Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Õiglased turutingimused telefonidele ja teistele sideseadmetele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Õiglased turutingimused telefonidele ja teistele sideseadmetele

Käesoleva direktiivi eesmärk on konsolideerida 1988. ja 1994. aastal vastu võetud direktiivid, et avada Euroopa Liidu (EL) telekommunikatsiooni lõppseadmete turg konkurentsile. See aitab muuta mitmesuguste seadmete omadused läbipaistvaks, et kasutaja saaks kasu tehnika arengust ja suudaks teha teadlikke tarbimisvalikuid.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 20. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/63/EÜ konkurentsi kohta telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete turgudel.

KOKKUVÕTE

ELi riigid ei tohi anda ainu- ega eriõigusi telekommunikatsiooni lõppseadmete importimisel, turustamisel, ühendamisel, kasutuselevõtmisel ega hooldamisel.

ELi riigid ei tohi keelata selles riigis lõppseadmete* ühendamist üldkasutatava telekommunikatsioonivõrguga ega satelliitside maajaamaseadmete* kasutuselevõtmist, välja arvatud juhul, kui need ei vasta teatud olulistele nõuetele. Need nõuded on sätestatud direktiivis 1999/5/EÜ või selle kohaselt vastu võetud asjaomastes ühistes tehnilistes eeskirjades. ELi riigid võivad nõuda, et asjaomastel ettevõtjatel oleks vajalik tehniline kvalifikatsioon.

Turustatavad seadmed peavad vastama direktiivis 1999/5/EÜ määratletud olulistele nõuetele ning vajaduse korral selle direktiivi kohaselt vastu võetud ühistele tehnilistele eeskirjadele. Tootjad ja importijad peavad tagama, et need seadmed:

tagavad kasutaja ja kõigi teiste isikute tervise ja ohutuse kaitse, sealhulgas direktiivis 2006/95/EÜ sätestatud ohutusnõuetega seotud eesmärgid teatud pingevahemikes kasutamiseks ettenähtud elektriseadmetele;

vastavad direktiivis 2004/108/EÜ sätestatud elektromagnetilise ühilduvusega seotud kaitsenõuetele (seade ei tekita häireid teiste seadmete töös);

võimaldavad kasutada maapealseks või avakosmose raadiosideks eraldatud spektrit ja orbitaalressursse, et vältida kahjulikke häireid.

Kasutajatel peab olema juurdepääs uutele üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu lõpp-punktidele. Selleks, et kasutaja saaks kasutada enda valitud lõppseadmeid, peavad ELi riigid tagama, et käitajad avaldavad lõppseadmete ja liideste spetsifikaadid, millega lõpp-seadmed tuleb ühendada.

ELi riigid peavad esitama komisjonile tehniliste nõudmiste eelnõu (võimalike edaspidiste standardite aluse) kooskõlas direktiivis 1999/5/EÜ sätestatud korraga. Kõik lõppseadmete spetsifikaadid tuleb vormistada ja avaldada.

Spetsifikaatide rakendamise järelevalve usaldatakse ELi riigi määratud asutusele, mis ei sõltu telekommunikatsioonisektoris kaupu ja/või teenuseid pakkuvatest avalik-õiguslikest ettevõtjatest või eraettevõtjatest.

Taust

Käesoleva direktiiviga asendati direktiivi 88/301/EMÜ 1994. aastal muudetud sätted. See oli telekommunikatsioonituru liberaliseerimisele suunatud poliitika esimene etapp, mis viis selle turu täieliku liberaliseerimiseni 1. jaanuarist 1998.

Põhimõisted

* Lõppseade - seade, mis on otseselt või kaudselt ühendatud üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu lõpp-punktiga, et saata, töödelda või võtta vastu teavet. Nende seadmete hulka kuuluvad maajaamaseadmed.

* Satelliitside maajaamaseadmed - seadmed, mida saab kasutada ainult raadiosidesignaalide edastamiseks või edastamiseks ja vastuvõtmiseks („edastus/vastuvõtt”) või ainult vastuvõtmiseks („ainult vastuvõtt”) satelliitide või muude kosmosepõhiste süsteemide vahendusel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/63/EÜ

11.7.2008

-

ELT L 162, 21.6.2008, lk 20-26

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10-28).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilise ühilduvuse alaste liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/336/EMÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 24-37).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/95/EÜ teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 374, 27.12.2006, lk 10-19).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357-374).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62-106).

Viimati muudetud: 29.07.2015

Top