Help Print this page 

Document 31995R2236

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95, annettu 18 päivänä syyskuuta 1995, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä
  • No longer in force
OJ L 228, 23.9.1995, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 263 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 263 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 263 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 263 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 263 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 263 - 269
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 263 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 263 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 263 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 219 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 219 - 225

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2236/oj
Multilingual display
Text

31995R2236

Neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95, annettu 18 päivänä syyskuuta 1995, Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä

Virallinen lehti nro L 228 , 23/09/1995 s. 0001 - 0007


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2236/95,

annettu 18 päivänä syyskuuta 1995,

Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 129 d artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (3),

tekee ratkaisunsa perustamissopimuksen 189 c artiklan menettelyn mukaisesti (4),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 3 artiklan n kohdan mukaan yhteisön toimintaan kuuluu Euroopan laajuisten verkkojen luomisen ja kehittämisen edistäminen,

perustamissopimuksen 129 b artiklassa täsmennetään, että yhteisö myötävaikuttaa Euroopan laajuisten verkkojen perustamiseen ja kehittämiseen liikenteen, teletoiminnan ja energian infrastruktuurien aloilla myötävaikuttaakseen perustamissopimuksen 7 a ja 130 a artiklassa määrättyjen tavoitteiden toteuttamiseen,

perustamissopimuksen 129 b artiklan 2 kohdassa määrätään, että yhteisö pyrkii toiminnallaan edistämään kansallisten verkkojen yhteenliittämistä ja yhteentoimivuutta sekä pääsyä tällaisiin verkkoihin; se ottaa erityisesti huomioon tarpeen liittää saarialueita, erillisalueita ja syrjäseutualueita yhteisön keskusalueisiin,

perustamissopimuksen 129 c artiklassa määrätään, että yhteisö vahvistaa joukon suuntaviivoja, jotka koskevat suunniteltujen toimien tavoitteita, painopisteitä ja pääperiaatteita Euroopan laajuisten verkkojen alalla, ja se voi tukea jäsenvaltioiden rahoituksellisia ponnistuksia Euroopan laajuisten verkkojen toteuttamiseksi,

on tarpeen laatia yleiset säännöt yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi Euroopan laajuisten verkkojen alalla ja mahdollistaa siten tämän artiklan toteuttaminen,

perustamissopimuksen 129 c artiklan mukaisesti yhteisön tukea olisi myönnettävä näissä suuntaviivoissa yksilöidyille yhteistä etua koskeville hankkeille,

komission ehdottamat perustamissopimuksen 129 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetut suuntaviivat ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston tutkittavina ja jos päätökset, joilla nämä suuntaviivat vahvistetaan, eivät ole voimassa tämän asetuksen tullessa voimaan, olisi siirtymäkauden aikana oltava mahdollista, että yhteisö voi tukea ensisijaisia erityishankkeita varainhoitovuonna 1995 käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti ja korkeintaan 31 päivään joulukuuta 1995,

yksityisten pääomien osallistumista Euroopan laajuisten verkkojen rahoittamiseen on lisättävä ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta kehitettävä,

yhteisön tukea voidaan antaa erityisesti toteutettavuutta koskevien selvitysten, lainatakuiden tai korkotuen muodossa; nämä tuet ja takuut liittyvät erityisesti Euroopan investointipankilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä rahoituslaitoksilta saatavaan rahoitustukeen; tietyissä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa voidaan käyttää suoraa investointitukea,

lainatakuut antaa Euroopan investointirahasto kaupalliselta pohjalta tai muut rahoituslaitokset; yhteisön rahoitustuki voi kattaa näiden takuiden saajien maksamat takuumaksut kokonaan tai osittain,

yhteisön tuen pääasiallisena tarkoituksena on voittaa hankkeen käynnistysvaiheessa mahdollisesti aiheutuvat rahoitukselliset esteet,

on tarpeen vahvistaa raja yhteisön tuelle suhteessa investoinnin kokonaiskustannuksiin,

hankkeille on myönnettävä yhteisön tukea sen mukaan, missä määrin ne edistävät perustamissopimuksen 129 b artiklan tavoitteita sekä perustamissopimuksen 129 c artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisia muita tavoitteita ja ensisijaisia seikkoja; on myös tarpeen ottaa huomioon muita näkökohtia, kuten julkista ja yksityistä rahoitusta kannustava vaikutus, hankkeiden välittömät ja välilliset sosiaalis-taloudelliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen sekä ympäristövaikutukset,

