Help Print this page 

Document 31993R0404

Title and reference
Neuvoston asetus (ETY) N:o 404/93, annettu 13 päivänä helmikuuta 1993, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä
  • No longer in force
OJ L 47, 25.2.1993, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 048 P. 129 - 139
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 048 P. 129 - 139
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 388 - 398
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 110 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 110 - 120

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/404/oj
Multilingual display
Text

31993R0404

Neuvoston asetus (ETY) N:o 404/93, annettu 13 päivänä helmikuuta 1993, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä

Virallinen lehti nro L 047 , 25/02/1993 s. 0001 - 0011
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 48 s. 0129
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 48 s. 0129


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 404/93,

annettu 13 päivänä helmikuuta 1993,

banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 136 artiklassa määrättyyn soveltamissopimukseen merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista yhteisöön liitetyn pöytäkirjan banaanien tuontia koskevasta tariffikiintiöstä ja erityisesti sen 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

maataloustuotteiden yhteismarkkinoiden toimintaan ja kehitykseen on liityttävä yhteisen maatalouspolitiikan luominen ja siihen on erityisesti sisällyttävä maatalouden yhteinen markkinajärjestely, jonka muoto voi vaihdella tuotteiden mukaan,

tällä hetkellä banaaneja tuottavissa jäsenvaltioissa on kansalliset markkinajärjestelyt, joiden tarkoituksena on taata tuottajille heidän tuotantonsa myynti kansallisilla markkinoilla sekä tuotantokustannuksiin suhteutetut tulot; näissä kansallisissa markkinajärjestelyissä sovelletaan määrällisiä rajoituksia, jotka vaikeuttavat banaanien yhteismarkkinoiden toteuttamista; eräät jäsenvaltiot, jotka eivät tuota banaaneja, takaavat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) lähtöisin oleville banaaneille etuusmyynnin, kun taas toiset jäsenvaltiot soveltavat vapaata tuontijärjestelmää, johon yhdessä tapauksessa kuuluu jopa tullietuustilanne; nämä erilaiset järjestelmät estävät banaanien vapaan liikkuvuuden yhteisössä ja kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan sovellettavan yhteisen järjestelmän käyttöönoton; sisämarkkinoiden toteuttamiseksi on tarpeen luoda banaanialan tasapainoinen ja joustava yhteinen markkinajärjestely, joka korvaa eri kansalliset järjestelmät,

tämän yhteisen markkinajärjestelyn on yhteisön etuuskohtelua ja yhteisön monia kansainvälisiä velvollisuuksia noudattaen mahdollistettava yhteisössä sekä perinteisesti toimittajina olleissa AKT-valtioissa tuotettujen banaanien myynti yhteisön markkinoilla sekä tuottajille että kuluttajille kohtuullisin hinnoin ja siten, että tuottajille taataan riittävät tulot rajoittamatta muista toimittajina olevista kolmansista maista peräisin olevien banaanien tuontia,

olisi luotava yhteiset tuoreita banaaneja koskevat laatuvaatimukset ja tarvittaessa banaanijalosteiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset, jotta yhteisön markkinoille saataisiin tasaista ja tyydyttävää laatua olevia tuotteita ja yhteisön tuotteiden myynnin varmistamiseksi kohtuulliset tulot takaavin kannattavin hinnoin,

yhteisössä tuotetuista banaaneista saatavien tulojen enimmäistämiseksi tuottajajärjestöjen muodostamista olisi edistettävä erityisesti käynnistystukea myöntämällä; näiden järjestöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi tarjonnan keskittämisessä niiden jäsenten olisi sitouduttava pitämään kaupan koko tuotantonsa; olisi myös sallittava muodostaa muunlaisia yhteenliittymiä, jotka koostuvat tuottajajärjestöistä ja muiden tuotantovaiheiden edustajista; myöhemmin olisi määriteltävä edellytykset, joilla tuotannon eri alueita edustavat yhteenliittymät voivat harjoittaa yleiseen etuun liittyviä toimia ja laajentaa sääntönsä paikallisesti tai alueellisesti muihin kuin jäseniin; lisäksi näitä järjestöjä voitaisiin kuulla ohjelmia laadittaessa ja niillä voisi olla aktiivinen osa markkinajärjestelyyn liittyvien rakenteellisten toimien toteuttamisessa,

yhteisön tuotannon kilpailukykyä rajoittavat rakenteelliset puutteet on korjattava erityisesti tuottavuuden lisäämiseksi; tätä varten ohjelmat on määriteltävä kunkin tuotantoalueen yhteisön tukikehyksessä komission sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten välisessä yhteistyössä siten, että edellä mainitut erilaiset alan järjestöt osallistuvat mahdollisimman läheisesti toteutettavien toimien valmisteluun,

