekee muistutuksen.

Toimittaja vastaa näytteitä varten otettujen tuotteiden kustannuksista.

8. Jos toimittaja tai edunsaaja esittää vastalauseen 2 kohdan mukaisesti tehdyn väliaikaisen tai lopullisen tarkastuksen tuloksista, valvoja järjestää komission luvalla asiantuntijatarkastuksen, jossa esitetyn muistutuksen mukaisesti otetaan toiset näytteet, tehdään toinen analyysi ja tehdään toinen painon tai pakkausten tarkastus.

Asiantuntijatarkastuksen suorittaa toimittajan, edunsaajan ja valvojan yhteisellä sopimuksella nimetty laitos tai laboratorio. Jos tästä ei päästä sopimukseen muistutuksen tekemistä seuraavan kahden arkipäivän kuluessa, komissio nimeää laitoksen tai laboratorion.

9. Jos tarkastusten tai asiantuntijatarkastuksen jälkeen lopullista vastaavuustodistusta ei anneta, toimittajan on korvattava tuotteet.

10. Komissio vastaa 2 kohdassa mainittuihin tarkastuksiin liittyvistä kustannuksista.

Toimittaja vastaa 9 kohdassa tarkoitettujen korvattavien tuotteiden tarkastuksiin ja 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täydentävien toimitusten tarkastuksiin liittyvistä kustannuksista.

Hävinnyt osapuoli vastaa 8 kohdassa mainittuun asiantuntijatarkastukseen liittyvistä kustannuksista.

11. Jos toimitus vapaasti purkaussatamassa tai vapaasti määräpaikassa häiriytyy vakavasti toimittajasta riippumattomista syistä, komissio voi päättää, että valvoja antaa ennen toimituksen loppuun suorittamista lopullisen vastaavuustodistuksen sen jälkeen kun tuotteiden määrää ja laatua koskeva asianmukainen tarkastus on tehty.

12. Toimittaja voi pyytää valvojaa antamaan osittaisia määriä koskevan väliaikaisen tai lopullisen vastaavuustodistuksen.

Erälle voidaan antaa kuitenkin enintään kolme osatodistusta. Jokaisen osatodistuksen on koskettava vähintään 2 500 tonnin nettomäärää jalostamattomien viljatuotteiden osalta ja 100 tonnin nettomäärää muiden tuotteiden osalta, paitsi jos kyseinen todistus koskee erän loppuosaa. Kaikissa näissä tapauksissa komissio laskuttaa tarkastukseen liittyvät lisäkustannukset toimittajalta. Tätä viimeistä säännöstä ei kuitenkaan sovelleta erään, joka on jaettu useaan osaan, joilla on eri määräpaikat.

17 artikla

1. Irtotavaratoimitus hyväksytään, jos se painaa enintään 3 prosenttia vähemmän kuin vaadittu määrä. Pakattujen tuotteiden toimituksen sallittu vaihteluväli on 1 prosentti. Valvojan ottamien näytteiden määrä lisätään sallittuihin vaihteluväleihin.

Jos sallitut vaihteluvälit ylitetään, komissio voi vaatia täydentävän toimituksen, joka toimittajan on suoritettava samoin taloudellisin ehdoin kuin alkuperäinen toimitus komission vahvistamassa toisessa määräajassa. Tarvittaessa sovelletaan 22 artiklan 4, 5 ja 7 alakohtaa.

2. Haltuunottotodistuksessa tai toimitustodistuksessa määritetään tosiasiallisesti toimitettu nettomäärä.

3. Edunsaajan on annettava toimittajalle haltuunottotodistus, jossa on liitteessä III esitetyt merkinnät. Tämä todistus on annettava heti kun tuotteet on asetettu käytettäviksi toimitusta varten vahvistetussa toimitusvaiheessa ja sen jälkeen kun toimittaja on antanut edunsaajalle alkuperäisen lopullisen vastaavuustodistuksen sekä alkuperätodistuksen, pro forma -laskun, josta näkyy tuotteen arvo ja sen luovuttaminen edunsaajalle maksutta, sekä tarvittaessa 14 ja 15 artiklassa tarkoitetut asiakirjat.

