Help Print this page 

Document 32014D0395

Title and reference
2014/395/EU: Komission päätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014 , kuparia sisältävien biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta välttämättömiin käyttötarkoituksiin (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4062)
  • In force
OJ L 186, 26.6.2014, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/395/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

26.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 186/103


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

kuparia sisältävien biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta välttämättömiin käyttötarkoituksiin

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4062)

(Ainoastaan englannin-, hollannin-, italian-, latvian-, maltan-, puolan-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2014/395/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta 4 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1451/2007 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kuparin käytöstä tuotetyypeissä 2, 5 ja 11, sellaisina kuin ne on määritelty biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (2) liitteessä V, on ilmoitettu biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ohjelman ensimmäisestä vaiheesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1896/2000 (3) 4 artiklan mukaisesti.

(2)

Kuparin sisällyttämisestä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, IA tai IB ei toimitettu täydellistä asiakirja-aineistoa asetettuun määräaikaan mennessä. Tiettyjen aineiden jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B 9 päivänä helmikuuta 2012 annetun komission päätöksen 2012/78/EU (4) mukaisesti luettuna yhdessä asetuksen (EY) N:o 1451/2007 4 artiklan 2 kohdan kanssa kuparia ei enää saa saattaa markkinoille käytettäväksi tuotetyypissä 2, 5 tai 11 1 päivästä helmikuuta 2013.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1451/2007 5 artiklan mukaisesti Irlanti, Viro, Italia, Puola, Ranska, Belgia, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Latvia, Suomi, Luxemburg, Ruotsi, Tanska ja Malta ovat toimittaneet komissiolle hakemukset, jotka koskevat kuparia sisältävien biosidivalmisteiden markkinoille saattamista useita käyttötarkoituksia varten.

(4)

Komissio saattoi hakemukset julkisesti saataville sähköisin keinoin.

(5)

Hakemusten perusteella legionellan tarttuminen liittyy erityisesti veden käyttöön, kuten juomaveteen, kylpyveteen, suihkuveteen sekä jäähdytystorneissa käytettävään veteen. Lisäksi voidaan päätellä, että legionella voi olla hengenvaarallinen, erityisesti haavoittuville ryhmille, kuten sairaalapotilaille. Hakemusten mukaan sopivan järjestelmän valinta legionellan valvontaa varten ei ole yksinkertaista ja se riippuu useista tekijöistä, kuten järjestelmän rakenteesta, iästä ja monimutkaisuudesta sekä veden kemiallisista ominaisuuksista.

(6)

Joidenkin hakemusten mukaan kuparia sisältäviä biosidivalmisteita käytetään estämään organismien kasvua uima-altaissa käytettävässä vedessä, koska tämä voisi johtaa moniin erilaisiin infektioihin.

(7)

Lisäksi joidenkin hakemusten perusteella kuparia sisältäviä biosidivalmisteita käytetään estämään organismien kasvua offshore-öljyn- tai kaasunporauslauttojen sekä muiden merellä ja rannikolla sijaitsevien laitosten pääasiallisessa vedentuloputkessa. Tällöin kuparin käyttö on olennaista, jotta voidaan välttää esimerkiksi käsittely-, juoma- ja kylpyveden tuotantoon sekä palontorjuntaan käytettävän vedenottoputken tukkeutuminen, koska vesiputken tukkeutuminen voisi olla vaarallista kyseisessä laitoksessa olevan henkilöstön terveydelle ja turvallisuudelle.

(8)

Lisäksi joidenkin hakemusten perusteella kuparia sisältäviä biosidivalmisteita käytetään estämään organismien kasvua alusten pääasiallisessa vedenottoputkessa. Tällöin kuparin käyttö on olennaista, jotta voidaan estää aluksen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä käytettävän vedenottoputken tukkeutuminen. Tähän sisältyvät kaikki putkiston sisäosat, kuten palontukahdutusjärjestelmä, jotka ovat välttämättömiä aluksen turvallisen toiminnan kannalta.

(9)

Näistä hakemuksista ei saatu huomautuksia julkisen kuulemisen aikana. Hakemukset jättäneet jäsenvaltiot ovat kuitenkin katsoneet, että niiden alueella tarvitaan riittävästi erilaisia teknisiä ja taloudellisia käyttökelpoisia vaihtoehtoisia keinoja, joilla voidaan torjua legionellaa tai muita haitallisia organismeja sekä tarvittaessa vähentää pääasiallisen vedenottoputken tukkeutumisen riskiä offshore-laitoksissa tai muissa merellä tai rannikolla olevissa laitoksissa taikka aluksissa.

(10)

Tämän vuoksi vaikuttaa todennäköiseltä, että mikäli kyseisissä jäsenvaltioissa ei sallita käyttöä, jolla pyritään torjumaan legionellaa tai muita haitallisia organismeja taikka estämään organismien kasvua offshore-öljyn- tai kaasunporauslauttojen, muiden merellä tai rannikolla sijaitsevien laitosten tai alusten pääasiallisessa vesiputkessa, tämä voisi tällä hetkellä aiheuttaa vakavan riskin kansanterveydelle. Lisäksi tämänhetkisten kupariin perustuvien, aluksilla käytettävien järjestelmien käytön lopettamisesta tai korvaamisesta voi monissa tapauksissa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia ja logistisia ja käytännön ongelmia. Mikäli korvaaminen on mahdollista, siihen voi mennä jonkin aikaa. Pyydetyt poikkeukset olennaisia käyttötarkoituksia varten ovat sen vuoksi tällä hetkellä tarpeen.

