Help Print this page 

Document 31986R3528

Title and reference
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3528/86, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta (86/3528/ETY)
  • No longer in force
OJ L 326, 21.11.1986, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 59 - 61
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 59 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3528/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31986R3528

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3528/86, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta (86/3528/ETY)

Virallinen lehti nro L 326 , 21/11/1986 s. 0002 - 0004
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 22 s. 0059
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 22 s. 0059


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3528/86,

annettu 17 päivänä marraskuuta 1986,

yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta (86/3528/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

metsät vaikuttavat olennaisesti perustasapainon säilyttämiseen erityisesti maaperän, vesistöjen, ilmaston, eläimistön ja kasviston kohdalla; tämän vuoksi ne edistävät maatalouden kehittymistä, jonka tuotannon ja joissakin tapauksissa koko olemassaolon edellytykset ovat suuressa määrin riippuvaisia ympäröivistä metsistä ja niiden hyvästä kunnosta,

ilmansaasteiden suorat ja epäsuorat haittavaikutukset metsän kasvillisuuteen ja maaperään johtaa osaltaan metsäpuiden heikkenemiseen ja jopa kuolemaan; metsien kärsimät vauriot ovat huolestuttavasti lisääntyneet yhteisössä,

metsien suojelu tällaisilta vaurioilta on yhteisössä erittäin tärkeää ja kiireellistä, ja yhteisön on edistettävä tällaisen suojelun tehostamista,

yhteisön toiminnan päätavoitteena tässä asiassa on oltava sopivan näytealaverkoston perusteella suoritettava yhtenäinen ja säännöllisin väliajoin tehtävä metsävaurioiden kartoitus,

erityisesti täten saatujen tietojen perusteella on tieteellisesti laadittava säännöllisin väliajoin tehtäviä katsauksia metsien terveydentilasta suhteessa ilmansaasteisiin vaurioiden laajuuden määrittämiseksi ja niiden kehittymisen seuraamiseksi yhteisön eri alueilla,

metsävaurioiden havainto- ja mittausmenetelmiä sekä tietämystä ilmansaasteista metsissä ja ilmansaasteiden metsiin kohdistuvista vaikutuksista olisi parannettava; keinoja vaurioituneiden metsien ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi ennalleen olisi kehitettävä; tätä varten yhteisön on kannustettava kenttäkokeiden ja koe- ja esittelyhankkeiden toteuttamista,

komissio vastaa yhteisön toiminnan yhteensovittamisesta ja seurannasta; tätä varten yhteisön on voitava turvautua tutkimuslaitosten ja tieteellisten neuvonantajien palveluihin,

suunniteltujen säännösten täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä, jolla toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission tiivis yhteistyö,

toteutettuja toimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen ennen viiden vuoden ajanjakson päättymistä ottaen huomioon erityisesti saadut kokemukset ja havaittujen vaurioiden kehittyminen,

yhteisön on osallistuttava metsien suojelemista ilmansaasteilta koskevan yhteisön toiminnan rahoittamiseen,

joidenkin säädettyjen toimenpiteiden uudistavan luonteen vuoksi tähän asetukseen liittyviä taloudellisia näkökohtia olisi tarkasteltava uudelleen kahden vuoden ajanjakson jälkeen, jotta voidaan tehdä mahdollisesti tarvittavat mukautukset talousarvioon, ja

perustamissopimuksessa ei määrätä kaikista tätä varten tarvittavista valtuuksista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Laaditaan yhteisön toimintasuunnitelma metsien suojelemiseksi ilmansaasteilta, jäljempänä "toiminta", yhteisön metsien suojelun lisäämiseksi ja sitä kautta erityisesti maatalouden tuotantomahdollisuuksien säilyttämiseksi.

2 artikla

1. Toiminnan tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita:

- toteuttamaan yhteisten menetelmien perusteella säännöllisin väliajoin tehtävä kartoitus metsille aiheutuneista vaurioista ja erityisesti ilmansaasteiden aiheuttamista vaurioista,

- luomaan tai täydentämään yhteensovitetulla ja yhdenmukaisella tavalla tämän kartoituksen toteuttamisen edellytyksenä oleva näytealaverkosto.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle näytealaverkostosta kerätyt tiedot.

3. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta ja erityisesti kartoitustietojen kokoamisesta, luonteesta ja vertailukelpoisuudesta annetaan 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on yhtenäistä tieteellistä menetelmää käyttäen laadittava säännöllisin väliajoin erityisesti 2 artiklassa tarkoitettujen kartoitustietojen perusteella katsaus metsien terveydentilasta suhteessa ilmansaasteisiin. Jäsenvaltion on toimitettava katsaus komissiolle.

2. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 artikla

1. Toiminnalla pyritään rohkaisemaan:

- kenttäkokeita ilmansaasteiden esiintymisestä metsissä ja niiden vaikutuksia metsissä koskevan tietämyksen lisäämiseksi sekä vaurioituneiden metsien ylläpitämistä ja korjaamista koskevien menetelmien kehittämiseksi,

- koe- ja esittelyhankkeet metsävaurioiden havainto- ja mittausmenetelmien parantamiseksi.

