Help Print this page 

Document 31993R1858

Title and reference
Komission asetus (ETY) N:o 1858/93, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta
  • No longer in force
OJ L 170, 13.7.1993, p. 5–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 254 - 258
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 254 - 258
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 305 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 47 - 51

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1858/oj
Multilingual display
Text

31993R1858

Komission asetus (ETY) N:o 1858/93, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta

Virallinen lehti nro L 170 , 13/07/1993 s. 0005 - 0009
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 50 s. 0254
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 50 s. 0254


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1858/93,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 1993,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan kaupanpitotulojen menetystä korvaavan tasaustukijärjestelmän osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1) ja erityisesti sen 12 artiklan 4 ja 8 kohdan sekä 14 ja 30 artiklan,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92(2) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

yhteisön tuotannon jatkumisen varmistamiseksi ja sen välttämiseksi, että tuottajat asetettaisiin nykyistä asemaansa heikompaan asemaan, säädetään asetuksessa (ETY) N:o 404/93 tasaustuesta, jolla on tarkoitus kattaa uuden järjestelmän soveltamisesta mahdollisesti aiheutuva tulojen menetys,

tasoitustukeen mahdollisesti oikeutettujen banaanien on oltava yhteisön laatuvaatimusten mukaisia; kyseisten laatuvaatimusten voimaan saattamista odotettaessa olisi kuitenkin säädettävä, että näiden banaanien on oltava luokiteltuja, kauppakunnostettuja ja myyntitarkoituksessa pakkaamisvarastosta pois siirrettyjä,

kiinteätä viitetuloa määritettäessä olisi otettava huomioon vuoden 1991 tiedot; kyseinen kiinteä viitetulo olisi laskettava sitä vaihetta koskevana, jossa tavara on siirretty pois pakkausvarastosta, ja sen olisi vastattava yhteisön edustavimmilla alueilla tuotetuista banaaneista muualla yhteisössä ensimmäisen purkusataman vaiheessa maksettua keskihintaa, kun tästä on vähennetty keskimääräiset kuljetuskustannukset ja fob-kustannukset,

keskimääräinen tuotantotulo on laskettava kultakin vuodelta samaa tavaran pakkausvarastosta pois siirtovaihetta koskevana jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella,

olisi vahvistettava alueittain ja tuottajakohtaisesti niihin kaupan pidettyihin banaanimääriin, joille tukea maksetaan, sovellettava vähennysjärjestelmä sitä oletettua tilannetta varten, että hakemuksissa ilmoitetut määrät ylittävät asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklan mukaisesti vahvistetut määrät; kyseisen järjestelmän on mahdollistettava asetuksella (ETY) N:o 404/93 päätetyn kokonaismäärän rajoissa tapahtuva eri tuotantoalueiden välinen tasoitus ja sen olisi toimittava suhteessa sekä tuotantoalueittain että yksittäisten tuottajien osalta kaupan pidettyihin määriin,

olisi annettava tasaustukihakemusten jättämistä ja tuen maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt; sen vuoksi, että tietyn vuoden tasoitustuki voidaan määrittää ja maksaa vasta seuraavan vuoden alussa, on osoittautunut tarpeelliseksi myöntää ennakkoa, jotta yhteisön tuotteiden tavanomainen myynti jatkuisi ja toimenpide vastaisi tarkoitustaan; kyseisten ennakkojen maksamisen edellytyksenä on kuitenkin oltava vakuuden antaminen sen varalta, että lopullinen tuki olisi maksettuja ennakkoja pienempi,

asetuksessa (ETY) N:o 404/93 säädetään, että tasaustukea myönnetään mainitun asetuksen 5 artiklan mukaisesti tunnustetun tuottajajärjestön jäseninä oleville tuottajille; kyseisten järjestöjen perustamista ja hyväksymistä odotettaessa on tarpeen säätää yksittäisten tuottajien mahdollisuudesta jättää tukihakemuksia,

tuen taloudellinen tavoite saavutetaan banaaneja kaupan pidettäessä; markkinajärjestelyn huomioon ottamiseksi olisi tuen sekä ennakkojen kansalliseksi valuutaksi muuntamiseen kuitenkin käytettävä kunkin kahden kuukauden pituisen markkinointikauden alkaessa voimassa olevaa maatalouden muuntokurssia, ja

banaanin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklassa säädettyä tasaustukea myönnetään CN-koodiin ex 0803 kuuluvien, mainitun asetuksen I osaston mukaisesti vahvistettujen laatuvaatimusten mukaisten tuoreiden banaanien, ei kuitenkaan jauhobanaanien, kaupan pitämiseen.