Valvojan on avustettava kyseisen todistuksen saamisessa.

4. Jos edunsaaja ei anna haltuunottotodistusta 15 päivän kuluessa 3 kohdassa mainittujen asiakirjojen saamisesta, valvoja antaa toimittajalle tämän perustellusta kirjallisesta hakemuksesta ja komission suostumuksella viiden arkipäivän kuluessa toimitustodistuksen, jossa on liitteessä III esitetyt merkinnät.

IV LUKU

Maksuehdot ja vakuuksien vapauttamista koskevat ehdot

18 artikla

1. Toimittajalle maksettava määrä on enintään tarjouksen määrä, johon on tarvittaessa lisätty 19 artiklassa tarkoitetut kustannukset ja josta on tarvittaessa vähennetty 3 kohdassa tarkoitetut vähennykset, 22 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut menetykset, 12-16 artiklassa tarkoitetut tarkastuksiin liittyvät lisäkustannukset tai 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä johtuvat kustannukset.

Jos tarjouspyyntö koskee tietyn tuotteen enimmäismäärien toimittamista, maksettava määrä on enintään tarjouspyyntöilmoituksessa mainittu määrä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä mainittujen vähennysten ja menetysten tai kustannusten taikka 19 artiklassa tarkoitettujen kustannusten maksamisen soveltamista.

2. Maksu on suoritettava haltuunottotodistuksessa tai toimitustodistuksessa ilmoitetulta nettomäärältä. Jos haltuunottotodistus ja lopullinen vastaavuustodistus eivät ole yhdenmukaisia, vastaavuustodistus on ensisijainen ja maksu suoritetaan sen perusteella.

3. Jos toimitusvaiheessa havaitaan, että tuotteen laatu, pakkaus tai merkinnät eivät vastaa säädettyjä vaatimuksia, vaikka tämä ei olekaan estänyt tuotteen haltuunottoa taikka toimitustodistuksen antamista, komissio voi soveltaa vähennyksiä maksettavan määrän laskemiseen. Toimittajalle osoitettujen vähennysten soveltaminen voi johtaa 2 artiklan 2 kohdan soveltamiseen.

4. Kun kyseessä on toimitus vapaasti purkaussatamassa tai vapaasti määräpaikassa, toimittajan pyynnöstä voidaan maksaa ennakkoon enintään 90 prosenttia tarjouksen määrästä seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) joko suhteessa osittaisiin määriin, jotka on todettu vaatimusten mukaisiksi ja joille valvoja on antanut väliaikaisen vastaavuustodistuksen, tai

b) koko määrän osalta, jolle valvoja on antanut väliaikaisen vastaavuustodistuksen.

Riippumatta tiettyä erää kohti maksettujen osaennakkojen lukumäärästä komissio maksaa ainoastaan yhden loppusumman erää kohti, lukuun ottamatta komission hyväksymiä poikkeuksellisia olosuhteita.

5. Maksettava määrä suoritetaan toimittajan kahtena kappaleena tekemästä hakemuksesta.

Koko määrää tai loppumäärää koskevaan maksuhakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

a) haettavaa määrää koskeva lasku,

b) alkuperäinen haltuunottotodistus tai toimitustodistus,

c) jäljennös lopullisesta vastaavuustodistuksesta.

Hakemukseen maksuennakosta on liitettävä seuraavat asiakirjat:

a) haettavaa määrää koskeva lasku,

b) jäljennös väliaikaisesta vastaavuustodistuksesta,

c) jäljennös konossementistä, rahtaussopimuksesta tai rahtikirjasta,

d) jäljennös vakuutuskirjasta.

Ennakko ei saa ylittää 90:tä prosenttia tarjouksen määrästä. Ennakko maksetaan, kun 10 prosentilla korotettua ennakon määrää vastaava vakuus ennakosta on asetettu komission hyväksi. Vakuus on asetettava 8 artiklan toisen ja kolmannen kohdan mukaisesti. Vakuuden voimassaoloajan on oltava vähintään yksi vuosi, ja se on voitava uusia komission vaatimuksesta.

