Help Print this page 

Document 31993R3518

Title and reference
Komission asetus (EY) N:o 3518/93, annettu 21 päivänä joulukuuta 1993, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 1 artiklassa mainitun tuotteen koodin mukauttamisesta
  • In force
OJ L 320, 22.12.1993, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 054 P. 73 - 73
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 054 P. 73 - 73
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 249 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 136

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3518/oj
Multilingual display
Text

31993R3518

Komission asetus (EY) N:o 3518/93, annettu 21 päivänä joulukuuta 1993, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 1 artiklassa mainitun tuotteen koodin mukauttamisesta

Virallinen lehti nro L 320 , 22/12/1993 s. 0015 - 0015
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 54 s. 0073
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 54 s. 0073


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3518/93,

annettu 21 päivänä joulukuuta 1993,

banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 1 artiklassa mainitun tuotteen koodin mukauttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen tullitariffin nimikkeistön mukautusmenettelystä 5 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 234/79(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3209/89(2), ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteiden I ja II muuttamisesta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annettuun komission asetukseen (ETY) N:o 2505/92(3) sisältyy nykyisin voimassaoleva yhdistetty nimikkeistö,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(4) 1 artiklassa käytetään jäädytetyistä banaaneista yhdistetyn nimikkeistön koodia, joka oli voimassa vuonna 1992, mutta joka ei vastaa vuodesta 1993 alkaen voimassa olevaa koodia; kyseinen koodi olisi näin ollen mukautettava,

kyseistä mukautusta olisi noudatettava edellä mainitun asetuksen voimaantulopäivästä alkaen, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 404/93 1 artiklan 2 kohdassa oleva CN-koodiin kuuluva tavaran kuvaus "ex 0811 90 90 / Jäädytetyt banaanit" kuvauksella "ex 0811 90 99 / Jäädytetyt banaanit".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 34, 9.2.1979, s. 2

(2) EYVL N:o L 312, 27.10.1989, s. 5

(3) EYVL N:o L 267, 14.9.1992, s. 1

(4) EYVL N:o L 47, 25.2.1993, s. 1

Top