Help Print this page 

Document 62005CJ0069

Title and reference
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12 päivänä tammikuuta 2006.
Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Luxemburgin suurherttuakunta.
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Asetus (EY) N:o 659/1999 - Maatalousalan valtiontuet - Vuosia 2000 ja 2001 koskevien vuosittaisten kertomusten esittäminen - Valtiontuen arvioimista koskevat suuntaviivat.
Asia C-69/05.

European Court Reports 2006 I-00007*
  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:32
Multilingual display
Text

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.1.2006 - komissio vastaan Luxemburg

(asia C-69/05)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Asetus (EY) N:o 659/1999 – Maatalousalan valtiontuet – Vuosia 2000 ja 2001 koskevien vuosittaisten kertomusten esittäminen – Valtiontuen arvioimista koskevat suuntaviivat)

1.                     Valtiontuki – Käsittely komissiossa – Komission antamat ja jäsenvaltioiden hyväksymät suuntaviivat – Sitova vaikutus (EY 88 artiklan 1 kohta) (ks. 9 kohta)

2.                     Jäsenvaltiot – Yhteisön oikeudesta johtuvat velvoitteet – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Sisäisestä oikeusjärjestyksestä johtuvia perusteluita ei voida hyväksyä (EY 226 artikla) (ks. 10 kohta)

3.                     Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne – Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (EY 226 artikla) (ks. 11 kohta)

Aihe:

: Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Kaikkia vuosien 2000 ja 2001 aikana voimassa olleita maatalouden tukijärjestelmiä koskevien vuosittaisten kertomusten jättäminen toimittamatta 1.7.2001 mennessä ja viimeistään 30.6.2002 mennessä – EY 88 artiklan 1 kohta ja EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan (josta on tullut EY 88 artikla) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, s. 1) 21 artikla – Yhteisön suuntaviivat maatalousalan valtiontuista (2000/C 28/02) (EYVL C 28, s. 2; oikaisu EYVL C 232, s. 19)

Ratkaisu:

 

Luxemburgin suurherttuakunta ei ole noudattanut EY 88 artiklan 1 kohdan ja [EY 88] artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 21 artiklan, sellaisina kuin ne on pantu täytäntöön komission tiedonannolla, jonka otsikkona on ”Yhteisön suuntaviivat maatalousalan valtiontuesta” (julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 1.2.2000), mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole 1.7.2001 mennessä ja viimeistään 30.6.2002 mennessä toimittanut vuosittaisia kertomuksia kaikista tukijärjestelmistä, jotka ovat olleet käytössä maatalousalalla vuosina 2000 ja 2001.

 

Luxemburgin suurherttuakunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top