Help Print this page 
Title and reference
Biotsiidid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biotsiidid

Käesolev määrus ühtlustab olemasolevaid Euroopa Liidu (EL) eeskirju biotsiidide turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamise kohta. Sellega luuakse biotsiididele ka liidu luba, mis lubab lasta tooteid otse kogu ELi turule ilma eraldi riiklike lubade või vastastikuse tunnustamise vajaduseta.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 528/2012, 22. mai 2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist.

KOKKUVÕTE

Käesolevat määrust kohaldatakse järgmise suhtes:

 • biotsiidid ;
 • tooted ja materjalid, mida on töödeldud biotsiididega;
 • toimeained.

Asjaomaste toodete loetelu leiab määruse V lisast.

Biotsiididele loa andmise tingimused

Biotsiididele loa andmiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • toimeained on asjakohaste tooteliikide puhul heaks kiidetud;
 • kui biotsiidi kasutatakse vastavalt loale, siis on see piisavalt tõhus, ei avalda vastuvõetamatut mõju sihtorganismidele, inimeste ja loomade tervisele ega ka keskkonnale;
 • toote füüsikalisi ja keemilisi omadusi peetakse sobivaks, et toodet asjakohaselt kasutada ja transportida;
 • vajaduse korral on kehtestatud biotsiidis sisalduvate toimeainete jääkide piirnormid toidus ja söödas;
 • tootes nanomaterjalide kasutamise korral on eraldi hinnatud selle ohtlikkust inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale.

Toimeaine kiidetakse heaks esialgu kuni kümneks aastaks, kui vähemalt ühe kõnealust toimeainet sisaldava biotsiidi puhul võib eeldada vastavust eeltoodud kriteeriumidele.

Riiklik luba ja vastastikune tunnustamine

Määrus näeb ette biotsiididele loa andmise ühtlustatud menetluse ELis. Kui ELi liikmesriik on esmakordse loa andnud, võib taotleja paluda selle loa tunnustamist muude liikmesriikide poolt. Luba antakse samadel tingimustel.

Liidu luba

Tsentraliseeritud loa andmise menetlusest tulenev liidu luba võimaldab ettevõtjatel lasta biotsiide otse kogu ELi turule ilma vajaduseta hankida eraldi riiklikke lube või viia läbi vastastikuse tunnustamise menetlus. Kõnealune tsentraliseeritud loa andmine on vabatahtlik ja kui taotleja pole mis tahes põhjusel liidu loast huvitatud, võib ta selle asemel taotleda riiklikku luba ja vajadusel selle loa vastastikust tunnustamist teistes liikmesriikides.

Loa andmise lihtsustatud menetlus

Teatud biotsiidide puhul võib taotleda luba lihtsustatud menetluse korras, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • kõik biotsiidis sisalduvad toimeained on kantud käesoleva määruse I lisasse ja vastavad kõikidele kõnealuses lisas sätestatud piirangutele;
 • biotsiid ei sisalda probleemseid aineid ega nanomaterjale;
 • biotsiid on piisavalt tõhus;
 • toote käitlemine ja selle kavandatav kasutamine ei nõua isikukaitsevahendite kasutamist.

Kui eespool loetletud tingimused on täidetud, esitavad taotlejad taotluse Euroopa Kemikaaliametile (ECHA), märkides pädeva asutuse nime, kelle nad pakuvad taotlust hindama.

Eespool kirjeldatud lihtsustatud menetluse alusel loa saanud biotsiidid võib teha kättesaadavaks kõigi liikmesriikide turul ilma loa vastastikuse tunnustamise vajaduseta. Siiski peab loaomanik teavitama iga liikmesriiki hiljemalt 30 päeva enne biotsiidi turulelaskmist kõnealuses riigis. Toote märgistusel tuleb kasutada selle liikmesriigi ametlikku keelt või ametlikke keeli, kui liikmesriik ei näe ette teisiti.

Töödeldud tooted

Käesolev määrus laiendab varasemate õigusaktide reguleerimisala, hõlmates nüüd ka tooteid, mida on töödeldud biotsiididega või mis sisaldavad biotsiide. Tooteid tohib töödelda ainult toimeainetega, mis on selleks otstarbeks ELis heaks kiidetud. Töödeldud toodete valmistajad ja importijad on kohustatud tooted märgistama, kui:

 • väidetakse, et töödeldud tootel on biotsiidi omadusi;
 • toote töötlemiseks kasutatud toimeaine heakskiitmisega seotud tingimustes on märgistusele erinõudeid inimeste tervise või keskkonna kaitseks.

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 528/2012

17.7.2012

-

ELT L 167, 27.6.2012

Muutmisaktid

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 283/2013

23.4.2013

-

ELT L 93, 3.4.2013

Määrus (EL) nr 284/2013

23.4.2013

-

ELT L 93, 3.4.2013

Määrus (EL) nr 354/2013

9.5.2013Kohaldamine: 1.9.2013

-

ELT L 109, 19.4.2013

Määrus (EL) nr 736/2013

20.8.2013

-

ELT L 204, 31.7.2013

Määrus (EL) nr 837/2013

23.9.2013

-

ELT L 234, 3.9.2013

VIIDATUD DOKUMENDID

Komisjoni määrus (EL) nr 283/2013, 1. märts 2013, milles sätestatakse toimeainete andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta [ELT L 93, 3.4.2013]

Komisjoni määrus (EL) nr 284/2013, 1. märts 2013, milles sätestatakse toimeainete andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta [ELT L 93, 3.4.2013]

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 354/2013, 18. aprill 2013, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta [ELT L 109, 19.4.2013]

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 736/2013, 17. mai 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012 biotsiidides kasutatavate olemasolevate toimeainete läbivaatamise tööprogrammide kestuse osas [ELT L 204, 31.7.2013]. Selle määrusega pikendatakse 31. detsembrini 2024 tööprogrammi, mille eesmärk on kõikide biotsiidides kasutatavate olemasolevate toimeainete süstemaatiline läbivaatamine.

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 837/2013, 25. juuni 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 III lisa seoses biotsiidile loa andmisel nõutava teabega [ELT L 234, 3.9.2013]

Viimati muudetud: 20.01.2014

Top