Help Print this page 

Document 31994L0034

Title and reference
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/34/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/107/ETY muuttamisesta
  • In force
OJ L 237, 10.9.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 027 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 027 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 175 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 175 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 21 - 22

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/34/oj
Multilingual display
Text

31994L0034

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/34/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/107/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 237 , 10/09/1994 s. 0001 - 0002
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 27 s. 0003
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 27 s. 0003


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/34/EY,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994,

elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/107/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat, että

lisäaineita koskevien yhdenmukaistamissääntöjen ei pitäisi estää soveltamasta niitä jäsenvaltioissa 1 päivänä tammikuuta 1992 voimassa olevia säännöksiä, joissa kielletään tiettyjen lisäaineiden käyttö tietyissä perinteisinä pidetyissä ja jäsenvaltioiden alueella valmistettavissa elintarvikkeissa, jos mainitut säännökset eivät koske kokonaista elintarvikeryhmää, johon sisältyy elintarvikkeita, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan ja joissa yhteisön säännösten mukaan sallitaan lisäaineiden käyttö,

mainitut tuotteet voitaisiin erottaa toisista aiheellisin merkinnöin,

lisäaineita koskevien direktiivien säännösten mukaisten tuotteiden vapaa liikkuvuus ei saa estyä, ja

suunnitellut säännökset eivät saa rajoittaa kenenkään vapautta sijoittautua minkä tahansa jäsenvaltion alueelle ja tuottaa ja myydä lisäaineita koskevien direktiivien mukaisia tuotteita,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiiviin 89/107/ETY(4) 3 a artikla seuraavasti:

"3 a artikla

1. Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, neuvosto antaa komission ehdotuksesta ja perustamissopimuksen 100 a artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen jäsenvaltioille luvan jatkaa kieltoa, joka koskee tiettyjen lisäaineiden käyttöä tiettyjen perinteisinä pidettyjen elintarvikkeiden tuotannossa, jos:

- kyseinen kielto on ollut voimassa 1 päivänä tammikuuta 1992,

- asianomaiset jäsenvaltiot sallivat kaikkien niiden elintarvikkeiden tuotannon ja myynnin alueellaan, joita ei pidetä perinteisinä ja jotka ovat 3 artiklan säännösten mukaisia.

2. Jäsenvaltioiden on 1 päivään heinäkuuta 1994 mennessä toimitettava komissiolle luettelo elintarvikkeista, joita ne pitävät perinteisinä, ja ilmoittava yksityiskohtaisesti valintojensa perustelut sekä vastaavat säädökset, joissa kielletään tiettyjen lisäaineiden käyttö kyseisissä elintarvikkeissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta, mitä asetuksissa (ETY) N:o 2081/92(1) ja (ETY) N:o 2082/92(2) säädetään.

Komissio antaa 1 päivään huhtikuuta 1995 mennessä neuvostolle ehdotuksen perusteiksi, joita sovelletaan päätettäessä, onko tuote perinteinen vai ei, sekä kansallisista kielloista, joita voidaan jatkaa näiden perusteiden mukaisesti.

Neuvosto tekee ratkaisunsa 1 päivään huhtikuuta 1996 mennessä.

3. Jäsenvaltiot voivat jatkaa kieltoja, jotka ne ovat antaneet komissiolle tiedoksi 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, kunnes neuvosto tekee päätöksensä 2 kohdan mukaisesti, jos 1 kohdassa tarkoitettuja yleisiä edellytyksiä noudatetaan.

(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta (EYVL N:o L 208, 24.7.1992, s. 1).

(2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2082/92, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista (EYVL N:o L 208, 24.7.1992, s. 9)."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1994.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

E. KLEPSCH

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BALTAS

(1) EYVL N:o C 206, 13.8.1992, s. 1

(2) EYVL N:o C 73, 15.3.1993, s. 4

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26 päivänä toukokuuta 1993 (EYVL N:o C 176, 28.6.1993, s. 117), vahvistettu 2 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N:o C 342, 20.12.1993), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 9 päivänä maaliskuuta 1994 ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994 (EYVL N:o C 91, 28.3.1994, s. 75).

(4) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 27

Top