kansalliset markkinajärjestelyt ovat tähän asti mahdollistaneet kansallisille banaanien tuottajille tuotantokustannusten kattamiseen riittävien tulojen saannin markkinoilta; koska yhteisen markkinajärjestelyn käyttöönotto ei saisi asettaa tuottajia heidän nykyistä tilannettaan huonompaan tilanteeseen ja koska se voi vaikuttaa markkinoilla noudatettavaan hintatasoon, olisi säädettävä tasaustuesta, jolla katetaan uuden järjestelyn soveltamisesta mahdollisesti aiheutuva tulojen menetys ja jolla jatketaan yhteisön tuotantoa erityisestä rakenteellisesta tilanteesta johtuvin kustannuksin niin kauan kuin sitä ei ole mukautettu toteutetuilla rakenteellisilla toimenpiteillä; olisi säädettävä tuen tarkistamisesta tuottavuuden kasvun ja eri laatujen kehittymisen huomioon ottamiseksi,

tietyillä yhteisön erittäin pienillä tuotantoalueilla, joille on ominaista banaanien tuotannolle erityisen epäsuotuisat tuotanto-olot mutta jotka kuitenkin soveltuvat vaihtoehtoiseen viljelyyn, olisi edistettävä banaanien lopullista tuotannosta luopumista myöntämällä palkkio tämän viljelyn lopettamisesta; tämän toiminnan taloudellisten kulujen rajoittamiseksi raivaaminen olisi tehtävä mahdollisimman nopeasti,

vuosittain laadittavassa arviossa on esitettävä yhteisön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät; tätä arviota on voitava tarkistaa vuoden aikana olojen, erityisesti ilmasto-olojen, perusteella,

yhteisössä korjattujen banaanien sekä Lomén sopimukseen kuuluvien sopimusten mukaisesti AKT-valtioista peräisin olevien tuotteiden tyydyttävän kaupan pitämisen mahdollistamiseksi siten, että perinteinen kaupankäynti säilyisi mahdollisimman pitkälti, olisi säädettävä vuosittain vahvistettavasta tariffikiintiöstä; tämän kiintiön rajoissa yhtäältä kolmansista maista tuoduista banaaneista olisi kannettava tällä hetkellä kannettavaatullitariffin tullia vastaava tulli, joka on 100 ecua tonnilta, ja toisaalta AKT-valtioista tuotujen muiden kuin perinteisten banaanien olisi edellä mainittujen sopimusten mukaisesti oltava tullittomia; tariffikiintiön muuttamisen varmistamiseksi arviossa todetun yhteisön kysynnän kehityksen perusteella on syytä antaa säännös,

tariffikiintiöön kuulumattomasta tuonnista on kannettava tasoltaan riittävän korkea tulli, jotta mahdollistettaisiin hyväksytyin edellytyksin yhteisön tuotannon sekä perinteisten AKT-määrien myynti,

perinteiset AKT-banaanit tuodaan kiintiön ulkopuolella tulleitta osana perinteisiä määriä, joissa otetaan huomioon tuotannon lisäämisohjelmien mukaisesti jo toteutetut erityiset investoinnit,

edellä annettujen tavoitteiden noudattamiseksi banaanien kaupan pitämisen erityispiirteet kuitenkin huomioon ottaen tariffikiintiön hallinnassa on erotettava toisaalta kolmansien maiden banaaneja ja muita kuin perinteisiä AKT-banaaneja jo aiemmin kaupan pitäneet toimijat ja toisaalta yhteisössä tuotettuja banaaneja ja perinteisiä AKT-banaaneja jo aiemmin kaupan pitäneet toimijat siten, että tämän alan kauppatoiminnan äskettäin aloittaneille tai kauppatoiminnan aloittaville uusille toimijoille varataan käytettävissä oleva määrä,

nykyisten kauppayhteyksien katkeamisen välttämiseksi siten, että kaupan pitämisen rakenteiden tietty kehitys kuitenkin mahdollistetaan kustakin edellä määritetystä luokasta, on annettava toimijan kaupan pitämän keskimääräisen banaanimäärän perusteella erillinen tuontitodistus kaikille toimijoille niiden kolmen edeltävän vuoden aikana, joista on saatavilla tilastotietoja,

antaessaan lisäperusteita, joita toimijoiden on noudatettava, komissio noudattaa periaatetta, jonka mukaan todistukset on myönnettävä luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka on ottanut riskin banaanien kaupan pitämisessä, ja tarvetta välttää kaupan pitämisen eri vaiheissa olevien henkilöiden välisten tavallisten kauppasuhteiden häiriintyminen,

ottaen huomioon kaupan pitämisen rakenteet jäsenvaltioiden on laskettava toimijat ja annettava tiedoksi kaupan pidetyt määrät, joita käytetään viitteenä todistuksia annettaessa, komission antamien yksityiskohtaisten sääntöjen ja perusteiden mukaisesti,

tuonnin seuranta erityisesti tariffikiintiön rajoissa edellyttää tuontitodistusjärjestelmää, jossa tuontitodistukseen liittyy vakuus,

