Help Print this page 

Document 31992L0108

Title and reference
Neuvoston direktiivi 92/108/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY sekä direktiivin 92/81/ETY muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 390, 31.12.1992, p. 124–126 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 129 - 131
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 129 - 131
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 235 - 237
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 170 - 172

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/108/oj
Multilingual display
Text

31992L0108

Neuvoston direktiivi 92/108/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY sekä direktiivin 92/81/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 390 , 31/12/1992 s. 0124 - 0126
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0129
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0129


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/108/ETY,

annettu 14 päivänä joulukuuta 1992,

valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY sekä direktiivin 92/81/ETY muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

direktiivin 92/12/ETY() säännösten täyden tehokkuuden varmistamiseksi on täsmennettävä, mitä jäsenvaltioiden alueita on verotuksessa kohdeltava kuten kolmansia maita,

olisi määrättävä erityiset edellytykset hallinnollista yhtenäisasiakirjaa käyttäen tehtävälle ilmoitukselle valmisteveron alaisten tuotteiden asettamisesta yhteisön sisäiseen passitusmenettelyyn lähetettäessä niitä jäsenvaltioiden välillä Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maiden kautta,

olisi täsmennettävä, että kulutukseen luovuttamattomien valmisteverottomien tuotteiden liikkumisen yhteisössä on lisäksi tapahduttava verottomien varastojen välillä,

olisi sallittava luovutuspaikan vaihto hallinnollista saateasiakirjaa muuttamalla,

viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 1993 kunkin jäsenvaltion viranomaisilla olisi oltava käytössään elektroninen tietokanta, joka sisältää valtuutettujen varastonpitäjien rekisterin sekä verottomien varastojen rekisterin,

hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi saateasiakirjan käytöstä olisi luovuttava käytettäessä tietokoneavusteisia menettelyjä,

saateasiakirjaa olisi kuitenkin käytettävä tuotteiden liikkuessa väliaikaisesti valmisteverottomina ilma- tai meriteitse suoraan yhdestä yhteisön satamasta toiseen tai yhdeltä yhteisön lentoasemalta toiselle,

olisi säädettävä, että valmisteveron alaiset tuotteet, joihin vuonna 1992 sovelletaan väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmää, ovat väliaikaisesti valmisteverottomia tämän jälkeenkin, jollei järjestelmän soveltamista ole saatettu loppuun, ja

sen varmistamiseksi, että yhteisön valmisteveroja koskevat säännökset toimivat asianmukaisesti 1 päivänä tammikuuta 1993, keskinäisestä avusta Euroopan maatalouden ohjaus- ja takuurahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista toiminnoista johtuvien saatavien sekä maatalousmaksujen ja tullien sekä arvonlisäveron perinnässä 15 päivänä maaliskuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/308/ETY() sekä kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/81/ETY() olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 92/12/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Valmisteveron alaisia tuotteita, jotka:

- tuodaan kolmansista maista, 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuilta alueilta tai Kanaalisaarilta taikka viedään näille alueille ja joihin sovelletaan muuta yhteisön tullimenettelyä kuin vapaaseen liikkeeseen luovuttamista tai jotka sijoitetaan vapaa-alueelle taikka vapaavarastoon

tai

- lähetetään yhdestä jäsenvaltiosta toiseen EFTA-maiden kautta yhteisön sisäisen passituksen menettelyssä hallinnollista yhtenäisasiakirjaa käyttäen,

on pidettävä väliaikaisesti valmisteverottomina, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullimenettelyjä koskevien kansallisten ja yhteisön säännösten soveltamista.

Ensimmäisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa:

- hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 33 kohtaan on merkittävä asianmukainen CN-koodi;

- hallinnollisen yhtenäisasiakirjan 44 kohdassa on selvästi ilmoitettava, että kyseessä on valmisteveron alaisia tuotteita sisältävä lähetys;

- lähettäjän on jätettävä itselleen yksi kappale hallinnollisen yhtenäisasiakirjan "kappaletta 1";

- vastaanottajan on palautettava lähettäjälle yksi asian mukaisesti täytetty kappale hallinnollisen yhtenäisasiakirjan "kappaletta 5"."

2) Korvataan 7 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "aiotaan luovuttaa" ilmaisulla "tai aiotaan luovuttaa toisessa jäsenvaltiossa";

3) Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Ensimmäisen alakohdan säännöstä on sovellettava kulutukseen luovuttamattomien valmisteverottomien tuotteiden liikkumiseen yhteisössä.";

b) lisätään kohta seuraavasti:

"5. Lähettävä valtuutettu varastonpitäjä tai tämän edustaja voi muuttaa hallinnollista saateasiakirjaa siten, että siinä osoitetaan toinen luovutuspaikka. Tästä on välittömästi ilmoitettava lähettävän jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, ja uusi luovutuspaikka on välittömästi merkittävä hallinnollisen saateasiakirjan kääntöpuolelle."

4) Lisätään III osastoon artikla seuraavasti:

"15 a artikla

1. Viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 1993 kunkin jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käytössään elektroninen tietokanta, joka sisältää valtuutettuina varastonpitäjinä toimivien henkilöiden tai valmisteverotusta varten rekisteröityjen elinkeinonharjoittajien rekisterin sekä verottomiksi varastoiksi hyväksyttyjen tilojen rekisterin.

2. Rekistereissä on oltava seuraavat tiedot:

a) toimivaltaisen viranomaisen kyseiselle henkilölle tai kyseisille tiloille antama tunnistenumero;

b) henkilön tai tilojen nimi ja osoite;

c) niiden tuotteiden luokka, joita henkilö voi tai tiloissa voidaan varastoida tai vastaanottaa;

d) lisätietoja antavan toimivaltaisen viranomaisen osoite;

e) tunnistenumeron antamispäivä ja tarvittaessa sen voimassaolon päättymispäivä.

