Help Print this page 

Document 31990R1685

Title and reference
KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1685/90, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1990, öljysiementen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2681/83 muuttamisesta
  • No longer in force
OJ L 157, 22.6.1990, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 261 - 261
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 261 - 261

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1685/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31990R1685

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1685/90, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1990, öljysiementen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2681/83 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 157 , 22/06/1990 s. 0033 - 0033
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 32 s. 0261
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 32 s. 0261


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1685/90,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 1990,

öljysiementen tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2681/83 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1225/89(2), ja erityisesti sen 24 a artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

rapsin- ja rypsinsiementen 00-lajikkeiden ominaispiirre on pieni glukosinolaattipitoisuus, joka helpottaa niiden lisäämistä eläinten rehuihin; komission asetuksen (ETY) N:o 2681/83(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 534/90(4), 2 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetaan tähän nimitykseen oikeutettujen siementen suurimmaksi sallituksi pitoisuudeksi 20 mikromoolia grammassa; saman kohdan toisessa alakohdassa säädetään kuitenkin väliaikaisesta poikkeuksesta markkinointivuoden 1990/1991 loppuun asti, jotta sallitaan toimijoiden sopeutuminen uusiin laatuvaatimuksiin; tämän sopeutumisen sallimiseksi olisi säädettävä uudesta poikkeuksesta,

olisi jatkettava asetuksen (ETY) N:o 2681/83 32 artiklassa säädettyä poikkeusta, joka koskee yhteisen menetelmän käyttämistä glukosinolaattipitoisuuden määrittämiseksi; kokemus on osoittanut, että mainitun artiklan kolmannen kohdan säännös voidaan poistaa, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2681/83 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu "markkinointivuosina 1986/1987 ja 1990/1991" ilmaisulla "markkinointivuodesta 1986/1987 vuoteen 1991/1992".

2) Korvataan 32 artiklan toisessa kohdassa ilmaisu "markkinointivuodesta 1986/1987 vuoteen 1989/1990" ilmaisulla "markkinointivuodesta 1986/1987 vuoteen 1990/1991".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 1990.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o 172, 30.9.1966, s. 3025/66

(2) EYVL N:o L 128, 11.5.1989, s. 15

(3) EYVL N:o L 266, 28.9.1983, s. 1

(4) EYVL N:o L 55, 2.3.1990, s. 8

Top