on syytä säätää komission mahdollisuudesta toteuttaa aiheelliset toimenpiteet perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteet mahdollisesti vaarantavien markkinoiden vakavien häiriöiden tai niiden uhan välttämiseksi,

tiettyjen tukien myöntäminen vaarantaisi yhteisen markkinajärjestelyn toiminnan; tämän vuoksi banaanialalla olisi voitava soveltaa niitä perustamissopimuksen määräyksiä, joilla mahdollistetaan jäsenvaltioiden myöntämien kansallisten tukien arvioiminen ja yhteismarkkinoiden kanssa ristiriitaisten tukien kieltäminen,

suunniteltujen säännösten täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä, jolla toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission tiivis yhteistyö hallintokomiteassa,

banaanialan yhteisessä markkinajärjestelyssä on otettava huomioon samanaikaisesti ja asianmukaisella tavalla perustamissopimuksen 39 ja 110 artiklassa määrätyt tavoitteet,

erilaisten kansallisten järjestelmien korvaaminen yhteisellä markkinajärjestelyllä tämän asetuksen tullessa voimaan voi häiritä sisämarkkinoita; tämän vuoksi olisi säädettävä 1 päivästä heinäkuuta 1993 alkaen komission mahdollisuudesta toteuttaa kaikki tarvittavat siirtymätoimenpiteet uuden järjestelmän täytäntöönpanosta aiheutuvien vaikeuksien voittamiseksi,

hedelmä- ja vihannesalasta annetun yhteisön säännösten soveltamista koskevien valvontakeinojen vahvistamisesta 23 päivänä toukokuuta 1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1319/85(4) soveltamisalaa olisi laajennettava mainitussa asetuksessa banaaneille annettujen vaatimusten noudattamisen valvonnan mahdollistamiseksi,

Ranskan merentakaisissa departementeissa, Madeirassa, Azoreilla, Algarvessa, Kreetassa, Lakoniassa ja Kanarian- saarilla sijaitsevilla yhteisön alueilla, joille on ominaista saariasema, etäisyys ja rakenteellinen jälkeenjääneisyys, jota tietyissä tapauksissa vaikeuttaa taloudellinen riippuvuus banaaninviljelystä, banaaninviljelyllä on sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurillinen ja ympäristöllinen merkitys, ja

tätä asetusta olisi tutkittava soveltamisen välivaiheen jälkeen sekä ennen sen voimaantuloa seuraavan kymmenennen vuoden loppua, jotta voitaisiin tarkastella tämän jälkeen sovellettavaa uutta järjestelmää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1 Otetaan käyttöön banaanialan yhteinen markkinajärjestely.

2 Yhteinen markkinajärjestely koskee seuraavia tuotteita:

>TAULUKON PAIKKA>

3 Markkinointivuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

I OSASTO Yhteiset laatua ja kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

2 artikla

1 Erilaiset viljellyt banaanilajikkeet huomioon ottavat laatuvaatimukset vahvistetaan tuoreina kuluttajalle myytäviksi tarkoitetuille banaaneille, lukuun ottamatta jauhobanaaneja.

2 Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset voidaan vahvistaa myös banaanijalosteille.

3 artikla

1 Jollei komissio 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen toisin päätä, niitä tuotteita, joille yhteiset vaatimukset on vahvistettu, voidaan pitää kaupan yhteisössä ainoastaan, jos ne ovat näiden vaatimusten mukaisia.

2 Tuotteiden laatuvaatimustenmukaisuuden toteamiseksi jäsenvaltioiden nimeämien elinten on tarkistettava vaatimustenmukaisuus.

4 artikla

Laatua tai kaupan pitämistä koskevat vaatimukset, kaupan pitämisen vaiheet, joissa tuotteiden on oltava näiden vaatimusten mukaisia, sekä 2 ja 3 artiklassa annettujen säännösten yhdenmukaisen soveltamisen varmistavat toimenpiteet, mukaan lukien tarkastukseen liittyvät toimenpiteet, annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

II OSASTO Tuottajajärjestöt ja yhteistoimintamekanismit

5 artikla

1 Tässä asetuksessa 'tuottajajärjestöllä` tarkoitetaan kaikkia banaanintuottajien järjestöjä, jotka ovat sijoittautuneet yhteisöön ja:

a) jotka tuottajat ovat muodostaneet omasta aloitteestaan tavoitteenaan erityisesti:

- edistää tarjonnan keskittämistä ja hintojen vakauttamista yhden tai useamman 1 artiklassa tarkoitetun tuotteen tuotantovaiheessa,

- tarjota jäsentuottajien käyttöön kyseisten tuotteiden pakkaamiseen ja kaupan pitämiseen soveltuvat tekniset välineet;

b) jotka osoittavat kaupan pidettävän tuotannon vähimmäismäärän ja tuottajien vähimmäismäärän;

c) joiden perussäännöissä on määräyksiä:

