Help Print this page 
Title and reference
Börsivälised tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Börsivälised tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad

Börsivälised tuletisinstrumendid on tavaliselt eraviisiliselt läbiräägitavad. Teave on seega kättesaadav ainult lepinguosalistele, mistõttu on keeruline hinnata nendega seotud riski laadi ja ulatust. Nende puuduste kõrvaldamiseks ning börsiväliste tuletisinstrumentide turgude tõhususe ja ohutuse suurendamiseks kehtestatakse määrusega sätted börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta kooskõlas G20 poolt 2009. aasta septembris Pittsburghis võetud kohustustega.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012, 4. juuli 2012, börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (EMPs kohaldatav tekst).

KOKKUVÕTE

Määruse eesmärk on reguleerida teatavaid tuletisinstrumente, nagu börsivälised tuletislepingud tänu kliirimise ja kahepoolse riskijuhtimisega seotud nõuete kehtestamisele. Määrusega kehtestatakse ühtlasi kõigi tuletislepingutega seotud aruandluskohustus ning ühtsed nõuded kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate tegevusele.

Määrust kohaldatakse järgmisele:

 • kesksed vastaspooled ja nende kliirivad liikmed;
 • finants- ja muude sektorite vastaspooled;
 • kauplemisteabehoidlad;
 • teatavatel juhtudel kauplemiskohad.

Määrus ei käsitle järgmist:

 • Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmed;
 • riigivõlga haldavad liidu ametiasutused;
 • Rahvusvaheliste Arvelduste Pank.

Börsivälised tuletisinstrumendid: riskijuhtimine

Kohustuslikuks keskseks kliirimiseks sobivad börsivälised tuletislepingud tuleb kliirida keskse vastaspoolega. Börsiväliste tuletisinstrumentide kliirimiskohustuse hindamiseks peab Euroopa väärtpaberikomiteele (ESMA) võtma arvesse teatavaid kriteeriume, näiteks:

 • tuletislepingu tingimuste standardimise aste;
 • asjaomase börsivälise tuletislepingu liigi maht ja likviidsus;
 • õiglase, usaldusväärse ja üldiselt vastuvõetava hinnateabe kättesaadavus.

Euroopa väärtpaberikomitee ülesanne on pidada avalikku registrit, kus uuendatakse börsiväliste tuletislepingute liike, heakskiidetud keskseid vastaspooli ning tuletislepingute kestvust.

Kauplemiskoht peab pakkuma igale kesksele vastaspoolele nõudmise korral andmeid tehingute kohta.

Finantssektori vastaspooled ja finantssektorivälised vastaspooled peavad tegevusriski ja vastaspoole krediidiriski formaalsete ja vastupidavate menetluste abil mõõtma, kontrollima ja maandama.

Kesksed vastaspooled: nõuded ja järelevalve

Kesksed vastaspooled peavad vastama järgmistele nõuetele:

 • tunnustamine: kliiringuteenuse osutamiseks peab keskne vastaspool saama oma asukohajärgse liikmesriigi pädevalt ametiasutuselt tegevusloa. Tal on võimalus laiendada oma tegevusi ka muude teenustega, omades algkapitali summas 7,5 miljonit eurot.
 • kolmandad riigid: kolmandas riigis asutatud keskne vastaspool võib osutada ELi kauplemiskohtades kliiringuteenuseid vaid juhul, kui Euroopa väärtpaberikomitee on teda tunnustanud.
 • korraldus: keskne vastaspool peab moodustama riskikomitee, mis koosneb tema kliirivate liikmete esindajatest, juhtorgani sõltumatutest liikmetest ja tema klientide esindajatest. Riskikomitee peab andma juhtorganile nõu keskse vastaspoole riskijuhtimist mõjutada võiva mis tahes meetme kohta.
 • andmete säilitamine: keskne vastaspool on kohustatud säilitama vähemalt kümme aastat pärast lepingu lõpetamist kogu kõik teabe tema töödeldud lepingute kohta.
 • mõõtmine ja hindamine: kesksel vastaspoolel on võimalus mõõta ja hinnata iga kliiriva liikme ja vajaduse korral teise sellise keskse vastaspoole, kellega ta on sõlminud koostalitluskokkuleppe, likviidsusriski ja krediidiriski positsiooni peaaegu reaalajas.
 • Võimendustagatised, kaotused ja tagatisfond: selleks et piirata oma krediidiriski positsioone, näeb keskne vastaspool kliirivatele liikmetele ette võimendustagatised ja nõuab nende seadmist. Need tagatised peavad olema piisavad, et katta vähemalt 99 % kahjudest, mis on tingitud riskipositsioonide muutusest teatava aja jooksul. Moodustada tuleb eelrahastatud tagatisfond, et katta kahju, mis ületab tagatisnõuetega kaetavat kahju.

Koostalitluskokkulepped

Koostalitluskokkuleppeid sõlmivad kesksed vastaspooled peavad pärast seda, kui pädev ametiasutus on nad heaks kiitnud:

 • tuvastama kokkuleppest tulenevad riskid ning neid jälgima ja juhtima;
 • leppima kokku vastavates õigustes ja kohustustes;
 • tuvastama krediidi- ja likviidsusriskid ning neid jälgima ja juhtima;
 • tuvastama koostalitluskokkuleppest tulenevad sõltuvused.

Kauplemisteabehoidlad

ELis asutatud kauplemisteabehoidlad peavad registreeruma Euroopa väärtpaberikomitees. Neil peab olema töökindel juhtimiskord ning selgesti määratletud vastutusaladega selge organisatsiooniline struktuur.

Teatamiskohustus

ELi tasandil on sätestatud tuletislepingute ühtsed aruandlusnõuded. Kõik vastaspooled ja kesksed vastaspooled peavad teatama kauplemisteabehoidlale börsiväliste tuletisinstrumentide lepingute üksikasjad. Need üksikasjad teatatakse hiljemalt üks tööpäev pärast lepingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist.

Teabevahetus

Börsiväliste tuletisinstrumentide turu läbipaistvuse huvides võimaldatakse pädevatel asutustel, Euroopa väärtpaberikomiteel ja muudel asjaomastel asutustel pääseda ligi kauplemisteabehoidlates hoitavale teabele.

Lisateave: finantsturgude infrastruktuur

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 648/2012

16.8.2012

ELT L 201, 27.7.2012

Muutmis-/täiendusakt(id)

Jõustunud

Ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 153/2013

15.3.2013

-

ELT L 52, 23.2.2013

Määrus (EL) nr 575/2013

28.6.2013.Kohaldamine: alates 1.1.2014, välja arvatud teatavad sätted.

ELT L 176, 27.6.2013

Määrus (EL) nr 149/2013

15.3.2013

-

ELT L 52, 23.2.2013

Määrus (EL) nr 150/2013

15.3.2013

-

ELT L 52, 23.2.2013

Määrus (EL) nr 151/2013

15.3.2013

-

ELT L 52, 23.2.2013

Määrus (EL) nr 152/2013

15.3.2013

-

ELT L 52, 23.2.2013

Määrus (EL) nr 153/2013

15.3.2013

-

ELT L 52, 23.2.2013

Määrus (EL) nr 876/2013

3.10.2013

-

ELT L 244, 13.9.2013

Määrus (EL) nr 1002/2013

8.11.2013

-

ELT L 279, 19.10.2013

Määrus (EL) nr 1003/2013

22.10.2013

-

ELT L 279, 19.10.2013

Viimati muudetud: 12.03.2014

Top