Help Print this page 

Document 31994L0074

Title and reference
Neuvoston direktiivi 94/74/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY, kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/81/ETY ja kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämisestä annetun direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta
  • In force
OJ L 365, 31.12.1994, p. 46–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 8
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 8
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 264 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 190 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 190 - 195

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/74/oj
Multilingual display
Text

31994L0074

Neuvoston direktiivi 94/74/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY, kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/81/ETY ja kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämisestä annetun direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 365 , 31/12/1994 s. 0046 - 0051
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 3 s. 0003
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 3 s. 0003


NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/74/EY,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1994,

valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY, kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/81/ETY ja kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentämisestä annetun direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

vientimenettely olisi suljettava pois väliaikaisesta valmisteverottomuusjärjestelmästä, jotta voitaisiin taata valmisteveron alaisten tavaroiden kuljetusta koskevan menettelyn mukaisesti tuotteiden kuljettamiseen lähetyspaikasta yhteisön vientitoimipaikkaan liittyvien riskien välttäminen,

jos valmisteveron alaisten tuotteiden lähettäminen johtaa selvityksen antamiseen yhteisön sisäisen passitusmenettelyn tai TIR- tai ATA-yleissopimuksen järjestelmän mukaisesti, olisi vahvistettava, että kyseinen selvitys vastaa valmisteveroista annettua saateasiakirjaa,

niiden valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen osalta, jotka on luovutettu kulutukseen jäsenvaltiossa, johon tuotteet on tarkoitettu lähetettäväksi toisen jäsenvaltion alueen kautta, olisi käytettävä yksinkertaistettua saateasiakirjaa, sellaisena kuin se on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3649/92(4),

saateasiakirjaan olisi merkittävä kaikki yhteisön sisäisen kuljetuksen aikana syntynyt hävikki kyseisen asiakirjan oikean tarkastuksen varmistamiseksi ja näiden merkintöjen yksityiskohtaisten sääntöjen ja sisällön tarkentamiseksi,

olisi vahvistettava tavaroiden kuljettajan tai omistajan asettama valinnainen vakuus tällä hetkellä voimassa olevien vakuuksien asemesta jotta vähennettäisiin yhteisön sisäiseen liikkuvuuteen liittyviä riskejä,

olisi säädettävä yhteisön sisäisessä kivennäisöljyjen kuljetuksessa meriteitse tai putkia pitkin vaadittavia vakuuksia koskevasta mahdollisesta vapautuksesta,

hallinnollisen saateasiakirjan muutoksella olisi sallittava uuden vastaanottajan ja uuden toimituspaikan ilmoittaminen,

olisi vahvistettava edellytykset, joita kivennäisöljyjen lähettäjän on noudatettava, jotta hänen ei tarvitse täyttää saateasiakirjan kohtaa vastaanottajasta, silloin kun tätä ei tiedetä lähetettäessä,

olisi säädettävä mahdollisuudesta toteuttaa täydentäviä toimenpiteitä pistokokein tehtävistä tarkastuksista jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön lisäämiseksi,

olisi tarvittaessa säädettävä, että lähtö- ja määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tarkoitetuissa saateasiakirjan kappaleissa olevat tiedot lähetetään tietokoneavusteisesti,

olisi säädettävä palautettavan kappaleen toimittamisesta lähettäjälle telefaksilla toimituksen asianmukaisen ja nopean loppuun saattamisen varmistamiseksi,

olisi säädettävä saateasiakirjan käsittelyn helpottamisesta niiden valmisteverotuotteiden osalta, jotka liikkuvat säännöllisesti kahden jäsenvaltion verottoman varaston välillä,

olisi täsmennettävä, että veromerkkien tai kansallisten tunnistemerkkien käyttö ei voi vaikuttaa niihin säännöksiin, jotka jäsenvaltiot ovat vahvistaneet voimassaolevien verosäännösten asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi sekä veropetosten, veronkiertojen ja väärinkäyttöjen estämiseksi,

olisi vahvistettava edellytykset, joiden perusteella asevoimat ja muut instituutiot voidaan vapauttaa valmisteveron maksamisesta,

sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi olisi tärkeää määritellä tuotteet, jotka kuuluvat kivennäisöljyjen ryhmään,

olisi määriteltävä tuotteet, jotka kuuluvat kivennäisöljyjen ryhmään ja valmisteverojen yleiseen valvontajärjestelmään,

