Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toidu lisaainete ohutus ja tarbijakaitse kõrge tase

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Toidu lisaainete ohutus ja tarbijakaitse kõrge tase

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1333/2008 – toidu lisaained

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega asendatakse varasemad ELi õigusaktid ja koondatakse ühte õigusakti kõik toidu lisaainete* liigid.

Selles on loetletud

heakskiidetud ained;

nende kasutamise ja märgistamise tingimused.

Määrusega lihtsustatakse neile lubade andmise korda.

PÕHIPUNKTID

Ainult ELis heakskiidetud toidu lisaaineid võib müüa ja ettenähtud tingimustel toidus kasutada.

Selleks, et kuuluda ELis heakskiidetud toidu lisaainete loetellu, ei tohi toidu lisaaine olla tarbijaid eksitav ega tervisele ohtlik. Selle järele peab olema põhjendatud vajadus, mida ei saa rahuldada muul viisil.

Lisaaine peab olema tarbijale kasulik, täites mõnda järgmistest funktsioonidest:

toidu toiteväärtuse säilitamine;

abistamine toidu tootmisel, töötlemisel, valmistamisel, käitlemisel, pakendamisel, transpordil või ladustamisel;

eritoidu vajaduse rahuldamine.

Magusainete ja värvainete suhtes kehtivad eritingimused.

Lisaaineid tuleb kasutada soovitud mõju saavutamiseks kõige madalamal vajalikul tasemel. Selle taseme puhul tuleb võtta arvesse vastuvõetavat päevast kogust ja eritoitu vajavate tarbijarühmade vajadusi.

Üldjuhul ei tohi lisaaineid kasutada töötlemata toidus ega imiku- ja väikelapsetoitudes, kui sellist kasutust ei ole eraldi ette nähtud.

Lisaained, olenemata sellest, kas need on ette nähtud müügiks lõpptarbijale või mitte, peavad vastama selgetele märgistamisnõuetele, näiteks peab neile märgitud olema nimi ja/või E-number (nt päikeseloojangukollase värvaine puhul E 110).

Õigusakti ei kohaldata järgmiste ainete suhtes, kui neid ei kasutata

abiainetena, st ainetena, mida kasutatakse teadlikult tooraine töötlemiseks;

taimede ja taimsete saaduste kaitseks;

toidule lisatud toitainetena;

vee käitlemiseks.

TAUST

Enamik lisaainete hindamisi viidi läbi 1980. ja 1990. aastatel. Nüüd on käsil uus hindamine, millega loodetakse lõpule jõuda 2020. aastaks. Seoses sellega võib Euroopa Komisjon teha ettepaneku praegu kehtivate kasutustingimuste muutmiseks või mõningate ainete eemaldamiseks heakskiidetud ainete loetelust.

PÕHIMÕISTED

* Toidu lisaained – ained, mida kasutatakse toidus mitmesugustel eesmärkidel, näiteks magustamiseks, värvi andmiseks või säilivusaja pikendamiseks. Nende kasutamise suhtes kohaldatakse ELi eeskirju, mis on kehtestatud inimeste tervise ja tarbijakaitse kõrge taseme tagamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 25. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 257/2010, millega kehtestatakse toidus lubatud lisaainete uue hindamise kava kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 80, 26.3.2010, lk 19–27)

Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1–295). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 12.11.2015

Top