2. Ennen 1 päivää marraskuuta kunakin vuonna jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavan vuoden osalta tiedot tämän asetuksen mukaisesti toteutettavista kokeista ja hankkeista. Ensimmäisen vuoden osalta tiedot kokeista ja hankkeista on annettava kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a) kyseessä olevat maantieteelliset alueet;

b) kuvaus nykytilanteesta ja tavoitteista, joihin pyritään;

c) kustannusarvio sekä mahdollisesti maininta suunniteltujen menojen arvioidusta aikataulusta.

4. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan ja sen soveltamista koskevat periaatteet vahvistetaan 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

Komissio vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja seurannasta. Se voi turvautua erityisesti tutkimuslaitosten ja tieteellisten neuvonantajien palveluihin.

6 artikla

1. Perustetaan metsänsuojelukomitea, jäljempänä "komitea".

2. Komitea muodostuu jäsenvaltioiden ja komission edustajista. Komiteassa kutakin jäsenvaltiota edustaa korkeintaan kaksi virkamiestä.

Komission edustaja toimii komitean puheenjohtajana.

7 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunnot annetaan sellaisella 54 äänen enemmistöllä, joka saadaan, kun jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaisia.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä ja soveltaa niitä välittömästi.

8 artikla

Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, komitea toimii neuvoa-antavana komiteana.

9 artikla

1. Komitean kanssa neuvotellaan 8 artiklassa tarkoitetussa ominaisuudessa seuraavista asioista:

- edellä 3 artiklassa tarkoitetuista säännöllisistä katsauksista,

- edellä 4 artiklassa tarkoitetuista kokeista ja hankkeista ennen komission päätöstä niiden rahoittamisesta,

- edellä 5 artiklassa tarkoitetun toiminnan yhteensovittamista ja seurantaa koskevien toimintojen kehittämisestä.

2. Komitea voi tarkastella 8 artiklassa tarkoitetussa ominaisuudessa muita tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä, jotka sen puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä esittää.

10 artikla

Puheenjohtaja kutsuu koolle komitean kokoukset.

Komissio huolehtii komitean sihteeristön tehtävistä.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11 artikla

1. Toiminnan kestoaika on viisi vuotta 1 päivästä tammikuuta 1987 alkaen.

2. Yhteisö osallistuu toimintaan Euroopan yhteisöjen talousarviossa tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa ja tässä asetuksessa säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen. Toiminnan arvioidut kustannukset yhteisölle kyseiseltä ajalta ovat 10 miljoonaa ecua.

3. Jäljempänä 15 artiklassa tarkoitettujen vuosien 1987 ja 1988 kertomusten perusteella neuvosto tutkii uudelleen komission ehdotuksesta ennen 1 päivää heinäkuuta 1989 tähän asetukseen liittyviä taloudellisia näkökohtia.

4. Ennen 1 kohdassa tarkoitetun ajan päättymistä neuvosto tutkii tätä asetusta uudelleen komission ehdotuksesta.

12 artikla

Yhteisö osallistuu taloudellisesti toimintaan kuuluviin toimenpiteisiin seuraavasti:

1) Säännöllisin väliajoin tehtävä kartoitus ja näytealaverkosto (2 artikla):

enintään 30 prosenttia komission hyväksymistä kuluista.

2) Kokeet, koe- ja esittelyhankkeet (4 artikla):

enintään 30 prosenttia komission hyväksymistä kuluista.

13 artikla

Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset ja toimielimet, joilla on valtuudet suorittaa tämän asetuksen mukaisesti toteutetut toimenpiteet, sekä viranomaiset ja toimielimet, joille komission yksiköt korvaavat yhteisön taloudellista osallistumista vastaavat rahamäärät.

14 artikla

Jäsenvaltioiden on kansallisten lakiensa, asetustensa ja hallinnollisten määräystensä mukaisesti toteutettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen:

- sen varmistamiseksi, että yhteisön rahoittamat toimet todella suoritetaan, ja että ne suoritetaan säännöllisesti,

- estämään sääntöjenvastaisuudet,

- korvaamaan summat, jotka on menetetty sääntöjenvastaisuuksien tai laiminlyöntien seurauksena.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki tarvittavat tiedot ja toteutettava kaikki tarkastuksia mahdollisesti helpottavat toimenpiteet, mukaan luettuna paikan päällä tehtävät tarkastukset, joita komissio pitää tarpeellisina yhteisön rahoituksen hoitoa varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä tarkoitusta varten toteutetuista toimenpiteistä.

15 artikla

Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvasta toiminnasta.

16 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 1986.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. JOPLING

(1) EYVL N:o C 187, 13.7.1983, s. 9

(2) EYVL N:o C 172, 2.7.1984, s. 87

(3) EYVL N:o C 358, 31.12.1983, s. 50

Top