olisi sallittava pilaantuneista tai vahingossa sekoittuneista ja kierrätystä varten verottomaan varastoon otetuista kivennäisöljyistä maksetun valmisteveron palauttaminen,

olisi myönnettävä yhteisön tasolla pakollinen valmisteveroista vapauttaminen sellaisten kivennäisöljyjen osalta, jotka ruiskutetaan masuuneihin kemiallista pelkistystä varten, jotta vältettäisiin vääristynyt kilpailu, joka johtuu erilaisista verotusjärjestelmistä jäsenvaltioiden välillä,

olisi säädettävä nimenomaan, että jäsenvaltiossa kulutukseen luovutetut kivennäisöljyt, jotka ovat ajoneuvojen polttoainesäiliöissä ja joita on tarkoitettu käytettäviksi näiden ajoneuvojen polttoaineena, vapautetaan valmisteverosta toisessa jäsenvaltiossa henkilöiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi ja kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi,

olisi saatettava ajan tasalle yhteisen tullitariffin lyijytetyn tai lyijyttömän polttoaineen nimikkeet Euroopan yhteisöjen yhtenäistetyn tullitariffin viimeisen version(5) muutosten perusteella,

koska jäsenvaltiot eivät pysty yksin tyydyttävästi toteuttamaan tässä direktiivissä tarkoitettuja valmisteverojen soveltamisjärjestelmän muutoksia, joilla pyritään sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseen, nämä muutokset vaatisivat yhteisön tasolla päätettyä jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä valmisteveron osalta, ja

on siis tarpeen muuttaa direktiivejä 92/12/ETY(6), 92/81/ETY(7), ja 92/82/ETY(8),

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 92/12/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) korvataan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- tuodaan kolmansista maista, 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuilta alueilta tai Kanaalisaarilta taikka viedään näille alueille ja jotka on asetettu johonkin asetuksen (ETY) N:o 2913/92(*) 84 artiklan 1 kohdassa lueteltuun suspensiomenettelyyn tai jotka sijaitsevat vapaa-alueella tai vapaavarastossa,

(*) EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1"

b) korvataan 2 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- lähetetään TIR- tai ATA- carnet'a käyttäen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon EFTA-maiden kautta tai yhdestä jäsenvaltiosta EFTAn jäsenvaltioon yhteisön sisäisessä passitusmenettelyssä tai yhden tai useamman sellaisen kolmannen maan kautta, joka ei kuulu EFTAan."

c) korvataan 2 kohdan toisen alakohdan virkkeen ensimmäinen osa seuraavasti:

"Hallinnollisen yhtenäisasiakirjan käyttötapauksessa"

d) lisätään 3 kohta seuraavasti:

"3 Jäljempänä 24 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti määritellään mahdolliset lisäselvitykset, jotka on merkittävä kuljetusasiakirjaan tai kauppa-asiakirjoihin, jotka vastaavat passitusasiakirjoja, sekä tarpeelliset muutokset tarkastusmenettelyn mukauttamiseksi, jos valmisteveron alaiset tavarat kuljetetaan sisäisessä yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä."

2) Lisätään 7 artiklaan seuraavat kohdat:

"7 Jos valmisteveron alaiset tuotteet, jotka on luovutettu kulutukseen yhdessä jäsenvaltiossa, toimitetaan toiseen määräpaikkaan samassa jäsenvaltiossa toisen jäsenvaltion alueen kautta käyttämällä aiheellista reittiä, on käytettävä 4 kohdassa säädettyä saateasiakirjaa."

8 Edellä 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa:

a) Ennen tavaroiden lähettämistä, lähettäjän on tehtävä ilmoitus lähtöpaikan veroviranomaisille, jotka vastaavat valmisteveroon liittyvistä tarkastuksista;

b) vastaanottajan on vahvistettava tuotteiden vastaanottaminen valmisteveroon liittyvistä tarkastuksista vastaavien lähtöpaikan veroviranomaisten määräämien ohjeiden mukaan;

c) lähettäjän ja vastaanottajan on suostuttava kaikkiin tarkastuksiin, jotta heidän oman maansa veroviranomaiset voivat varmistua siitä, että tavarat on vastaanotettu,

9 Jos valmisteveron alaiset tuotteet liikkuvat säännöllisesti 7 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti, jäsenvaltiot voivat myöntää 7 ja 8 kohdasta poikkeavan yksinkertaistetun menettelyn kahdenvälisellä sopimuksella."

