Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dumpinguvastased meetmed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Dumpinguvastased meetmed

Dumpinguga on tegu siis, kui ettevõte müüb toodet eksporditurul odavama hinnaga kui oma koduturul. Et tagada õiglane konkurents sama tootega, mida Euroopa Liidu tootjad müüvad ELi turul, võib EL kehtestada impordi suhtes dumpinguvastaseid meetmeid.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse ELis dumpinguvastaste meetmete kohaldamise kord.

PÕHIPUNKTID

Dumpinguvastaseid meetmeid võib kohaldada, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • import peab toimuma dumpinguga;
  • samasugust toodet* valmistavate ELi tootjate huve peab olema oluliselt kahjustatud*;
  • dumpinguhinnaga impordi ja olulise kahju* vahel peab olema põhjuslik seos;
  • dumpinguvastane meede ei tohi olla ELi huvidega vastuolus.

Kui need tingimused on täidetud, võib asjaomase toote ELi importimise suhtes kohaldada dumpinguvastaseid meetmeid. Tavaliselt on selliseks meetmeks väärtuseline tollimaks, mis moodustab teatud protsendi asjaomase toote impordiväärtusest. Samuti võidakse rakendada koguselisi tollimakse, st kindlat summat teatava kaubakoguse kohta (nt 100 eurot ühe tonni toodete kohta), või hinnakohustust. Hinnakohustus on eksportija kohustus järgida minimaalset impordihinda.

Importija tasub tollimaksu ELis asjaomaste ELi riikide tolliasutustele.

Meetmed kehtestatakse tavaliselt viieks aastaks. Teatavatel tingimustel võidakse kehtivad meetmed läbi vaadata (vaheläbivaatus). Läbivaatamisel käsitletakse üldjuhul algsete meetmete ühte või mitut elementi, nt dumpingu ja/või kahju taset, hõlmatud tooteid ja meetmete vormi.

Viie aasta möödudes kaotavad meetmed kehtivuse, välja arvatud juhul, kui aegumise läbivaatamisel jõutakse järeldusele, et meetmete kehtivuse lõppemisega võib tõenäoliselt kaasneda dumpingu ja olulise kahju jätkumine või kordumine.

Importijad võivad taotleda tasutud tollimaksu täielikku või osalist tagasimaksmist, kui nad saavad tõendada, et dumpingumarginaal*, mille alusel tollimakse maksti, on kaotatud või seda on vähendatud.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

11. jaanuarist 2010.

Lisateavet leiate dumpinguvastaste meetmete teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

PÕHIMÕISTED

* Oluline kahju - oluline kahju ELi tööstusele, nt turuosa, hinnataseme ja/või kasumlikkuse vähenemine, mis on tingitud dumpinguhinnaga impordist.

* Samasugune toode - toode, mis on kõnealuse tootega identne või sellega väga sarnane.

* Dumpingumarginaal - selle hinna, mida eksportija küsib toote eest koduturul (normaalväärtus) ja sama eksportija poolt kõnealuse toote eest ELi turul küsitava hinna (ekspordihind) vahe.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1225/2009

11.1.2010

-

ELT L 343, 22.12.2009, lk 51-73

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 765/2012

6.9.2012

-

ELT L 237, 3.9.2012, lk 1 ja 2

Määrus (EL) nr 1168/2012

15.12.2012

-

ELT L 344, 14.12.2012, lk 1 ja 2

Määrus (EL) nr 37/2014

20.2.2014

-

ELT L 18, 21.1.2014, lk 1-51

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Komisjoni 33. aastaaruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile ELi dumpingu- ja subsiidiumivastase ning kaitsemeetmetealase tegevuse kohta (2014) (COM(2015) 385 final, 3.8.2015)

Viimati muudetud: 14.09.2015

Top