Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Keskpank (EKP)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Keskpank (EKP)

KOKKUVÕTE:

Protokoll (nr 4) – Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta

KOKKUVÕTE

Euroopa Keskpank (EKP) on euroala keskpank ja Euroopa Liidu (EL) sõltumatu institutsioon, mis kujutab endast euroalal rahapoliitikat teostava eurosüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) keskust.

Euroopa Keskpank ning nende ELi riikide keskpangad, mille rahaühik on euro, moodustavad eurosüsteemi ning Euroopa Keskpank (EKP) ja kõigi ELi riikide keskpangad moodustavad Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS). Eurosüsteem ja EKPS eksisteerivad samaaegselt seni, kuni on ELi riike, kes ei ole kasutusele võtnud eurot.

Eurosüsteemi esmane eesmärk on säilitada hindade stabiilsus, st kaitsta euro väärtust. Ilma et see piiraks esmast eesmärki, toetab EKPS ELi üldist majanduspoliitikat.

EKP põhiülesanded on:

määratleda euroala rahapoliitika ja seda rakendada;

sooritada välisvaluutaoperatsioone;

hoida ja hallata euroala riikide ametlikke välisvaluutareserve;

edendada maksesüsteemide tõrgeteta toimimist.

Lisaks kogub EKP riikide keskpankade abiga oma ülesannete täitmiseks vajalikku statistilist teavet ja EKP-l on ainuõigus anda luba pangatähtede emissiooniks euroalal.

Koostöös riiklike järelevalveasutustega teostab EKP ühtse järelevalvemehhanismi raames euroalal ja teistes osalevates riikides pangandusjärelevalvet. See ülesanne määrati EKP-le 2014. aastal eesmärgiga säilitada finantssüsteemi stabiilsus ja aidata kaasa krediidiasutuste tõhususe ja usaldatavuse tagamisele.

EKP otsuseid tegevad organid on nõukogu, juhatus ja üldnõukogu. EKP nõukogu koosneb EKP juhatuse liikmetest ja nende riikide keskpankade juhatajatest, mille rahaühik on euro. Juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja neli liiget, teostab rahapoliitikat ja vastutab jooksva töö eest. Üldnõukogu, kuhu kuuluvad EKP president ja asepresident ning riikide keskpankade juhatajad, täidab ülesandeid, mis on määratud EKP-le, kuni kõigis ELi riikides on euro kasutusele võetud.

Järelevalvemehhanismi raames asutatud järelevalvenõukogu täidab pangandusjärelevalvega seotud ülesandeid. Järelevalvenõukogu koosneb esimehest, aseesimehest, neljast EKP esindajast ja iga järelevalvemehhanismis osaleva ELi riigi riikliku pädeva asutuse ühest esindajast.

EKP asutati 1998. aastal ja asub Saksamaal Maini-äärses Frankfurdis.

TAUST

1. juunil 1998 asutatud Euroopa Keskpank on täieõiguslik ELi institutsioon. 2009. aastast on EKP juriidiline isik vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 282 lõikele 3.

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Protokoll (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta

ELT C 326, 26.10.2012, lk 230–250

Viimati muudetud: 21.09.2015

Top