3) Korvataan 13 artiklan a alakohta seuraavasti:

"a) asettamaan tarvittaessa tuotantoa, valmistusta ja hallussapitoa koskevan vakuuden sekä tavaroiden liikkumista koskevan pakollisen vakuuden, joiden edellytykset verottoman varaston toiminnan sallineen jäsenvaltion veroviranomaisten on määrättävä, jollei 15 artiklan 3 kohdan säännöksistä muuta johdu;"

4) Lisätään 14 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

4 "Toimivaltaisten viranomaisten on kaikissa tapauksissa tehtävä merkintä 18 artiklan 1 kohdassa mainitun saateasiakirjan lähettäjälle palautettavan kappaleen kääntöpuolelle 3 kohdassa tarkoitetuista puutteista ja hävikeistä, joita ei ole vapautettu verosta 1 kohdan mukaisesti.

Näin ollen sovelletaan seuraavaa menettelyä:

- jos väliaikaiseen valmisteverottomuuden järjestelmään kuuluvien tuotteiden hävikkejä ja puutteita syntyy yhteisön sisällä tapahtuvan kuljetuksen aikana, on jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat huomanneet nämä hävikit ja puutteet, tehtävä tästä merkintä saateasiakirjan palautettavan kappaleen kääntöpuolelle,

- tuotteiden saapuessa määräjäsenvaltioon kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat, myöntävätkö he rajoitettua verottomuutta tai mitään verottomuutta todetuille hävikeille ja puutteille.

Edellä mainituissa tapauksissa toimivaltaiset viranomaiset täsmentävät valmisteveron kantamisen perusteet 3 kohdan mukaisesti. Määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä saateasiakirjan palautettavasta kappaleesta jäljennös sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa hävikit on todettu."

5) Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1 Valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen väliaikaisesti valmisteverottomina on tapahduttava verottomien varastojen välillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 2 kohdan, 16 artiklan, 19 artiklan 4 kohdan ja 23 artiklan 1 a kohdan soveltamista.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös niihin kulutukseen luovuttamattomien tuotteiden, jotka eivät ole valmisteveron alaisia, liikkumiseen yhteisössä."

b) korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3 Yhteisön sisäiseen tuotteiden liikkumiseen liittyviin riskeihin on varauduttava tuotteen lähettäneen valtuutetun varastonpitäjän antamalla 13 artiklassa säädetyllä vakuudella tai tarvittaessa lähettäjän ja kuljettajan antamalla yhteisvastuullisella vakuudella. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että tuotteiden kuljettaja tai omistaja asettaa vakuuden lähettävän valtuutetun varastonpitäjän asettaman vakuuden sijasta. Tarvittaessa jäsenvaltiot voivat vaatia vakuutta vastaanottajalta.

Jos valmisteveron alaisia kivennäisöljyjä kuljetetaan yhteisön alueelle meriteitse tai putkia pitkin, jäsenvaltiot voivat vapauttaa lähettävät valtuutetut varastonpitäjät velvollisuudesta asettaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vakuutta.

Jäsenvaltiot vahvistavat vakuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Vakuuden on oltava voimassa kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa."

c) korvataan 5 kohta seuraavasti:

"5 Lähettävä valtuutettu varastonpitäjä tai tämän edustaja voi muuttaa hallinnollisen saateasiakirjan kohtia 4, 7, 7a, 13, 14 ja/tai 17 siten, että niissä osoitetaan uusi vastaanottaja, jonka on oltava valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity elinkeinonharjoittaja, taikka uusi luovutuspaikka. Tästä on välittömästi ilmoitettava lähettävän jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja uusi vastaanottaja tai uusi luovutuspaikka on välittömästi merkittävä hallinnollisen saateasiakirjan kääntöpuolelle."

d) lisätään kohta seuraavasti:

"6 Kivennäisöljyjen kuljetuksessa vesiteitse yhteisön sisällä lähettävän valtuutetun varastonpitäjän ei tarvitse täyttää saateasiakirjan kohtia 4, 7, 7a, 13 ja 17, jos tuotteiden lähettämisen yhteydessä vastaanottajaa ei tiedetä varmuudella, jos:

- lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat ennalta antaneet lähettäjälle luvan olla täyttämättä kyseisiä kohtia,

- näille viranomaisille ilmoitetaan vastaanottajan nimi ja osoite sekä tämän valmisteveronumero ja vastaanottajamaa heti kun ne tiedetään tai viimeistään silloin kun tuotteet saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa."