- tuottajien velvollisuudesta saattaa markkinoille tuottajajärjestön välityksellä sen tuotteen tai niiden tuotteiden koko tuotanto, jonka tai joiden vuoksi he ovat liittyneet järjestöön,

- tuottajajärjestön valvonnan ja sen päätöksentekomenettelyjen varmistamisesta tuottajille,

- jäsentuottajien tekemien tuottajajärjestön antamien sääntöjen rikkomusten rankaisemisesta,

- maksujen määräämisestä jäsenille,

- uusien jäsenten ottamisesta;

d) jotka laativat tuotantoon liittyviä tietoja, tuotantoa ja erityisesti laadun parantamista sekä kaupan pitämistä koskevat säännöt;

e) jotka pitävät erityistä kirjanpitoa banaaneihin liittyvistä toimistaan

ja

f) jotka kyseinen jäsenvaltio on hyväksynyt 2 kohdan mukaisesti.

2 Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä kyseiset järjestöt näiden hakemuksesta, jos ne voivat antaa riittävät takeet toimintansa kestosta ja tehokkuudesta, erityisesti 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta, ja jos ne vastaavat mainitussa kohdassa vahvistettuja edellytyksiä.

6 artikla

1 Jäsenvaltioiden on myönnettävä tuottajajärjestöille näiden hyväksymistä seuraavien viiden vuoden aikana tukia edistääkseen näiden perustamista ja helpottaakseen näiden hallinnollista toimintaa.

2 Hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 18 päivänä toukokuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72(5) 14 artiklan 1, 3 ja 5 kohtaa sekä 36 artiklan 2 kohtaa sovelletaan.

7 artikla

1 Yhden tai useamman yhteistä etua tavoittelevan toiminnan toteuttamiseksi perustetut tuottajien yhteenliittymät tai tuottajajärjestöt voivat osallistua 10 artiklassa säädetyissä toimintaohjelmissa määriteltyjen toimien valmisteluun. Näiden yhteenliittymien jäseninä voi olla jalostajia ja kauppiaita.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin yhteistä etua tavoitteleviin toimiin voi kuulua erityisesti sovellettava tutkimus, tuottajien koulutus, laatustrategia ja ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien kehittäminen.

8 artikla

1 Neuvosto antaa perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen banaanien tuotantoon, kauppaan tai jalostamiseen liittyvän sellaisten yhden tai useamman taloudellisen toiminnan käsittävien toimijaryhmien toimintaa koskevat säännökset ja hyväksymisedellytykset, joiden tarkoituksena on erityisesti:

- taata markkinoiden, sen ennakoitavan kehityksen ja kaupan pitämisen edellytysten parempi tuntemus

ja

- vähentää tarjonnan hajaantumista, ohjata tuotantoa ja edistää laadun parantamista markkinoiden tarpeiden ja kuluttajakysynnän paremmin tyydyttämiseksi.

2 Annettavat säännökset koskevat erityisesti määritettävin edellytyksin mahdollisuutta laajentaa näiden toimijaryhmien antamat säännöt koskemaan muita kuin jäseniä, jos ryhmät ovat riittävän edustavia ja jos nämä säännöt edustavat koko alan yleistä etua ja niiden laajentaminen vastaa perustamissopimuksen kilpailusääntöjä.

9 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt tämän osaston soveltamisesta annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

III OSASTO Tukijärjestelmä

10 artikla

1 Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa yhteistyössä komission ja kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa oikeutettujen alueiden yhteisön tukikehyksissä toimintaohjelmat, joissa määritellään banaanialalla vähintään kahden seuraavan tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat toimet:

- alueen tuotteiden laatu- ja kauppastrategian soveltaminen kulujen ja markkinoiden kehityksen perusteella,

- luonnonvarojen ympäristöystävällisen käytön parantaminen,

- kilpailukyvyn parantaminen.

2 Edellä 1 kohdassa mainitussa yhteistyössä toimivaltaiset viranomaiset yhdistävät mahdollisimman pitkälle 1 kohdassa tarkoitettujen toimien määrittelemisessä 5, 7 ja 8 artiklassa vastaavasti tarkoitetut järjestäytyneet, ryhmittyneet ja yhteenliittyneet toimijat tai alan järjestäytyneet toimijat sekä tekniset ja taloudelliset tutkimuskeskukset.

3 Toimintaohjelmiin kuuluvien toimenpiteiden järjestely, päätöksenteko ja toimeenpano suoritetaan rakennerahastojen hoitoa koskevien voimassa olevien asetusten mukaisesti.

11 artikla

Edellä 5, 7 ja 8 artiklassa vastaavasti tarkoitetut tuottajajärjestöt, yhteenliittymät ja toimijaryhmät voidaan pyytää esittämään toimivaltaisille viranomaisille yhteistyössä komission ja kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa kantansa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.

