Help Print this page 

Document 31979L0581

Title and reference
Neuvoston direktiivi 79/581/ETY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1979, kuluttajansuojasta elintarvikkeiden hintojen ilmoittamisessa
  • No longer in force
OJ L 158, 26.6.1979, p. 19–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 163 - 165
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 142 - 144
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 142 - 144
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 187 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 187 - 189

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/581/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31979L0581

Neuvoston direktiivi 79/581/ETY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1979, kuluttajansuojasta elintarvikkeiden hintojen ilmoittamisessa

Virallinen lehti nro L 158 , 26/06/1979 s. 0019 - 0021
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 2 s. 0187
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 25 s. 0163
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 2 s. 0187
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 2 s. 0142
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 2 s. 0142


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 19 päivänä kesäkuuta 1979,

kuluttajansuojasta elintarvikkeiden hintojen ilmoittamisessa (79/581/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

Euroopan talousyhteisön alustava toimintaohjelma kuluttajansuojaa ja kuluttajavalistusta koskevaksi politiikaksi(4) edellyttää hintojen ilmoittamista koskevien yhteisten periaatteiden luomista,

elintarvikkeiden myyntihinnan ja yksikköhinnan ilmoittaminen helpottaa kuluttajien suorittamia hintavertailuja myyntipaikalla; se lisää siten markkinoiden avoimuutta ja takaa paremman kuluttajansuojan,

periaatteessa näiden hintojen ilmoittamisvelvollisuuden tulisi koskea kaikkia kuluttajille tarjottavia elintarvikkeita riippumatta siitä, myydäänkö niitä pakkaamattomina vai valmiiksi pakattuina; tämän velvollisuuden tulisi myös koskea kirjallisia tai painettuja mainoksia ja luetteloita aina, kun niissä mainitaan elintarvikkeiden myyntihinnat,

myyntihintaa ja yksikköhintaa ilmoitettaessa on kunkin elintarvikeryhmän osalta sovellettava erityistä menettelyä, jotta hinnan merkitsemisestä tuotteisiin ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa vähittäismyyjille,

yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuuden ei tulisi koskea sellaisia pakkaamattomina myytäviä tai valmiiksi pakattuja elintarvikkeita, joihin sovellettuna yksikköhinnan ilmoittamisella ei olisi merkitystä,

yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuuden sijasta olisi aina kun se on mahdollista standardoitava valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden tuotemäärät; kansallisella ja yhteisön tasolla tapahtuvan standardoinnin edistämiseksi olisi sää dettävä mahdollisuudesta lykätä tämän velvollisuuden soveltamista tietyn pakkauskoon mukaan valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden osalta, ja

tämän direktiivin säännökset ovat tarpeen kuluttajan suojaamiseksi ja kuluttajan valistamiseksi sekä sen yhteisön tavoitteen edistämiseksi, joka liittyy elinolojen paranemiseen ja taloudellisen toiminnan tasapainoiseen kehitykseen koko yhteisössä; perustamissopimuksessa ei ole määräyksiä tarvittavasta toimivallasta,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tämä direktiivi koskee sellaisten pakkaamattomina myytävien taikka tietyn pakkauskoon mukaan tai vaihtelevina määrinä valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden myyntihinnan ja yksikköhinnan ilmoittamista, jotka on tarkoitettu kuluttajalle tai joista ilmoitetaan mainitsemalla hinta.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta hotelleissa, ravintoloissa, kahviloissa, olutravintoloissa, sairaaloissa, henkilökunnan ruokaloissa ja muissa sellaisissa paikoissa myytäviin ja niiden tiloissa nautittaviin elintarvikkeisiin eikä sellaisiin elintarvikkeisiin, jotka kuluttaja hankkii ammatillisia tai kaupallisia tarkoituksia varten.

3. Jäsenvaltiot voivat säätää, että tätä direktiiviä ei sovelleta maatilalla myytäviin elintarvikkeisiin. Tietyistä myyntipaikoista myytävät elintarvikkeet, jotka myyjä toimittaa suoraan ostajalle, voidaan myös jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jos niiden hintojen ilmoittaminen:

- aiheuttaisi kohtuutonta vaivaa tällaisille myyntipaikoille tai

- olisi ilmeisen epäkäytännöllistä myytäväksi tarjottavien elintarvikkeiden lukumäärän, myyntialueen ja sen ominaisuuksien tai tiettyihin kaupankäyntimuotoihin, kuten eräisiin liikkuvan kaupan muotoihin liittyvien erityisolosuhteiden vuoksi.

Edellisessä alakohdassa tarkoitetuilla poikkeuksilla ei saa rajoittaa niitä hintojen ilmoittamista koskevia velvoitteita, jotka perustuvat tämän direktiivin voimaantulon ajankohtana voimassa oleviin kansallisiin tai yhteisön säännöksiin.

2 artikla

Tässä direktiivissä:

a) "pakkaamattomina myytävillä elintarvikkeilla" tarkoitetaan elintarvikkeita, joita ei ole pakattu valmiiksi tai joita ei mitata tai punnita myyntiä varten muutoin kuin kuluttajan ollessa läsnä;

b) "valmiiksi pakatuilla elintarvikkeilla" tarkoitetaan pakkauksessa olevia elintarvikkeita riippumatta siitä, peittääkö pakkaus elintarvikkeen kokonaan vai vain osittain;

c) "tietyn pakkauskoon mukaan valmiiksi pakatuilla elintarvikkeilla" tarkoitetaan elintarvikkeita, jotka on pakattu valmiiksi siten, että pakkauksessa oleva määrä vastaa jotakin ennalta valittua arvoa;

d) "vaihtelevina määrinä valmiiksi pakatuilla elintarvikkeilla" tarkoitetaan elintarvikkeita, jotka on pakattu valmiiksi siten, että pakkauksessa oleva määrä ei vastaa ennalta valittua arvoa;

e) "myyntihinnalla" tarkoitetaan elintarvikkeen tietyn määrän hintaa;

f) "yksikköhinnalla" tarkoitetaan elintarvikkeen kilo- tai litrahintaa, jollei 6 artiklan 2 kohdasta tai 9 artiklasta muuta johdu.