komission on huolellisesti arvioitava hankkeiden ajateltavissa olevaa taloudellista elinkelpoisuutta kustannus-hyötyanalyysien ja muiden aiheellisten perusteiden pohjalta, sekä hankkeiden taloudellista kannattavuutta,

perustamissopimuksen 129 c artiklan 1 kohdan mukaisen rahoitustuen on oltava yhteisön toimintaohjelmien mukaista erityisesti verkkojen osalta ja ympäristönsuojelun, kilpailun ja julkisten hankintojen suhteen; ympäristönsuojeluun kuuluu hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi,

on tarpeen selkeyttää rahoituksen valvontaa koskevat jäsenvaltioiden ja komission keskinäiset toimivaltuudet ja vastuut,

komissio huolehtii Euroopan laajuisiin verkkoihin liittyvien kaikkien yhteisön toimien tehokkaasta yhteensovittamisesta, erityisesti Euroopan laajuisten verkkojen rahoituksen sekä rakennerahastojen, koheesiorahaston, Euroopan investointirahaston ja Euroopan investointipankin rahoituksen välillä,

olisi käytettävä tehokkaita yhteisön tukitoimia koskevia arviointi-, seuranta- ja valvontamenetelmiä,

on tärkeää varmistaa rahoitustoimintaa koskeva aiheellinen tiedotus, julkisuus ja avoimuus,

tähän asetukseen on sen täytäntöön panemiseksi lisätty Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 6 päivänä maaliskuuta 1995 antaman julistuksen 2 kohdan mukaisesti rahoitusohje, sen vaikuttamatta perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan,

ennen rahoitussuunnittelukauden 1994-1999 päättymistä olisi arvioitava, vastaavatko tässä asetuksessa säädetyt toimet yhteisön tarpeita ja jos vastaavat, niin missä määrin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmä ja soveltamisala

Tässä asetuksessa määritellään edellytykset, yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyt perustamissopimuksen 129 c artiklan 1 kohdan mukaisiin liikenteen, teletoiminnan ja energian infrastruktuureihin liittyville Euroopan laajuisten verkkojen alan yhteistä etua koskeville hankkeille tarkoitetun yhteisön tuen myöntämiseksi.

2 artikla

Oikeus tukeen

1. Yhteisön tukea voidaan myöntää ainoastaan perustamissopimuksen 129 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa suuntaviivoissa yksilöidyille yhteistä etua koskeville hankkeille, jäljempänä "hankkeet".

Tukea voivat saada myös edellisessä alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden osat, jos ne ovat teknisesti ja rahoituksellisesti itsenäisiä yksikköjä.

2. Tukea voivat saada hankkeet, joiden rahoituksesta huolehtivat jäsenvaltiot taikka alueelliset tai paikalliset viranomaiset taikka laitokset, jotka voidaan rinnastaa niiden noudattaman hallinto- tai oikeusjärjestyksen vuoksi julkisyhteisöihin; erityisesti julkiset tai yksityiset yritykset, jotka hoitavat julkisia tai yleistä etua koskevia palveluja.

Hanketta pidetään jäsenvaltion rahoittamana, jos sen toteuttaa ja suoraan rahoittaa julkinen viranomainen tai jos se saa jonkin kansallisen, alueellisen tai paikallisen laitoksen myöntämää julkista tai julkisista varoista annettavaa tukea, riippumatta tuen luonteesta.

3 artikla

Siirtymälauseke

Siinä tapauksessa, että päätökset, joilla perustamissopimuksen 129 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetut suuntaviivat vahvistetaan, eivät ole vielä voimassa tämän asetuksen tullessa voimaan, erityishankkeita, joiden rahoitus on ensisijaisen tärkeää, erityisesti liikenteen infrastruktuurien alalla, voidaan pitää oikeutettuina saamaan tämän asetuksen mukaista tukea.

Tämän säädöksen soveltaminen päättyy sinä päivänä, jona kyseistä infrastruktuurialaa koskevat suuntaviivat vahvistavat päätökset tulevat voimaan, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995.

4 artikla

Tukimuodot

1. Yhteisön tuki voi olla yhtä tai useampaa seuraavista:

a) Hankkeita koskevien selvitysten yhteisrahoitus, mukaan lukien esitutkimukset, toteutettavuustutkimukset, arviointitutkimukset ja muut tekniset tukimuodot.

Yhteisön rahoitus ei yleensä voi olla suurempi kuin 50 prosenttia tutkimuksen kokonaiskustannuksista.