Kaikki jäljennökset on todistettava oikeiksi ja toimittajan allekirjoitettava.

6. Kaikki koko määrän tai loppumäärän maksamista koskevat hakemukset on tehtävä komissiolle kolmen kuukauden kuluessa haltuunottotodistuksen tai toimitustodistuksen antopäivästä. Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta tämän määräajan jälkeen jätetty hakemus aiheuttaa 10 prosentin pidättämisen maksettavasta määrästä.

7. Kaikki maksut suoritetaan 60 päivän kuluessa siitä, kun komissio on saanut 5 kohdan säännösten mukaisesti jätetyn täydellisen hakemuksen.

Jos maksu suoritetaan edellä mainitun määräajan jälkeen muusta syystä kuin täydentävien asiantuntijatarkastusten tai muiden tutkimusten takia, sille maksetaan viivästyskorkoa Euroopan rahapoliittisen instituutin soveltaman kuukausikoron mukaisesti, sellaisena kuin se on julkaistuna Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa. Sovellettava korko on ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun määräajan päättymispäivää seuraavana päivänä voimassa oleva kuukauden korko. Jos maksu viivästyy yli kuukauden, sovelletaan kunkin koron soveltamispäivien määrällä painotettua keskikorkoa.

19 artikla

1. Toimittajan on vastattava kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteiden toimituksesta vahvistettuun toimitusvaiheeseen. Komissio voi kuitenkin korvata toimittajalle tämän kirjallisesta hakemuksesta tiettyjä lisäkustannuksia, jotka se arvioi asianmukaisten todistusasiakirjojen perusteella heti, kun haltuunotto- tai toimitustodistus on annettu ilman haettuja kustannuksia koskevia varaumia.

2. Hallinnollisia kuluja lukuun ottamatta tällaisia lisäkustannuksia ovat varastointi-, vakuutus- ja rahoituskulut, jotka ovat aiheutuneet tosiasiallisesti toimittajalle:

a) edunsaajan pyynnöstä myönnetyn toimitusajan pidentämisestä,

b) yli 30 päivän viivästyksistä toimituspäivän ja haltuunottotodistuksen tai toimitustodistuksen tai lopullisen vastaavuustodistuksen antamispäivän välillä, jos vastaavuustodistus annetaan myöhemmin.

3. Hyväksyttävät varastointi- ja vakuutuskulut maksetaan ecuina muuntamalla kustannusvaluutassa ilmoitettu määrä komission soveltamalla muuntokurssilla.

Jotta kustannukset voitaisiin hyväksyä, ne eivät saa ylittää seuraavia enimmäismääriä:

- varastointikulujen osalta viikossa 1 ecu tonnia kohti irtotavaroiden osalta ja 2 ecua tonnia kohti pakattujen tavaroiden osalta,

- vakuutuskulujen osalta vuodessa 0,75 prosenttia tuotteiden arvosta.

Rahoituskulut lasketaan seuraavasti:

>NUM>A × N × I

>DEN>360

A = edellä 18 artiklan mukaisesti rahoituskulujen maksupäivänä jäljellä oleva maksettava summa,

N = edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun pidentämiseen kuluneiden taikka 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun viivästymiseen kuluneiden päivien lukumäärä,

I = edellä 18 artiklan 7 kohdassa mainittu korko.

4. Poikkeustapauksissa komissio voi korvata toimittajalle tämän kirjallisesta hakemuksesta tiettyjä ennakoimattomia kustannuksia edellyttäen, että ne eivät johdu tuotteissa olevista virheellisyyksistä, riittämättömästä tai soveltumattomasta pakkauksesta, toimittajan aiheuttamasta toimituksen viivästymisestä, ruuhkasta satamassa taikka alihankkijan toiminnasta.