12 artikla

1 Yhteisön markkinoilla yhteisten vaatimusten mukaisesti banaaneja kaupan pitäville ja hyväksytyn tuottajajärjestön jäseninä oleville yhteisön tuottajille myönnetään mahdollisesta tulojen menetyksestä tasaustukea. Tasaustukea voidaan kuitenkin myöntää yksittäiselle tuottajalle, joka ei voi liittyä tuottajajärjestöön erityisten olojen, erityisesti maantieteellisten olojen vuoksi.

2 Yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettävien banaanien tasaustukeen oikeuttavaksi enimmäismääräksi vahvistetaan 854 000 tonnia (nettopaino). Tämä määrä jaetaan yhteisön tuotantoalueiden kesken seuraavasti:

1) Kanariansaaret 420 000 tonnia;

2) Guadeloupe 150 000 tonnia;

3) Martinique 219 000 tonnia;

4) Madeira, Azorit ja Algarve 50 000 tonnia;

5) Kreeta ja Lakonia 15 000 tonnia.

Aluekohtaista määrää voidaan tarkistaa yhteisölle säädetyn enimmäismäärän rajoissa.

3 Tasaustuki lasketaan seuraavien tulojen välisen erotuksen perusteella:

- yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien kiinteä viitetulo

ja

- kyseisen vuoden aikana yhteisössä tuotetuista ja kaupan pidetyistä banaaneista yhteisön markkinoilla saatu keskimääräinen tuotantotulo.

4 Kiinteä viitetulo määritetään:

- 1 päivää tammikuuta 1993 edeltäneen ja 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritetyn vertailujakson aikana yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien keskihinnasta,

- vähentäen keskimääräiset kuljetuskustannukset ja fob-kustannukset.

Vahvistaessaan tukea komissio tarkastelee tätä tuloa uudelleen kolmen vuoden kuluttua ottaen huomioon erityisesti tuottavuuden kasvun ja eri laatuluokkien kehityksen.

5 Yhteisön banaanien keskimääräinen tuotantotulo määritetään vuosittain:

- kyseisen vuoden aikana yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien keskihinnasta,

- josta vähennetään keskimääräiset kuljetuskustannukset ja fob-kustannukset.

6 Komissio vahvistaa kuluneen vuoden tasaustuen määrän ennen kunkin vuoden 1 päivää maaliskuuta 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Lisätukea myönnetään yhdelle tai useammalle tuotantoalueelle, jos sen tai niiden keskimääräinen tuotantotulo on huomattavasti yhteisön keskimääräistä tuloa alhaisempi.

7 Vakuuden antamista edellyttävää ennakkoa voidaan maksaa edeltävänä vuonna myönnetyn tasaustuen perusteella.

8 Komissio tekee vuonna 1993 osavuositarkastuksen tämän vuoden keskituotannon tulojen kehittymisestä. Komissio voi maksaa tämän tarkastuksen perusteella ennakot 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

13 artikla

1 Banaanien viljelystä luopuville yhteisön tuottajille myönnetään yhtenäinen palkkio.

2 Palkkion myöntäminen edellyttää edunsaajan kirjallista sitoutumista:

a) raivata tai raivauttaa vuonna 1993 tai 1994 yhdellä kertaa ja määritettävän ajanjakson kuluessa:

- kaikki tilansa banaanipuut, kun banaaniviljelmän pinta-ala on vähemmän kuin 5 hehtaaria,

- vähintään puolet tilansa banaanipuista, kun banaaniviljelmän pinta-ala on vähintään 5 hehtaaria;

b) olla istuttamatta kyseiselle tilalle banaanipuita 20 vuoden ajan raivausvuodesta lukien.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen banaanipuita kasvavat alat ja palstat, joiden pinta-ala on vähemmän kuin 0,2 hehtaaria, eivät voi saada palkkiota.

3 Palkkion määrä vahvistetaan 1 000 ecuksi hehtaaria kohti. Tätä määrää voidaan muuttaa tiettyjen alueiden erityisten olojen perusteella 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 Komissio voi 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen antaa jäsenvaltiolle luvan sulkea banaaninviljelyn luopumispalkkioetuuden ulkopuolelle sellaisilla alueilla olevat tuottajat, joille tämän viljelyn häviämisellä olisi vahingollisia seurauksia, erityisesti mikroilmasto- tai maaperäolosuhteiden ylläpitämiseen sekä ympäristön ja maiseman tilaan.

5 Tämän palkkion myöntäminen on sopusoinnussa asetuksen (ETY) N:o 3763/91(6) III osastossa, asetuksen (ETY) N:o 1600/92(7) II osastossa ja asetuksen (ETY) N:o 1601/92(8) III osastossa säädettyjen tukien kanssa sekä asetuksen (ETY) N:o 2052/88(9) ja asetuksen (ETY) N:o 4253/88(10) mukaisten rakenteellisten tukien myöntämisen kanssa.