Yhteisön rahoitusosuus voi hyvin perustelluissa poikkeustapauksissa komission aloitteesta ja jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella olla suurempi kuin 50 prosenttia tutkimusten kokonaiskustannuksista.

b) Euroopan investointipankin tai muiden julkisten tai yksityisten rahoituslaitosten myöntämien lainojen korkotuet. Yleensä korkotuen kesto ei voi ylittää viittä vuotta.

c) Euroopan investointirahaston tai muiden rahoituslaitosten lainatakuiden takuumaksut.

d) Suora investointituki asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

e) Tarvittaessa yhdistelmä a-d alakohdassa tarkoitettuja yhteisön tukia, jotta mahdollisimman taloudellisella tavalla käytettävillä budjettivaroilla olisi mahdollisimman suuri edistävä vaikutus.

2. Edellä a-d alakohdassa tarkoitettuja yhteisön tukimuotoja käytetään valikoiden, jotta voidaan ottaa huomioon kyseisten erityyppisten verkkojen erityispiirteet ja valvoa energia- ja teletoimintaverkkojen osalta, että tuet eivät vääristä alan yritysten välistä kilpailua.

5 artikla

Yhteisön tuen edellytykset

1. Yleisesti ottaen yhteisön tukea myönnetään yksinomaan, jos hankkeiden toteuttamisessa on rahoitukseen liittyviä esteitä.

2. Yhteisön tuki ei saa ylittää hankkeen käynnistämiseksi tarpeelliseksi arvioitua vähimmäismäärää.

3. Valitusta tukimuodosta riippumatta tämän asetuksen mukaan myönnettävän yhteisön tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 10:tä prosenttia investointien kokonaiskustannuksista.

4. Tässä asetuksessa säädettyjä rahoitusvaroja ei yleisesti ottaen ole tarkoitettu sellaisiin hankkeisiin tai hankkeiden vaiheisiin, jotka saavat rahoitusta muista yhteisön lähteistä.

6 artikla

Hankkeiden valintaperusteet

1. Hankkeet saavat tukea sen tason mukaan, jolla ne edistävät perustamissopimuksen 129 b artiklassa ilmaistuja tavoitteita sekä 129 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa suuntaviivoissa olevia muita tavoitteita ja painopisteitä.

2. Yhteisön tuki on tarkoitettu hankkeille, jotka ovat mahdollisesti taloudellisesti elinkelpoisia ja joiden rahoituksellista kannattavuutta hakemusta jätettäessä pidetään riittämättömänä.

3. Yhteisön tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä olisi myös otettava huomioon

- hankkeiden toteuttamisvalmius

- edistävä vaikutus, joka yhteisön tuella on julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen

- hankkeen rahoitusjärjestelyn luotettavuus

- välittömät ja välilliset sosiaalis-taloudelliset vaikutukset, erityisesti työllisyyteen

- ympäristövaikutukset.

4. Erityisesti valtioiden rajat ylittävissä hankkeissa on otettava huomioon myös hankkeen eri osien ajallinen yhteensovittaminen.

7 artikla

Yhteensopivuus

Tämän asetuksen mukaisesti rahoitettujen hankkeiden on oltava yhteisön oikeuden ja yhteisön toimintaohjelmien mukaisia, erityisesti ympäristönsuojelun, kilpailun ja julkisten hankintojen suhteen.

8 artikla

Tukihakemusten jättäminen

Asianomainen jäsenvaltio tai jäsenvaltion suostumuksella suoraan osallisena oleva laitos jättää hakemukset komissiolle.

9 artikla

Arviointia ja hakemusten tunnistamista koskevat tiedot

1. Jokaisessa tukihakemuksessa on oltava kaikki hankkeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti ja erityisesti

a) jos hakemus koskee hanketta:

- hankkeen toteuttamisesta vastaavan laitoksen nimi

- kuvaus hankkeesta ja suunniteltu yhteisön tukimuoto

- kustannus-hyötyanalyysien tulokset, mukaan luettuna ajateltavissa olevaa taloudellista elinkelpoisuutta ja rahoituksellista kannattavuutta koskevat analyysit

- hankkeen suuntaviivojen mukainen paikka liikenteen alalla yhteyslinjojen ja risteyskohtien suhteen

- yhdenmukaisuus aluesuunnittelun kanssa

- lyhyt kuvaus ympäristövaikutuksista tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27 päivänä kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY mukaisesti tehtyjen arviointien perusteella (5)