5. Komissio antaa korvauksen toimittajalle tämän kirjallisesta hakemuksesta, jos toimittaja on vapautettu velvoitteestaan erityisesti 12 artiklan 4 kohdan, 13 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 15 kohdan, 15 artiklan 10 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Hallinnollisia kuluja lukuun ottamatta tällaisia korvauksia ovat varastointi-, vakuutus- ja rahoituskulut, jotka on arvioitu edellä 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sekä yhteisellä sopimuksella päätetyt lisäkorvaukset, jotka ovat kaikissa tapauksissa enintään 3 prosenttia tarjouksen määrästä.

6. Kaikki lisäkustannuksia ja ennalta arvaamattomia kustannuksia koskevat maksuhakemukset on erotettava toimituksen maksamista koskevasta hakemuksesta ja jätettävä kahtena kappaleena 18 artiklan 6 kohdassa vahvistetussa määräajassa. Tämän määräajan jälkeen sovelletaan 10 prosentin vähennystä.

20 artikla

Jos toimituksen antamisen jälkeen komissio nimeää muun lastauspaikan, laivaussataman, purkaussataman tai lopullisen määräpaikan taikka muun toimitusvaiheen kuin alunperin vahvistetun, toimittajan on toimitettava tuotteet uuteen lastauspaikkaan, satamaan tai lopulliseen määräpaikkaan taikka toimitusvaiheeseen. Komissio sopii toimittajan kanssa alun perin hyväksyttyjen kustannusten mahdollisesta vähentämisestä tai korottamisesta.

Toimittaja voidaan kuitenkin aiheellisesti perustellusta pyynnöstä vapauttaa velvoitteistaan.

21 artikla

Jos edunsaajasta riippumattomista, mutta toimittajasta johtuvista syistä, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, toimitusta ei ole suoritettu vahvistetun toimitusajan päättymistä seuraavan 30 päivän kuluessa, toimittajan on vastattava tuotteiden kokonaan tai osittain toimittamatta jättämisestä johtuvista kaikista taloudellisista seuraamuksista. Taloudellisiin seuraamuksiin voivat kuulua erityisesti tuotteiden toimittamatta jättämiseen välittömästi liittyvät kustannukset, jotka tulevat edunsaajan kannettaviksi, kuten yliseisontapäivät tai kuollut rahti meri- tai maakuljetuksissa, varastojen tai varastointialueiden vuokrat ja näihin liittyvät vakuutuskustannukset.

Ensimmäisessä kohdassa mainituissa olosuhteissa komissio toteaa toimittamatta jättämisen ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

22 artikla

1. Edellä 8 artiklan, 10 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 5 kohdan mukaisesti asetetut vakuudet tapauksen mukaan joko vapautetaan tai pidätetään tämän artiklan säännösten mukaisesti.

2. Tarjousvakuus vapautetaan:

a) komission kirjeellä tai kirjallisella televiestillä, jos tarjous ei ole pätevä tai sitä ei ole hyväksytty, tai jos sopimusta ei ole myönnetty,

b) kun tarjoaja, joka on nimetty toimittajaksi, on asettanut toimitusvakuuden tai peruuttanut tarjouksensa 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Vakuus pidätetään, jos toimittaja ei ole asettanut toimitusvakuutta toimituksen myöntämistä seuraavan kymmenen arkipäivän kuluessa. Vakuus pidätetään myös silloin, jos tarjoaja peruuttaa tarjouksensa 7 artiklan 11 kohdan mukaisesti.

3. Toimitusvakuus vapautetaan täysimääräisenä komission kirjeellä tai kirjallisella televiestillä kun toimittaja:

a) on asettanut 18 artiklan 5 kohdan kolmannessa kohdassa säädetyn ennakkomaksuvakuuden,

b) on suorittanut toimituksen kaikkien velvoitteidensa mukaisesti,

c) on vapautettu velvoitteistaan 12 artiklan 4 kohdan, 13 artiklan 5 kohdan, 14 artiklan 15 kohdan, 15 artiklan 10 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

d) ei ole suorittanut toimitusta komission hyväksymän ylivoimaisen esteen vuoksi.

4. Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta toimitusvakuus voidaan pidättää osittain kumulatiivisesti seuraavissa tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 kohdan soveltamista,

a) 10 prosenttia toimittamatta olevien tuotteiden arvosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan 1 kohdassa mainittujen vaihteluvälien soveltamista,

b) 20 prosenttia tarjouksessa ilmoitetun merikuljetuksen kokonaissummasta, jos toimittajan vuokraama alus ei täytä 14 artiklan 3 kohdassa esitettyjä vaatimuksia,

c) 0,2 prosenttia määräajan jälkeen toimitettujen määrien arvosta myöhästymispäivää kohti tai tarvittaessa enintään 0,1 prosenttia päivää kohti ennenaikaisten toimitusten osalta edellyttäen, että siitä määrätään tarjouspyyntöilmoituksessa.

Edellä a ja c alakohdassa mainittuja pidätyksiä ei sovelleta, jos havaitut puutteellisuudet eivät johdu toimittajasta.

5. Vakuus ennakosta vapautetaan täysimääräisenä samalla tavalla kuin toimitusvakuus 3 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Vakuus ennakosta pidätetään osittain soveltamalla 4 kohtaa soveltuvin osin.

6. Toimitusvakuus tai vakuus ennakosta pidätetään täysimääräisenä, jos komissio toteaa 21 artiklan mukaisesti, että toimitusta ei ole suoritettu.

7. Toimitusvakuus tai vakuus ennakosta vapautetaan suhteessa niihin määriin, joiden osalta oikeus loppumäärän maksamiseen on vahvistettu. Muiden määrien osalta se pidätetään.

8. Komissio vähentää lopullisesti maksettavasta määrästä 4, 5 ja 6 kohdan mukaisesti pidätettävät määrät. Toimitusvakuus tai vakuus ennakosta vapautetaan samanaikaisesti täysimääräisenä.

V LUKU

Loppusäännökset

23 artikla

Komissio arvioi ylivoimaiset esteet, jotka voivat olla syynä siihen, ettei toimittaja toimita tuotteita tai noudata hänelle kuuluvia velvoitteita.

Komission hyväksymistä ylivoimaisista esteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa komissio.

24 artikla

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan kaikki tämän asetuksen mukaisten toimitusten suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä aiheutuvat taikka tällaisia toimituksia koskevien säännösten tulkinnasta aiheutuvat riidat.

25 artikla

Kaikilta niiltä osin, joista tässä asetuksessa ei säädetä, sovelletaan Belgian oikeutta.

26 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2200/87.

Sitä sovelletaan kuitenkin toimituksiin, joita koskeva tarjouspyyntöilmoitus on julkaistu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

27 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1997.

Komission puolesta

João DE DEUS PINHEIRO

Komission jäsen

(1) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1

(2) EYVL L 204, 25.7.1987, s. 1

(3) EYVL L 81, 28.3.1991, s. 108

(4) EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20

(5) EYVL L 121, 17.5.1979, s. 1

(6) EYVL L 378, 31.12.1986, s. 1

(7) EYVL L 378, 31.12.1986, s. 4

(8) EYVL L 378, 31.12.1986, s. 14

(9) EYVL L 378, 31.12.1986, s. 21

LIITE I

TARJOUSPYYNTÖILMOITUS

1. Toimen numero (tarvittaessa useampi numero erää kohti)

2. Edunsaaja (maa tai organisaatio)

3. Edunsaajan edustaja

4. Määrämaa

5. Hankittava tuote

6. Kokonaismäärä (tonnia netto)

7. Erien lukumäärä (tarvittaessa määrä erää ja/tai osaerää kohti)

8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (5 artiklassa tarkoitetun julkaisun mukaan)

9. Pakkaaminen (5 artiklassa tarkoitetun julkaisun mukaan)

10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (5 artiklassa tarkoitetun julkaisun mukaan)

- merkinnöissä käytettävä kieli

- lisämerkinnät

11. Tuotteen hankintatapa (yhteisön markkinat tai interventiovarasto, jolloin ilmoitettava varaston haltija ja kiinteä myyntihinta, taikka yhteisön ulkopuoliset markkinat)