3. Edellä 1 kohdassa sekä 2 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava kunkin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei toimiteta järjestelmällisesti, ne on toimitettava kunkin jäsenvaltion erityisestä pyynnöstä. Kaikkia näitä tietoja saa käyttää ainoastaan henkilön ja tilojen valtuutuksen tai hyväksymisen taikka rekisteröinnin tunnistamiseen.

4. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava, että henkilöt, jotka ovat tekemisissä valmisteveron alaisten tuotteiden yhteisön sisäisen liikkumisen kanssa, ovat oikeutettuja saamaan vahvistuksen niille tiedoille, joita tällä viranomaisella tämän artiklan mukaisesti on hallussaan.

5. Kaikki tämän artiklan mukaisesti missä tahansa muodossa annettavat tiedot ovat luottamuksellisia. Ne kuuluvat ammattisalaisuuksien alaan ja niille on annettava suoja, joka on säädetty vastaavalle tiedolle tiedot vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä.

6. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, tiedot antavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on sallittava niiden käyttö muihin tarkoituksiin tietoja pyytävän viranomaisen jäsenvaltiossa, jos sen viranomaisen, jolta tietoja pyydetään, jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tietoja voitaisiin käyttää tässä jäsenvaltiossa vastaaviin tarkoituksiin."

5) Korvataan 18 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Mahdollisen tietokoneavusteisten menettelyjen käytön estämättä kaikkiin väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä jäsenvaltioiden välillä, myös ilma- tai meriteitse, suoraan yhdestä yhteisön satamasta toiseen tai yhdeltä yhteisön lentoasemalta toiselle, liikkuviin valmisteveron alaisiin tuotteisiin on liitettävä lähettäjän laatima asiakirja. Tämä asiakirja voi olla joko hallinnollinen tai kaupallinen asiakirja. Tämän asiakirjan muoto ja sisältö sekä menettely, jota on sovellettava kyseisen asiakirjan käytön ollessa puolueettomasti arvioituna epätarkoituksenmukaista, on vahvistettava 24 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

6) Lisätään 20 artiklan 3 kohdan viimeiseksi lauseeksi seuraava:

"Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet rikkomusten tai sääntöjenvastaisuuksien oikaisemiseksi ja tehokkaiden seuraamusten määräämiseksi."

7) Korvataan 22 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ilmaisu "18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla asiakirjalla" ilmaisulla "III osaston säännösten mukaisesti".

8) Lisätään VII osastoon artikla seuraavasti:

"26 a artikla

Valmisteveron alaisia tuotteita, joihin ennen 1 päivää tammikuuta 1993 sovelletaan muuta kuin 5 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklan 1 kohdassa määriteltyä väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmää ja joiden osalta tämän järjestelmän soveltamista ei ole saatettu loppuun, on kyseisen ajankohdan jälkeen pidettävä väliaikaisesti valmisteverottomina.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun tilanteeseen liittyy yhteisön sisäisen passitusmenettelyn valmisteverottomuuden järjestelmä, niitä säännöksiä, jotka ovat olleet voimassa, kun tätä järjestelmää on alettu soveltaa näihin tuotteisiin, on sovellettava edelleen, niin kauan kuin näihin tuotteisiin mainittujen säännösten mukaan on sovellettava kyseistä järjestelmää.

Jos kyseiseen tilanteeseen liittyy kansallinen valmisteverottomuuden järjestelmä, jäsenvaltioiden on määrättävä ne edellytykset ja muodollisuudet, joilla tämän väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmän soveltaminen on saatettava loppuun 1 päivän tammikuuta 1993 jälkeen."

9) Lisätään VII osastoon artikla seuraavasti:

"30 a artikla

Muutetaan direktiivi 76/308/ETY seuraavasti:

1) Korvataan otsikko seuraavasti:

"Neuvoston direktiivi, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1976, keskinäisestä avusta Euroopan maatalouden ohjaus- ja takuurahaston rahoitusjärjestelmään kuuluvista toiminnoista johtuvien saatavien sekä maatalousmaksujen ja tullien sekä arvonlisäveron ja tiettyjen valmisteverojen perinnässä."

2) Direktiivin 2 artiklassa:

a) e alakohdasta tulee f alakohta;

b) lisätään d alakohdan jälkeen seuraava e alakohta:

"e) seuraaviin valmisteveroihin:

- valmistetun tupakan valmistevero,

- alkoholin ja alkoholijuomien valmistevero,

- kivennäisöljyjen valmistevero.""

2 artikla

Muutetaan direktiivi 92/81/ETY seuraavasti:

1) Direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa:

- korvataan b alakohta seuraavasti: "b) CN-koodeihin 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 ja 2707 99 19 kuuluvat tuotteet",

- poistetaan g alakohta.

2) Korvataan 8 artiklan 8 kohta seuraavasti:

"8. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tässä artiklassa tarkoitetut valmisteveron määrää koskevat vapautukset tai alennukset palauttamalla maksetun valmisteveron."

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. LAMONT

() EYVL N:o C 283, 31.10.1992, s. 8

() Lausunto annettu 20 päivänä marraskuuta 1992

() Lausunto annettu 24 päivänä marraskuuta 1992

() EYVL N:o L 76, 23.3.1992, s. 1

() EYVL N:o L 73, 19.3.1976, s. 18. Direktiivi on viimeksi muutettu direktiivillä 79/1071/ETY (EYVL N:o L 331, 27.12.1979, s. 10).

() EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 12

Top