Help Print this page 

Document 31969L0463

Title and reference
Kolmas neuvoston direktiivi 69/463/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1969, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - arvonlisäveron käyttöönotto jäsenvaltioissa

OJ L 320, 20.12.1969, p. 34–35 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 535 - 535
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 551 - 552
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 25 - 26
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 27 - 28
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 27 - 28
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 13 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 13 - 14
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 16 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 14 - 15

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/463/oj
Multilingual display
Text

31969L0463

Kolmas neuvoston direktiivi 69/463/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1969, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - arvonlisäveron käyttöönotto jäsenvaltioissa

Virallinen lehti nro L 320 , 20/12/1969 s. 0034 - 0035
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0013
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1969(II) s. 0535
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0013
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1969(II) s. 0551
Kreikank. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0025
Espanjank. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0027
Portugalink. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0027


KOLMAS NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 9 päivänä joulukuuta 1969,

jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - arvonlisäveron käyttöönotto jäsenvaltioissa (69/463/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

Italian tasavalta on 14 päivänä heinäkuuta 1969 ja Belgian kuningaskunta 12 päivänä syyskuuta 1969 ilmoittanut komissiolle, että ne eivät voi noudattaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 11 päivänä huhtikuuta 1967 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin()1 artiklan toisessa kohdassa säädettyä 1 päivänä tammikuuta 1970 päättyvää määräaikaa arvonlisäveron käyttöönottamiseksi; tämän johdosta kyseiset jäsenvaltiot pyytävät kahden vuoden ja vastaavasti yhden vuoden lykkäystä tämän veron käyttöönotossa,

Belgian kuningaskunta katsoo, ettei se erityisesti Belgialle ominaisista suhdanne- ja budjettisyistä voi soveltaa arvonlisäveroa säädetystä päivästä,

Italian tasavalta korostaa puolestaan, että ehdotus yleiseksi verouudistukseksi on parhaillaan parlamentin käsiteltävänä ja hyväksyttävänä, eikä parlamentti ole vielä ratkaissut kantaansa tähän ongelmaan; ehdotuksen mukaan tarvittava lainsäädäntö on annettava 31 päivään lokakuuta 1970 mennessä; tämän johdosta kyseinen jäsenvaltio ei voi soveltaa arvonlisäveroa säädetystä päivästä,

lisäaikaa voidaan myöntää ainoastaan, jos se rajoitetaan mahdollisimman lyhyeksi,

näissä olosuhteissa arvonlisäveron käyttöönottoa ei voida lykätä myöhemmäksi kuin 1 päivään tammikuuta 1972,

edellä mainitun ensimmäisen direktiivin keskeisiä tavoitteita on luoda 1 päivänä tammikuuta 1970 käyttöön otettavalla arvonlisäverojärjestelmällä olosuhteet, jotka mahdollistavat liikevaihtoverojen kilpailua vääristävien vaikutusten välttämisen,

tätä tavoitetta ei voida saavuttaa 1 päivänä tammikuuta 1970, varsinkaan kaupan alalla, koska nämä jäsenvaltiot jatkavat liikevaihtoverotuksessa sisäisen verotuksen keskimääräisten hyvityskantojen soveltamista, ja

ne jäsenvaltiot, jotka eivät voi ottaa käyttöön arvonlisäveroa 1 päivänä tammikuuta 1970, eivät saa korottaa 1 päivänä lokakuuta 1969 voimassa olleita keskimääräisiä hyvityskantojaan,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan 11 päivänä huhtikuuta 1967 annetun ensimmäisen direktiivin 1 artiklassa oleva päivämäärä 1 päivä tammikuuta 1970 päivämäärällä 1 päivä tammikuuta 1972.

2 artikla

Tässä direktiivissä "keskimääräisillä verokannoilla" tarkoitetaan tuonnissa sovellettavia korvaavia veroja ja viennissä sovellettavia palautuksia, jotka on otettu käyttöön korvaamaan kansallisiin tuotteisiin tuotannon eri vaiheissa kohdistuvaa kasautuvaa monivaiheista liikevaihtoveroa, lukuun ottamatta lopullisen valmistajan myyntiin kohdistuvaa veroa.

3 artikla

Niitä keskimääräisiä verokantoja, jotka olivat voimassa 1 päivänä lokakuuta 1969, ei saa korottaa.

Kyseisenä päivänä voimassa olleet keskimääräiset verokannat mukautetaan mahdollisiin myöhempiin liikevaihtoverokantojen muutoksiin.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 1969.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. J. DE KOSTER

() EYVL N:o C 139, 28.10.1969, s. 32

() EYVL N:o C 144, 8.11.1969, s. 13

() EYVL N:o 71, 14.4.1967, s. 1301/67

Top