Help Print this page 

Document 31997D0292

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 292/97/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjen lisäaineiden käyttökieltoa tiettyjen elintarvikkeiden tuotannossa koskevan kansallisen lainsäädännön voimassa pitämisestä
  • No longer in force
OJ L 48, 19.2.1997, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 250 - 252
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 251 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 251 - 253

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/292(1)/oj
Multilingual display
Text

31997D0292

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 292/97/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjen lisäaineiden käyttökieltoa tiettyjen elintarvikkeiden tuotannossa koskevan kansallisen lainsäädännön voimassa pitämisestä

Virallinen lehti nro L 048 , 19/02/1997 s. 0013 - 0015


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 292/97/EY,

tehty 19 päivänä joulukuuta 1996,

tiettyjen lisäaineiden käyttökieltoa tiettyjen elintarvikkeiden tuotannossa koskevan kansallisen lainsäädännön voimassa pitämisestä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY (1) ja erityisesti sen 3 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (2),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa tarkoitettua menettelyä (4),

sekä katsovat, että

lisäaineita koskevissa yhdenmukaistamissäännöissä ei pidä asettaa kyseenalaiseksi jäsenvaltioiden sellaisten säännösten soveltamista, jotka olivat voimassa 1 päivänä tammikuuta 1992 ja joissa kielletään tiettyjen lisäaineiden käyttö tietyissä perinteisinä pidetyissä ja jäsenvaltioiden alueella valmistettavissa elintarvikkeissa,

perinteisinä pidettävien elintarvikkeiden luettelo on laadittava jäsenvaltioiden komissiolle 1 päivään heinäkuuta 1994 mennessä tekemien ilmoitusten perusteella; uusien jäsenvaltioiden tekemät ilmoitukset on kuitenkin otettava huomioon, vaikka ne on tehty tämän määräajan jälkeen,

tämän päätöksen tarkoituksena ei yleisesti ottaen kuitenkaan ole elintarvikkeiden perinteisyyden määrittely, eikä elintarvikkeita suinkaan ole pidettävä perinteisinä pelkästään sillä perusteella, että lisäaineiden käyttö kyseisissä elintarvikkeissa on kielletty,

on kuitenkin otettava huomioon, mikä merkitys 1 päivänä tammikuuta 1992 voimassa olleen kansallisen lainsäädännön sisältämällä tiettyjen lisäaineryhmien käyttöä koskevalla kiellolla on elintarvikkeiden valmistuskäytännössä kokonaisuudessaan; tiettyjen tuotantotapojen erityispiirteet on säilytettävä; jotta tiettyjen lisäaineryhmien käyttökiellon voimassa pitäminen voitaisiin sallia, on otettava huomioon näiden elintarvikkeiden kaupassa vallitseva hyvä käytäntö ja kuluttajien etu,

tuotteen määritteleminen perinteiseksi tuotteeksi, jonka osalta jäsenvaltio voi pitää voimassa kansallista lainsäädäntöään, ei saisi rajoittaa alkuperänimityksiä koskevan asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (5) ja tuotteiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 2082/92 (6) säännösten soveltamista,

direktiivissä 89/107/ETY ja sitä koskevissa direktiiveissä hyväksytään ainoastaan sellaiset lisäaineet, jotka eivät ole haitallisia kansanterveydelle; näin ollen tiettyjen lisäaineiden käytön kieltämistä tietyissä perinteisinä pidetyissä elintarvikkeissa ei voida perustella kansanterveyden suojelulla,

tiettyjen lisäaineiden käytön kieltäminen ei saa periaatteessa aiheuttaa eriarvoista kohtelua sellaisten muiden lisäaineiden osalta, jotka kuuluvat samaan direktiiviin 89/107/ETY liitteessä I mainittuun ryhmään, eikä se saa näin ollen haitata yhdenmukaistamista yhteisön tasolla,

avoimuuden toteuttamiseksi on syytä mainita sellaiset tiettyjen lisäaineryhmien käyttämistä tietyissä elintarvikeryhmissä koskevat kiellot, joita jäsenvaltiot voivat pitää voimassa poiketen direktiivin 89/107/ETY sekä erityisdirektiivien 94/35/EY (7), 94/36/EY (8) ja 95/2/EY (9) säännöksistä,

oikeuttaminen kansallisen lainsäädännön voimassa pitämiseen tai mahdollinen merkintöjä koskeva sääntely näiden tuotteiden erottamiseksi muista samankaltaisista elintarvikkeista eivät saa uhata sijoittautumisvapautta ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta; sekä perinteisiksi katsottavien että muiden samanlaisten elintarvikkeiden vapaan liikkuvuuden, kaupan pitämisen ja valmistuksen kaikissa jäsenvaltioissa on oltava yhdenmukaista perustamissopimuksen määräysten kanssa,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellut jäsenvaltiot oikeutetaan direktiivin 89/107/ETY 3 a artiklan nojalla ja siinä määritetyin edellytyksin pitämään voimassa lainsäädännössään olevan kiellon, joka koskee tiettyjen lisäaineryhmien käyttöä kyseisessä liitteessä lueteltujen elintarvikkeiden tuotannossa.

Tällä päätöksellä ei rajoiteta asetusten (ETY) N:o 2081/92 ja (ETY) N:o 2082/92 soveltamista.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1996.

Euroopan parlamentin puolesta

K. HÄNSCH

Puhemies

Neuvoston puolesta

S. BARRETT

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/34/EY (EYVL N:o L 237, 10.9.1994, s. 1).

(2) EYVL N:o C 134, 1.6.1995, s. 20 ja EYVL N:o C 186, 26.6.1996, s. 7

(3) EYVL N:o C 301, 13.11.1995, s. 43

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 16. tammikuuta 1996 (EYVL N:o C 32, 5.2.1996, s. 21), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 18. kesäkuuta 1996 (EYVL N:o C 315, 24.10.1996, s. 4) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 23. lokakuuta 1996 (EYVL N:o C 347, 18.11.1996), sekä neuvoston päätös, tehty 9. joulukuuta 1996.

(5) EYVL N:o L 208, 24.7.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(6) EYVL N:o L 208, 24.7.1992, s. 9, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(7) EYVL N:o L 237, 10.9.1994, s. 3

(8) EYVL N:o L 237, 10.9.1994, s. 13

(9) EYVL N:o L 61, 18.3.1995, s. 1

LIITE

TUOTTEET, JOIDEN OSALTA ASIANOMAISET JÄSENVALTIOT VOIVAT PITÄÄ VOIMASSA TIETTYJEN LISÄAINERYHMIEN KIELLON

>TAULUKON PAIKKA>

Top