(11)

Kuitenkin mikäli ei viipymättä toimiteta täydellistä hakemusta kuparin käytön hyväksymisestä kyseisissä tuotetyypeissä, kuparia sisältävien biosidivalmisteiden käyttäjien olisi käytettävä vaihtoehtoisia menetelmiä legionellan torjuntaa tai organismien kasvun estämistä varten. Tämän vuoksi on syytä edellyttää, että tällaisessa tapauksessa kyseisissä jäsenvaltioissa oleville käyttäjille ilmoitetaan asiasta hyvissä ajoin, jotta ne voivat varmistaa, että vaihtoehtoiset menetelmät ovat käytettävissä ennen kuin kuparia sisältävät biosidivalmisteet on vedettävä markkinoilta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Irlanti, Viro, Italia, Puola, Ranska, Belgia, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Latvia, Suomi, Luxemburg, Ruotsi, Tanska ja Malta voivat asetuksen (EY) N:o 1451/2007 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti sallia kuparia sisältävien biosidivalmisteiden (EY-numero 231-159-6; CAS-numero 7440-50-8) markkinoille saattamisen tämän päätöksen liitteessä esitettyjä käyttötarkoituksia varten.

2.   Mikäli on toimitettu asiakirjat, jotka koskevat kuparin hyväksymistä käytettäväksi kyseisten käyttötarkoitusten kannalta olennaisissa tuotetyypeissä, ja arvioinnista vastaava jäsenvaltio on todennut ne täydellisiksi viimeistään 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä, Irlanti, Viro, Italia, Puola, Ranska, Belgia, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Latvia, Suomi, Luxemburg, Ruotsi, Tanska ja Malta voivat edelleen sallia markkinoille saattamisen biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (5) 89 artiklassa tarkoitettuihin määräaikoihin saakka tapauksissa, joissa aine hyväksytään tai sitä ei hyväksytä.

3.   Muissa kuin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa Irlanti, Viro, Italia, Puola, Ranska, Belgia, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Latvia, Suomi, Luxemburg, Ruotsi, Tanska ja Malta voivat edelleen sallia markkinoille saattamisen 31 päivään joulukuuta 2017 saakka, mikäli kyseiset jäsenvaltiot varmistavat 1 päivästä tammikuuta 2015 sen, että käyttäjille tiedotetaan aktiivisesti välittömästä tarpeesta käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä kyseisiä käyttötarkoituksia varten.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Viron tasavallalle, Irlannille, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Latvian tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Maltan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3.

(2)  EYVL L 228, 8.9.2000, s. 6.

(3)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(4)  EUVL L 38, 11.2.2012, s. 48.

(5)  EYVL L 167, 27.6.2012, s. 1.


LIITE

KÄYTTÖTARKOITUKSET, JOTKA MAINITUT JÄSENVALTIOT VOIVAT SALLIA, MIKÄLI 1 ARTIKLASSA TARKOITETUT EDELLYTYKSET TÄYTTYVÄT

 

 

A

B

C

Nro

Jäsenvaltio

Tuotetyyppi 2:

Tuotetyyppi 5:

Tuotetyyppi 11:

1

Irlanti

Legionellan torjunta ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä, kuten kylpy- ja suihkuvedessä

Legionellan torjunta juomavedessä

2

Viro

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

3

Italia

Legionellan torjunta ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä, kuten kylpy- ja suihkuvedessä

Legionellan torjunta juomavedessä

Legionellan torjunta jäähdytystorneissa käytettävässä vedessä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen öljyn- tai kaasunporauslauttojen sekä muiden merellä tai rannikolla sijaitsevien laitosten vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä niiden koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

4

Puola

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

5

Ranska

Legionellan ja muiden haitallisten organismien torjunta yksityisissä uima-altaissa käytettävässä vedessä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

6

Belgia

Legionellan torjunta ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä, kuten kylpy- ja suihkuvedessä

Legionellan torjunta juomavedessä

Legionellan torjunta jäähdytystorneissa käytettävässä vedessä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen öljyn- tai kaasunporauslauttojen sekä muiden merellä ja rannikolla sijaitsevien laitosten vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä niiden koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

7

Yhdistynyt kuningaskunta

Legionellan ja muiden haitallisten organismien torjunta uima-altaissa ja eläinten altaissa käytettävässä vedessä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen öljyn- tai kaasunporauslauttojen sekä muiden merellä ja rannikolla sijaitsevien laitosten vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä niiden koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

8

Saksa

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen öljyn- tai kaasunporauslauttojen sekä muiden merellä ja rannikolla sijaitsevien laitosten vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä niiden koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

9

Latvia

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

10

Suomi

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

11

Luxemburg

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

12

Ruotsi

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

13

Tanska

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen öljyn- tai kaasunporauslauttojen sekä muiden merellä ja rannikolla sijaitsevien laitosten vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä niiden koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

14

Malta

Legionellan torjunta ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä, kuten kylpy- ja suihkuvedessä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen öljyn- tai kaasunporauslauttojen sekä muiden merellä ja rannikolla sijaitsevien laitosten vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä niiden koko putkistossa ja vesijärjestelmässä

Biologisen likaantumisen (biofouling) estäminen aluksen vedenottoputkessa ja vesipumpuissa sekä sen koko putkistossa ja vesijärjestelmässä


Top