Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liiklusohutus: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liiklusohutus: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni teatis (KOM(2010) 389 (lõplik)) – Euroopa kui liiklusohutusala 2011–2020

MIS ON EUROOPA KOMISJONI TEATISE EESMÄRK?

Kuigi kolmanda liiklusohutuse tegevuskava rakendamine Euroopa Liidus (EL) aastatel 2003–2010 oli tulemuslik, toonitab Euroopa Komisjon, et liiklusohutuse parandamiseks tuleb teha veelgi suuremaid jõupingutusi.

PÕHIPUNKTID

Euroopa liiklusohutuse poliitikasuunistes (2011–2020) on esitatud üldine raamistik ja kaugeleulatuvad eesmärgid, millest tuleks lähtuda riiklike ja kohalike strateegiate koostamisel vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele. Üldises raamistikus toonitab komisjon vajadust:

 • luua koostööraamistik, mis põhineks parimate tavade vahetamisel kogu ELis;
 • võtta vastu liiklusõnnetustes saadud vigastusi ja esmaabi käsitlev strateegia, et tegeleda vigastatute arvu vähendamisega;
 • suurendada vähemkaitstud liiklejate turvalisust.

Põhimõtted ja kavandatud tulemus

Komisjon sätestab kolm põhimõtet:

 • kõrged nõudmised liiklusohutusele kogu Euroopas – julgustades ELi kodanikke võtma põhivastutust nii iseenda kui ka teiste turvalisuse eest ELi teedel ja keskendudes vähemkaitstud liiklejate turvalisuse suurendamisele;
 • ühtne lähenemisviis liiklusohutusele – tehes koostööd muude ELi poliitikavaldkondadega, nagu energeetika, keskkond, haridus, innovatsioon, tehnoloogia ja õigusküsimused;
 • subsidiaarsus, proportsionaalsus ja jagatud vastutus – jagatud vastutuse põhimõtte, kohustuste võtmise ja praktilise tegevuse kaudu kõigil tasanditel, alustades ELi riikidest ja nende ametkondadest ning lõpetades piirkondlike ja kohalike asutustega.

Lähtudes liiklusohutuse tegevuskavast aastateks 2003–2010 teeb komisjon ettepaneku jätkata ajavahemikul 2010–2020 sama eesmärgiga, st vähendada ELi liiklussurmade arvu poole võrra. See näitab ELi kindlat pühendumist liiklusohutusele ning ühine eesmärk vähendaks erinevusi ELi riikide vahel ja ühtlustaks ELi piires liiklusohutuse taset. Komisjon ootab, et ELi riigid panustaksid ühiste eesmärkide saavutamisse riiklike liiklusohutusstrateegiatega.

Nende poliitikasuunistega seoses toimus 2009. aasta juulist detsembrini avalik arutelu, mille käigus tehti ettepanek kehtestada eesmärk liiklusõnnetuste põhjustatud raskete vigastuste arvu vähendamiseks. Kui raskete vigastuste mõiste on üheselt määratletud, peab komisjon lisama vigastuste vähendamise eesmärgi aastani 2020 ettenähtud liiklusohutuse poliitikasuunistesse.

Strateegilised eesmärgid

Komisjon on määranud kindlaks seitse eesmärki, mille saavutamiseks kavandatakse meetmeid nii ELi kui ka ELi riikide tasandil. Need eesmärgid on järgmised:

 • tõhustada sõiduõpetust ja täiendkoolitust – juhilubade saamise ja sõidukoolituse süsteemi on vaja täiustada, pöörates erilist tähelepanu esmalubade omanikeleKomisjon hakkab koos ELi riikidega ette valmistama sõiduõppe ja liiklusohutuse koolituse ja väljaõppe ühtset strateegiat, milles on olulisel kohal eksamieelne õpe, juhiloa eksam ja juhiloa saamise järgne täiendkoolitus;
 • tugevdada liikluseeskirjade täitmise järelevalvet – komisjon teeb liiklusohutusteabe piiriülese vahetamise ettevalmistamiseks koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. Samuti asub komisjon välja töötama ühist liiklusohutuse järelevalvestrateegiat, mis hõlmab teavituskampaaniaid, riiklikke järelevalveeesmärke ja järelevalvet toetavat sõidukitehnoloogiat, mis võimaldab kasutada väikestes tarbesõidukites kiirusepiirajad ja alkolukke;
 • ehitada turvalisemaid teid – komisjon tagab, et ELi raha hakatakse eraldama üksnes ELi ohutusnõuetele vastava taristu tarbeks. Komisjon aitab kaasa infrastruktuuri turvalise haldamise asjakohaste põhimõtete rakendamisele ka ELi riikide kõrvalteedevõrkude suhtes, eelkõige parimate tavade levitamise teel;
 • parandada sõidukite turvalisust – lisaks liiklusohutuse alase edasimineku soodustamisele hindab ja soovitab komisjon meetmeid sõidukite tehnoülevaatust ja tehnokontrolli käsitlevate ELi õigusaktide ühtlustamiseks ja järkjärguliseks karmistamiseks;
 • edendada liiklusohutuse suurendamiseks kaasaegse tehnoloogia kasutamist – komisjon edendab jätkuvalt intelligentsete transpordisüsteemide kasutamist liiklusohutuse parandamiseks. Sõidukite üleeuroopalise automaatse hädaabikõne süsteemi (eCall) kehtestamine aitab suurendada päästeoperatsioonide tõhusust ja kiirust;
 • tõhustada hädaabiteenust – komisjon esitab üldise liiklusvigastusi ja esmaabi käsitleva tegevusstrateegia ettepaneku. Eelkõige uurib komisjon võimalusi, kuidas muuta esmaabimeetmed ja ravijärgne hooldus tõhusamaks, et vähendada liiklusõnnetuste mõju;
 • kaitsta vähemkaitstud liiklejaid – komisjon võtab meetmeid, et suurendada mootorratturite turvalisust, pöörates tähelepanu käitumisele ning sõidukite ja taristu ohutusele. Samuti edendatakse sobiva taristu loomist, et suurendada jalgratturite ja teiste vähemkaitstud liiklejate turvalisust.

Euroopa liiklusohutuse poliitikasuuniste 2011–2020 rakendamine

Avatud koostöö ELi riikide ja komisjoni vahel hõlbustab ELi liiklusohutuspoliitika rakendamist. Sellega paralleelselt on ELi riikidel ka siseriiklikud liiklusohutuskavad, mis sisaldavad kohalikest oludest lähtuvaid konkreetseid riiklikke eesmärke.

Komisjon püüab parandada olemasolevaid andmekorje- ja analüüsivahendeid, nagu CARE, nõukogu otsuse 93/704/EÜ kohaselt loodud ELi liiklusõnnetuste andmebaas ning Euroopa liiklusohutuse seirekeskus (ERSO), mis võimaldab kõigil internetis Euroopa liiklusohutusega seotud andmete ja teadmistega tutvuda.

TAUST

Lisateave: vt Liiklusohutus (Euroopa Komisjoni veebisait)

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020 (KOM(2010) 389 (lõplik), 20.7.2010)

Viimati muudetud: 09.05.2016

Top