12. Vahvistettu toimitusvaihe

13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe (9 artiklan 3 kohdan mukaisesti)

14. a) Laivaussatama (katso 7 artiklan 4 ja 6 kohtaa)

b) Lastauspaikka

15. Purkaussatama

16. Määräpaikka (varaston osoite vapaasti määräpaikassa -vaiheen osalta)

- välisatama tai -varasto

- maakuljetusreitti (katso 15 artiklan 4 kohta)

17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen

- ensimmäinen määräaika

- toinen määräaika (katso 9 artiklan 5 kohta)

18. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vaihtoehtoiseen vaiheeseen

- ensimmäinen määräaika

- toinen määräaika (katso 9 artiklan 5 kohta)

19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa)

- ensimmäinen määräaika

- toinen määräaika (katso 9 artiklan 5 kohta)

20. Tarjousvakuuden määrä

21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite

22. Vientituki

LIITE IIA

>KAAVION ALKU>

TARJOUKSEN MALLI

>KAAVION LOOPU>

LIITE II B

TARJOUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT KUSTANNUKSET

Tämä luettelo on ainoastaan viitteellinen

A. Toimitus vapaasti tehtaalla tai vapaasti rahdinkuljettajalla

1. Tuotteen ja pakkauksen hinta.

2. Lastaus- ja ahtauskulut edunsaajan osoittamaan kuljetusvälineeseen.

3. Kun kyseessä on toimitus vapaasti rahdinkuljettajalla, kuljetuskustannukset tarjouspyyntöilmoituksessa mainittuun rahtiterminaaliin.

4. Vientitullausmuodollisuuksien hoitamiseen liittyvät kustannukset.

B. Toimitus vapaasti laivaussatamassa

1. Samat kustannukset kuin A.1 ja A.4 kohdassa.

2. Lastaus- ja kuljetuskustannukset toimituspaikkaan ja tarvittaessa purkauskustannukset.

3. Kun kyseessä on toimitus konteissa, lastaus- ja kuljetuskustannukset toimitusvaiheeseen konttiterminaalissa pinottuna ("stack").

4. Kun kyseessä on viljan toimitus, kustannuksiin sisältyvät tarvittaessa kustannukset siiloon asettamisesta, siilauksesta, siilossa pitämisestä ja sieltä poistamisesta, lastauksesta, ahtauksesta ja kuormauksesta (toimitusvaihe fob ahdattuna tai fob ahdattuna ja kuormattuna).

5. Toimittajan aloitteesta suoritettujen punnitusten, tarkastusten ja tutkimusten kustannukset (muut kuin 16 artiklasta johtuvat).

C. Toimitus vapaasti purkaussatamassa

1. Samat kustannukset kuin kohdassa B.

2. Lähestymismaksut, mukaan lukien huolitsijan palveluista aiheutuvat kustannukset, ja tarvittaessa lastaus-, ahtaus- ja kuormauskustannukset.

3. Merirahti.

4. Vakuutus.

5. Kun kyseessä on toimitus purettuna -vaiheeseen, 14 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut purkauskustannukset.

D. Toimitus vapaasti määräpaikassa meriteitse

1. Samat kustannukset kuin kohdassa C, mukaan lukien kohdassa C.5 tarkoitetut purkauskustannukset.

2. Kauttatullauskustannukset.

3. Kustannukset siirrosta kuljetusvälineeseen lopulliseen määräpaikkaan toimittamiseksi.

4. Maakuljetuskustannukset lopulliseen määräpaikkaan.

5. Vakuutus.

6. Kustannukset varastoon sijoittamisesta määräpaikassa. Kun kyseessä on toimitus konteissa, 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kustannukset.

E. Toimitus vapaasti määräpaikassa maateitse

Samat kustannukset kuin kohdassa D, pois lukien merikuljetukseen liittyvät kustannukset.

LIITE III

>KAAVION ALKU>

HALTUUNOTTOTODISTUS

>KAAVION LOOPU>

Top