Help Print this page 
Title and reference
ELi eeskirjad tuletislepingute kohta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi eeskirjad tuletislepingute kohta

Börsivälised tuletislepingud* on üldiselt eraviisiliselt läbiräägitavad lepingud. Neid käsitlev teave on tavaliselt kättesaadav ainult lepinguosalistele, mistõttu võib olla keeruline määrata kindlaks nendega seotud riskide laadi ja ulatust. Käesoleva määruse eesmärk on suurendada börsiväliste tuletislepingute läbipaistvust, tõhusust ja turvalisust.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

KOKKUVÕTE

Börsivälised tuletislepingud* on üldiselt eraviisiliselt läbiräägitavad lepingud. Neid käsitlev teave on tavaliselt kättesaadav ainult lepinguosalistele, mistõttu võib olla keeruline määrata kindlaks nendega seotud riskide laadi ja ulatust. Käesoleva määruse eesmärk on suurendada börsiväliste tuletislepingute läbipaistvust, tõhusust ja turvalisust.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega (Euroopa turu infrastruktuuri määrusega) kehtestatakse eeskirjad börsivälistele tuletislepingute, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta vastavalt 2009. aasta septembris Pittsburghis sõlmitud G20 kokkuleppele.

PÕHIPUNKTID

Börsiväliste tuletislepingute* turu läbipaistvuse suurendamiseks sätestatakse käesolevas määruses nõue, et kogu teave Euroopa tuletislepingute kohta tuleb saata kauplemisteabehoidlatele ning teha juurdepääsetavaks järelevalveasutustele, sealhulgas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA).

Vastaspoole krediidiriski vähendamiseks* kehtestatakse määruses kesksetele vastaspooltele* ranged organisatsioonilised, äritegevust käsitlevad ja usaldatavusnõuded ning nõue, et kõik standarditud börsivälised tuletislepingud tuleks kliirida keskse vastaspoolega.

Operatsiooniriski vähendamiseks* kehtestatakse käesolevas määruses nõue, et asjaomase börsivälise tuletislepingu tingimuste õigeaegseks kinnitamiseks tuleb kasutada elektroonilisi vahendeid.

Kliirimis-* ja teatamiskohustuse kohaldamisalasse kuuluvad:

finantssektori ettevõtted, nt pangad ja kindlustusettevõtjad;

finantssektorivälised ettevõtted, nt energeetika- ja lennuettevõtjad, kellel on oluline positsioon börsivälistes tuletislepingutes.

ESMA on kohustatud tegema kindlaks lepingud, mis kuuluvad kliirimisele, st need on standarditud ja tuleb kliirida keskse vastaspoolega. Samuti vastutab ESMA kauplemisteabehoidlate* järelevalve eest ning töötab välja määruse rakendamiseks siduvate tehniliste standardite eelnõud.

Euroopa Komisjon on määruse sätete rakendamiseks ja tõhustamiseks vastu võtnud mitu meedet, sh tehnilisi standardeid. ESMA töötab välja tehnilised standardid mitmesugustel teemadel, nt keskse vastaspoole kapitalinõuded ning kauplemisteabehoidlale esitatavad minimaalsed andmed. Komisjon on samuti võtnud vastu otsuseid teatud kolmandate riikide õiguskorra samaväärsuse kohta seoses keskse vastaspoolega.

3. veebruaril 2015 avaldas Euroopa Komisjon aruande, milles ta soovitas erandkorras vabastada pensionifondid kaheks aastaks oma börsivälise tuletistehingu keskse kliirimise nõuetest. Selles järeldati, et kesksed vastaspooled vajavad seda aega pensionifondidele lahenduste leidmiseks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

16. augustist 2012.

PÕHIMÕISTED

* Tuletisinstrument - alusvara edaspidise väärtuse või seisundiga seotud finantsleping. Need võivad olla näiteks varad, indeksid või intressimäärad.

* Börsiväline tuletisinstrument - tuletisleping, millega ei tehta tehinguid reguleeritud turul, vaid eraviisiliste läbirääkimiste teel kahe vastaspoole (nt panga ja tootja) vahel.

* Vastaspoole krediidirisk - risk, et vastaspool ehk finantstehingu teine osapool jätab oma kohustused täitmata.

* Keskne vastaspool - tehingute vastaspoolte vahel asuv juriidiline isik, kes on iga müüja jaoks ostja ja iga ostja jaoks müüja. Keskse vastaspoole peamine eesmärk on juhtida riski, et üks vastaspooltest ei suuda õigeaegselt teostada nõutavaid makseid ehk jätab oma kohustused täitmata.

* Operatsioonirisk - kaotuserisk sisemiste protseduuride puuduste või rikkumiste või väliste sündmuste (pettus, inimlik eksitus, terrorism) tõttu.

* Kliirimine - kõik tegevused tehinguga seotud lubaduse andmisest kuni arveldamiseni.

* Kauplemisteabehoidla - andmekogumiskeskus, kellele edastatakse andmeid tuletisinstrumentide kohta. Kauplemisteabehoidlad on äriühingud. Asutatud on ülemaailmseid kauplemisteabehoidlaid krediidi, intressimäärade ja aktsiatega seotud tuletisinstrumentide* jaoks.

* Aktsiatega seotud tuletisinstrument - tuletisinstrumentide eriliik, nt optsioonid või futuurid.

Lisateavet leiate tuletisinstrumentide / Euroopa turu infrastruktuuri määruse teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 648/2012

16.8.2012

-

ELT L 201, 27.7.2012, lk 1-59

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 153/2013

15.3.2013

-

ELT L 52, 23.2.2013, lk 41-74

Määrus (EL) nr 575/2013

28.6.2013Kohaldamine: alates 1.1.2014, v.a teatud sätted

-

ELT L 176, 27.6.2013, lk 1-337

Määrus (EL) nr 1002/2013

8.11.2013

-

ELT L 279, 19.10.2013, lk 2 ja 3

Direktiiv 2014/59/EL

2.7.2014

31.12.2014

ELT L 173, 12.6.2014, lk 190-348

Määrus (EL) nr 591/2014

5.6.2014

-

ELT L 165, 4.6.2014, lk 31 ja 32

Määrus (EL) nr 600/2014

2.7.2014

-

ELT L 173, 12.6.2014, lk 84-148

Määrus (EL) nr 1317/2014

15.12.2014

-

ELT L 355, 12.12.2014, lk 6 ja 7

Direktiiv (EL) 2015/849

25.6.2015

26.6.2017

ELT L 141, 5.6.2015, lk 73-117

Määrus (EL) 2015/880

12.6.2015

-

ELT L 143, 9.6.2015, lk 7 ja 8

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) artikli 85 lõike 2 kohaselt hinnatakse kesksete vastaspoolte tehtud edusamme ja jõupingutusi tehniliste lahenduste väljatöötamisel pensioniskeemide poolt mitterahalise tagatise üleandmiseks variatsioonitagatisena ning vajadust võtta meetmeid sellise lahenduse saavutamise hõlbustamiseks (COM(2015) 39 (final), 3.2.2015).

Viimati muudetud: 26.06.2015

Top