- ilmoitus, jossa mainitaan, että muita julkisia ja yksityisiä rahoitusmahdollisuuksia, mukaan lukien Euroopan investointirahasto ja Euroopan investointipankki, on tutkittu

- ecuina tai kansallisena valuuttana ilmoitettu rahoitussuunnitelma, jossa ilmoitetaan kaikki rahoitusjärjestelyn osat, mukaan luettuna yhteisöltä ja jäsenvaltiolta pyydetty rahoitustuki ja jo myönnetty tuki

b) jos hakemus koskee tutkimusta, sen tavoitteet ja päämäärä sekä suunnitellut menetelmät ja tekniikat

c) töiden ennakkoaikataulu

d) tapa, jolla asianomainen jäsenvaltio valvoo pyydettyjen varojen käyttöä.

2. Hakijat toimittavat komissiolle kaikki tämän pyytämät olennaiset lisätiedot.

3. Komissio voi pyytää kaikkia tarvittavia asiantuntijalausuntoja, myös Euroopan investointipankin lausuntoa, arvioidakseen hakemusta.

10 artikla

Tukihakemusten hyväksyminen

Komissio päättää tämän asetuksen mukaisen rahoitustuen myöntämisestä arvoituaan hakemuksia valintaperusteiden ja 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Komissio toimittaa päätöksen suoraan tuensaajille ja jäsenvaltioille.

11 artikla

Rahoitusta koskevat määräykset

1. Yhteisön tuki voi kattaa ainoastaan hankkeeseen kuuluvat kulut, jotka ovat tuensaajien tai hankkeen toteuttamisesta vastaavien kolmansien osapuolten maksettavana.

2. Kulut, jotka ovat aiheutuneet ennen kuin komissio on saanut asiaa koskevan hakemuksen, eivät oikeuta tukeen.

3. Talousarvioon otettuja maksusitoumusmäärärahoja myönnetään asianomaisten hankkeiden hyväksymistä koskevien komission 10 artiklan mukaisesti tekemien päätösten perusteella.

4. Yleensä maksut suoritetaan ennakkomaksuna, välimaksuina ja lopullisena maksuna. Ennakkomaksu, joka ei saisi yleensä ylittää 50:tä prosenttia ensimmäisestä vuosiosuudesta, maksetaan, kun tukihakemus on hyväksytty. Välimaksut suoritetaan maksupyyntöjen perusteella ottaen huomioon hankkeen tai tutkimuksen edistymisvaihe ja ottaen tarvittaessa tiukasti ja avoimuuden periaatetta noudattaen huomioon tarkistetut rahoitussuunnitelmat.

5. Maksua koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä on otettava huomioon se, että infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen jakaantuu usealle vuodelle, ja siten on tärkeää jaksottaa se samalla tavoin rahoituksen kanssa.

6. Komissio vahvistaa lopullisen maksun hyväksyttyään hanketta tai tutkimusta koskevan kertomuksen, jonka jättää tuensaaja ja jossa selvitetään kaikki tosiasiallisesti aiheutuneet kulut.

7. Komissio määrittää 17 artiklassa esitetyn menettelyn mukaisesti korkohyvitystä sekä takuumaksutukia koskevat yksityiskohtaiset säännöt, aikataulun ja maksettavat määrät.

12 artikla

Rahoituksen valvonta

1. Sen takaamiseksi, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitetut hankkeet saatetaan onnistuneesti päätökseen, jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet:

- tarkastaakseen säännöllisesti yhteisön rahoittamien hankkeiden ja tutkimusten moitteettoman toteuttamisen,

- ennakoidakseen sääntöjen vastaiset toimet ja ryhtyäkseen niiden vastaisiin toimiin,

- periäkseen takaisin sääntöjen vastaisten toimien vuoksi menetetyt varat, mukaan luettuna myöhästyneistä maksuista perityt korot, komission hyväksymien sääntöjen mukaisesti. Jollei toteuttamisesta vastaava jäsenvaltio ja/tai viranomainen toimita todisteita siitä, että ne eivät ole vastuussa sääntöjen vastaisista toimista, jäsenvaltio on toissijaisesti vastuussa perusteettomasti maksetuista rahamääristä.

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle edellä mainitun vuoksi toteutetuista toimista ja erityisesti antavat komissiolle kuvauksen valvonta- ja hallinnointijärjestelmistä, jotka on perustettu hankkeiden ja tutkimusten saattamiseksi moitteettomasti loppuun.

