Help Print this page 

Document 31993R1662

Title and reference
Komission asetus (ETY) N:o 1662/93, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan suojatoimenpiteiden osalta
  • No longer in force
OJ L 158, 30.6.1993, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 119 - 120
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 119 - 120
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 259 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 9 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 9 - 10

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1662/oj
Multilingual display
Text

31993R1662

Komission asetus (ETY) N:o 1662/93, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan suojatoimenpiteiden osalta

Virallinen lehti nro L 158 , 30/06/1993 s. 0016 - 0017
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 50 s. 0119
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 50 s. 0119


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1662/93,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan suojatoimenpiteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1) ja erityisesti sen 23 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 404/93 23 artiklan 1 kohdassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, jos sen 1 artiklassa tarkoitetuista tuotteista yhden tai useamman markkinoilla yhteisössä ilmenee tai on vaarassa ilmetä sellaisia tuonnista tai viennistä johtuvia vakavia häiriöitä, jotka ovat omiaan vaarantamaan perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteet; kyseiset toimenpiteet liittyvät kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan ja niitä lakataan soveltamasta, kun häiriön uhka tai häiriö katoaa,

olisi määriteltävä tärkeimmät niistä tekijöistä, joiden perusteella on mahdollista arvioida, ovatko yhteisön markkinat vakavasti häiriintyneet tai vaarassa häiriintyä vakavasti,

on tarpeen arvioida yhteisön markkinoiden tilanne ottaen huomioon markkinoille itselleen ominaisten tekijöiden lisäksi kaupan kehitykseen liittyvät tekijät,

olisi määriteltävä, minkä tyyppisiä toimenpiteitä asetuksen (ETY) N:o 404/93 23 artiklan mukaisesti on mahdollista toteuttaa; näiden toimenpiteiden on oltava omiaan poistamaan kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta aiheutuvaa häiriöiden uhkaa tai korjaamaan siitä aiheutuvia häiriöitä; toteutettavien toimenpiteiden on oltava olosuhteisiin suhteutettuja sen välttämiseksi, että niillä olisi muita kuin toivottuja vaikutuksia; suunnitellut toimenpiteet eivät näin ollen saa olla rajoittavia; olisi säilytettävä mahdollisuus muiden vaikutuksiltaan vastaavien tai jopa vähemmän rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseen niiden mukauttamiseksi yhteisön markkinoilla ilmenevän häiriön uhan tai häiriön luonteen ja vakavuuden mukaan, ja

banaanin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Arvioitaessa, onko yhteisössä asetuksen (ETY) N:o 404/93 1 artiklassa mainitun yhden tai useamman tuotteen markkinoilla vaarassa ilmetä tai ilmeneekö niillä mainitun asetuksen 23 artiklassa tarkoitettuja tuonnista tai viennistä johtuvia vakavia häiriöitä, on huomioon otettava erityisesti:

a) toteutuneen tai ennakoitavan tuonnin tai viennin määrä;

b) yhteisössä tuotettu ja kaupan pidetty yhteisön banaanien määrä;

c) tuotteiden saatavuus yhteisön markkinoilla;

d) yhteisön satoa olevien tuotteiden osalta niiden yhteisön markkinoilla todetut hinnat tai kyseisten hintojen ennakoitava kehitys sekä erityisesti niiden liiallinen lasku- tai noususuuntaus viimeisten vuosien noteerauksiin verrattuna;

e) kolmansista maista lähtöisin olevien tuotteiden osalta niiden yhteisön markkinoilla todetut noteeraukset sekä erityisesti näiden liiallinen laskusuuntaus.

2 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 404/93 23 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti mahdollisesti toteutettavia toimenpiteitä ovat erityisesti:

- tuonnin tai viennin suspendoiminen,

- tuonti- tai vientitodistusten antamisen suspendoiminen kokonaan tai osittain,

- tuonti- ja vientitodistusten käyttöönotto,

- vähimmäistuontihinnan käyttöönotto tuontitariffikiintiöön kuulumattomien tuotteiden osalta,

- vientimaksun käyttöönotto.

2. Asetuksen (ETY) N:o 404/93 23 artiklan mukaisesti toteutettavat toimenpiteet on mahdollista rajoittaa koskemaan tiettyjä tuotteita.

Muita vaikutuksiltaan 1 kohdassa esitettyjä toimenpiteitä vastaavia tai vähemmän rajoittavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos se on yhteisön markkinoiden kannalta perusteltua.

Toteutettavia toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan siltä osin ja sen aikaa, kuin se on ehdottoman välttämätöntä.

3. Toimenpiteitä toteutettaessa on otettava huomioon jo yhteisöön kuljetuksessa olevien tavaroiden erityistilanne.

3 artikla

Suojatoimenpiteitä sovelletaan noudattaen yhteisöä kansainvälisellä tasolla sitovista sopimuksista aiheutuvia velvoitteita.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 47, 25.2.1993, s. 1

Top