Help Print this page 

Document 31994R0919

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 919/94, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan tuottajajärjestöjen osalta

OJ L 106, 27.4.1994, p. 6–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 4 - 11
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 4 - 11
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 244 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 244 - 251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/919/oj
Multilingual display
Text

31994R0919

Komission asetus (EY) N:o 919/94, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan tuottajajärjestöjen osalta

Virallinen lehti nro L 106 , 27/04/1994 s. 0006 - 0013
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 57 s. 0004
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 57 s. 0004


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 919/94,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 1994,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan tuottajajärjestöjen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 3518/93(2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) N:o 404/93 annetaan banaanialan tuottajajärjestöjen perustamiseen liittyviä säännöksiä; tullakseen tunnustetuiksi järjestöjen on täytettävä erityisiä edellytyksiä; nämä edellytykset määritellään niin, että ne antavat kohtuullisen vakuuden siitä, että järjestöt kokonsa ja toimintansa keston, perustamistapansa ja toimintatapansa kautta pyrkivät banaanien tuotannon ja kaupan pitämisen edellytysten kehittämiseen,

tuottajajärjestöjen vähimmäispysyvyyden ja -toiminnan varmistamiseksi tarkoitetut edellytykset, erityisesti jäsen- ja tuotantomäärän osalta, on määriteltävä yhteisön tuottaja-alueiden rakenteiden monimuotoisuuden mukaisesti,

toiminnan keston ja tehokkuuden kannalta on tarpeen toisaalta määritellä tarpeelliset keinot ja välineet, jotka tuottajajärjestön on saatettava jäsentensä käyttöön ja toisaalta määriteltävä säännöt, jotka järjestön on annettava ja saatettava jäseniään sitoviksi tunnustetuille järjestöille määrättyjen tavoitteiden täyttämiseksi yhteisön säännösten mukaisesti,

neuvoston toteuttamien erityisten toimenpiteiden sekä tämän asetuksen toimenpiteiden täytäntöönpaneminen edellyttää tuottajien järjestön ankaraa velvoitetta toimittaa määrätyt tiedot vahvistetuin väliajoin jäsenvaltion nimeämälle viranomaiselle, jotta tämä voisi seurata tuottajajärjestön sopimien sitoumusten täytäntöönpanoa tunnustamisen huomioon ottaen; lisäksi on tarpeen määritellä jäsenvaltion tekemät tarkastukset sekä aiheelliset ilmoitukset edellä mainittujen säännösten soveltamisen valvomiseksi,

olisi määriteltävä säännökset, joita sovelletaan tuottajaryhmittymistä ja niiden liitoista 19 päivänä kesäkuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1360/78(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3669/93(4), mukaisesti tunnustettuihin tuottajaryhmittymiin, jotka kyseisessä asetuksessa perustetun tukijärjestelmän mukaisesti ovat saaneet tukea perustamis- ja hallintokustannuksiinsa, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot myöntävät asetuksen (ETY) N:o 404/93 5 artiklassa tarkoitetun erityisen tunnustuksen tuottajien järjestöille ja ryhmittymille, jäljempänä 'tuottajajärjestöt`, joiden taloudellinen toiminta käsittää tuoreiden banaanien tuotannon ja kaupan pitämisen ja jotka täyttävät kyseisen asetuksen 5 artiklassa sekä tässä asetuksessa säädetyt edellytykset.

Asetuksen (ETY) N:o 1360/78 mukaisesti tunnustetut tuottajajärjestöt saavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun erityisen tunnustamisen, jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat niiden perustamiskirjan ja toimintasääntöjen noudattavan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä.

2 artikla

1 Tuottajajärjestöjen on esitettävä erityistä tunnustamista koskeva hakemuksensa jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, ja siihen on liitettävä perustamiskirja ja liitteessä II olevassa A osassa tarkoitetut tiedot.

2 Toimivaltaisen viranomaisen on asiakirjoja koskevin ja paikan päällä tapahtuvin tarkastuksin varmistettava ilmoitettujen tietojen oikeellisuus. Epäilyttävissä tapauksissa tämän on suoritettava aiheellisia tarkastuksia varmistaakseen 1 artiklassa määriteltyjen edellytysten noudattaminen.

3 Erityistunnustaminen myönnetään yhdeksänkymmenen päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä, jollei tarvittavien lisätiedustelujen tekemiseen vaadita lisäaikaa.

3 artikla

1 Kaupan pidettävän banaanituotannon vähimmäismäärä ja tuottajien vähimmäismäärä, joka tuottajien järjestön on osoitettava asetuksen (ETY) N:o 404/93 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, vahvistetaan liitteessä I.

