Help Print this page 

Document L:2012:327:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 327, 27. marraskuuta 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 27/11/2012
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unioni
  • Form: Virallinen lehti
Text
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.327.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 327

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
27. marraskuuta 2012


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/33/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1099/2012, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 270/2011 muuttamisesta

14

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1100/2012, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 101/2011 muuttamisesta

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1101/2012, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta (1)

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1102/2012, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1103/2012, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 892/2012 markkinointivuodeksi 2012/2013 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

22

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2012/39/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, direktiivin 2006/17/EY muuttamisesta ihmiskudosten ja -solujen testausta koskevien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta (1)

24

 

*

Komission direktiivi 2012/40/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteen I oikaisemisesta (1)

26

 

*

Komission direktiivi 2012/41/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta siten, että laajennetaan nonaanihapon sisällyttäminen tehoaineena kyseisen direktiivin liitteeseen I koskemaan tuotetyyppiä 2 (1)

28

 

*

Komission direktiivi 2012/42/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta vetysyanidin lisäämiseksi tehoaineena liitteeseen I (1)

31

 

*

Komission direktiivi 2012/43/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteen I otsikoiden muuttamisesta (1)

34

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2012/44/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivien 2002/53/EY ja 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien ja vihanneslajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytysten osalta annettujen direktiivien 2003/90/EY ja 2003/91/EY muuttamisesta (1)

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2012/723/YUTP, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/172/YUTP muuttamisesta

44

 

*

Neuvoston päätös 2012/724/YUTP, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Tunisian tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP muuttamisesta

45

 

 

2012/725/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä marraskuuta 2012, luvan antamisesta nautaeläinten laktoferriinin saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (Morinaga) (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8390)

46

 

 

2012/726/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä marraskuuta 2012, luvan antamisesta dihydrokapsiaatin saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8391)

49

 

 

2012/727/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä marraskuuta 2012, luvan antamisesta nautaeläinten laktoferriinin saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (FrieslandCampina) (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8404)

52

 

 

2012/728/EU

 

*

Komission päätös, annettu 23 päivänä marraskuuta 2012, tuotetyypissä 18 käytetyn bifentriinin jättämisestä pois biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY liitteistä I, I A tai I B (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8442)  (1)

55

 

 

2012/729/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 23 päivänä marraskuuta 2012, kiireellisistä toimenpiteistä tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen simpukoiden Perusta tapahtuvan tuonnin keskeyttämiseksi annetun päätöksen 2008/866/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 8459)  (1)

56

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1095/2012, annettu 22 päivänä marraskuuta 2012, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen osalta (EUVL L 325, 23.11.2012)

57

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top