3 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen elintarvikkeiden myyntihinta ja yksikköhinta on ilmoitettava seuraavien säännösten mukaisesti.

2. Pakkaamattomina myytävien elintarvikkeiden yksikköhinta on ilmoitettava. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin antaa tarkempia säännöksiä siitä, millä edellytyksillä tiettyjen näihin elintarvikkeisiin kuuluvien elintarvikeryhmien myyntihinta voidaan ilmoittaa kappalehintana.

3. Myyntihinnan ja yksikköhinnan on jäsenvaltioiden säätämien ehtojen mukaisesti liityttävä elintarvikkeen lopulliseen hintaan.

4 artikla

Myyntipaikalla ilmoitettavan myyntihinnan ja yksikköhinnan on oltava yksiselitteisiä, helposti tunnistettavia ja selvästi luettavia. Kukin toimivaltainen kansallinen viranomainen voi antaa erityisiä määräyksiä tällaisesta hintojen ilmoittamisesta.

5 artikla

Kaikissa kirjallisissa tai painetuissa mainoksissa tai luetteloissa, joissa mainitaan 1 artiklassa tarkoitettujen elintar vikkeiden myyntihinta, on ilmoitettava yksikköhinta, jollei 7 ja 8 artiklasta muuta johdu.

6 artikla

1. Yksikköhinta on ilmoitettava litrahintana, jos elintarvikkeita myydään tilavuuden mukaan, ja kilohintana, jos elintarvikkeita myydään painon mukaan.

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että tilavuuden mukaan myytävien elintarvikkeiden yksikköhinta lasketaan 100 millilitraa, 10 senttilitraa, desilitraa tai 0,1 litraa kohti ja että painon mukaan myytävien elintarvikkeiden yksikköhinta lasketaan 100 gramman määrää kohti.

3. Valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden yksikköhinnan on viitattava pakkauksessa ilmoitettuun määrään kansallisten ja yhteisön säännösten mukaisesti. Jos pakkauksessa ilmoitetaan kaksi määrää tai useampia, jäsenvaltiot voivat päättää, mitä niistä käytetään yksikköhintaa laskettaessa.

7 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta velvollisuutta ilmoittaa yksikköhinta sellaisiin pakkaamattomina tai valmiiksi pakattuina myytäviin elintarvikkeisiin, joihin sovellettuna tällaisella ilmoittamisella ei olisi merkitystä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita ovat erityisesti:

a) elintarvikkeet, joiden painon tai tilavuuden ilmoittaminen ei ole välttämätöntä (erityisesti yksittäiskappaleina myytävät elintarvikkeet);

b) automaateissa myytävät elintarvikkeet;

c) valmisateriat tai yksittäispakatut puolivalmisteet;

d) ylellisyystuotteet.

3. Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yksikköhinnan ilmoittamista, jos niitä myydään alennettuun hintaan pilaantumisvaaran vuoksi.

4. Jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta yksikköhinnan ilmoittamista, jos elintarvikkeiden paino tai tilavuus on vähemmän kuin viisi grammaa tai viisi millilitraa taikka enemmän kuin 10 kiloa tai 10 litraa.

8 artikla

1. Neuvoston on 31 päivään joulukuuta 1983 mennessä komission ehdotuksesta päätettävä ennalta sovitun kokoisina määrinä valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuuden soveltamiseh doista. Samalla sen on säädettävä, mitkä elintarvikeryhmät voidaan vapauttaa yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuudesta.

2. Ennalta sovittuina määrinä valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden yksikköhinta on ilmoitettava kansallisten säännösten mukaisesti, kunnes neuvosto tekee 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen.

9 artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on ennen sen siirtymäkauden loppua, jonka aikana yhteisön mittayksiköitä koskevat säännökset sallivat englanninmittayksiköiden käytön, määriteltävä jokaiselle elintarvikkeelle tai elintarvikeryhmälle SI-järjestelmän tai englanninmittayksiköitten mukaiset paino- ja tilavuusyksiköt, joina yksikköhinta on ilmoitettava.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 24 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3. Komissio antaa neuvostolle 1 päivään heinäkuuta 1983 mennessä kertomuksen niistä poikkeuksista, jotka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 1 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti sekä kertomukseen liittyvän saatuihin kokemuksiin perustuvan ehdotuksen muutoksiksi. Neuvosto päättää tämän kertomuksen ja muutosehdotuksen perusteella, onko edellä mainittuja poikkeuksia koskevat säännökset kokonaisuudessaan tai osittain pidettävä voimassa, muutettava vai kumottava.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä kesäkuuta 1979.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. d'ORNANO

(1) EYVL N:o C 167, 14.7.1977, s. 4; EYVL N:o C 135, 9.6.1978, s. 4

(2) EYVL N:o C 63, 13.3.1978, s. 48

(3) EYVL N:o C 18, 23.1.1978, s. 15

(4) EYVL N:o C 92, 25.4.1975, s. 2

Top