2 Edellä 1 kohdan mukaisesti huomioon otettava tuotanto on kaikkien tunnustamista hakevan järjestön tuottajajäsenten kaupan pidettyjen banaanien tuotannon keskiarvo tunnustamista edeltävän kolmen markkinointivuoden aikana.

Kuitenkin jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun jakson aikana jollain tuotantoalueella tuotanto alenee poikkeuksellisten ilmasto-olosuhteiden vuoksi, näitä olosuhteita edeltävän yhden tai useamman markkinointivuoden tuotanto voidaan ottaa huomioon.

4 artikla

Jäseninä olevien tuottajien käyttöön saatettaviin tai tuottajajärjestön hallussa oleviin asetuksen (ETY) N:o 404/93 5 artiklassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi tarkoitettuihin tarpeellisiin toimenpiteisiin on sisällyttävä ainakin sellaisia välineitä, jotka on tarkoitettu:

- lajitteluun, kokolajitteluun, ja pakkaamiseen ja jotka on toimintakyvyltään mukautettu jäsentuottajien toimittamaan banaanien tuotantomäärään,

- teknisen ja kaupallisen toiminnan hoitoon,

- keskitettyyn kirjanpitoon.

5 artikla

Tuottajajärjestöjen perussäännöissä on oltava seuraavat säännöt uusien jäsenten hyväksymisestä:

a) jäsenyydet tulevat voimaan ainoastaan markkinointivuoden alusta;

b) jäsenet hyväksytään järjestön todellisen tai arvioidun markkinointikyvyn mukaan;

c) kukin jäsen sitoutuu liittymään tuottajajärjestöön vähintään kolmeksi vuodeksi ja ilmoittamaan irtisanoutumisestaan kirjallisena vähintään 12 kuukautta aikaisemmin. Ennen 1 päivää tammikuuta 1995 tunnustettujen tuottajajärjestöjen osalta tämä vähimmäisjäsenkausi on kaksi vuotta,

d) kukin jäsen sitoutuu noudattamaan kaikkia tuottajajärjestön määräämiä velvoitteita.

6 artikla

1 Tuottajajärjestöjen asetuksen (ETY) N:o 404/93 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti antamissa säännöissä on määrättävä vähintään seuraavista:

a) tuotantoa koskevien tietojen osalta tuottajien on ilmoitettava viljelypinta-ala, arvioidut satomäärät ja tosiasialliset satomäärät;

b) tuotannon osalta on määritettävä kaupallisen strategian ja markkinoiden mukaisesti viljeltävät, vaihdettavat ja raivattavat banaanilajikkeet, sovellettava viljelytekniikka ja sadon porrastus;

c) kaupan pitämisen osalta laadun, koon, pakkaamisen, tarjontamuodon ja merkintöjen vähimmäisvaatimukset

2 Tuottajajärjestöjen on ohjattava ja autettava jäseniään määräämiensä sääntöjen moitteettomassa soveltamisessa. Niiden on aiheellisella tavalla rangaistava todetuista laiminlyönneistä.

7 artikla

1 Tuottajajärjestöjen on annettava viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä maaliskuuta ja ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 1995 liitteessä II tarkoitetut tiedot toimivaltaisille viranomaisille.

Jäsenvaltiot voivat antaa liitteessä II olevan B osan kohtia täydentäviä määräyksiä, jos ne pitävät sitä aiheellisena.

2 Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava vuosittain viimeistään 1 päivänä toukokuuta ja ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä toukokuuta 1995 komissiolle luettelo alueellaan tunnustetuista banaanien tuottajajärjestöistä sekä kunkin tuottajajärjestön osalta liitteessä II oleva A osa.

3 Neuvoteltuaan asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa komissio voi säätää, että kaikki liitteessä II tarkoitetut tiedot tai osa niistä siirretään tietotekniikkaa käyttäen.

8 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistuttava tuottajajärjestöjen perustamisen ja toiminnan yhdenmukaisuudesta sekä asetuksen (ETY) N:o 404/93 5 artiklassa ja tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Kussakin tuottajajärjestössä on tehtävä tarkastus paikan päällä joka kolmas vuosi.

9 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava tunnustaminen, jos se toteaa, tapauksen mukaan, että:

- yhteisön sääntelyssä asetettuja velvoitteita ei ole täytetty,

- asetuksen (ETY) N:o 404/93 5 artiklassa ja tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitetut tiedot on tarkoituksellisesti jätetty toimittamatta tai ne on vilpillisesti väärennetty.