14 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt tämän osaston soveltamisesta annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Yksityiskohtaiset säännöt 6 ja 10 artiklan soveltamisesta annetaan kuitenkin asetuksen (ETY) N:o 4253/88 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

IV OSASTO Kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan järjestelmä

15 artikla

Tätä osastoa sovelletaan ainoastaan CN-koodiin 0803:sta kuuluviin tuoreisiin tuotteisiin, lukuun ottamatta jauhobanaaneja.

Tässä osastossa tarkoitetaan:

1 `perinteisellä AKT-valtioiden tuonnilla` kunkin yhteisön perinteisen AKT-toimittajan viemiä liitteessä vahvistettuja banaanimääriä; jäljempänä tällä tavoin tuotuja banaaneja kutsutaan 'perinteisiksi AKT-banaaneiksi`;

2 `muulla kuin perinteisellä AKT-valtioiden tuonnilla` AKT-valtioiden viemiä määriä, jotka ovat suurempia kuin edellä 1 kohdassa määritellyt määrät; jäljempänä tällä tavoin tuotuja banaaneja kutsutaan 'muiksi kuin perinteisiksi AKT-banaaneiksi`;

3 `muiden kolmansien maiden kuin AKT-valtioiden tuonnilla` muiden kolmansien maiden viemiä määriä; jäljempänä tällä tavoin tuotuja banaaneja kutsutaan 'kolmansien maiden banaaneiksi`;

4 `yhteisön banaaneilla` yhteisössä tuotettuja banaaneja;

5 `kaupan pitämisellä` markkinoille saattamista, lukuun ottamatta tuotteen saattamista kuluttajalle.

16 artikla

1 Yhteisön tuotannosta ja kulutuksesta sekä tuonnista ja viennistä on laadittava arvio vuosittain.

2 Tämä arvio laaditaan seuraavien tietojen perusteella:

- saatavilla olevat yhteisössä kuluneen vuoden aikana kaupan pidettyjen ja alkuperän mukaan jaoteltujen banaanien määriä koskevat tiedot,

- yhteisön banaanien tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevat arviot,

- perinteisten AKT-banaanien tuontia koskevat arviot,

- kulutusta koskevat arviot, jotka perustuvat erityisesti kulutuksen viimeaikaisiin suuntauksiin ja markkinahintojen kehitykseen.

3 Arviota voidaan tarkistaa markkinointivuoden aikana tarvittaessa ja erityisesti tuotanto- tai tuontiedellytyksiin vaikuttavien erityisolojen vaikutusten huomioon ottamiseksi. Tässä tapauksessa 18 artiklassa säädettyä tariffikiintiötä mukautetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

17 artikla

Banaanien tuontiin yhteisöön vaaditaan aina tuontitodistus, jonka jäsenvaltiot myöntävät hakemuksesta jokaiselle asianomaiselle hakijalle riippumatta siitä, mihin tämä on sijoittautunut yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 ja 19 artiklan täytäntöönpanemiseksi annettujen erityissäännösten soveltamista.

Tuontitodistus on voimassa kaikkialla yhteisössä. Jollei 27 artiklan menettelyä noudattaen toisin säädetä, todistusten antamisen edellytyksenä on sellaisen vakuuden antaminen, jolla taataan tuontisitoumuksen toteutuminen tämän asetuksen edellytyksin todistuksen voimassaoloaikana ja joka pidätetään kokonaan tai osittain, jos toiminta ei toteudu tässä määräajassa tai jos se toteutuu vain osittain.

18 artikla

1 Kolmansien maiden banaanien ja muiden kuin perinteisten AKT-banaanien tuonnin tariffikiintiöksi vahvistetaan vuosittain 2 miljoonaa tonnia/nettopaino.

Tämän tariffikiintiön rajoissa kolmansien maiden banaanien tuonnista on perittävä maksu, joka on 100 ecua tonnilta, ja muiden kuin perinteisten AKT-banaanien tuonnin on tapahduttava tullitta.

Vuoden 1993 toisen vuosipuoliskon ajaksi tariffikiintiöksi vahvistetaan 1 miljoona tonnia (nettopaino).

Jos 16 artiklassa tarkoitetun arvion perusteella määritetty yhteisön kysyntä kasvaa, kiintiötä on korotettava 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tämä tarkistus tehdään tarvittaessa ennen kyseistä markkinointivuotta edeltävää 30 päivää marraskuuta.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kiintiön ulkopuolisesta

- muiden kuin perinteisten AKT-banaanien tuonnista on perittävä maksu, joka on 750 ecua tonnilta,

- kolmansien maiden banaanien tuonnista on perittävä maksu, joka on 850 ecua tonnilta.

3 Yhteisön ulkopuolelle jälleenvietyjä kolmansien maiden banaanien ja muiden kuin perinteisten AKT-banaanien määriä ei lasketa 1 kohdassa tarkoitettuun kiintiöön.

