Help Print this page 

Document 32014D0397

Title and reference
2014/397/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2014 , difetianolin ja difenakumin käyttöä biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 14 koskevan hyväksymisen voimassaolon päättymisen lykkäämisestä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 186, 26.6.2014, p. 111–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/397/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

26.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/111


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2014,

difetianolin ja difenakumin käyttöä biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 14 koskevan hyväksymisen voimassaolon päättymisen lykkäämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/397/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1), ja erityisesti sen 14 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tehoaineet difetianoli ja difenakum sisällytettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (2) liitteeseen I käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 14, ja asetuksen (EU) N:o 528/2012 86 artiklan mukaisesti niitä pidetään hyväksyttyinä mainitun asetuksen nojalla siten, että sovelletaan mainitun direktiivin liitteessä I vahvistettuja ehtoja ja edellytyksiä.

(2)

Difetianolin hyväksyminen päättyy 31 päivänä lokakuuta 2014 ja difenakumin 31 päivänä maaliskuuta 2015. Näiden tehoaineiden hyväksymisen uusimista varten on esitetty hakemukset asetuksen (EU) N:o 528/2012 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Koska difetianolin ja difenakumin on todettu aiheuttavan riskejä ja ne ovat ominaisuuksiltaan mahdollisesti hitaasti hajoavia, todennäköisesti eliöihin kertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin todennäköisesti eliöihin kertyviä, olisi niiden hyväksymisen uudistamisen edellytykseksi asetettava vaihtoehtoisen tehoaineen tai vaihtoehtoisten tehoaineiden arviointi. Näiden ominaisuuksien vuoksi näiden tehoaineiden hyväksyminen voidaan uudistaa vain, jos on osoitettu, että vähintään yksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan edellytyksistä täyttyy.

(4)

Komissio on käynnistänyt riskinhallintoimenpiteitä koskevan tutkimuksen, jota voidaan soveltaa antikoagulanttijyrsijämyrkkyihin, jotta voitaisiin ehdottaa toimenpiteitä, jotka soveltuvat parhaiten näiden tehoaineiden ominaisuuksiin liittyvien riskien hallintaan.

(5)

Tutkimus on parhaillaan käynnissä. Näiden tehoaineiden hyväksymisen uudistamista hakeville olisi annettava mahdollisuus hyödyntää tutkimuksen päätelmiä hakemuksessaan. Tämän tutkimuksen päätelmät olisi otettava huomioon myös päätettäessä antikoagulanttijyrsijämyrkkyjen hyväksymisen uudistamisesta.

(6)

Kaikkien antikoagulanttijyrsijämyrkkyjen riskien ja hyötyjen sekä niihin sovellettujen riskinhallintatoimenpiteiden tarkastelun ja vertailun helpottamiseksi difetianolin ja difenakumin arviointi olisi lykättävä siihen saakka, kunnes viimeinen hakemus viimeisen antikoagulanttijyrsijämyrkyn hyväksymisen uudistamiseksi on toimitettu. Viimeiset antikoagulanttijyrsijämyrkkyjen brodifakumin, varfariinin ja varfariininatriumin hyväksymisten uudistamista koskevat hakemukset toimitetaan luultavimmin 31 päivään heinäkuuta 2015 mennessä.

(7)

Näin ollen syistä, joihin hakijat eivät voi vaikuttaa, difetianolin ja difenakumin hyväksymisen voimassaolo päättyy todennäköisesti ennen kuin niiden uudistamista koskeva päätös on tehty. Tästä syystä on asianmukaista lykätä näiden tehoaineiden hyväksymisen voimassaolon päättymispäivää siten, että hakemusten tutkimiselle jää riittävästi aikaa.

(8)

Hyväksymisen päättymispäivää lukuun ottamatta näiden aineiden hyväksyminen on voimassa direktiivin 98/8/EY liitteessä I olevien ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lykätään difetianolin ja difenakumin käyttöä biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 14 koskevan hyväksymisen voimassaolon päättyminen 30 päivään kesäkuuta 2018.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).


Top