Help Print this page 
Title and reference
Tsiviillennundusjulgestus: kogu ELis kehtivad eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tsiviillennundusjulgestus: kogu ELis kehtivad eeskirjad

Alates 2001. aastast on Euroopa Liit (EL) välja töötanud poliitikat ja eeskirju, et hoida ära julgeolekut ohustavat ebaseaduslikku sekkumist. Selleks hoitakse õhusõidukitest eemal potentsiaalselt ohtlikud esemed, näiteks relvad või lõhkeained.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002.

KOKKUVÕTE

Alates 2001. aastast on Euroopa Liit (EL) välja töötanud poliitikat ja eeskirju, et hoida ära julgeolekut ohustavat ebaseaduslikku sekkumist. Selleks hoitakse õhusõidukitest eemal potentsiaalselt ohtlikud esemed, näiteks relvad või lõhkeained.

Määrust kohaldatakse kõigi kommertslennujaamade, lennuettevõtjate ja lennujaamadele või lennujaamade kaudu kaupu või teenuseid pakkuvate ettevõtjate suhtes.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse lennundusjulgestuse ühised eeskirjad ja põhistandardid ning ühiste eeskirjade ja standardite rakendamise järelevalve kord.

OLULISEMAD PUNKTID

Tsiviillennunduse kaitse ühised põhistandardid

Need standardid hõlmavad näiteks järgmisi aspekte:

reisijate ja käsipagasi läbivaatus eesmärgiga tõkestada keelatud esemete viimine õhusõiduki pardale, samuti kontrollitakse enne laadimist äraantavat pagasit (mida reisijad endaga salongi kaasa ei võta);

lennujaama julgestus (nt piiratud juurdepääs lennujaama eri piirkondadele, töötajate läbivaatus, sõidukite kontrollimine ning järelevalve ja patrullid, mille eesmärk on takistada volitamata isikute sisenemist kõnealustesse piirkondadesse);

õhusõidukite julgestuskontroll või läbiotsimine enne väljalendu, et pardal ei oleks keelatud esemeid;

lasti ja posti läbivaatamine enne õhusõidukile laadimist;

lennujaama varude (st varud, mis on mõeldud müügiks tollimaksuvabades kauplustes ja restoranides) ja pardavarude (nt reisijatele mõeldud söök ja jook) läbivaatus;

personali töölevõtmine ja väljaõpe.

ELi riikide ning lennujaamade ja ettevõtjate kohustused

ELi riigid peavad:

määrama ühe lennundusjulgestuse alal pädeva asutuse;

kehtestama riikliku tsiviillennundusjulgestuse programmi, et määrata kindlaks ühiste põhistandardite rakendamisega seotud kohustused;

kehtestama riikliku kvaliteedikontrolli programmi tsiviillennundusjulgestuse kvaliteedi kontrollimiseks.

Majandustegevuses osalejad peavad:

määratlema ja rakendama lennujaama julgestuse programmi;

määratlema ja rakendama lennuettevõtjate julgestusprogrammi.

Komisjoni inspekteerimised

Komisjon inspekteerib lennujaamu (etteteatamata) ja riiklikke ametiasutusi. Riiklik ametiasutus peab puudused kõrvaldama. Riiklikud ametiasutused vastutavad esmase kvaliteedikontrolli ja õigusnormide täitmise tagamise eest ning korraldavad seoses sellega samuti inspekteerimisi.

Kolmandate riikide julgestusstandardite samaväärseks tunnistamine

EL võib tunnistada kolmandate riikide julgestusstandardid ELi standarditega samaväärseks, et teha võimalikuks ühekordse julgestuskontrolli süsteem. See tähendaks näiteks, et ELi lennujaamadesse saabuvad ja sealtkaudu muudesse sihtkohtadesse suunduvad reisijad ei pea enam läbima korduvat kontrolli. Tänu sellele väheneksid kulud ning reisimine muutuks kiiremaks ja mugavamaks. Ühekordne julgestuskontroll on ELi lennundusjulgestusalaste õigusaktide üks eesmärke.

Rakendusaruanne

Komisjoni 2013. aasta aruandes määruse (EÜ) nr 300/2008 rakendamise kohta jõutakse järeldusele, et „ELis on jätkuvalt tagatud lennundusjulgestuse kõrge tase” ja „komisjoni inspekteerimised on näidanud peamiste õigusnormide täitmise stabiilsust”. Selles juhitakse tähelepanu, et nõuete mittetäitmine seoses töötajate ja kauba läbivaatamisega tulenes inimteguritest. Hiljuti avastati rikkumisi veel näiteks kõrge ohutasemega kauba ja posti julgestuskontrolli osas. Samuti märgitakse aruandes, et komisjoni soovitatud parandusmeetmeid järgiti rahuldavalt.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Alates 29. aprillist 2008.

TAUST

Pärast 11. septembri 2001. aasta sündmusi Ameerika Ühendriikides võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2320/2002, millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad. Määrus (EÜ) nr 2320/2002 on asendatud määrusega (EÜ) nr 300/2008.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni lennundusjulgestuse poliitika veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 300/2008

29.4.2008

-

ELT L 97, 9.4.2008, lk 72-84

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Komisjoni määrus (EL) nr 18/2010

1.2.2010

-

ELT L 7, 12.1.2010, lk 3-14

Määruse (EÜ) nr 300/2008 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 4. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 185/2010, millega nähakse ette üksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks (ELT L 55, 5.3.2010, lk 1-55).

Komisjoni 26. jaanuari 2010. aasta määrus (EL) nr 72/2010, millega nähakse ette lennundusjulgestuse valdkonnas korraldatavate komisjoni inspekteerimiste kord (ELT L 23, 27.1.2010, lk 1-5).

Komisjoni 18. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 1254/2009, milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed (ELT L 338, 19.12.2009, lk 17).

Komisjoni 2. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 272/2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid (ELT L 91, 3.4.2009, lk 7-13).

Aruanded

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 2012. aasta aruanne määruse (EÜ) nr 300/2008 (mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju) rakendamise kohta (COM(2013) 523 (final), 9.7.2013).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 2013. aasta aruanne määruse (EÜ) nr 300/2008 (mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju) rakendamise kohta (COM(2014) 399 (final), 1.7.2014).

Viimati muudetud: 09.01.2015

Top