Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tasakaalustusmeetmed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Tasakaalustusmeetmed

KOKKUVÕTE:

nõukogu määrus (EÜ) nr 597/2009 – tasakaalustusmeetmed

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse eeskirjad kolmandatest riikidest subsideeritud impordi eest kaitsmise kohta ja tingimused tasakaalustusmeetmete rakendamiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Tasakaalustavat tollimaksu kohaldatakse vastutoime avaldamiseks subsideeritud impordi kahjulikule mõjule ELi turule ja ausa konkurentsi taastamiseks. Tollimaksu tasub importija asjaomase ELi riigi tolliasutustele.
 • Kui ELi tootmisharu leiab, et toote import kolmandast riigist on subsideeritud ja kahjustab sarnast toodet tootvat ELi tootmisharu, võib ta esitada Euroopa Komisjonile kaebuse.
 • Kui kaebus sisaldab piisavat tõendusmaterjali subsiidiumide olemasolu või ELi tootmisharule tekitatud kahju kohta ning põhjusliku seose olemasolu kohta subsiidiumi ja kahju vahel, algatab komisjon subsiidiumivastase uurimise.
 • Komisjon võib kehtestada ajutise tasakaalustava tollimaksu täiendava uurimise läbiviimiseks, kui subsiidiumivastase uurimise käigus selgub, et:
  • imporditud toote suhtes kehtivad subsiidiumid;
  • ELi tootmisharule on tekitatud kahju;
  • subsiidiumi ja kahju vahel esineb põhjuslik seos;
  • ELi huvid nõuavad kahju ärahoidmiseks sekkumist.
 • Pärast täiendavat uurimist võib komisjon 13 kuu jooksul kehtestada püsimeetmed. Need kohalduvad tavaliselt viieks aastaks.
 • Viieaastase perioodi jooksul võidakse esitada vahepealse läbivaatamise taotlus, kui subsideerimise ja kahju tekitamisega seotud asjaolud on märkimisväärselt muutunud ja kui see muutus on püsiv.
 • Meetmete kehtimise viimasel aastal võib ELi tootmisharu paluda komisjonilt aegumise läbivaatamise teostamist. Selle käigus selgitatakse, kas meetmete kehtivuse lõppemisega võib tõenäoliselt kaasneda subsideerimise või kahju jätkumine või kordumine. Sellisel juhul võidakse meetmeid pikendada veel viieks aastaks.
 • Importijad võivad samuti taotleda tasutud tollimaksude tagasimaksmist, kui nad leiavad, et subsiidiumide summa on kas kaotatud või seda on vähendatud.
 • ELi subsiidiumivastased eeskirjad põhinevad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kehtestatud ülemaailmsetel standarditel.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 7. augustist 2009.

TAUST

Subsiidium on rahaline abi, nagu toetus või laen, mida maksab tavaliselt kolmanda riigi valitsus ja millest saab kasu ettevõte või tootmisharu, kes impordib oma tooteid ELi, ning mis seeläbi moonutab konkurentsi ELi turul. Selle moonutuse tasakaalustamiseks ja ausa konkurentsi taastamiseks võib EL kehtestada neile importidele nn tasakaalustavad tollimaksud.

Lisateavet vt teemast „Subsiidiumidevastased meetmed” Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (kodifitseeritud versioon) (ELT L 188, 18.7.2009, lk 93–126)

Määruse (EÜ) nr 597/2009 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Komisjoni 32. aastaaruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile ELi dumpingu- ja subsiidiumivastase ning kaitsemeetmetealase tegevuse kohta (2013) (COM(2015) 43 final, 4.2.2015)

Viimati muudetud: 21.04.2016

Top