Help Print this page 

Document 31994R1681

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 1681/94, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994, rakennepolitiikan rahoituksen epäsäännönmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta
  • No longer in force
OJ L 178, 12.7.1994, p. 43–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 205 - 208
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 205 - 208
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 23 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 23 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 23 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 23 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 23 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 23 - 26
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 23 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 23 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 23 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 9 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 9 - 12

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1681/oj
Multilingual display
Text

31994R1681

Komission asetus (EY) N:o 1681/94, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994, rakennepolitiikan rahoituksen epäsäännönmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta

Virallinen lehti nro L 178 , 12/07/1994 s. 0043 - 0046
Suomenk. erityispainos Alue 14 Nide 1 s. 0205
Ruotsink. erityispainos Alue 14 Nide 1 s. 0205


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1681/94,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994,

rakennepolitiikan rahoituksen epäsäännönmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta toisaalta eri rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen sekä toisaalta niiden ja Euroopan investointipankin ja muiden rahoitusvälineiden toiminnan yhteensovittamisen osalta 19 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4253/88 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2082/93 (2) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

on kuullut alueiden kehittämisen ja uudistamisen neuvoa-antavaa komiteaa sekä perustamissopimuksen 124 artiklassa määrättyä komiteaa,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 4253/88 23 artiklassa määritetään periaatteet epäsäännönmukaisuuksien ehkäisyjärjestelmälle sekä väärinkäytösten tai huolimattomuuden vuoksi menetettyjen summien takaisinperinnälle rakennerahastojen alalla,

koska koheesion rahoitusvälineestä 30 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 792/93 (3) 9 artikla 3 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 566/94 (4), mahdollistaa asetuksen (ETY) N:o 4253/88 23 artiklan soveltamisen soveltuvin osin, tämä asetus kattaa koheesion rahoitusvälineen,

tämän asetuksen määräyksiä sovelletaan kaikkiin rahoituksen tukimuotoihin, joista on säädetty asetuksen (ETY) N:o 2052/88 (5) soveltamisesta Euroopan aluekehitysrahaston osalta 19 päivänä joulukuuta 1988 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4254/88, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2083/93 (6), asetuksen (ETY) N:o 2052/88 asetuksen soveltamisesta Euroopan sosiaalirahaston (7) osalta 19 päivänä joulukuuta 1988 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4255/88, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2084/93 (8), asetuksen (ETY) N:o 2052/88 asetuksen soveltamisesta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (FEOGA) ohjausosaston (9) osalta 19 päivänä joulukuuta 1988 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4256/88, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2085/93 (10) ja asetuksen (ETY) N:o 2052/88 (11) soveltamisesta kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta 20 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2080/93 sekä asetuksessa (ETY) N:o 792/93,

tämä asetus koskee ainoastaan joiltain osin jäsenvaltioiden asetuksen (ETY) N:o 4253/88 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädettyjä velvoitteita; tämä asetus ei näin ollen ole ristiriidassa mainitun asetuksen 23 artiklasta johtuvien velvoitteiden kanssa,

jotta voitaisiin varmistaa yhteisön tuntevan paremmin jäsenvaltioiden epäsäännönmukaisuuksien poistamiseksi antamat kansalliset säännökset, olisi syytä täsmentää yksityiskohtaisesti komissiolle tiedoksi annettavat kansalliset säännökset,

epäsäännönmukaisten käytäntöjen luonteen ja epäsäännönmukaisuuksien taloudellisten vaikutusten tuntemiseksi sekä aiheettomasti maksettujen summien takaisinperimiseksi on tarpeen säätää, että komissiolle annetaan neljännesvuosittain tiedote havaituista epäsäännönmukaisuuksista; tiedonantoa on täydennettävä tiedoilla hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen kulusta,

komission on syytä saada säännöllisesti tietoa epäsäännönmukaisuuksiin syyllistyneisiin henkilöihin kohdistuvista juridisista tai hallinnollisista rangaistusmenettelyistä; on myös syytä varmistaa järjestelmällinen tiedottaminen jäsenmaiden yhteisön taloudellisen edun suojelemiseksi suorittamista toimenpiteistä,

jäsenmaiden ja komission väliset menetelmät sellaisten tapausten varalle, joissa epäsäännönmukaisuuksista johtuvia taloudellisia menetyksiä ei voida maksattaa takaisin, olisi täsmennettävä,

olisi vahvistettava vähimmäisraja, jonka ylittävistä epäsäännönmukaisuuksista jäsenmaiden on tiedotettava ilman eri toimenpiteitä,

tämän asetuksen säännöksissä ei muuteta kansallisia sääntöjä rangaistusmenettelyistä ja jäsenmaiden keskenäisestä avunannosta rikosasioissa rangaistusten osalta,