10 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 404/93 6 artiklassa tarkoitettua tukea tuottajajärjestöjen perustamisen rohkaisemiseksi ja niiden hallinnollisen toiminnan helpottamiseksi ei myönnetä tuottajajärjestöille, jotka ovat saaneet asetuksen (ETY) N:o 1360/78 10 artiklassa säädettyä tukea.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä huhtikuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 47, 25.2.1993, s. 1

(2) EYVL N:o L 320, 22.12.1993, s. 15

(3) EYVL N:o L 166, 23.6.1978, s. 1

(4) EYVL N:o L 338, 31.12.1993, s. 26

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

ASETUKSEN 5 ARTIKLASSA TARKOITETTUIHIN BANAANIEN TUOTTAJAJÄRJESTÖIHIN LIITTYVÄT TIEDOT

>KAAVION ALKU>

A osa

(lähetettävä komissiolle)

Jäsenvaltio

Vuosi

1 Toiminimi:

2 Oikeudellinen muoto:

3 Perussääntö (jäljennös liitettävä mukaan)

4 Osoite:

- hallinnollinen konttori:

Katu

N:o

Postilokero

Postinumero

Kaupunki

Puhelinnumero

Teleksinumero

Telefaksinumero

- myyntikonttori:

Katu

N:o

Postilokero

Postinumero

Kaupunki

Puhelinnumero

Teleksinumero

Telefaksinumero

5 Toimialue(1):

6 Jäsenten lukumäärä:

Tuottajien lukumäärä:

Jäseninä olevien muiden kuin tuottajien lukumäärä (tarvittaessa):

7 Jäsenten suorittamat maksut(1):

Jäsenmaksut

Muut maksut

8 Henkilöstö:

Toiminnot Lukumäärä Palkattu henkilöstö Muu kuin palkattu henkilöstö Tuottajien

järjestössä

toimintaan

käytetty aika

Hallinto ja johto

Tuotannon tekninen tuki

Kaupan pitämisen valmistelutyöt

Kaupan pitäminen

Muut

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

11. Edeltävän markkinointivuoden kaupan pitämisen tase:

11.1Määrä (tonneina):

Korjattu sato

(1) Kaupan pitämisen sääntöjä vastaamaton tuotanto

(2) Kaupan pidettävä tuotanto

(3) = (1) (2) Tuoretuotteeksi

tarkoitettu tuotanto

(4) Jalostettavaksi

tarkoitettu tuotanto

(5)

11.2Arvo (kansallisena valuuttana) - Hinta lähtiessä pakkaushallista, kuten määritelty tasoitustukimekanismin nojalla eli: Cif-hinta - Kuljetuskustannukset ja fob-toimitus

Myynti tuoretuotteeksi Myynti jalostettavaksi

JÄSENVALTION TÄYTETTÄVÄ

12 Tunnustaminen:

Päivämäärä:

Päätösnumero:

Julkaistu:

Julkaisupäivä:

13 Erityisen tunnustamisen peruuttaminen:

Päivämäärä:

Päätösnumero:

Julkaistu:

Julkaisupäivä:

Syyt:

14 Tehdyt tarkastukset:

Päivämäärä:

Kohde:

Huomiot:

(1) Täyettävä ainoastaan ensimmäisellä kerralua ja muutosten yhteydessä

B osa

(jäsenvaltion käyttöön)

1 Jäsenrekisteri:

Liittäkää kustakin jäsenestä seuraavat tiedot:

- sukunimi, etunimi

- banaanin viljelyyn käytettyjen palstojen lukumäärä ja niiden rekisteröintinumerot

- hedelmäviljelmien pinta-ala, korjattu tuotanto ja keskimääräinen hehtaarisato A osan 9 kohdan mukaisesti.

2 Tuottajajärjestön antamat säännöt:

Liittäkää mukaan jäljennös 4 artiklassa tarkoitetuista säännöistä.

3 Myynti:

3.1 Myyntitapa:

(ilmoittakaa tärkeysjärjestyksessä liikevaihdon mukaan suoran myynnin yhteydessä: myynti toimitussopimuksen perusteella, komissiokauppa, muut suoramyynnin muodot)

3.2 Määräpaikat:

(ilmoittakaa prosentteina)

Paikalliset markkinat

Alueelliset markkinat

Kaupanpitäminen EY:ssä

Vienti kolmansiin maihin

Jalostusteollisuus

Muut

4 Rahoitustilanne:

Liittäkää mukaan tulostilin tulos.

5 Yleiskokoukset:

a) Ilmoittakaa aikaväli.

b) Liittäkää mukaan edeltävän markkinointivuoden pöytäkirjat.>KAAVION LOOPU>

Top