Yhteisön laatuvaatimusten voimaan saattamista odotettaessa tukea maksetaan kuluttajalle tuoreina toimitettaviksi tarkoitetuille, luokitelluille ja kauppakunnostetuille tuotteille, jotka on myyntitarkoituksessa siirretty pois pakkausvarastosta.

2 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kiinteä viitetulo määritetään vuonna 1991 todettujen tietojen perusteella. Se lasketaan pakkausvarastosta pois siirtämisen vaihetta koskevana.

2. Kiinteä viitetulo vahvistetaan 49,1 ecuksi 100 kilogramman nettopainolta pakkausvarastosta pois siirrettyjä vihreitä banaaneja.

3 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yhteisön banaanien keskimääräinen tuotantotulo lasketaan pakkausvarastosta pois siirtovaihetta koskevana.

2. Keskimääräinen tuotantotulo määritetään kultakin vuodelta yhteisön edustavimpien tuotantoalueiden banaaneista muualla yhteisössä ensimmäisen purkusataman vaiheessa maksetun keskihinnan perusteella, kun tästä on vähennetty keskimääräiset kuljetuskustannukset ja fob-kustannukset.

4 artikla

1. Ennakkohakemuksia voidaan esittää 7 artiklan 2 kohdassa säädetyn aikataulun mukaisesti.

2. Kunkin ennakon määrä määritetään kertomalla kyseisen ajanjakson aikana kaupan pidettyjen määrien yhteismäärä 70 prosentin osuudella edellisen vuoden osalta maksetusta yksikkötuen määrästä.

3. Ennakon maksamisen edellytyksenä on vakuuden antaminen hakemusta jätettäessä. Kyseisen vakuuden määrä vahvistetaan 50 prosentiksi ennakon määrästä.

4. Vakuus menetetään suhteessa väärin perustein maksettuun tuen osaan, jos:

- tuen lopullinen määrä osoittautuu pienemmäksi kuin ennakkojen määrä

ja/tai

- kaupan pidetty banaanien määrä, joille ennakkoa on haettu, on suurempi kuin asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklan 2 kohdassa mainittu tuotannon kokonaismäärä.

5. Vakuus vapautetaan siltä määrältä, jonka toimivaltaiset viranomaiset maksavat lopullisena tukena.

5 artikla

Tasaustuki- ja ennakkohakemukset esitetään asetuksen (ETY) N:o 404/93 5 artiklan mukaisesti tunnustettujen tuottajajärjestöjen välityksellä. Niiden on koskettava kunkin tuottajan tuottajajärjestönsä välityksellä kaupan pitämiä määriä.

Yksittäiset tuottajat voivat kuitenkin jättää hakemuksia suoraan ennen vuoden 1994 loppua kaupan pitämiltään määriltä.

6 artikla

1. Vuoden 1993 toisen vuosipuoliskon aikana kaupan pidetyiltä määriltä ennakoiden määrä on enintään 13,4 ecua 100 kilogrammalta.

2. Vuoden 1993 toiselta vuosipuoliskolta maksettavaa ennakkoa koskevaa hakemusta jätettäessä annettavan vakuuden määrä on 6,7 ecua 100 kilogrammalta.

3. Vuoden 1993 toisella vuosipuoliskolla kaupan pidettävien yhteisön banaanien tasaustukeen oikeutetuksi enimmäismääräksi vahvistetaan 427 000 tonnia nettopainona, ja se jakautuu yhteisön tuotantoalueiden kesken seuraavasti:

- Kanariansaaret 210 000 tonnia,

- Guadeloupe 75 000 tonnia,

- Martinique 109 500 tonnia,

- Madeira, Azorit ja Algarve 25 000 tonnia,

- Kreeta ja Lakonia 7 500 tonnia.