on tarkoituksenmukaista säätää yhteisön mahdollisuudesta osallistua oikeuskuluihin sekä suoraan oikeudenkäyntiin liittyviin kuluihin,

epäsäännönmukaisuuksista tiedottamiseksi on syytä vahvistaa jäsenmaiden ja komission yhteistyötä samalla huolehtien tämän toiminnan luottamuksellisuudesta,

olisi täsmennettävä, että tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan myös niihin tapauksiin, joissa koheesiorahastosta myönnettyä maksua ei ole suoritettu epäsäännönmukaisuuden tultua ilmi, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen hallintokomitean sekä kalatalouden rakenteiden pysyvän hallintokomitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämä asetus koskee kaikkia asetuksissa (ETY) N:o 4254/88, (ETY) N:o 4255/88, (ETY) N:o 4256/88, (ETY) N:o 2080/93 ja (ETY) N:o 792/93 säädettyjä taloudellisia tukitoimenpiteitä sanotun kuitenkaan muuttamatta asetuksen (ETY) N:o 4253/88 23 artiklan soveltamisesta johtuvia velvoitteita.

Kun kumpikin EMOTR:n osastosta rahoittaa toimenpidettä, kyseistä rahoitusta koskevista epäsäännönmukaisuuksista tiedotetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 595/91 (12) mukaisesti; siihen viitataan tämän asetuksen mukaisesti tehdyissä tiedonannoissa.

Tämä asetus ei muuta jäsenmaiden rangaistuskäytäntöä eikä jäsenmaiden keskinäistä avunantoa koskevia sääntöjä rikosasioissa.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta komissiolle tiedoksi:

- kaikki asetuksen (ETY) N:o 4253/88 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista koskevat lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset sekä hallinnolliset käytännöt,

- luettelo niistä osastoista ja virastoista, jotka ovat vastuussa näiden toimenpiteiden soveltamisesta sekä näiden osastojen sekä virastojen tehtävän ja toimivuuden kannalta tärkeistä säädöksistä sekä menetelmistä, joiden soveltamisesta ne ovat vastuussa.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viipymättä tieto 1 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen muutoksista.

3. Komissio tutkii jäsenvaltioiden ilmoitukset ja antaa näille tiedon johtopäätöksistään. Komissio ylläpitää tämän asetuksen soveltamisen vaatimia asianmukaisia yhteyksiä jäsenvaltioon.

3 artikla

1. Kutakin neljännesvuotta seuraavan kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden on annettava komissiolle selvitys epäsäännönmukaisista tapauksista, joista on tehty hallinnollinen tai oikeudellinen esitutkinta.

Tässä tarkoituksessa ne täsmentävät mahdollisimman tarkasti seuraavat seikat:

- asianomainen rakennerahasto tai rahoitusvälineet, tavoite, yhteisön tukikehys sekä kyseisen tukimuodon tai toiminnan tunnistaminen,

- säännös tai määräys, jonka vastaisesti on toimittu

- kulujen luonne ja suuruus; jos yhtään maksua ei ole suoritettu, summat, jotka olisi maksettu, jos epäsäännönmukaisuutta ei oltaisi havaittu, poislukien virheistä tai huolimattomuudesta aiheutuneet epäsäännönmukaisuudet, jotka eivät anna aihetta hallinnolliseen tai oikeudelliseen rangaistukseen,

- kokonaissumma ja sen jakautuminen eri rahoituslähteiden kesken,

- aika tai ajanjakso, jona epäsäännönmukaisuus on tapahtunut,

- epäsäännönmukaisuuden toteuttamiskeinot,

- epäsäännönmukaisuuden havaitsemistapa,

- epäsäännönmukaisuuden havainneet kansalliset osastot tai virastot,

- taloudelliset seuraamukset, mahdollinen maksujen lykkääminen ja takaisinperinnän mahdollisuudet,

- ensimmäisen epäsäännönmukaisuuden mahdollisuuteen viittaavan tiedon päivämäärä ja lähde,

- epäsäännönmukaisuuden toteamisen päivämäärä,

- tarvittaessa asianosaiset jäsenvaltiot ja kolmannet maat,

- asianosaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden henkilöllisyys, paitsi tapauksissa, joissa tällä tiedolla ei ole merkitystä epäsäännönmukaisuuksien ehkäisyssä kyseisen epäsäännönmukaisuuden luonteesta johtuvista syistä.

2. Mikäli jotkin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, erityisesti epäsäännönmukaisuuden toteuttamiskeinot ja tapa millä se on havaittu, eivät ole saatavilla, jäsenvaltiot täydentävät tietoja kaikin mahdollisin keinoin antaessaan komissiolle seuraavia neljännesvuosiselvityksiä.

3. Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään salassapitovelvollisuudesta tutkintamenettelyssä, kaikkien kyseisten tietojen toimittamiseen on oltava toimivaltaisen oikeusviranomaisen lupa.

4 artikla

Kukin jäsenvaltio antaa viipymättä komissiolle, ja tarvittaessa toisille jäsenvaltioille, joita asia koskee, tiedon havaituista tai epäillyistä epäsäännönmukaisuuksista, jotka saattaisivat:

- vaikuttaa hyvin nopeasti oman alueensa ulkopuolella

ja/tai

- paljastaa uuden epäsäännönmukaisen käytännön.

5 artikla

1. Kutakin neljännesvuotta seuraavan kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden on annettava komissiolle selvitys viitaten mahdollisiin aiempiin 3 artiklan mukaisesti annettuihin tietoihin oikeudenkäynneistä, joita on aloitettu aiemmin todettujen epäsäännönmukaisuuksien johdosta, sekä oikeudenkäynneissä tapahtuneista merkittävistä muutoksista, mukaan lukien:

- takaisinsaatujen ja perittävien rahaerien suuruus,

- jäsenvaltioiden turvaamistoimet aiheettomasti maksettujen rahaerien takaisinperinnän suojelemiseksi,

- aloitetut hallinnolliset sekä oikeudelliset toimet aiheettomasti maksettujen rahaerien takaisinperimiseksi ja rangaistusten langettamiseksi,

- takaisinperintämenettelyn keskeyttämisen syyt; komissiolle on annettava tieto mahdollisuuksien mukaan ennen päätöksen tekoa,

- nostettujen kanteiden peruuttaminen.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi hallinnolliset ja oikeudelliset päätökset tai niiden tärkeimmät, menettelyn päätöstä koskevat kohdat.

2. Kun jäsenvaltio arvelee kokonaissumman takaisinperinnän olleen tai olevan mahdotonta, sen on annettava komissiolle tiedoksi erityinen kertomus, josta käy ilmi sen summan suuruus, jota ei olla saatu takaisin sekä jäsenvaltion arvio syistä, joiden vuoksi joko yhteisön tai jäsenmaan tulisi kattaa summa. Näiden tietojen on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta komissio voisi asianomaisen jäsenvaltion viranomaisia kuultuaan mahdollisimman nopeasti päättää asetuksen (ETY) N:o 4253/88 23 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetun taloudellisten seuraamusten kantajan.

3. Komissio voi pyytää jäsenvaltiota jatkamaan takaisinperintämenettelyä 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

6 artikla

Jos tarkastelujakson kuluessa ei tule ilmi ilmoitettavaa epäsäännönmukaisuutta, jäsenvaltioiden on annettava siitäkin tieto komissiolle 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa.

7 artikla

Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset päättävät komission sitä erikseen pyydettyä ryhtyä oikeustoimiin tai jatkaa oikeudenkäyntiä aiheettomasti maksettujen maksujen takaisinperimiseksi, komissio voi sitoutua korvaamaan kokonaan tai osittain oikeudenkäyntikulut sekä oikeudenkäyntiin suoranaisesti liittyvät kulut perusteena olevien asiakirjojen perusteella, vaikka oikeudenkäynnistä ei saataisikaan päätöstä.

8 artikla

1. Komissio ylläpitää asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisia yhteyksiä täydentääkseen 3 artiklassa tarkoitettuja tietoja epäsäännönmukaisuuksista, tietoja 5 artiklan mukaisista menettelyistä sekä erityisesti tietoja takaisinperintämahdollisuuksista.

2. Komissio antaa 1 kohdasta riippumatta tiedon jäsenvaltioille, jos epäsäännönmukaisuuden luonne antaa aiheen epäillä, että samoja tai samankaltaisia keinoja saatettaisiin käyttää muissa jäsenvaltioissa.

3. Komissio järjestää yhteisötasolla asianomaisten jäsenvaltioiden edustajille tiedotuskokouksia, joiden osallistujat tutkivat 3, 4 ja 5 artiklan sekä tämän artiklan 1 kohdan perusteella saatuja tietoja erityisesti epäsäännönmukaisuuksien, ehkäisevien toimenpiteiden ja kanteiden osalta.

4. Tapauksissa, joissa jonkin voimassaolevan säädöksen soveltaminen haittaisi yhteisön etua, jäsenvaltiot ja komissio neuvottelevat keskenään jonkin jäsenvaltion tai komission pyynnöstä korjatakseen tämän puutteen.