6) Lisätään 15 b artikla seuraavasti:

"15 b artikla

1 Jäljempänä 19 artiklan 6 kohdassa säädettyjen pistokokeiden osalta jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää lisätietoja toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta 15 a artiklassa määriteltyjen tietojen perusteella. Tähän tietojen vaihtoon sovelletaan direktiivin 77/799/ETY(*) säännöksiä tietosuojasta.

2 Jos tietoja vaihdetaan 1 kohdan säännösten mukaisesti ja jos jäsenvaltion laeissa ja asetuksissa säädetään tietojen vaihtoon osallistuvien henkilöiden kuulemisesta, näiden säännösten soveltamista voi jatkaa.

3 Edellä 1 kohdan mukainen pistokokeiden toteuttamiselle välttämätön tietojen vaihto tapahtuu yhtenäisen valvonta-asiakirjan avulla. Tämän asiakirjan muoto ja sisältö määritellään 24 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(*) EYVL N:o L 336, 27.12.1977, s. 15"

7) Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

"6 Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan myös valmisteveron alaisiin tuotteisiin, jotka liikkuvat tullisuspensiomenettelyssä samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien kahden verottoman varaston välillä toisen jäsenvaltion alueen kautta."

8) Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a) lisätään 1 kohdan toisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

"Lähtö- ja määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä, että heille tarkoitetussa saateasiakirjan kappaleessa oleva tieto lähetetään tietokoneavusteisesti."

b) lisätään 2 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen kaksi alakohtaa seuraavasti:

"Edellä mainittujen säännösten estämättä, lähtöjäsenvaltiot voivat määrätä, että palautettavan kappaleen jäljennös lähetetään välittömästi lähettäjälle telefaksilla vakuuden nopean luovutuksen varmistamiseksi. Tämä ei vaikuta ensimmäisessä virkkeessä säädettyyn alkuperäisen kappaleen pakolliseen lähettämiseen.

Jos valmisteveron alaiset tuotteet liikkuvat tullisuspensiomenettelyssä kahden jäsenvaltion välillä, näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää yhteisellä sopimuksella kevennyksen saateasiakirjan käsittelyyn yksinkertaistetun tai automaattisella tietojenkäsittelymenetelmällä annetun todistuksen avulla."

c) korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4 Valmisteveron alaiset tuotteet, jotka jäsenvaltioon sijoittautunut valtuutettu varastonpitäjä lähettää vientiä varten yhden tai useamman jäsenvaltion kautta, hyväksytään kuljetukseen tullisuspensiomenettelyssä 4 artiklan c alakohdan mukaisesti. Menettely on päätettävä lähtötoimipaikan, jonka kautta tuotteet poistuvat yhteisöstä, antamalla vakuutuksella, että tuotteet on viety yhteisön alueelta. Tämän lähtötullitoimipaikan on palautettava lähettäjälle tälle tarkoitettu saateasiakirjan kappale varmennettuna.

9) Korvataan 21 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Jäsenvaltiot valvovat, että tunnistemerkit eivät ole esteenä valmisteveron alaisten tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden säännösten soveltamista, jotka jäsenvaltiot ovat vahvistaneet tämän artiklan asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja veropetosten, veronkiertojen ja väärinkäyttöjen estämiseksi."

10) Lisätään 23 artiklaan 1a kohta seuraavasti:

"1a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla puolustusvoimilla ja toimielimillä on valtuudet ottaa vastaan muista jäsenvaltioista peräisin olevia väliaikaisen valmisteverottomuuden menettelyssä kuljetettavia tuotteita 18 artiklassa tarkoitettua saateasiakirjaa käyttäen, jos tähän asiakirjaan on liitetty todistus valmisteverottomuudesta. Todistuksen muoto ja sisältö vahvistetaan 24 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

11) Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2 Edellä olevista 5, 7, 15 b, 18, 19 ja 23 artiklan soveltamisen edellyttämistä toimenpiteistä on määrättävä 3 ja 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

b) korvataan 5 kohta seuraavasti:

"5 Edellä 2 kohdassa mainittujen toimenpiteiden lisäksi komitea tutkii asiat, jotka sen puheenjohtaja on saattanut sen käsiteltäviksi joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä ja jotka koskevat valmisteveroja koskevien yhteisön säännösten soveltamista."