7 artikla

1. Tasaustuki- ja ennakkohakemukset jätetään kunkin jäsenvaltion, jonka alueelta tuotteita korjataan, nimeämille toimivaltaisille viranomaisille.

2. Hakemukset on jätettävä:

a) ennakkohakemusten osalta maaliskuun, toukokuun, heinäkuun, syyskuun ja marraskuun kymmenen ensimmäisen päivän aikana hakemuskuukautta edeltäneiden kahden kuukauden aikana tosiasiallisesti kaupan pidetyiltä banaaneilta;

vuoden 1993 toisen vuosipuoliskon osalta voidaan jättää erityinen ennakkohakemus ennen 15 päivää heinäkuuta 1993. Kyseisen hakemuksen yhteydessä on annettava vakuus, jonka määrä vastaa 50 prosenttia erityisen ennakon määrästä. Kyseisen erityisen ennakon määrä vahvistetaan heinäkuun 1992 aikana todistettavasti ja tosiasiallisesti kaupan pidettyjen banaanimäärien perusteella. Maksu on suoritettava ennen heinäkuun 1993 päättymistä. Maksujen tasaus toteutetaan vuoden 1993 heinä-elokuun käsittävän ajanjakson aikana kaupan pidettyjä banaaneja koskevan ennakon maksamisen yhteydessä;

b) tuen jäännöksen maksamisen osalta sitä vuotta, jolta tukea haetaan, seuraavan vuoden tammikuun kymmenen ensimmäisen päivän aikana. Jäännökseen sisältyy:

- tuki marraskuusta joulukuuhun ulottuvalla ajanjaksolla kaupan pidetyille banaaneille,

- sekä tarvittaessa a alakohdassa mainittujen ajanjaksojen aikana kaupan pidetyille banaaneille maksettujen määrien tarkistus tuen lopullisen määrän perusteella.

3. Hakemuksissa on ilmoitettava vähintään:

- yksittäisten tuottajien sukunimi, etunimi ja osoite,

- hakemuksen esittävän tuottajajärjestön kuvaus ja osoite,

- kyseisen ajanjakson aikana tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien määrä. Jäännöstä koskeva hakemus kattaa kyseisen vuoden aikana kaupan pidetyn kokonaismäärän.

4. Hakemuksiin on liitettävä:

- mukaisuustodistukset,

- myyntiä koskevat laskut,

- tuotantoalueen ulkopuolella kaupan pidettyjen banaanien osalta kuljetusasiakirjat,

tai

- kaikki muut kaupan pitämisen todeksi osoittavat lisäasiakirjat.

5. Tuen jäännöksen maksamista koskevaan hakemukseen ei liitetä ennakkohakemusten mukana toimitettuja lisäasiakirjoja.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle heti jokaisen 7 artiklassa tarkoitetun hakemusten jättöajanjakson päätyttyä tiedot niistä tosiasiallisesti kaupan pidetyistä määristä, joilta tuen maksuhakemuksia on jätetty.

Vuoden 1993 toisen vuosipuoliskon osalta jäsenvaltioiden on toimitettava heinä-elokuun käsittävää ajanjaksoa koskevien ennakkohakemusten yhteydessä tiedot niistä vuonna 1992 kaupan pidetyistä banaanimääristä, joiden perusteella heinäkuussa maksetun erityisen ennakon määrä on laskettu.

9 artikla

1. Jos asetuksen (ETY) N:o 404/93 12 artiklan 2 kohdassa alueittain vahvistetut määrät ylitetään, tukea on myönnettävä kaikille haetuille määrille nettopainoltaan 854 000 tonnin suuruisen kokonaismäärän rajoissa, sekä vuoden 1993 toisen vuosipuoliskon osalta 427 000 tonnin rajoissa.

2. Jos tosiasiallisesti kaupan pidettyjen määrien yhteismäärä ylittää 854 000 tonnia ja vuoden 1993 toisen vuosipuoliskon osalta 427 000 tonnia, tukeen oikeutettuja kaupan pidettyjä määriä vähennetään kunkin kyseisen tuotantoalueen osalta alueelle vahvistetun määrän ylityksen suuruuden mukaan.

Komissio vahvistaa kunkin alueen osalta sovellettavat vähennysprosentit ja antaa niistä tiedon jäsenvaltioille.