19 artikla

1 Tariffikiintiöksi vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 1993:

a) 66,5 prosenttia sellaisten toimijoiden luokalle, jotka ovat pitäneet kaupan kolmansien maiden banaaneja ja/tai muita kuin perinteisiä AKT-banaaneja;

b) 30 prosenttia sellaisten toimijoiden luokalle, jotka ovat pitäneet kaupan yhteisön banaaneja ja/tai perinteisiä AKT-banaaneja;

c) 3,5 prosenttia sellaisten yhteisöön sijoittautuneiden toimijoiden luokalle, jotka ovat alkaneet pitää kaupan vuodesta 1992 alkaen muita kuin yhteisön banaaneja ja/tai muita kuin perinteisiä AKT-banaaneja.

Edellä a ja b alakohdan mukaiset tuontimahdollisuudet vahvistetaan yhteisöön sijoittautuneille toimijoille, jotka ovat pitäneet kaupan omaan lukuunsa määritettävän vähimmäismäärän edellä mainittua alkuperää olevia banaaneja.

Toimijoilta vaadittavat lisäperusteet määritetään 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Jäsenvaltioiden on annettava luettelo toimijoista sekä 2 kohdassa tarkoitettu vähimmäismäärä toimijaa kohti.

2 Kukin toimija saa kullekin 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen toimijoiden luokalle erillisten laskutoimitusten mukaisesti tuontitodistukset keskimääräisen banaanien määrän perusteella, jonka toimija on myynyt kolmen viimeisen vuoden aikana, joista on saatavissa tietoja. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen toimijoiden luokan osalta huomioon otetaan kolmansien maiden banaanien ja/tai muiden kuin perinteisten AKT-banaanien myynnin määrät. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen toimijoiden osalta on otettava huomioon perinteisten AKT-banaanien ja/tai yhteisön banaanien myynti. Edellä 1 kohdan b alakohdan nojalla annettujen todistusten perusteella tuotuja kolmansien maiden banaaneja ja/tai muita kuin perinteisiä AKT-banaaneja ei oteta huomioon määritettäessä 1 kohdan a alakohdan nojalla annettavia oikeuksia siten, että todistukset jakautuvat aluksi edelleen samoin näissä toimijoiden luokissa.

Vuoden 1993 toisen vuosipuoliskon aikana kukin toimija saa todistukset vuosien 1989 1991 aikana kaupan pidetyn vuosittaisen keskimäärän puolikkaan perusteella.

3 Jos uusien toimijoiden hakemusten määrä on suurempi kuin 1 kohdan c alakohdan mukaisesti vahvistetut määrät, kuhunkin hakemukseen sovelletaan yhdenmukaista vähennysprosenttiosuutta.

Tarvittaessa käytettävissä olevat määrät myönnetään uudelleen 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuille toimijoille 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritettävin edellytyksin.

4 Jos tariffikiintiötä korotetaan, käytettävissä oleva lisämäärä jaetaan edellä 1 kohdassa tarkoitetuille toimijoiden luokille edellä olevien kohtien säännösten mukaisesti.

20 artikla

Komissio antaa ja tarkistaa 16 artiklassa tarkoitetun arvion 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän osaston soveltamisesta samaa menettelyä noudattaen. Nämä yksityiskohtaiset säännöt voivat koskea erityisesti:

- todistusten antamista, niiden voimassaoloaikaa, siirrettävyyden edellytyksiä sekä tarvittavien vakuuksien mekanismia koskevia lisätoimenpiteitä; nämä yksityiskohtaiset säännöt voivat käsittää myös peruuttamisajan määrittämisen,

- todistusten antamisen taajuutta,

- 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen kaupan pidettyjen banaanien vähimmäismäärää.

V OSASTO Yleiset säännökset

21 artikla

1 Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnissa kielletään:

- vaikutukseltaan tullia vastaavien maksujen kantaminen,

- määrällisten rajoitusten tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden soveltaminen.

2 Kumotaan tariffikiintiö, joka annetaan perustamissopimuksen 136 artiklassa määrättyyn soveltamissopimukseen merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnista yhteisöön liitetyssä pöytäkirjassa banaanien tuontia koskevasta tariffikiintiöstä.

22 artikla

Yhteisen tullitariffin yleisiä tulkintasääntöjä ja sen soveltamista koskevia erityisiä sääntöjä sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden luokitteluun; tämän asetuksen soveltamiseen perustuva tariffinimikkeistö sisältyy yhteiseen tullitariffiin.