9 artikla

Komissio antaa jäsenvaltioille yhteistyötä väärinkäytösten vastaisen toiminnan alalla käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa säännöllisesti tietoja havaittuja epäsäännönmukaisuuksia koskevista rahamääristä ja tapaustyypeistä luokiteltuina tapaustyypeittäin ja lukumäärän mukaan. Tieto annetaan myös asetuksen (ETY) N:o 4253/88 27, 28, ja 29 artiklassa tarkoitetuille komiteoille.

10 artikla

1. Jäsenvaltiot ja yhteisö suorittavat kaikki tarvittavat varmuustoimenpiteet säilyttääkseen vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuuden.

2. Tässä asetuksessa tarkoitettuja tietoja ei nimenomaan voida luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden tulee joko jäsenvaltioiden tai yhteisön toimielimissä toimiessaan tuntea ne, paitsi jos tiedot antanut jäsenvaltio on nimenomaisesti suostunut muuhun.

3. Luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden nimet voidaan antaa toiselle jäsenvaltiolle tai toiselle toimielimelle ainoastaan, jos tämä tieto on tarpeen epäsäännönmukaisuuksien ehkäisemiseksi, kanteen nostamiseksi tai epäiltyjen epäsäännönmukaisuuksien todentamiseksi.

4. Tässä asetuksessa säädetyllä tavalla annetut tai saadut tiedot ovat niiden muodosta riippumatta ammattisalaisuuksia, ja niitä suojellaan samoin kuin vastaavia tietoja suojellaan tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön sekä vastaavien yhteisön toimielimiin sovellettavien säännösten ja määräyksien mukaisesti.

Tämän lisäksi saatuja tietoja ei voida käyttää muihin kuin tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin, paitsi jos tiedot antaneet viranomaiset ovat erityisesti muuhun suostuneet, ja jos sen jäsenvaltion, jossa tiedot vastaanottanut viranomainen on, voimassa olevat säännökset eivät kiellä tätä tiedonantoa tai sen käyttöä.

5. Tätä asetusta sovellettaessa saatujen tietojen käyttöä ei rajoiteta yhteisön lainsäädännön rakennerahastoja ja rakennepoliittisia rahoitusvälineitä koskevien sääntelyjen noudattamatta jättämisestä aiheutuneissa oikeustoimissa tai oikeudenkäynneissä 1 ja 4 kohdassa. Kyseiset tiedot toimittaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa käytöstä ennalta tiedon.

6. Kun jäsenvaltio antaa komissiolle tiedon, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka nimi on annettu tiedoksi tämän asetuksen säännösten nojalla, osoittautuu tutkimusta täydennettäessä syyttömäksi epäsäännönmukaisuuteen, komissio antaa siitä heti tiedon niille tahoille, joille se on välittänyt nimen tämän asetuksen mukaisesti. Henkilöä ei enää kohdella syyllisenä ensimmäiseen tiedoksiantoon johtaneeseen epäsäännönmukaisuuteen.

11 artikla

Kun on kyse rakennerahaston tai rakennepolitiikkaan liittyvän rahoitusvälineen ja jäsenvaltion välisestä yhteisrahoituksesta, takaisinperityt summat jaetaan yhteisön ja kyseisen jäsenvaltion kesken suhteutettuna kummankin osaksi tulleisiin kuluihin.

12 artikla

1. Jos epäsäännönmukaisuudet rasittavat yhteisön talousarviota alle 4 000 ecun arvosta, edunsaajina olevien jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 3 ja 5 artiklassa tarkoitetut tiedot vain, jos tämä niitä erityisesti pyytää.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä muutetaan kansalliseksi valuutaksi soveltaen sitä Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa julkaistua valuuttakurssia, joka on voimassa sen vuoden ensimmäisenä työpäivänä, jona tiedot epäsäännönmukaisuudesta annetaan.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Voimaantulopäivän ja kuluvan kalendaarisen vuosineljänneksen välinen ajanjakso katsotaan vuosineljännekseksi 3 ja 5 artiklaa sovellettaessa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 1994.

Komission puolesta

Peter SCHMIDHUBER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 374, 31.12.1988, s. 1

(2) EYVL N:o L 193, 31.7.1993, s. 20

(3) EYVL N:o L 79, 1.4.1993, s. 74

(4) EYVL N:o L 72, 16.3.1994, s. 1

(5) EYVL N:o L 374, 31.12.1988, s. 15

(6) EYVL N:o L 193, 31.7.1993, s. 34

(7) EYVL N:o L 374, 31.12.1988, s. 21

(8) EYVL N:o L 193, 31.7.1993, s. 39

(9) EYVL N:o L 374, 31.12.1988, s. 25

(10) EYVL N:o L 193, 31.7.1993, s. 44

(11) EYVL N:o L 193, 31.7.1993, s. 1

(12) EYVL N:o L 67, 14.3.1991, s. 11

Top