Toista alakohtaa sovellettaessa toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava yhtenäistä vähennysprosenttia kaikkiin tukihakemuksissa ilmoitettuihin määriin.

10 artikla

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on tukihakemukset ja lisäasiakirjat tarkastettuaan maksettava tapauksen mukaan joko ennakon määrä tai lopullisen tuen määrä hakemuksen jättökuukautta seuraavien kahden kuukauden kuluessa.

11 artikla

Ennakon ja tuen määrien kansalliseksi valuutaksi muuntamiseen sovellettava kurssi on kunkin 7 artiklan 2 kohdassa määritellyn markkinointikauden ensimmäisenä päivänä voimassa oleva maatalouden muuntokurssi. Marraskuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisellä ajanjaksolla kaupan pidettyjen banaanien osalta sovellettava kurssi on kyseisen ajanjakson ensimmäisenä päivänä voimassa oleva maatalouden muuntokurssi.

Erityisen ennakon määrän kansalliseksi valuutaksi muuntamiseen sovellettava kurssi on 1 päivänä heinäkuuta 1993 voimassa oleva maatalouden muuntokurssi.

12 artikla

1. Jos tukea on maksettu väärin perustein banaaneille, joita ei ole pidetty 1 artiklan mukaisesti kaupan, toimivaltaisten viranomaisten on perittävä maksetut määrät takaisin korotettuina tuen maksupäivästä sen tosiasialliseen takaisin saamiseen asti juoksevalla korolla. Sovellettava korkoprosentti on kansallisessa lainsäädännössä vastaavien takaisinperimistoimenpiteiden osalta voimassa oleva korko. Kyseinen korko ei saa olla alhaisempi kuin liitteessä tarkoitettu kyseisessä jäsenvaltiossa maksupäivänä sovellettu viitekorkokanta korotettuna yhdellä prosenttiyksiköllä. Jäsenvaltiot voivat luopua korkojen perimisestä, jos niiden määrä on enintään 20 ecua.

2. Takaisin perittävä tuki ja mahdolliset korot on maksettava maksajina toimineille toimielimille tai viranomaisille, jotka vähentävät ne Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukijaoston rahoittamista kustannuksista.

13 artikla

Tuottajajäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kuukausittain seuraavat tiedot:

- edellisen kuukauden aikana kaupan pidetyt määrät eritellen alueella ja muualla yhteisössä markkinoille saatetut määrät sekä meneillään olevaa kuukautta koskevat arviot,

- tuotannon kehityssuuntaus markkinointivuoden osalta,

- kypsyttämöissä käytettävissä olevien määrien kehitys.

Tiedot yhteisön banaanien hintakehityksestä kauppaketjun eri vaiheissa tukkukaupan ja vähittäiskaupan tasolle asti, samoin kuin kolmansista maista peräisin olevien banaanien hintakehityksestä cif-vaiheesta vähittäiskauppavaiheeseen asti on edellä mainittujen jäsenvaltioiden toimitettava komissiolle viikoittain.

14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 47, 25.2.1993, s. 1

(2) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

LIITE

1. Belgia:

Bruxelles interbank borrowing offered rate kolmelle kuukaudelle

2. Tanska:

Kahdentoista kuukauden valtion velkasitoumusten korko

3. Saksa:

Frankfurt interbank borrowing offered rate kolmelle kuukaudelle

4. Kreikka:

Kolmen kuukauden valtion velkasitoumusten korko

5. Ranska:

Paris interbank borrowing offered rate kolmelle kuukaudelle

6. Espanja:

Madrid interbank borrowing offered rate kolmelle kuukaudelle

7. Irlanti:

Dublin interbank borrowing offered rate kolmelle kuukaudelle

8. Italia:

Kolmen kuukauden valtion velkasitoumusten korko

9. Luxemburg:

Interbank rate kolmelle kuukaudelle

10. Alankomaat:

Amsterdam interbank borrowing offered rate kolmelle kuukaudelle

11. Portugali:

Lisboa interbank borrowing offered rate kolmelle kuukaudelle

12. Yhdistynyt kuningaskunta:

London interbank borrowing offered rate kolmelle kuukaudelle

Top