Help Print this page 
Title and reference
Mootorsõidukite ELi tüübikinnituse süsteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mootorsõidukite ELi tüübikinnituse süsteem

Tüübikinnituse süsteem pakub ELi riikidele ühtset õigusraamistikku mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse kohta.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv).

KOKKUVÕTE

Tüübikinnituse süsteem pakub ELi riikidele ühtset õigusraamistikku mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse kohta.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Kõnealuse direktiiviga rakendatakse kõigile komplektsete sõidukite kategooriatele, sh mitmes etapis ehitatud sõidukitele, kohustuslikku tüübikinnitussüsteemi. Selles kehtestatakse:

ühtlustatud raamistik, mis sisaldab üldisi tehnilisi nõudeid tüübikinnituse andmiseks uutele sõidukitele, nimetatud sõidukite süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele eesmärgiga hõlbustada nende registreerimist, müüki ja kasutusele võtmist ELis;

eeskirjad osade ja seadmete müügi ja kasutusele võtmise kohta.

PÕHIPUNKTID

Käesolevat direktiivi kohaldatakse sõiduautodele, haagissuvilatele, veokitele ja bussidele, mis on nüüd hõlmatud ELi täielikult ühtlustatud nõuetega.

ELi tüübikinnituse süsteem põhineb kolmanda osapoole kinnitusepõhimõtetel ja nende kinnituste vastastikuse tunnustamisepõhimõtetel .

Tüübikinnituskorra kohaselt katsetab riiklik tehniline teenistus sõidukitüüpi enne müüki panemist vastavalt õigusnõuetele ning nende katsetuste alusel väljastab riiklik tüübikinnitusasutus kinnituse (EÜ sertifikaadi). Tootja võib taotleda kinnitamist igas ELi riigis.

Sõiduki kinnitamine ühes ELi riigis on piisav kõigi seda tüüpi sõidukite täiendava kontrollimiseta kogu ELis registreerimiseks selle vastavustunnistuse alusel. Vastavustunnistus on dokument, mille annab välja tootja ja mis tõendab, et sõiduk vastab ELi tüübikinnituse nõuetele. Tootja on kohustatud tagama tootmise vastavuse kinnitatud tüübile.

Direktiiv 2007/46/EÜ hõlmab peamiselt sõidukite kinnitamisel järgitavat haldusmenetlust.

Tehnilised erinõuded, mille alusel sõidukeid katsetatakse, on sätestatud teistes ELi dokumentides, mille loetelu on esitatud direktiivi IV lisas. Näiteks on nendes dokumentides sätestatud:

teatud kohustuslikud omadused, näiteks elektrooniline stabiilsuskontroll, uued täiustatud peeglid, päevatuled, külgkatted jalakäijate ja jalgratturite sõiduki alla kukkumise takistamiseks ning pritsmevastased vahendid;

täiendavad nõuded bussidele (sõidukile ettenähtud sõitjate arvule vastavad avariiväljapääsud, piiratud liikumisvõimega inimestele juurdepääsu hõlbustavad seadmed, jääkruum sõitjateruumis bussi ümberminekul jne);

keskkonnakaitsega seotud nõuded, nt standardsed CO2 heitkogused, saasteainete heite piirkogused, kütusekulu, mootori võimsus ja sõiduki müratase.

MILLAL DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Olenevalt sõiduki kategooriast kohaldati kõnealust direktiivi järk-järgult ajavahemikul 2009-2014.

TAUST

Sõidukite tüübikinnitust käsitlevate ELi õigusaktide peamine eesmärk on tagada, et turule viidavad uued sõidukid, osad ja eraldi seadmestikud tagaksid kõrge ohutuse ja keskkonnakaitse taseme.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/46/EÜ

29.10.2007

28.4.2009

ELT L 263, 9.10.2007, lk 1-160

Direktiivi 2007/46/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 31.12.2014

Top