3. Jäsenvaltiot antavat komission käyttöön kaikki asianmukaiset kansallisella tasolla laaditut, kyseisten hankkeiden valvontaa koskevat kertomukset.

4. Komission virkamiehet ja muu henkilöstö voivat tarkastaa paikalla, muun muassa kyselyin, tämän asetuksen mukaisesti rahoitettuja hankkeita ja tarkastella kansallisten viranomaisten käyttöön ottamia valvonta- ja mittausjärjestelmiä, ja kansalliset viranomaiset ilmoittavat komissiolle tämän vuoksi toteutetuista toimista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallisten lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti suorittamia kaikenlaisia tarkastustoimia ja edellä sanotun myöskään rajoittamatta perustamissopimuksen 188 a artiklan määräysten soveltamista sekä perustamissopimuksen 209 artiklan c alakohdan mukaisesti suoritettua tarkastusta.

5. Ennen kuin tarkastus tehdään paikan päällä, komissio ilmoittaa siitä asianomaiselle jäsenvaltiolle saadakseen kaiken tarvittavan avun. Komission mahdollisesti ilman ennakkoilmoitusta paikan päällä tekemät tarkastukset suoritetaan varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti tehtyjen sopimusten mukaan. Jäsenvaltion virkamiehet voivat osallistua näihin tarkastuksiin.

Komissio voi pyytää asianomaista jäsenvaltiota tekemään tarkastuksia paikan päällä tarkastaakseen maksupyynnön sääntöjenmukaisuuden. Komission henkilöstö voi osallistua näihin tarkastuksiin, ja henkilöstön on tehtävä niin asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä.

Komissio huolehtii siitä, että sen tekemät tarkastukset tehdään yhteensovitetusti, samasta aiheesta ja samana aikana tehtyjen tarkastusten toistumisen välttämiseksi. Asinomainen jäsenvaltio ja komissio toimittavat toisilleen välittömästi kaikki asianmukaiset tiedot tehtyjen tarkastusten tuloksista.

6. Jos yhteisön tukea myönnetään 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille laitoksille, komissio toteuttaa valvontatoimenpiteet jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä.

7. Vastuussa olevat laitokset ja viranomaiset pitävät hankkeista komission saatavilla kolmen vuoden ajan hankkeen viimeisestä maksusta lukien kaikki liiteasiakirjat, jotka koskevat hankkeeseen liittyviä kuluja.

13 artikla

Tuen vähentäminen, keskeyttäminen ja lopettaminen

1. Jos hankkeen toteuttamiseen myönnetystä määrästä osa tai tuki kokonaisuudessaan ei vaikuta perustellulta, komissio suorittaa asiakirjojen asianmukaisen tarkastuksen ja erityisesti pyytää jäsenvaltiota tai sen toimien toteuttamiseksi nimeämiä viranomaisia tai laitoksia esittämään huomautuksensa tietyssä määräajassa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen jälkeen komissio voi vähentää, keskeyttää tai lakkauttaa kyseiselle toimelle myönnetyn tuen, jos tutkimuksesta käy ilmi, että on menetelty sääntöjen vastaisesti tai että jotain myöntämispäätöksen edellytystä ei ole noudatettu, erityisesti silloin, kun on ilman komission lupaa tehty merkittävä muutos, joka vaikuttaa hankkeen luonteeseen tai toteuttamista koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin.

Kaikki perusteeton kertymä oikeuttaa perusteettomasti maksettujen rahamäärien perimiseen.

3. Kaikki rahamäärät, jotka on perusteettomasti maksettu, on maksettava takaisin komissiolle.

14 artikla

Yhteensovittaminen

Komissio huolehtii tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen hankkeiden ja yhteisön talousarviosta, Euroopan investointipankin osallistumisen sekä muiden yhteisön rahoitusvälineiden avulla rahoitettujen hankkeiden yhteensovittamisesta ja yhtenäisyydestä.

15 artikla

Tarkastelu, seuranta ja arviointi

1. Jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat siitä, että hankkeiden toteuttamisesta tämän asetuksen mukaisesti suoritetaan tehokas seuranta ja arviointi. Hankkeita voidaan mukauttaa seurannan ja arvioinnin tulosten mukaisesti.

2. Yhteisön tuen tehokkuuden varmistamiseksi komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot suorittavat tarvittaessa yhdessä Euroopan investointipankin kanssa järjestelmällisen arvioinnin hankkeiden edistymisen vaiheesta.