2 artikla

Muutetaan direktiivi 92/81/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1 Tässä direktiivissä 'kivennäisöljyillä` tarkoitetaan:

a) CN-koodiin 2706 kuuluvia tuotteita;

b) CN-koodeihin 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 ja 2707 99 19 kuuluvia tuotteita;

c) CN-koodiin 2709 kuuluvia tuotteita;

d) CN-koodiin 2710 kuuluvia tuotteita;

e) CN-koodiin 2711 kuuluvia tuotteita, propaani ja kemiallisesti puhdas metaani mukaan luettuina, mutta maakaasua lukuun ottamatta;

f) CN-koodeihin 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 ja 2712 90 90 kuuluvia tuotteita;

g) CN-koodiin 2715 kuuluvia tuotteita;

h) CN-koodiin 2901 kuuluvia tuotteita;

i) CN-koodeihin 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 ja 2902 44 kuuluvia tuotteita;

j) CN-koodiin 3403 11 00 ja 3403 19 kuuluvia tuotteita;

k) CN-koodiin 3811 kuuluvia tuotteita;

l) CN-koodiin 3817 kuuluvia tuotteita."

b) korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4 Tässä direktiivissä tarkoitetut yhdistetyn nimikkeistön koodit ovat 1 päivästä lokakuuta 1994 voimassa olevan yhdistetyn nimikkeistön koodit."

2) Lisätään 2 a artikla seuraavasti:

"2 a artikla

1 Ainoastaan seuraavat kivennäisöljyt kuuluvat direktiivin 92/12/ETY säännöksiin tarkastuksista ja liikkumisesta:

a) CN-koodeihin 2707 10, 2707 20, 2707 30 ja 2707 50 kuuluvat tuotteet;

b) CN-koodeihin 2710 00 11-2710 00 78 kuuluvat tuotteet. Kuitenkin CN-koodeihin 2710 00 21, 2710 00 25 ja 2710 00 59 kuuluvien tuotteiden osalta tarkastuksia ja liikkuvuutta koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan pakkaamattomien tavaroiden kaupalliseen liikkumiseen;

c) CN-koodiin 2711 kuuluvat tuotteet (lukuun ottamatta alanimikkeisiin 2711 11 00 ja 2711 21 00 kuuluvat tuotteet);

d) CN-koodiin 2901 10 kuuluvat tuotteet;

e) CN-koodeihin 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 ja 2902 44 kuuluvat tuotteet.

2 Jos jäsenvaltio saa tietää, että muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja kivennäisöljyjä on tarkoitettu käytettäviksi tai niitä myydään tai käytetään lämmityspolttoaineina tai moottoripolttoaineina tai että ne liittyvät jollakin tavalla veropetokseen, veronkiertoon tai väärinkäyttöön, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle. Komissio ilmoittaa asiasta edelleen muille jäsenvaltioille kuukauden kuluessa tiedon saannista. Päätös kyseisten tuotteiden kuulumisesta direktiivin 92/12/ETY tarkastuksia ja liikkumista koskeviin säännöksiin tehdään kyseisen direktiivin 24 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3 Jäsenvaltiot voivat kahdenvälisellä sopimuksella vapauttaa tietyt tai kaikki edellä mainitut tuotteet kokonaan tai osittain direktiivissä 92/12/ETY säädetyistä valvontatoimenpiteistä, jos tuotteet eivät kuulu direktiivin 92/82/ETY 2 artiklan soveltamisalaan. Nämä sopimukset eivät koske jäsenvaltioita, jotka eivät ole sopimuspuolia. Kaikista kahdenvälisistä sopimuksista on annettava tieto komissiolle, joka ilmoittaa siitä muille jäsenvaltioille."

3) Lisätään 7 a artikla seuraavasti:

" 7 a artikla

Jäsenvaltiot voivat palauttaa valmisteverot, jotka on maksettu pilaantuneista tai vahingossa sekoittuneista kivennäisöljyistä, jotka on palautettu verottomaan varastoon käsittelyä varten."

4) Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a) lisätään 1 kohtaan d alakohta seuraavasti:

"d) kivennäisöljyt, jotka ruiskutetaan masuuneihin kemiallista pelkistystä varten pääasiallisena polttoaineena käytettävän koksin lisäksi."

b) korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

"2 Rajoittamatta yhteisön muiden säännösten soveltamista, jäsenvaltiot voivat myöntää kivennäisöljyille tai muille samoihin käyttötarkoituksiin tarkoitetuille verovalvonnan alaisille tuotteille täydellisen tai osittaisen vapautuksen tai alennuksen valmisteveroista."

5) Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

"8 a artikla

1 Hyötyajoneuvojen tavanomaisten polttoainesäiliöiden sisältämät ja näiden ajoneuvojen polttoaineena käytettävät kivennäisöljyt, jotka on luovutettu kulutukseen yhdessä jäsenvaltiossa, sekä erityiskäyttöön tarkoitettujen konttien sisältämät ja näiden konttien toimintaan kuljetuksen aikana tarkoitetut kivennäisöljyt eivät ole valmisteveron alaisia toisessa jäsenvaltiossa.

2 Tässä artiklassa tarkoitetaan 'tavanomaisilla polttoainesäiliöillä`:

- säiliöitä, jotka valmistaja on kiinnittänyt pysyvästi kaikkiin kyseisen kulkuneuvon tyyppisiin kulkuneuvoihin ja joiden pysyvä sijoittaminen mahdollistaa polttoaineen välittömän käytön sekä ajoneuvojen liikuttamiseen että tarvittaessa jäähdytysjärjestelmän ja muiden järjestelmien käyttämiseen kuljetuksen aikana.

Tavanomaisina polttoainesäiliöinä pidetään myös kulkuneuvoihin sovitettuja kaasusäiliöitä, jotka mahdollistavat kaasun välittömän käytön polttoaineena, samoin kuin säiliöitä, jotka on mukautettu kulkuneuvon varustukseen mahdollisesti kuuluviin muihin järjestelmiin,

- säiliöitä, jotka valmistaja on kiinnittänyt pysyvästi kaikkiin kyseisen kontin tyyppisiin kontteihin ja joiden pysyvä varustus mahdollistaa polttoaineen välittömän käytön jäähdytysjärjestelmän ja muiden erityiskäyttöön tarkoitettujen konttien varustukseen kuuluvien järjestelmien käyttämiseen kuljetuksen aikana.

'erityiskäyttöön tarkoitetuilla konteilla`: kontteja, jotka on varustettu erityisesti jäähdytys-, hapetus-, lämmöneristys-tai muita järjestelmiä varten mukautetuilla laitteilla."

3 artikla

Korvataan direktiivin 92/82/ETY 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

1 Tässä direktiivissä tarkoitetut kivennäisöljyt ovat:

- CN-koodeihin 2710 00 26, 2710 00 34 ja 2710 00 36 kuuluvia lyijypitoisia polttoaineita,

- CN-koodeihin 2710 00 27, 2710 00 29 ja 2710 00 32 kuuluvia lyijyttömiä polttoaineita,

- CN-koodiin 2710 00 69 kuuluvaa kaasuöljyä,

- CN-koodeihin 2710 00 74-2710 00 78 kuuluvia raskaita polttoöljyjä,

- CN. koodeihin 2711 12 11-2711 19 00 kuuluvia nesteytettyjä maakaasuöljyjä,

- CN-koodiin 2711 29 00 kuuluvaa metaania,

- CN-koodeihin 2710 00 51 ja 2710 00 55 kuuluvia petroleja.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetut yhdistetyn nimikkeistön koodit ovat 1 päivästä lokakuuta 1994 voimassa olevan yhdistetyn nimikkeistön koodit."

4 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1995. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä sellainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. SEEHOFER

(1) EYVL N:o C 215, 5.8.1994, s. 19

(2) Lausunto annettu 16 päivänä joulukuuta 1994

(3) Lausunto annettu 20 päivänä lokakuuta 1994

(4) EYVL N:o L 369, 18.12.1992, s. 17

(5) EYVL N:o C 143 A, 24.5.1993, s. 560

(6) EYVL N:o L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/108/ETY (EYVL N:o L 390, 31.12.1992, s. 124)

(7) EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 12. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/108/ETY (EYVL N:o L 390, 31.12.1992, s. 124)

(8) EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 19

Top