Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika ELi sadamates peatuvate kaupade ja reisijate kohta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika ELi sadamates peatuvate kaupade ja reisijate kohta

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/42/EÜ – kaupade ja reisijate merevedu käsitlevad statistilised aruanded

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga sätestatakse, kuidas peaksid ELi riigid koguma statistilisi andmeid ELi sadamates peatuvate kaupade ja reisijate mereveo kohta.

PÕHIPUNKTID

Andmed

Kõnealused andmed puudutavad lasti ja reisijatega ning laevade endiga seotud teavet. Direktiivi lisades on määratletud andmekogumise tunnusjooned, sealhulgas

kaupade kirjeldus ja brutokaal tonnides;

aruandev sadam;

lastiliik nomenklatuuri järgi;

reisijate arv;

laevaliik ja suurus.

Andmete kogumisel võib välja jätta laevad kogumahutavusega alla 100 tonni.

Kogumine

Komisjon koostab loetelu kõigist ELi sadamatest, mille kohta tuleb koguda kokkuvõtlikke andmeid. Lisaks peab iga ELi riik valima sellest loetelust sadamad

kus töödeldakse aastas üle ühe miljoni tonni kaupu või

mida läbib aastas üle 200 000 reisija.

Valitud sadamate kohta tuleb koguda üksikasjalikumaid andmeid.

Andmete edastamine

ELi riigid peavad komisjonile (Eurostatile) edastama andmekogumise tulemused

kvartaalsete andmekogumisperioodide puhul viie kuu jooksul alates vaatlusperioodi lõppemisest ning

aastaste perioodide puhul kaheksa kuu jooksul.

ELi riigid peavad teatama Eurostatile andmekogumismeetodid ja ka üksikasjalikud andmed andmekogumismeetodite oluliste muudatuste kohta. Eurostat peab seejärel asjakohased kogutud statistilised andmed avaldama.

Kõnealust direktiivi muudeti määrusega (EL) nr 1090/2010, et viia kaupade merevedu käsitlevate andmete kogumine vastavusse teiste transpordiliikidega.

Otsusega 2010/216/EL muudeti mõningaid andmekogumisega seotud tehnilisi tunnusjooni, sealhulgas laevade riikkondsuse kohta kasutatavaid koode ja andmekogumite struktuuri.

Otsusega 2012/186/EL muudeti mõningaid andmekogumisel kasutatavaid muutujaid ning täpsustati lastiliikide klassifikatsiooni mõnda mõistet ja liiki.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 26. juunil 2009.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (ELT L 141, 6.6.2009, lk 29–47)

Direktiivi 2009/42/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise selliste volituste rakendamise kohta, mis on antud komisjonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1090/2010, millega muudetakse direktiivi 2009/42/EÜ kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (COM(2015) 362 final, 28.7.2015)

Viimati muudetud: 16.11.2015

Top