3. Kun tukihakemus on otettu vastaan ja ennen sen hyväksymistä komissio tarkastelee hanketta arvioidakseen sen yhdenmukaisuuden 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen edellytysten ja perusteiden kanssa. Tarvittaessa komissio kehottaa Euroopan investointipankkia osallistumaan tähän tarkasteluun.

4. Kun hankkeet pannaan täytäntöön ja niiden toteuttamisen jälkeen komissio ja jäsenvaltiot arvioivat hankkeiden toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä niiden toteuttamisen vaikutuksen, jotta voitaisiin arvioida, voidaanko saavuttaa tai onko saavutettu alunperin asetetut tavoitteet. Tässä arvioinnissa käsitellään muun muassa hankkeiden ympäristövaikutuksia ottaen huomioon yhteisön voimassa olevat säännöt.

5. Seuranta varmistetaan tarvittaessa fyysisten ja rahoituksellisten indikaattoreiden avulla. Nämä indikaattorit viittaavat hankkeen erityisluonteeseen ja sen tavoitteisiin. Ne on suunniteltu siten, että ne osoittavat:

- hankkeen edistymisvaiheen suhteessa alun perin laadittuihin suunnitelmaan ja tavoitteisiin,

- hallinnoinnissa tapahtuneen edistyksen ja siihen liittyvät mahdolliset ongelmat.

6. Tutkiessaan erillisiä tukihakemuksia komissio ottaa huomioon tämän artiklan säännösten mukaiset tarkastelut ja arvioinnit.

7. Arviointia ja seurantaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, sellaisina kuin ne on säädetty 4 ja 5 kohdassa, määritellään hankkeiden hyväksymispäätöksissä.

16 artikla

Tiedottaminen ja julkisuus

1. Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle selvityksen tämän asetuksen mukaan toteutetuista toimista, ja nämä lausuvat mielipiteensä selvityksestä. Selvityksessä arvioidaan tuloksia, jotka on saavutettu yhteisön osallistumisella asetuksen eri soveltamisalueilla, lähtötavoitteiden suhteen.

2. Tuensaajat pitävät huolen siitä, että tämän asetuksen mukaisesti myönnetty rahoitustuki saa riittävästi julkisuutta, jotta yleinen mielipide saisi tietää yhteisön osuuden hankkeiden toteuttamisessa. Tuensaajat neuvottelevat komission kanssa siitä, kuinka tämä julkisuusperiaate käytännössä toteutetaan.

17 artikla

Komiteat

1. Komissio vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

2. Kun komissio panee tätä asetusta täytäntöön, sitä avustaa tilanteen mukaan komitea, joka kokoontuu käsiteltävinä olevien alojen mukaisessa soveltuvassa kokoonpanossa:

- liikenteen alan Euroopan laajuiset verkot,

- televiestinnän alan Euroopan laajuiset verkot,

- energia-alan Euroopan laajuiset verkot.

Komitean jäseninä ovat jäsenvaltioiden edustajat, ja niiden puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Euroopan investointipankki nimeää edustajansa komiteaan, joka ei osallistu äänestyksiin.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestyksiin.

4. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole tehnyt ratkaisuaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia saatettiin sen käsiteltäväksi, komissio päättää ehdotetuista toimenpiteistä.

18 artikla

Budjettivarat

Rahoitusohje tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi vuodesta 1995 vuoteen 1999 ulottuvaksi jaksoksi on 2 345 miljoonaa ecua.

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien sallimissa rajoissa.

19 artikla

Soveltamisajan tarkistaminen

Neuvosto, joka noudattaa perustamissopimuksen 129 d artiklan kolmannessa kohdassa määrättyä menettelyä, päättää ennen vuoden 1999 päättymistä, voidaanko tässä asetuksessa säädettyjä toimia edelleen jatkaa 18 artiklassa tarkoitetun aikarajan päätyttyä ja millaisin edellytyksin siihen voidaan ryhtyä.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 1995.

Neuvoston puolesta

P. SOLBES MIRA

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 89, 26.3.1994, s. 8

(2) EYVL N:o C 195, 18.7.1994, s. 74

(3) EYVL N:o C 217, 6.8.1994, s. 36

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 30 päivänä marraskuuta 1994 (EYVL N:o C 363, 19.12.1994, s. 23), neuvoston yhteinen kanta, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1995 (EYVL N:o C 130, 29.5.1995, s. 1), ja Euroopan parlamentin päätös, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1995 (sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä)

(5) EYVL N:o L 175, 5.7.1985, s. 40

Top