23 artikla

1 Jos tuonnin tai viennin vuoksi yhden tai useamman 1 artiklassa tarkoitetun tuotteen markkinat yhteisössä häiriintyvät vakavasti siten, että perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa voidaan toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä, kunnes häiriö tai häiriön uhka on väistynyt.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa komissio päättää jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tarvittavista toimenpiteistä, joista ilmoitetaan jäsenvaltioille ja joita sovelletaan välittömästi. Jos komissio saa jäsenvaltiolta tällaisen pyynnön, se tekee asiasta päätöksen kolmen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3 Jokainen jäsenvaltio voi saattaa komission toteuttaman toimenpiteen neuvoston käsiteltäväksi sen ilmoittamista seuraavien kolmen työpäivän kuluessa. Neuvosto kokoontuu viipymättä. Se voi määräenemmistöllä muuttaa tai kumota kyseisen toimenpiteen.

4 Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

24 artikla

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, perustamissopimuksen 92-94 artiklaa voidaan soveltaa 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuotantoon ja kauppaan.

25 artikla

1 Edellä 12 ja 13 artiklassa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70(11)3 artiklan 1 kohdan mukaisia maatalousmarkkinoiden vakauttamiseen tarkoitettuja interventioita.

2 Edellä 6 ja 10 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden rahoitukseen osallistuu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosasto.

3 Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta ja erityisesti määritelmä ennen yhteisön taloudellisten tukien maksamista vaadittavista edellytyksistä annetaan 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

26 artikla

1 Perustetaan banaanin hallintokomitea, jäljempänä 'komitea`, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtaja on komission edustaja.

2 Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

27 artikla

1 Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2 Komission edustaja tekee ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa näistä toimenpiteistä määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä äänten enemmistöllä.

3 Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin yhden kuukauden kuluessa.

28 artikla

Komitea voi käsitellä myös muita kysymyksiä, jotka puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäväksi omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

29 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tarvittavat tiedot tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanosta, erityisesti tiedot:

- yhteisten laatuvaatimusten soveltamiseksi ja tarkastamiseksi annetuista säännöksistä,

- tuottajajärjestöistä,

- banaanien alueellisten puiteohjelmien sisällöstä ja täytäntöönpanosta,

- mahdollisen tasaustuen ohjaamista koskevista säännöksistä,

- toimijoiden luettelosta,

- tuotantoa sekä hintoja koskevista tiedoista,

- niiden alueella kaupan pidettyjen yhteisön banaanien, perinteisten AKT-banaanien, muiden kuin perinteisten AKT-banaanien ja kolmansien maiden banaanien määristä,

- seuraavan vuoden tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymistä.

30 artikla

Jos heinäkuusta 1993 alkaen on tarpeen helpottaa erityistoimenpiteillä siirtymistä ennen tämän asetuksen voimaantuloa olevista järjestelmistä tämän asetuksen järjestelmään, erityisesti merkittävien vaikeuksien voittamiseksi, komissio toteuttaa kaikki tarpeellisina pitämänsä siirtymätoimenpiteet 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

31 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1319/85 1 artiklan 1 kohdassa:

1 Korvataan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- niiden tuotteiden laatuvaatimusten tai joidenkin niiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen,

a) joita tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 1035/72 liitteessä II ja jotka on vedetty pois markkinoilta 15 ja 15 a artiklan mukaisesti tai jotka on ostettu mainitun asetuksen 19 ja 19 a artiklan mukaisesti sekä

b) jotka kuuluvat asetuksen (ETY) N:o 404/93 (*) banaanialan tuotteisiin.

(*) EYVL N:o L 47, 25.2.1993, s. 1"

2 Korvataan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

" asetuksen (ETY) N:o 1035/72 17 ja 24 artiklassa tarkoitettujen hintojen noteeraamisen tarkastaminen."

32 artikla

Neuvosto esittää viimeistään tämän asetuksen kolmannen soveltamisvuoden lopussa ja joka tapauksessa 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiinteää viitetuloa tarkistettaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen toiminnasta.

Tämän kertomuksen on sisällettävä erityisesti erittely yhteisön banaanien, kolmansien maiden banaanien ja AKT-banaanien kaupan pitämisen vaihtelujen kehittymisestä tämän järjestelmän soveltamisesta alkaen. Tähän kertomukseen liitetään tarvittaessa aiheelliset ehdotukset.

Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001 Euroopan parlamentille ja neuvostolle toisen kertomuksen tämän asetuksen toiminnasta ja liittää siihen aiheelliset ehdotukset uudesta 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen sovellettavasta järjestelmästä.

33 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. WESTH

(1) EYVL N:o C 232, 10.9.1992, s. 3

(2) EYVL N:o C 21, 25.1.1993

(3) EYVL N:o C 19, 25.1.1993, s. 99

(4) EYVL N:o L 137, 27.5.1985, s. 39

(5) EYVL N:o L 118, 20.5.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1754/92 (EYVL N:o L 180, 1.7.1992, s. 23)

(6) EYVL N:o L 356, 24.12.1991, s. 1

(7) EYVL N:o L 173, 27.6.1992, s. 1

(8) EYVL N:o L 173, 27.6.1992, s. 13

(9) EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 9

(10) EYVL N:o L 374, 31.12.1988, s. 1

(11) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2048/88 (EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 1)

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top