Help Print this page 

Document 31996D0391

Title and reference
96/391/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 1996, toiminnan määrittämisestä suotuisamman kehitysympäristön luomiseksi Euroopan laajuisille energiaverkoille
  • No longer in force
OJ L 161, 29.6.1996, p. 154–155 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/391/oj
Multilingual display
Text

31996D0391

96/391/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 1996, toiminnan määrittämisestä suotuisamman kehitysympäristön luomiseksi Euroopan laajuisille energiaverkoille

Virallinen lehti nro L 161 , 29/06/1996 s. 0154 - 0155


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä maaliskuuta 1996,

toiminnan määrittämisestä suotuisamman kehitysympäristön luomiseksi Euroopan laajuisille energiaverkoille (96/391/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 129 d artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (3),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä (4),

sekä katsoo, että

suotuisamman kehitysympäristön luominen Euroopan laajuisille energiaverkoille sisältyy perustamissopimuksen 129 c artiklassa tarkoitettuihin toimintaperiaatteisiin, ja siitä on määrätty Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta 5 päivänä kesäkuuta 1996 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 1254/96/EY (5),

energian sisämarkkinoiden toteuttaminen edellyttää, että tehdyt aloitteet liitetään osaksi energia-alan kokonaisstrategiaa, jossa ei määritellä ainoastaan yhteisön pääasiallisia perusteita ja tavoitteita tällä alalla, vaan sen lisäksi ja erityisesti energiatuotteiden markkinoiden vapauttamisen ehdot,

Euroopan laajuisten energiaverkkojen perustamisen ja kehittämisen on myötävaikutettava energian hankintahinnan alentumiseen ja siten taloudellisen kasvun, työllisyyden ja Euroopan talouden kilpailukyvyn kehitykseen,

suotuisamman kehitysympäristön luomisen olisi pääasiallisesti kannustettava verkoista vastaavien laitosten teknistä yhteistyötä ja helpotettava jäsenvaltioiden verkkohankkeita koskevien lupamenettelyiden täytäntöönpanoa viivytysten välttämiseksi,

päätöksessä N:o 1254/96/EY yksilöityjen yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamisen nopeuttamiseksi on tarpeen, että yhteisö voi tukea näitä hankkeita edistäviä rahoituspyrkimyksiä Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen määräysten mukaisesti, ja

muilla yhteisön käytössä olevilla rahoitusvälineillä, kuten rakennerahastolla, Euroopan investointirahastolla, Euroopan investointipankin interventioilla ja kolmansien maiden hyväksi tehdyillä ohjelmilla, voitaisiin vaikuttaa, tietyissä tapauksissa ratkaisevasti, päätöksessä N:o 1254/96/EY yksilöityjen yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamiseen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä päätöksessä yksilöidään toimet suotuisamman kehitysympäristön luomiseksi Euroopan laajuisiin energiaverkkoihin liittyvien yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamiseksi ja näiden verkkojen yhteentoimivuuden aikaan saamiseksi yhteisön tasolla.

2 artikla

1. Suotuisamman kehitysympäristön luomiseksi Euroopan laajuisille energiaverkoille yhteisö kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin toimiin ja edistää niitä siinä määrin kuin on tarpeen:

- teknistä yhteistyötä koskevien hankkeiden toteuttamista Euroopan laajuisista energiaverkoista vastaavien laitosten välillä, jotka osallistuvat päätöksen N:o 1254/96/EY 2 artiklassa tarkoitettuun eurooppalaisten yhteenliitettyjen verkkojen moitteettomaan toimintaan,

- jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä keskinäisten neuvottelujen avulla, jotta helpotettaisiin Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien hankkeiden toteuttamiseksi tarvittavien lupamenettelyiden toteuttamista ja vähennettäisiin viivytyksiä.

2. Komissio tekee tiiviissä yhteistyössä kyseisten jäsenvaltioiden kanssa kaikki tarpeelliset aloitteet 1 kohdassa mainittujen toimien yhteensovittamiseksi.

3 artikla

Jotta edistettäisiin rahoituksen kannalta suotuisamman kehitysympäristön luomista Euroopan laajuisille energiaverkoille, yhteisö:

1. voi antaa rahoitustukea Euroopan laajuisiin energiaverkkoihin liittyvälle toiminnalle. Näistä toimenpiteistä päättää komissio Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen mukaisesti,

2. ottaa huomioon päätöksessä N:o 1254/96/EY yksilöidyt yhteistä etua koskevat hankkeet myönnettäessä näihin verkkoihin sovellettavia tukia yhteisön rahastojen, rahoitusvälineiden ja -ohjelmien puitteissa, näiden omia sääntöjä ja tarkoitusperiä noudattaen.

4 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamisessa komissiota avustaa päätöksen N:o 1254/96/EY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettu komitea kyseisen artiklan 2 ja 3 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

Komissio laatii joka toinen vuosi tämän päätöksen täytäntöönpanosta kertomuksen, jonka se antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 1996.

Neuvoston puolesta

A. CLO

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 72, 10.3.1994, s. 15

(2) EYVL N:o C 195, 18.7.1994, s. 33

(3) EYVL N:o C 217, 6.8.1994, s. 26

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu toukokuun 18 päivänä 1995, (EYVL N:o C 151, 19.6.1995, s. 232), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, (EYVL N:o C 216, 21.8.1995, s. 38) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 26 päivänä lokakuuta 1995, (sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) Ks. tämän virallisen lehden sivu 147

Top